intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Vật lý đại cương - Vật lý nguyên tử phần 2

Chia sẻ: Pham Xuân Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

156
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vật lý đại cương - vật lý nguyên tử phần 2', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý đại cương - Vật lý nguyên tử phần 2

  1. M«men tõ: §iÖn tö quay quanh h¹t nh©n g©y ra dßng ®iÖn ng−îc chiÒu víi chiÒu quay -> m«men tõ ng−îc chiÒu víi m«men ®éng er r μ=− l−îng L 2me H×nh chiÕu cña m«men tõ lªn z: e eh L z = −m = − mμ B μz = − 2m e 2m e eh μB = −24 = 9,26.10 Am 2 Magneton Bohr: 2me -> H×nh chiÕu cña m«men tõ lªn z ®−îc l−îng tö ho¸
  2. 2.5. HiÖn t−îng Diman/Zeeman: B=0 ->1 v¹ch H B≠0-> 3 v¹ch Nam ch©m ®iÖn Phim ghi QP N¨ng l−îng t−¬ng t¸c gi÷a m«men tõ cña ®iÖn tö víi tõ tr−êng cña nam ch©m: r r ΔW = −μ.B ΔW = −μ z B = mμ B B Møc n¨ng l−îng cña ®iÖn tö W ′ = W + mμ B B
  3. Bøc x¹ khi tõ møc W’2 xuèng møc W’1 cã: ' ' − W2 − W1 Δmμ B B W2 W1 , υ= = + μ BB h h h υ+ h Δm=0, ±1 nªn cã υ υ' = μ BB 3 v¹ch øng víi υ− h 3. Spin cña ®iÖn tö Nhê cã thiÕt bÞ quang phæ tinh vi ph¸t hiÖn cÊu tróc béi phæ: c¸c v¹ch sÝt nhau: Cña Na 28,90 vμ 28,96pm ThÝ nghiÖm cña Anhxtanh-§¬g¸t μ e =− §o ®−îc tû sè L me
  4. e r Kh«ng ®óng víi hÖ sè − L 2m e tõ c¬ lý thuyÕt r μ Gi¶i thÝch: Do vËn ®éng r t¹i, néi ®iÖn tö cã m«men spin S H×nh chiÕu lªn S = ± h = m h. z s 2 trôc z lμ: 1 ms = ± Sè l−îng tö h×nh chiÕu spin 2 S = s(s + 1) .h s-Sè l−îng tö spin §óng kÕt M«men tõ riªng e r qu¶ thùc eh r μ sz = ±μ B = m ⇒ μs = − S 2m e me nghiÖm
  5. M«men tõ orbital: M«men tõ riªng r er e r r (spin): μs = − μL = − S L -- 2m e me -- + -- • Các điện tử có spin với số lượng tử - - --- spin ms↑ hoặc ms↓ các momen spin Na tạo ra các momen từ spin riªng. • Momen từ orbital g©y ra m«men c¶m øng trong tõ tr−êng ®ãng gãp vμo tÝnh nghÞch tõ, cßn momen tõ spin ®ãng gãp vμo tÝnh thuËn tõ ms ↑ ms ↑ - - + => HÖ sè tõ - + ms ↓ He H c¬ lμ e/me. LÎ ®iÖn tö: thuËn tõ Ch½n sè ®iÖn tö: nghÞch tõ
  6. 4. Tr¹ng th¸i vμ n¨ng l−îng ®iÖn tö trong nguyªn tö Do t−¬ng t¸c gi÷a m«men tõ riªng vμ m«men tõ quü ®¹o vμ gi÷a c¸c m«men tõ riªng cña c¸c ®iÖn tö trong nguyªn tö, nªn: rrr J = L+S §iÖn tö cã m«men toμn phÇn: Gi¸ trÞ cña J lμ J = j( j + 1) .h 1 j lμ sè l−îng tö m«men toμn phÇn j = l ± 2 Tr¹ng th¸i l−îng tö cña ®iÖn tö trong nguyªn tö gåm 4 sè l−îng tö: n,l , m vμ ms => n¨ng l−îng toμn phÇn cña ®iÖn tö phô thuéc vμo 3 sè l−îng tö n, l vμ j
  7. l = 0 chØ cã 1 møc; l > 0 t¸ch thμnh 2 møc øng víi l − 1 2 vμ l + 1 2 =>CÊu tróc tÕ vi cña møc; KÝ hiÖu n2Xj sè 2 chØ møc kÐp: n =1, 2, 3, ... Sè l−îng tö chÝnh X=S, P, D, F, ...øng víi l = 0,1,2,3,... 1 j= l± 2 n −1 ∑ 2(2l + 1) = 2n 2 Sè tr¹ng th¸i trong líp n lμ l =0
  8. Tr¹ng th¸i ®tö ho¸ trÞ trong H vμ klo¹i kiÒm: l n j tr¹ng th¸i Møc ®tö ho¸ trÞ n¨ng l−îng 12S1/2 1 0 1/2 1s 1/2 22S1/2 2 0 1/2 2s 1/2 22P1/2 1 1/2 2p 1/2 22P3/2 3/2 2p 3/2 32S1/2 3 0 1/2 3s 1/2 32P1/2 1 1/2 3p 1/2 32P3/2 3/2 3p 3/2 32D3/2 2 3/2 3d 3/2 32D5/2 5/2 3d 5/2
  9. 5. CÊu t¹o béi/tÕ vi/ cña v¹ch phæ Qui t¾c chuyÓn møc:Tõ møc cao xuèng møc thÊp Δn bÊt kú,Δl = ±1 , Δj= 0, ±1 chuyÓn møc ph¸t x¹ hν = 2S- 3P 32P3/2 hν1 = 22S1/2 -32P3/2 3P 32P1/2 hν = 2S- 3P hν2 = 22S1/2 -32P1/2 2S 22S1/2 béi 2 hν = 2P-3D chuyÓn møc ph¸t x¹ hν3 =22P3/2-32D5/2 32D5/2 3D 32D3/2 hν2 =22P3/2-32D3/2 hν = 2P- 3D béi 3 22P3/2 2P hν1 = 22P1/2- 32D3/2 22P1/2
  10. 6. Kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng tuÇn hoμn Men®ªleep N¨m 1869 Men®ªleep x©y dùng hÖ thèng tuÇn hoμn c¸c nguyªn tè: tÝnh chÊt ho¸, lý cña c¸c nguyªn tè mang tÝnh tuÇn hoμn. Nguyªn lý Pauli: ë mét tr¹ng th¸i l−îng tö gåm 4 sè l−îng tö n, l m, ms chØ cã thÓ cã , tèi ®a 1 ®iÖn tö
  11. Líp n Sè ®iÖn tö Líp con Sè ®iÖn tö 2( 2l + 1) tèi ®a=2n2 l=0 K 1 2 S 2 l=0 L 2 8 S 2 l =1 P 6 l=0 M 3 18 S 2 l =1 P 6 l=2 D 10 l=0 N 4 32 S 2 l =1 P 6 l = 2 10 D l = 3 14 F
  12. 3s23p63d10 + 1s2 2s22p6 VÝ dô: Al: 1s22s22p63s23p1 Cl: 1s22s22p63s23p5 Ar: 1s22s22p63s23p6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2