Viết Password dành cho Windows

Chia sẻ: Ai Dieu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
68
lượt xem
11
download

Viết Password dành cho Windows

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình cài đặt password cho Windows bằng cách viết thêm code vào win.com. Version này còn đơn giản vì ta chỉ cài pass 1 cách cố định, nếu muốn đổi pass ta phải dịch lại. Bạn có thể viết thêm phần đổi pass....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Viết Password dành cho Windows

  1. Viết Password cho Windows : trang này đã được đọc  lần  ;Chương trình cài đặt password cho Windows bằng cách viết  thêm code vào win.com.  ;Version này còn đơn giản vì ta chỉ cài pass 1 cách cố định,  nếu muốn đổi pass ta phải  ;dịch lại. Bạn có thể viết thêm phần đổi pass....  ;Bắt đầu  .model tiny  .code  org 100h  open_file:  mov ax, 3D02h ; AL=2 doc/ghi  lea dx,filename  int 21h  mov handle,ax  clear_attrib:  mov ax, 4301h  xor cx, cx ; xoa het moi thuoc tinh  lea dx,filename  int 21h 
  2. save_3_bytes:  mov ax, 4200h ; 00=dua con tro  mov bx,handle ; ve dau file  xor cx, cx  xor dx, dx  int 21h  mov ah, 3Fh ;Doc 3 byte  mov cx, 3  lea dx, _3_bytes  int 21h  goto_eof:  mov ax, 4202h ; 02=Cuoi file  mov bx,handle  xor cx, cx ; Do doi la 0  xor dx, dx  int 21h ; ax = dung luong file  save_jmp_displacement:  sub ax, 3  mov [jmp_disp], ax  write_code:  mov ah, 40h  mov cx, virus_length 
  3. lea dx,mywork  int 21h  goto_bof:  mov ax, 4200h  xor cx, cx  xor dx, dx  int 21h  write_jmp: ; Viet lenh nhay  mov ah, 40h  mov cx, 3 ; Den Virus  lea dx, jmp_code  int 21h  close_file:  mov ah, 3eh  int 21h  jmp exit  mywork: call next  next:  pop bp  sub bp,offset next  next1:  mov ax,0600h ;Xoa ca man hinh  xor cx,cx ;Goc trai (0,0) 
  4. mov dx,184fh ;Goc phai (18h,4fh)  mov bh,1 ;Nen den chu xanh  int 10h  mov ax,0600h  mov cx,0c32h  mov dx,0c37h  mov bh,68  int 10h  mov ah,02h ;Ham dat vi tri con tro  xor bh,bh ;trang 0  mov dx,0c20h ;(0ch,20h)  int 10h  mov ah,9 ;Hien thi chuoi  lea dx,[bp+mes]  int 21h  mov ah,0ah ;Nhap chuoi  lea dx,[bp+buf]  int 21h  lea di,[bp+check] ;Chep chuoi buf vao check  lea si,[bp+buf]  add si,2 ;Vi tri that su cua chuoi  cld 
  5. mov cx,4  rep movsb  lea di,[bp+check] ;So sanh 2 chuoi  lea si,[bp+pass]  cmpsb  cmpsb  cmpsb  cmpsb  jne b1  restore_3_bytes: ; in memory  lea si,[bp+ _3_bytes]  mov di, 100h  cld ; auto­inc si, di  mov cx, 3  rep movsb  mov di, 100h ; tra dieu khien ve chuong trinh  jmp di  b1:  mov bx,bp  lea dx,next1  add bx,dx  jmp bx 
  6. mes db 'Nhap vao mat khau:$'  check db 4 dup (0),'$'  buf db 5,5 dup (0)  _3_bytes db 0, 0, 0  pass db 'kham'  virend:  virus_length equ offset virend ­ offset mywork  exit:  mov ax, 4c00h  int 21h  ;­­­­­­­­ Variable Declarations ­­­­­­­­  filename db 'c:windowswin.com',0  jmp_code db 0E9h  jmp_disp dw 0  handle dw 0  end open_file  ;Kết thúc  ;Nếu không muốn cài pass nữa chỉ cần chép đè file win.com  khác lên.  ;Nên trước khi chạy chương trình bạn nên lưu lại file win.com  để sau này còn dùng.  ;Cuối cùng, tuy cách vô hiệu hoá chương trình này thật đơn  giản, nhưng tôi không nói  ;bạn không nói thì....có trời mới biết  !!! 
  7. ;#Ghi chú (dành cho những bạn chưa từng biết Assembly)  ;Mở một chương trình soạn thảo văn bản (như notepad),  copy phần giữa "Bắt đầu" và "Kết thúc"  ;save lại với format *.asm, dùng tasm hay masm để dịch ra  file .com ­­­­>chạy file đó.            

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản