intTypePromotion=1
ADSENSE

VDCMedia - Công Nghệ Điện Thoại IP (VoIP) phần 5

Chia sẻ: Dqwdqwdqwd Dqwfwef | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

117
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để thực hiện việc này, điện thoại IP, thường được tích hợp sẵn các nghi thức báo hiệu chuẩn như SIP hay H.323, kết nối tới một tổng đài IP (IP PBX) của doanh nghiệp hay của nhà cung cấp dịch vụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VDCMedia - Công Nghệ Điện Thoại IP (VoIP) phần 5

 1. 49 SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG Búãi vò coá thïí trong thúâi gian khúãi taåo kïnh H245, caác baãn tin baáo hiïåu coá maä hoaá baãn tin H245 vêîn coá thïí àûúåc truyïìn ài, nïn caác àiïím cuöëi phaãi coá khaã nùng xûã lñ caác baãn tin naây cho àïën khi nhêån àûúåc baãn tin baáo hiïåu coá thaânh phêìn thöng tin h245Tunneling laâ FALSE. Traã lúâi cho caác baãn tin naây seä àûúåc truyïìn trïn kïnh àiïìu khiïín àaä àûúåc thiïët lêåp. Sau khi kïnh H245 àûúåc thiïët lêåp thò khöng thïí quay trúã laåi sûã duång phûúng thûác maä hoaá baãn tin H245 trong baãn tin baáo hiïåu nûäa. Thiïët lêåp kïnh truyïìn thöng Sau khi trao àöíi khaã nùng (töëc àöå nhêån töëi àa, phûúng thûác maä hoaá..) vaâ xaác àõnh master-slave trong giao tiïëp trong giai àoaån 2, thuã tuåc àiïìu khiïín kïnh H.245 seä thûåc hiïån viïåc múã kïnh logic àïí truyïìn thöng tin. Sau khi múã kïnh logic àïí truyïìn tñn hiïåu laâ êm thanh vaâ hònh aãnh thò möîi àiïím cuöëi truyïìn tñn hiïåu seä truyïìn ài möåt baãn tin h2250MaximumSkewIndication àïí xaác àõnh thöng söë truyïìn. Thay àöíi chïë àöå hoaåt àöång Trong giai àoaån naây caác àiïím cuöëi coá thïí thûåc hiïån thuã tuåc thay àöíi cêëu truác kïnh, thay àöíi khaã nùng vaâ chïë àöå truyïìn cuäng nhû nhêån. Trao àöíi caác luöìng tñn hiïåu video Viïåc sûã duång chó thõ videoIndicateReadyToActive àûúåc àõnh nghôa trong khuyïën nghõ H.245 laâ khöng bùæt buöåc, nhûng khi sûã duång thò thuã tuåc cuãa noá nhû sau. Àêìu tiïn phña chuã goåi seä khöng àûúåc pheáp truyïìn video cho àïën khi phña bõ goåi chó thõ sùén saâng àïí truyïìn video. Phña chuã goåi seä truyïìn baãn tin videoIndicateReadyToActive sau khi kïët thuác quaá trònh trao àöíi khaã nùng, nhûng noá seä khöng truyuïìn tñn hiïåu video cho àïën khi nhêån àûúåc baãn tin videoIndicateReadyToActive hoùåc nhêån àûúåc luöìng tñn hiïåu video àïën tûâ phña phña bõ goåi. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. 50 SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG Phên phöëi caác àõa chó luöìng dûä liïåu Trong chïë àöå möåt àõa chó, möåt àiïím cuöëi seä múã möåt kïnh logic túái MCU hoùåc möåt àiïím cuöëi khaác. Àõa chó cuãa caác kïnh chûáa trong baãn tin openLogicalChannel vaâ openLogicalChannelAck. Trong chïë àöå àõa chó nhoám, àõa chó nhoám seä àûúåc xaác àõnh búãi MC vaâ àûúåc truyïìn túái caác àiïím cuöëi trong baãn tin communicationModeCommand. Möåt àiïím cuöëi seä baáo cho MC viïåc múã möåt kïnh logic vúái àõa chó nhoám thöng qua baãn tin openLogicalChannel vaâ MC seä truyïìn baãn tin àoá túái têët caã caác àiïím cuöëi trong nhoám. Dõch vuå Luác naây, cuöåc goåi àaä àûúåc thiïët lêåp, hai bïn coá thïí trao àöíi thöng tin media. Caác dõch vuå giaám saát chêët lûúång hoaåt àöång, thay àöíi àöå röång bùng têìn, caác dõch vuå böí trúå khaác cuäng àûúåc tiïën haânh. Thay àöíi àöå röång bùng têìn Àöå röång bùng têìn cuãa möåt cuöåc goåi àûúåc gatekeeper thiïët lêåp trong khoaãng thúâi gian thiïët lêåp trao àöíi. Möåt àiïím cuöëi phaãi chùæc chùæn rùçng töíng têët caã luöìng truyïìn, nhêån êm thanh vaâ hònh aãnh àïìu phaãi nùçm trong àöå röång bùng têìn àaä thiïët lêåp. Taåi moåi thúâi àiïím trong khi höåi thoaåi, àiïím cuöëi hoùåc gatekeeper àïìu coá thïí yïu cêìu tùng hoùåc giaãm àöå röång bùng têìn. Möåt àiïím cuöëi coá thïí thay àöíi töëc àöå truyïìn trïn möåt kïnh logic maâ khöng yïu cêìu gatekeeper thay àöíi àöå röång bùng têìn nïëu nhû töíng töëc àöå truyïìn vaâ nhêån khöng vûúåt quaá àöå röång bùng têìn hiïån taåi. Trong trûúâng húåp ngûúåc laåi thò àiïím cuöëi phaãi yïu cêìu gatekeeper maâ noá àùng kyá thay àöíi àöå röång bùng têìn. Thuã tuåc thay àöíi àöå röång bùng têìn - thay àöíi thöng söë truyïìn àûúåc thïí hiïån trïn hònh 2.20. Khi àiïím cuöëi 1 muöën tùng töëc àöå truyïìn trïn kïnh logic trûúác hïët noá phaãi xaác àõnh xem coá thïí vûúåt quaá àöå röång bùng têìn cuãa cuöåc goåi hiïån taåi khöng. Nïëu coá thïí thò noá seä gûãi baãn tin BRQ (1) túái gatekeeper 1. Khi nhêån àûúåc baãn tin BCF http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. 51 SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG (2) coá nghôa laâ coá àuã àöå röång bùng têìn cho yïu cêìu, àiïím cuöëi 1 seä gûãi baãn tin closeLogicalChannel (3) àïí àoáng kïnh logic. Sau àoá noá seä múã laåi kïnh logic bùçng caách gûãi baãn tin openLogicalChannel (4) coá chûáa giaá trõ töëc àöå múái túái àiïím cuöëi 2. Trûúác hïët noá phaãi xaác àõnh xem giaá trõ àoá coá vûúåt quaá àöå röång bùng têìn cuãa kïnh hay khöng, nïëu chêëp nhêån giaá trõ naây thò noá seä trao àöíi baãn tin yïu cêìu thay àöíi àöå röång bùng têìn BRQ (5)/BCF (6) vúái gatekeeper 2. Nïëu àöå röång bùng têìn àuã cho yïu cêìu thay àöíi thò àiïím cuöëi 2 seä traã lúâi àiïím cuöëi 1 bùçng baãn tin openLogicChannelAck (7), trong trûúâng húåp ngûúåc laåi noá seä tûâ chöëi bùçng baãn tin openLogicChannelReject. Gatekeeper Endpoint 1 Endpoint 2 Gatekeeper BRQ (1) BCF/BRJ (2) CloseLogicalChannel OpenLogicalChannel BRQ (5) BCF/BRJ (6) OpenLogicalCh Ack Chó ý : Gatekeeper 1 vµ gatekeeper 2 cã Kªnh RAS thÓ lµ mét. Kªnh H245 H×nh 2.20: Yªu cÇu thay ®æi ®é r«ng b¨ng tÇn - thay ®æi th«ng sè truyÒn Thuã tuåc thay àöíi àöå röång bùng têìn - Thay àöíi thöng söë nhêån àûúåc thïí hiïån trïn hònh 2.21. Khi àiïím cuöëi 1 muöën tùng töëc àöå nhêån trïn kïnh logic cuãa mònh, trûúác hïët noá phaãi xaác àõnh xem coá thïí vûúåt quaá àöå röång bùng têìn cuãa cuöåc goåi hiïån taåi khöng. Nïëu coá thïí thò noá seä gûãi BRQ (1) túái gatekeeper 1, khi nhêån àûúåc BCF (2) thò noá seä gûãi baãn tin flowControlCommand (3) coá chûáa giúái haån töëc àöå múái cuãa kïnh túái àiïím cuöëi 2. Trûúác hïët àiïím cuöëi 2 phaãi xaác àõnh xem bùng têìn múái coá vûúåt quaá khaã nùng cuãa kïnh khöng, nïëu chêëp nhêån àûúåc thò noá seä gûãi baãn tin yïu cêìu thay àöíi àöå röång bùng têìn BRQ (4) túái gatekeeper 2. Khi nhêån àûúåc BCF (5) thò àiïím cuöëi 2 seä gûãi baãn tin closeLogiclChannel (6) àïí àoáng kïnh logic sau àoá múã laåi kïnh logic bùçng baãn tin openLogicalChannel (7) coá chûáa töëc àöå bit múái túái àiïím cuöëi 1. Àêìu cuöëi 1 seä xaác àõnh töëc àöå múái vaâ traã lúâi àiïím cuöëi 2 bùçng baãn tin openLogicalChannelAck (6). http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. 52 SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG Gatekeeper 1 Endpoint Endpoint 2 Gatekeeper BRQ (1) BCF/BRJ FlowControlCommand BRQ (4) BCF/BRJ CloseLogicalChannel OpenLogicalChannel OpenLogicalCh Ack Chó ý : Gatekeeper 1 vµ gatekeeper 2 cã Kªnh RAS thÓ lµ mét. Kªnh H245 H×nh 2.21: Yªu cÇu thay ®æi ®é réng b¨ng tÇn - thay ®æi th«ng sè nhËn Giaám saát traång thaái Àïí giaám saát traång thaái hoaåt àöång cuãa àiïím cuöëi, gatekeeper liïn tuåc trao àöíi cùåp baãn tin IRQ/IRR vúái caác àiïím cuöëi do noá kiïím soaát . Khoaãng thúâi gian àïìu àùån giûäa caác lêìn trao àöíi caác baãn tin coá thïí lúán hún 10 giêy vaâ giaá trõ cuãa noá do nhaâ saãn xuêët quyïët àõnh. Gatekeeper coá thïí yïu cêìu möåt àiïím cuöëi gûãi cho noá baãn tin IRR möåt caách àïìu àùån nhúâ giaá trõ cuãa trûúâng irrFrequency trong baãn tin ACF gûãi cho àiïím cuöëi àoá àïí xaác àõnh töëc àöå truyïìn baãn tin IRR. Khi xaác àõnh àûúåc giaá trõ cuãa trûúâng irrFrequency, àiïím cuöëi seä gûãi baãn tin IRR vúái töëc àöå àoá trong suöët khoaãng thúâi gian cuãa cuöåc goåi. Trong khi àoá gatekeeper coá thïí vêîn gûãi IRQ túái àiïím cuöëi vaâ yïu cêìu traã lúâi theo cú chïë nhû àaä trònh baây úã trïn. Trong khoaãng thúâi gian diïîn ra cuöåc goåi, möåt àiïím cuöëi hoùåc gatekeeper coá thïí àïìu àùån hoãi traång thaái tûâ àiïím cuöëi bïn kia bùçng caách sûã duång baãn tin Status Enquiry. Àiïím cuöëi nhêån àûúåc baãn tin Status Enquiry seä traã lúâi bùçng baãn tin chó thõ traång thaái hiïån thúâi. Thuã tuåc hoãi àaáp naây coá thïí àûúåc gatekeeper sûã duång àïí kiïím tra möåt caách àïìu àùån xem cuöåc goåi coá coân àang hoaåt àöång khöng. Coá möåt lûu http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. 53 SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG yá laâ caác baãn tin naây laâ baãn tin H.225.0 àûúåc truyïìn trïn kïnh baáo hiïåu cuöåc goåi khöng aãnh hûúãng àïën caác baãn tin IRR àûúåc truyïìn trïn kïnh RAS. Kïët thuác cuöåc goåi Möåt àiïím cuöëi coá thïí kïët thuác cuöåc goåi theo caác bûúác cuãa thuã tuåc sau: Dûâng truyïìn luöìng tñn hiïåu video khi kïët thuác truyïìn möåt aãnh, sau àoá àoáng têët caã caác kïnh logic phuåc vuå truyïìn video. Dûâng truyïìn dûä liïåu vaâ àoáng têët caã caác kïnh logic duâng àïí truyïìn dûä liïåu. Dûâng truyïìn audio sau àoá àoáng têët caã caác kïnh logic duâng àïí truyïìn audio. Truyïìn baãn tin H.245 endSessionCommand trïn kïnh àiïìu khiïín H.245 àïí baáo cho thuï bao àêìu kia biïët noá muöën kïët thuác cuöåc goåi. Sau àoá noá dûâng truyïìn caác baãn tin H.245 vaâ àoáng kïnh àiïìu khiïín H.245. Noá seä chúâ nhêån baãn tin endSessionCommand tûâ bïn kia vaâ seä àoáng kïnh àiïìu khiïín H.245 Nïëu kïnh baáo hiïåu cuöåc goåi àang múã, thò noá seä truyïìn ài baãn tin Release Complete sau àoá àoáng kïnh baáo hiïåu. Noá cuäng coá thïí kïët thuác cuöåc goåi theo caác thuã tuåc sau àêy: + Möåt àiïím cuöëi nhêån baãn tin endSessionCommand maâ trûúác àoá noá khöng truyïìn ài baãn tin naây, thò noá seä lêìn lûúåt thûåc hiïån caác bûúác tûâ 1 àïën 6 trïn àêy chó boã qua bûúác 5. Chuá yá: Kïët thuác möåt cuöåc goåi khöng coá nghôa laâ kïët thuác möåt höåi nghõ (cuöåc goåi coá nhiïìu àiïím cuöëi tham gia), möåt höåi nghõ seä chùæc chùæn kïët thuác khi sûã duång baãn tin H.245 dropConference. Khi àoá caác àiïím cuöëi seä chúâ MC kïët thuác cuöåc goåi theo thuã tuåc trïn. Trong möåt cuöåc goåi khöng coá sûå tham gia cuãa gatekeeper thò chó cêìn thûåc hiïån caác bûúác tûâ 1 àïën 6. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. 54 SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG Gatekeeper 1 Endpoint 1 Endpoint 2 Gatekeeper 2 EndSessionCommand (1) EndSessionCommand (1) Release Complete (2) DRQ (3) DRQ (3) DCF (4) DCF (4) Kªnh RAS Chó ý : Hai gatekeeper cã thÓ lµ mét Kªnh b¸o hiÖu Kªnh H245 H×nh 2.22: §iÓm cuèi kÕt thóc cuéc gäi cã sù tham gia cña gatekeeper Nhûng trong cuöåc goåi coá sûå tham gia cuãa gatekeeper thò cêìn coá hoaåt àöång giaãi phoáng bùng têìn, thuã tuåc naây àûúåc thïí hiïån trïn hònh 2.22. Vò vêåy sau khi thûåc hiïån caác bûúác tûâ 1 àïën 6, möîi àiïím cuöëi seä truyïìn ài baãn tin DRQ (3) túái gatekeeper àïí yïu cêìu giaãi phoáng khoãi gatekeeper. Sau àoá gatekeeper seä traã lúâi bùçng baãn tin DCF (4). Sau khi gûãi DRQ, thò àiïím cuöëi seä khöng gûãi baãn tin IRR túái gatekeeper nûäa vaâ khi àoá cuöåc goåi kïët thuác. Trïn àêy laâ thuã tuåc kïët thuác cuöåc goåi coá sûå tham gia cuãa gatekeeper do àiïím cuöëi thûåc hiïån. Thuã tuåc kïët thuác cuöåc goåi do gatekeeper thûåc hiïån àûúåc thïí hiïån trïn hònh 2.23. Àêìu tiïn gatekeeper gûãi baãn tin DRQ túái àiïím cuöëi, khi nhêån àûúåc baãn tin naây àiïím cuöëi seä lêìn lûúåt thûåc hiïån caác bûúác tûâ 1 àïën 6 sau àoá traã lúâi gatekeeper bùçng baãn tin DCF. Thuï bao àêìu kia khi nhêån àûúåc baãn tin endSessionCommand seä thûåc hiïån thuã tuåc giaãi phoáng giöëng http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. 55 SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG trûúâng húåp àiïím cuöëi chuã àöång kïët thuác cuöåc goåi (hònh 2.23). Nïëu cuöåc goåi laâ möåt höåi nghõ thò gatekeeper seä gûãi DRQ túái têët caã caác àiïím cuöëi tham gia höåi nghõ Gatekeeper Endpoint 1 Endpoint 2 Gatekeeper DRQ EndSessionCommand Release Complete (2) DCF DCF (4) Kªnh RAS Chó ý : Gatekeeper 1 vµ gatekeeper 2 Kªnh b¸o hiÖu cã thÓ lµ mét Kªnh H245 H×nh 2.23: KÕt thóc cuéc gäi b¾t ®Çu tõ gatekeeper Cuöåc goåi coá sûå tham gia cuãa àêìu cuöëi trong maång SCN Àöëi vúái cuöåc goåi coá sûå tham gia cuãa maång SCN coá thïí xaãy ra caác trûúâng húåp sau: Cuöåc goåi tûâ àêìu cuöëi H323 àïën àêìu cuöëi SCN. Cuöåc goåi tûâ àêìu cuöëi SCN àïën àêìu cuöëi H323. Cuöåc goåi giûäa hai àêìu cuöëi SCN qua maång IP (H323). Khi coá sûå tham gia cuãa àêìu cuöëi trong maång SCN thò bùæt buöåc phaãi coá gateway chuyïín àöíi giao thûác giûäa maång SCN vaâ maång H323. Baáo hiïåu giûäa gateway vúái àêìu cuöëi hoùåc möåt gateway khaác tuên theo khuyïën nghõ H323 cuãa ITU. Tuy nhiïn khöng phaãi têët caã caác thuã tuåc, baãn tin cuãa H323 àïìu àûúåc aáp duång cho VoIP, tiïu chuêín kyä thuêåt TS 101 322 vaâ TS 101 471 cuãa ESTI seä giúái haån caác thuã tuåc cuãa H323 aáp duång trong VoIP. Baáo hiïåu giûäa àêìu cuöëi SCN vaâ gateway tuên theo giao thûác cuãa maång SCN (coá thïí laâ baáo hiïåu R2, baáo hiïåu söë 7...). Trong phêìn naây, ta seä khöng chó roä giao thûác baáo hiïåu àûúåc aáp duång giûäa maång SCN vaâ gateway. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. 56 SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG Cuöåc goåi àûúåc chia laâm 3 phêìn : thiïët lêåp cuöåc goåi, xûã lñ cuöåc goåi vaâ giaãi phoáng cuöåc goåi. Thiïët lêåp cuöåc goåi Àiïìu kiïån ban àêìu: cuöåc goåi chó àûúåc thiïët lêåp sau khi caác thuã tuåc àùng kñ vúái gatkeeper àûúåc hoaân thaânh. Cuöåc goåi tûâ àêìu cuöëi H323 àïën àêìu cuöëi SCN Thiïët lêåp cuöåc goåi cú baãn Cuöåc goåi coá thïí àûúåc thiïët lêåp theo thuã tuåc àûúåc àõnh nghôa trong khuyïën nghõ H.323 (xem muåc 2.2) theo caác àiïìu kiïån sau: Theo khuyïën nghõ naây thò möåt cuöåc goåi seä chó àûúåc sûã duång möåt kïnh kïët nöëi vúái maång SCN. Caác cuöåc goåi yïu cêìu sûã duång nhiïìu kïnh khöng àûúåc höî trúå. Gatekeeper vaâ gateway do noá quaãn lyá phaãi höî trúå caã hai kiïíu baáo hiïåu en-bloc vaâ Overlap. Thuã tuåc baáo hiïåu kiïíu en-bloc Thuã tuåc baáo hiïåu en-bloc coá thïí àûúåc chó àõnh búãi àêìu cuöëi H323. Ngoaâi ra, noá cuäng àûúåc thûåc hiïån khi gatekeeper nhêån thêëy àõa chó cuãa phña bõ goåi nùçm trong thaânh phêìn thöng tin CalledPartyNumber cuãa baãn tin SETUP laâ àêìy àuã. Thöng tin CalledPartyNumber coi nhû àêìy àuã theo caác àiïìu kiïån sau: + Gatekeeper biïët àêìy àuã thöng tin vïì phûúng phaáp àaánh söë thuï bao bõ goåi vaâ xaác àõnh söë nhêån àûúåc laâ àêìy àuã. + Trong baãn tin SETUP coá chûáa thaânh phêìn thöng tin “Sending complete”. + Thöng söë candOverlapSend (Xem baáo hiïåu kiïíu Overlap phêìn 2.2.2.1) khöng coá mùåt hoùåc nhêån giaá trõ laâ FALSE. + CalledPartyNumber coá chûä söë cuöëi cuâng laâ ‘#’. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. 57 SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG Khi àêìu cuöëi H.323 nhêån àûúåc traã lúâi bùçng baãn tin CALL PROC, thò thaânh phêìn thöng tin "Sending complete" seä àûúåc cheân vaâo baãn tin SETUP hoùåc baãn tin INFORMATION vaâ truyïìn túái caác phêìn tûã maång tiïëp theo (vñ duå nhû gatekeeper hoùåc gateway tiïëp theo). Thuã tuåc baáo hiïåu kiïíu Overlap Khi nhêån àûúåc baãn tin SETUP coá chûáa söë bõ goåi maâ gatekeeper khöng xaác àõnh àûúåc thò noá seä khúãi àöång böå àõnh thúâi T302 (giaá trõ cuãa böå àõnh thúâi T302 àûúåc chó ra trong khuyïën nghõ Q.931 cuãa ITU- T) sau àoá noá gûãi trúã laåi baãn tin SETUP ACK. Gatekeeper seä khúãi àöång laåi böå àõnh thúâi T302 khi nhêån àûúåc têët caã caác baãn tin INFORMATION khöng chûáa chó thõ "Sending complete" vaâ coá chûáa thaânh phêìn thöng tin söë phña bõ goåi vúái ñt nhêët möåt kyá tûå coá nghôa. Hònh 2.24 thïí hiïån möåt thuã tuåc baáo hiïåu kiïíu Overlap cho cuöåc goåi tûâ möåt àêìu cuöëi H.323 túái möåt thuï bao trong maång SCN §Çu cuèi H323 Gatekeeper SCN Gateway Setup S Infomation S Kªnh media më tõ gateway ®Õn ®Çu cuèi H323 Setup S S Infomation Infomation Infomation Call Proc Call Proc Call Proc Alerting Alerting Alerting Kªnh media më c¶ hai chiÒu Connect Connect Connect H×nh 2.24: ThiÕt lËp cuéc gäi kiÓu Overlap - sö dông thñ tôc kÕt nèi nhanh http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. 58 SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG NOTE 1: Ngay khi gatekeeper nhêån àûúåc àuã chûä söë coá nghôa àïí àõnh tuyïën cuöåc goåi thò noá seä gûãi baãn tin SETUP àïën cho gateway. NOTE 2+3: Baãn tin INFORMATION coá thïí àûúåc gûãi ài khi ngûúâi sûã duång muöën cung cêëp thïm thöng tin. NOTE 4: Khi maång SCN nhêån àuã söë coá nghôa àïí hoaân thaânh viïåc phên tñch söë thò noá seä gûãi ài baãn tin CALL PROCEEDING seä àûúåc gûãi ài thay vò baãn tin SETUP ACK khi traã lúâi baãn tin SETUP vaâ caác baãn tin INFORMATION seä bi loaåi boã. NOTE 5: Giaã sûã rùçng viïåc àùng kyá cuãa àêìu cuöëi H.323 àûúåc thûåc hiïån trûúác khi bùæt àêìu gûãi vaâ nhêån tuêìn tûå caác baãn tin. Chuá yá: Söë phña bõ goåi àûúåc coi nhû laâ àêìy àuã trong möåt söë àiïìu kiïån sau: Nïëu gatekeeper coá chûáa toaân böå danh baå vaâ noá xaác àõnh àûúåc phña bõ goåi àïí hoaân thaânh kïët nöëi. Nïëu baãn tin SETUP coá chûáa thaânh phêìn thöng tin "Sending complete". Nïëu khöng coá thöng söë canOverlapSend hoùåc bõ àùåt vaâo traång thaái FALSE. Nïëu söë phña bõ goåi coá chûáa kyá tûå cuöëi cuâng laâ '#'. Nïëu söë phña bõ goåi àûúåc nhêån daång laâ tuên theo àõnh daång E.164 vaâ coá chûáa thöng söë destinationInfo. Thiïët lêåp caác kïnh thöng tin Thuã tuåc kïët nöëi nhanh Thuã tuåc kïët nöëi nhanh sûã duång trong maång VoIP àûúåc trònh baây trong muåc 2.2.2.2. Chuá yá 1: thuã tuåc naây cho pheáp trao àöíi àïí thiïët lêåp kïnh thöng tin theo khuyïën nghõ H.245 hoùåc quay trúã laåi thuã tuåc baáo hiïåu H.245 taåi moåi thúâi àiïím cuãa cuöåc goåi. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. 59 SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG Chuá yá 2: Thuã tuåc naây cho pheáp trao àöíi caác thöng tin trong bùng têìn (in-band) khi thiïët lêåp cuöåc goåi. Maä hoaá baãn tin H.245 trong baãn tin H.225.0 Maång VoIP cho pheáp maä hoaá baãn tin H.245 trong baãn tin H.225.0 nhû àûúåc trònh baây trong muåc 2.2.2.3. Chuá yá: trong VoIP viïåc maä hoaá baãn tin H.245 trong baãn tin H.225.0 àûúåc ûu tiïn sûã duång hún thiïët lêåp kïnh H245 riïng búãi vò noá mang laåi hiïåu quaã cao hún. Caác thöng tin baáo hiïåu trong bùng Trong giai àoaån thiïët lêåp cuöåc goåi Nïëu gateway kïët nöëi vúái maång SCN nhêån àûúåc baãn tin PROGRESS (trûúác khi nhêån àûúåc baãn tin ALERTING) hoùåc baãn tin CALL PROCEEDING coá chûáa thöng tin chó thõ Progress tûâ phña maång SCN, thò gateway seä gûãi baãn tin PROGRESS túái gatekeeper. Baãn tin naây chûáa thöng tin chó thõ Progress àaä nhêån àûúåc. Nïëu nhêån àûúåc baãn tin CALL PROCEEDING tûâ phña maång SCN trong khi chûa gûãi baãn tin CALL PROCEEDING, thò gateway seä gûãi baãn tin CALL PROCEEDING. Baãn tin naây coá chûáa thöng tin chó thõ Progress. Khi gatekeeper nhêån àûúåc baãn tin CALL PROCEEDING coá chûáa thöng tin chó thõ Progress thò gatekeeper (trûúác khi truyïìn baãn tin CALL PROCEEDING) seä dûâng moåi böå àõnh thúâi giaám saát cuöåc goåi àang chaåy vaâ khúãi àöång böå àõnh thúâi T301. Khi gatekeeper nhêån àûúåc baãn tin PROGRESS (trûúác khi nhêån àûúåc baãn tin ALERTING) coá chûáa thöng tin chó thõ Progress (nhûng khöng chûáa thöng tin chó thõ Cause) thò gatekeeper (trûúác khi truyïìn baãn tin PROGRESS) seä dûâng moåi böå àõnh thúâi giaám saát cuöåc goåi àang chaåy vaâ khúãi àöång böå àõnh thúâi T301. Khi àêìu cuöëi H.323 nhêån àûúåc baãn tin CALL PROCEEDING coá chûáa thöng tin chó thõ Progress, thò noá seä dûâng moåi böå àõnh thúâi giaám saát cuöåc goåi àang chaåy vaâ khúãi àöång böå àõnh thúâi T301. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. 60 SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG Khi àêìu cuöëi H.323 nhêån àûúåc baãn tin PROGRESS (trûúác khi nhêån àûúåc baãn tin ALERTING) coá chûáa thöng tin chó thõ Progress (nhûng khöng thöng tin chó thõ Cause), àêìu cuöëi H.323 seä dûâng moåi böå àõnh thúâi giaám saát cuöåc goåi àang chaåy vaâ khúãi àöång böå àõnh thúâi T301. Trong giai àoaån giaãi phoáng cuöåc goåi Nïëu gateway kïët nöëi vúái maång SCN nhêån àûúåc phêìn tûã thöng tin chó thõ Progress trong baãn tin DISCONNECT tûâ phña maång SCN thò gateway seä gûãi baãn tin PROGRESS túái gatekeeper. Baãn tin naây seä coá chûáa caã thöng tin chó thõ Progress vaâ chó thõ Cause nhêån àûúåc. Chuá yá: Nïëu gateway nhêån àûúåc baãn tin PROGRESS coá chûáa thöng tin chó thõ Cause vaâ Progress thò baãn naây seä àûúåc giûä nguyïn vaâ gûãi àïën gatekeeper. Khi gatekeeper nhêån àûúåc baãn tin PROGRESS coá chûáa thöng tin chó thõ Progress vaâ Cause thò gatekeeper (trûúác khi gûãi ài baãn tin PROGRESS) seä dûâng moåi böå àõnh thúâi giaám saát cuöåc goåi àang chaåy vaâ khúãi àöång böå àõnh thúâi T301. Khi àêìu cuöëi H.323 hoùåc gateway nhêån àûúåc baãn tin PROGRESS coá chûáa thöng tin chó thõ Progress vaâ Cause thò gatekeeper seä dûâng moåi böå àõnh thúâi giaám saát cuöåc goåi àang chaåy vaâ khúãi àöång böå àõnh thúâi T301. Gatekeeper dõch àõa chó söë bõ goåi Baãn tin ARQ gûãi tûâ àiïím cuöëi H.323 àïën gatekeeper coá chûáa söë phña bõ goåi trong trûúâng destinationInfo vaâ destExtraCallInfo. Cùn cûá vaâo àoá gatekeeper seä dõch söë phña bõ goåi nhêån àûúåc tûâ àêìu cuöëi H.323 thaânh àõa chó tûúng ûáng vaâ caác thöng tin böí sung. Trong trûúâng húåp cuöåc goåi àûúåc àõnh tuyïën trûåc tiïëp (khöng qua gatekeeper) caác thöng tin àaä dõch naây seä àûúåc gûãi trúã laåi àêìu cuöëi H.323 trong baãn tin ACF sûã duång caác trûúâng destinationInfo, destExtraCallInfo vaâ remoteExtensionAddress. Cùn cûá vaâo caác thöng tin nhêån àûúåc àêìu cuöëi H.323 seä gûãi baãn tin SETUP túái àêìu cuöëi àñch. Àêìu cuöëi H.323 coá thïí che caác thöng tin naây àïí traánh khaách haâng khaác sûã duång àïí truy nhêåp. Nïëu khöng tòm thêëy caác thöng tin http://www.ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2