intTypePromotion=1
ADSENSE

Vẽ khuôn mặt với Photoshop

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

157
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước đầu tiên các bạn cần phải làm việc là phác thảo một khuôn mặt mà bạn muốn tô. Bạn có thể vẽ nó trên giấy ..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ khuôn mặt với Photoshop

  1. 1> Bư c ñ u tiên các b n c n ph i làm là phác th o m t khuôn m t mà b n mu n tô. B n có th v nó trên gi y… ho c gi ng tôi, v luôn b ng b ng v trên PS. Tôi làm vi c trên trang v có kích thư c 2000x3000px, trang v càng l n thì b n càng d dàng trong vi c v các chi ti t. Nhân th , tôi dùng brush như hình sau ñây ñ phác th o cho khuôn m t c a mình. Hãy luôn luôn chú ý ñ n s cân ñ i c a khuôn m t b n v . Link hình: http://cB9.upanh.com/21.265.28210678.2tf0/28.jpg . Nhìn vào b c hình b n hãy xem nh ng ñư ng màu xanh và màu h ng. Kho ng cách gi a ph n khoé mi ng và ph n sát bên trong m t là như nhau (ñư ng màu h ng). Hay ñi m k t thúc c a mũi dóng th ng lên trên s là ñi m b t ñ u c a m t (ñư ng màu xanh)…nó giúp b n v các b ph n trên khuôn m t nh ng kho ng cách ñúng. ðó là nh ng ki n th c cơ b n b n nên có khi b n mu n v m t khuôn m t. Hãy xoay trang v c a b n theo chi u ngang (Image> Rotate Canvas> Flip Canvas Horizontal) ho c soi gương t gi y b n ñang v m t vài l n khi b n phác th o. B n thư ng không nhìn th y m t vài l i c a b c v như m t m t trông hơi xiên so v i m t còn l i, hay mũi b g p…- ñó là “v n ñ c a b não”, và chúng ta có th l a g t b não b ng cách xoay b c hình, b n s khám phá th y các l i. Bây gi b n ch c h n ñã có m t layer v i hình phác th o (Layer sketch) và m t layer Background. (N u layer hình phác th o và layer background là m t layer h p nh t trong
  2. trư ng h p b n v lên gi y và scan, không v n ñ gì c . B n kích ñúp vào Layer này và ñ t ch ñ hoà tr n thành Mulitply. Sau ñó t o thêm m t layer m i, tô màu tr ng cho layer m i và ñ t layer m i này thành layer background). Bây gi t o m t Layer m i n m gi a 2 layer background và layer “sketch”. ð t tên Layer là “flatcolor” (B n s làm t t hơn n u b n ñ t tên cho các Layer, ñ c bi t là khi b n làm vi c v i nhi u hơn 5 layer) 2> Bây gi s b t ñ u s d ng màu. Tôi s s d ng các màu cơ b n sau: Ch n Layer flatcolor và tô t ng vùng v i các màu s c trên. Tôi s d ng công c Brush (ñ Flow và Opacity ñ u 100%). Tuy v y b n có th t o vùng ch n và ph màu lên b ng công c Paint Bucket. Không nh hư ng ñ n vi c b n dùng cách nào ñ làm nhưng nó c n ph i ph n nào gi ng v i b c hình bên dư i . A, mà b n có th cũng ñã s n sàng tô màu m t và màu lông mày, tôi s làm nó sau, không vì m t lý do nào c ^^.
  3. Bây gi t o m t layer m i dư i Layer “sketch”. ð t tên Layer là “Line”. Sau ñó ch nh ñ Opacity c a Layer “sketch” xu ng còn kho ng 30% Sau ñó quay tr l i Layer “Line”. Ti p t c là ch n màu ñen, ch n công c Brush và ch nh như hình sau B n hãy ñi l i các ñư ng màu ñen v n c n thi t hình phác ho , ví d như lông mày, c u m t… Hãy nhìn vào các hình dư i ñây và b n s hi u nh ng gì tôi nói, tôi hi v ng v y ^^
  4. 3> Bây gi công vi c vui v b t ñ u. B n ph i quy t ñ nh xem ñâu là nơi ánh sáng ñ n. Tôi quy t ñ nh ánh sáng s ñ n phía tay trái, ánh sáng ko hoàn toàn song song v i khuôn m t nhưng h u như là v y. Và ti p theo là ngu n sáng th 2 ñâu ñó trư c khuôn m t cô gái- nó t o nên m t ngu n ánh sáng bên ph i. Trong b c hình ngu ch ngo c phía trên tôi ñã c g ng di n t b ng cách nào bóng ñ v i ngu n sáng như v y- có l nó s giúp ñư c b n. Nhi u ngư i h i tôi làm th nào ñ ñ bóng và thêm ch sáng. Tôi ch có th nói r ng vì nó theo logic nhưng th t khó ñ di n t b ng l i. Hãy l y m t cái ñèn bàn, ng i trư c gương và xem bóng ñ trên khuôn m t b n ra sao khi b n di
  5. chuy n chi c ñèn và ñi u gì x y ra khi b n thêm m t ngu n ánh sáng n a. Bây gi b n có th gi u Layer “sketch” ñi. T o m t Layer m i trên Layer “flatcolor”, ñ t tên Layer là “lighting”, sau ñó b t ñ u làm vi c v i layer này. 4> Ch n công c Brush (ch nh ñ opacity 20, flow 20) và b t ñ u tô ph n t i. Tô v i màu có mã là A5684C 5> Ti p t c là ph n sáng.
  6. Màu có mã F3CFB5 Sau ñó làm nhoè ñi v i công c Smudge K t qu 6>Tuy v y khuôn m t này hơi ph ng, c n thêm s tương ph n. Vì v y ta c n ph i ch n l i công c Brush và làm t i thêm nh ng vùng mà ánh sáng ít chi u ñ n nh t. Màu dùng là màu có mã 622918
  7. 7>Nhưng trông v n… ph ng như thi u cái gì ñó. V y ph i thêm m t chút màu có chi u sâu. T o m t Layer m i và ñ t tên là “RY”. Ch n Layer này, ñ u tiên, màu ñ . Tô m t chút màu ñ trên các m ng t i. B n cũng có th dùng nó ñ tô trên các m ng t i nh như ph n hàm. S d ng các màu ñ có ñ sâu hơn ñ tô môi. Ti p theo là màu vàng s ñư c tô trên các vùng sáng 8> Làm nhoè. Bây gi hãy nh p 3 layer “flatcolor” v i layer “lighting” và layer “RY” (r t d dàng, khi b n ñang Layer “RY” link nó v i 2 layer “flatcolor” và “lighting” b ng cách
  8. và sau ñó nh n Ctrl + E). ð t tên cho Layer sau khi ñã nh p là “Face”. Ti p t c, b n ch n Layer “Line”, sau ñó dùng công c Smudge ñ làm các ñư ng th ng trông không còn gi ng các ñư ng th ng n a mà trông gi ng… gi ng hình v dư i ñây lol 9> B n có th nh p 2 layer “Line” và “face” l i. Chúng ta v n còn m t vài vùng c n sáng hơn và t i hơn, ñ c bi t là vùng xung quanh ph n m t. B i v y hãy ch n công c Burn và Dodge và ngh ch v i chúng ^^. Ngoài ra, v kích c c a Brush, tôi thư ng dùng như thi t l p hình dư i. V i thi t l p như trên b n s làm tăng thêm ñ bão hoà. S d ng công c Sponge (Mode: Desaturate, Flow:20%) ñ làm bão hoà l n n a. 10> N u b n làm hoàn h o t t c các bư c thì bư c th 9 s là bư c cu i cùng. Tuy v y cho ñ n lúc không th , chúng ta v n thư ng tìm ra ñư c nh ng ch mà có th s a l i ñư c và ph i quay l i h u như t t c các bư c trư c ñ có ñư c m t b c tranh hoàn h o.
  9. B i v y, bư c th 10 này, hãy tìm nh ng ch sai và s a l i ^^. ð ng quên xoay b c tranh theo chi u ngang. Tôi quay cô y sang phía bên trái và th y cái m t hơi cong, và khuôn m t v n ph ng. Tôi c n ph i thêm m t s chi ti t vào m t cô y, ph n màu mũi v n chưa ñúng và… nhi u th n a. Cu i cùng ñây là m t tut chán ng t, bây gi tôi ñang r t lư i. V ngu ch ngo c thêm ph n vai. Thêm m t vài ch m nh trên khuôn m t và m t cái khăn trùm trên ñ u cô gái. Như b n th y ñ y :P Còn ñây là hình mà ziz ñã dùng ñ tô. Là 1 hình trong cái tut trên nhưng t y ñi m y ñư ng
  10. xanh và h ng. Các b n dùng hình này mà th c t p này
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2