XÂY DỰNG WEBDATABASE CHO QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ SẢN

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
700
lượt xem
165
download

XÂY DỰNG WEBDATABASE CHO QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ SẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Độc giả muốn mượn sách phải biết thông tin về sách chứa trong các hộp fic. Khi độc giả đến mượn sách phải đưa thẻ đọc sách và phiếu yêu cầu đã điền đủ thông tin cho thủ thư. Thủ thư sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thẻ và phiếu yêu cầu, nếu không phù hợp thì sẽ trả lại cho độc giả ngược lại sẽ lấy sách trong kho theo yêu cầu. Sau đó thủ thư kiểm tra phiếu mượn của độc giả để quyết định cho mượn hay không, nếu cho mượn thì cập nhật phiếu......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: XÂY DỰNG WEBDATABASE CHO QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ SẢN

 1. XÂY DỰNG WEBDATABASE CHO QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ SẢN GVHD: Lê Đức Trung SVTH : Đào Thị Xinh
 2. Trình bày đồ án gồm 3 phần :  Khái quát lý thuyết và công cụ cài đặt chương trình, phương pháp xây dựng đề tài  Phân tích và thiết kế Cơ sở dữ liệu  Giao diện và kết quả chương trình
 3. PHẦN I : KHÁI QUÁT LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỀ TÀI I. Khái quát lý thuyết. Web Database  Web Database được xây dựng trên mô hình Client-Server Database, với giao diện là các trang Web.  Mô hình ứng dụng Web Database : HTTP WEB SERVER Web Browser & Web Applications ODBC DATABASE
 4. II. Active Server Page (ASP) Là một môi trường phát triển ứng dụng cho phép người lập trình kết hợp HTML, Script và các Active Server Component để tạo ra Web Application ASP xây dựng sẵn một thư viện cho phép giao tiếp với Database thông qua ODBC (Open Database Connectivity) gọi là ADO (ActiveX Data Object). ADO là công cụ phát triển ứng dụng Web Database
 5. III. ADO Interface Data Source Active Server Pages ActiveX Database Component ActiveX Data ODBC Data Provider Objects Driver Interface Các Object trong ADO : Connection, Command và RecordSet. Sử dụng Connection để thiết lập liên kết với cơ sở dữ liệu, thông qua đó ta có thể lấy ra các record hoặc cập nhật một record bằng cách sử dụng Command object. Kết quả thực hiện các query trên database sẽ được lưu vào đối tượng RecordSet, trên đối tượng này ta có thể duyệt và lấy ra một hay nhiều record.
 6. PHẦN II : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU II. Hướng thực thi của đề tài. Xuất phát từ những nhược điểm của hệ thống quản lý bằng thủ công, nên việc tin học hoá công tác quản lý là việc làm hợp lý. Từ những yêu cầu quản lý, chương trình làm các công việc với 4 mảng như sau: • Quản lý sách • Quản lý độc giả • Quản lý việc mượn - trả sách • Quản lý thống kê
 7. III. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh quản lý thư viện. Ở mức này chỉ có một chức năng chính của hệ thống là Quản lý thư viện. Chức năng này ở mức khung cảnh, nghĩa là chức năng này bao gồm nhiều hệ thống hoạt động với mục tiêu được gắn với nó. Ban quản lý Yêu cầu Báo cáo báo cáo thống thống kê Yêu Quản lý Yêu Thủ thư cầ u cầ u Độc giả Kết Thư Kết quả viện quả Yêu IV. Biểu đồ luồng dữi liệầu mức đỉnh. Sách mớ cu bổ Ở mức này ban quản lý, bộ phận bổ sung tài liệu, thủ thư có quan hệ trực tiếp với các chức năng chính sung của hệ thống, các chức năng này chưa ở mức chi tiết, nghĩa là mỗi chức năng này bao gồm một hệ thống BP.Bổ xung tài liệu
 8. hoạt động với mục tiêu được gắn với nó. Ở đây gồm 5 chức năng: Quản lý sách, quản lý độc giả qua việc quản lý cấp thẻ, quản lý việc cho độc giả mượn sách, việc nhận sách trả của độc giả và thống kê báo cáo. Chức năng quản lý sách làm nhiệm vụ quản lý sách có tại thư viện, công việc chính là lập mã số sách và quản lý sách : Khi có yêu cầu mua sách, bộ phận bổ sung tài liệu sẽ mua sách về, tiến hành xử lý sách, viết fic cho sách. Sau đó lưu quá trình xử lý vào kho dữ liệu hệ thống về sách là: “Hồ sơ quản lý sách”, đưa fic vào hộp fic để độc giả tra cứu sách và chuyển sách về kho sách. Chức năng quản lý độc giả ở đây là chức năng quản lý việc cấp thẻ cho độc giả. Công việc chính là lập mã số độc giả và quản lý thông tin về độc giả: Khi độc giả đến làm thẻ đọc sách, phải khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu về độc giả cho bộ phận cấp thẻ độc giả. Bộ phận này sẽ kiểm tra trong hồ sơ cấp thẻ và hồ sơ xử lý vi phạm xem độc giả có vi phạm kỷ luật mà không thi hành hay không, nếu độc giả không vi phạm hay vi phạm kỷ luật mà đã hết hạn kỷ luật, đồng thời thông tin độc giả khai báo là hợp lệ thì sẽ tiến hành lập mã số cho độc giả, và lưu quá trình xử lý vào kho dữ liệu “Hồ sơ cấp thẻ” của hệ thống. Sau đó bộ phận này sẽ cấp cho độc giả một thẻ đọc sách. Quản lý mượn sách làm nhiệm vụ quản lý việc mượn sách của độc giả, công việc chính là lập phiếu mượn sách và cho mượn sách : Độc giả muốn mượn sách phải biết thông tin về sách chứa trong các hộp fic. Khi độc giả đến mượn sách phải đưa thẻ đọc sách và phiếu yêu cầu đã điền đủ thông tin cho thủ thư. Thủ thư sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thẻ và phiếu yêu cầu, nếu không phù hợp thì sẽ trả lại cho độc giả ngược lại sẽ lấy sách trong kho theo yêu cầu. Sau đó thủ thư kiểm tra phiếu mượn của độc giả để quyết định cho mượn hay không, nếu cho mượn thì cập nhật phiếu mượn, hồ sơ quản lý sách và yêu cầu độc giả ký nhận sách trước khi giao sách. Quản lý trả sách làm nhiệm vụ quản lý việc trả sách của độc giả: Khi độc giả đến trả sách phải đưa thẻ đọc sách cùng với sách cho thủ thư. Thủ thư sẽ cất sách vào vị trí trong kho và yêu cầu thi hành kỷ luật với các độc giả vi phạm, đồng thời cập nhật vào hồ sơ xử lý vi phạm.
 9. Thống kê làm nhiệm vụ: Thống kê sách của thư viện bao gồm sách còn, sách đã mất, sách thanh lý bằng cách lấy thông tin từ hồ sơ quản lý sách…. Thống kê mượn trả sách bằng cách lấy các thông tin cần thiết từ phiếu mượn. Thống kê độc giả vi phạm từ hồ sơ xử lý vi phạm. Thẻ/Yêu cầu mượn Ban quản lý Độc giả sách Hồ sơ xử lý vi Sách/Không chấp nhận Yêu Thẻ/ Báo cầu Yêu Không cáo Thủ thư thông cầu cấp chấp tin nhận Phiếu Thông Sách tin yêu Quản lý sách cầ u độc giả Thống kê báo QL.Mượ Phiếu mượn cáo n sách Hồ sơ xử Hồ sơ lý vi phạm Hồ sơ quản lý cấp V. Biểu đồ luồng dữ liệu mứcưdưới đỉnh. Fic l u thông tin sách 1. Chức năng quản lý sách: Thẻ, Sáchsách mới, bộ phận quản lý sách sẽ đóng dấu thưYêu cầlên sách, xác định phân loại sách, xác định Khi có viện u Kho sách mua sách môn loại sách và gán mã số cho sách là 10 ký tự, trong đó: QL.Trả Độc giả ký tự đầu chỉ phân loại sách 2 Quản BP.Bổ sung sách 2 ký tự tiếp theo chỉ môn loại sách lý sách tài liệu Phạt/Không, thẻ Sách mới
 10. 4 ký tự sau chỉ số thứ tự của sách trong môn loại 2 ký tự sau cùng chỉ số tập của sách Sau đó viết fic rồi cập nhật vào hồ sơ quản lý sách của thư viện căn cứ trên phiếu quản lý sách, đưa sách vào vị trí trong kho và fic vào hộp fic. Đối với sách đã có nhưng thêm số lượng thì tiến hành tìm sách và hiệu chỉnh thông tin về sách trong hồ sơ quản lý sách, fic sách và đưa vào vị trí trong kho. BP.Bổ sung tài liệu Hồ sơ quản lý Yêu Sách c ầ u bổ mới sung Thêm Thông tin sách cần tìm Tìm Kết quả Sửa sách kiếm tìm mới Kho sách Phích lưu thông tin sách
 11. 2. Chức năng quản lý độc giả : Khi có độc giả đến làm thẻ đọc sách, bộ phận cấp thẻ độc giả yêu cầu trình thẻ sinh viên và phát phiếu đăng ký cho độc giả điền các thông tin cần thiết, đồng thời độc giả phải nộp 1 hình 3x4 để dán vào thẻ đọc sách cùng với lệ phí làm thẻ. Tiếp đó bộ phận này sẽ đánh mã số độc giả theo khoá. Mã số độc giả chính là số thẻ đọc sách và là số thứ tự của độc giả đến làm thẻ thuộc khoá đó, gồm tối đa là 6 ký tự và nhập vào hồ sơ cấp thẻ. Vì thẻ chỉ có giá trị trong 1 năm, nên khi có đợt làm thẻ mới mà độc giả đã có thẻ cũ thì bộ phận cấp thẻ độc giả sẽ tìm độc giả để sửa lại thông tin cần thay đổi về độc giả. Xoá độc giả đối với các độc giả đã kết thúc khoá học mà không còn trong hồ sơ xử lý vi phạm.
 12. Độc giả Phiếu Xoá Yêu Thẻ/ Hồ sơ cấp cầ u Không cấ p chấp Danh sách thẻ nhận xoá Thông tin độc Thêm giả cần tìm Tìm thẻ kiếm mới Kết quả tìm Hồ sơ xử Sửa lý vi phạm Hồ sơ cấp 3. Chức năng quản lý mượn sách: Đọc giả đến mượn sách sẽ nhận phiếu yêu cầu từ thủ thư để điền các thông tin về độc giả và sách cần Ký mĐộn. giảủ thư sẽ lấy thông tin từmượnơ cấp thẻ và phiếu yêu cầu để kiểm tra nếu không phù hợp thì ượ c Th hồ s không chấp nhậnGiao sách, Thẻ n sách của độc giả, nếu chấp nhận thìssẽ lấy sách trong kho dựa vào thông yêu cầu mượ sách Hồ ơ Thtin trênKhôngu yêu cầu. Trước khi thủ thư giao sách và thẻ cho độ ẻ, phiế ản lý sách quc giả thì độc giả phải ký nhận vào phiếu Yêu yêu cầu cấ a cầu chủp mình và giao lại cho thủ thư. Sau đó thủ thư sẽ đưa thông tin về mượn sách vào hồ sơ quản lý Yêu Sách Phiếu mượn mượn và nhậếu mượn. sơ cấp sách phi n Hồ cầ u yêu sách sách cầ u Thông tin sách Kiểm Yêu cầu kiểm cần tìm Tìm mượn Thủ thư kiếm sách Kết quả Kết quả sách Fic lưu thông Phiếu mượn Kho sách tin sách
 13. 4. Chức năng quản lý trả sách: Khi độc giả đến trả sách thì thủ thư sẽ kiểm tra sách, nếu sách không phù hợp thì trả lại sách cho độc giả và yêu cầu độc giả thi hành kỷ luật và cập nhật vào hồ sơ xử lý vi phạm, nếu sách phù hợp thì yêu cầu độc giả ký trả sách rồi cập nhật vào phiếu mượn của độc giả và đưa sách về kho. Ký trả Phiếu Thẻ sách Độc giả Sách, Thẻ Kho sách Kiểm tra sách Sách không phù hợp Yêu Kế cầ u t Yêu cầu kiểm tra ký trả qu sách Kết quả Hồ sơ xử lý vi Thủ thư 5. Chức năng thống kê: Chức năng thống kê ở đây là việc in báo cáo thống kê về sách, độc giả vi phạm, thống kê về tình hình mượn trả sách. Ban quản lý Hồ sơ quản lý Báo cáo Yêu cầu báo cáo In báo cáo Hồ sơ xử lý vi Phiếu mượn
 14. VI. Mô hình thực thể liên kết. Đây là mô hình mô tả dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, biểu diễn mối quan hệ chặt chẽ và logic giữa các dữ liệu đó. Từ quá trình phân tích ở trên, mô hình thực thể liên kết có thể được biểu diễn như sau: ( Một thư viện có nhiều sách, nhiều sách có cùng phân loại, môn loại, ngôn ngữ, nhà xuất bản. Một cuốn sách chỉ được viết một lần bởi một tác giả, một tác giả có thể viết nhiều sách. Một cuốn sách có duy nhất một vị trí để trong kho, một kho có nhiều vị trí. Một cuốn sách có thể được mượn trả nhiều lần. Một năm có nhiều độc giả đến làm thẻ đọc sách, mỗi độc giả, độc giả có thể có nhiều lần mượn trả sách. Một độc giả có thể có nhiều lần vi phạm kỷ luật, mỗi hồ sơ kỷ luật chỉ có một lý do kỷ luật và một hình thức kỷ luật.). DOCGIA PHIEUMUON SACH SANGTAC MADG MAPM KHOAHOC MADG MAS MAS MASV MAS MAPL MATG HOTENDG NGMUON MAML NGAYSINH DATRA MANN MANXB TACGIA NOISINH TIENPHAT MATG LOP MAVT TENS TENTG NAMHOC NGAYLT BIENLAIDEN-TLY SOTRANG NGAYHH SOBIENLAI NAMXB MADG SOLUONG PHANLOAI MAS SOCON MAPL MALD NGAYNHAP TENPL NGAYLAP GIATIEN GHICHU KHOA LANMUON MONLOAI KHOAHOC MAML VITRI TENML NHAXB LYDO MAVT MANXB KHU TENNXN NGONNGU MALD KE DIACHI MANN TENLD NGAN TEL TENNN
 15. VII. Thiết kế hệ thống. 1. Mô hình tổ chức dữ liệu. Qua kết quả của quá trình phân tích hệ thống và mô hình thực thể liên kết ở trên đến đây có thể đưa ra mô hình tổ chức dữ liệu. Mô hình này mô tả cụ thể, thực tế việc tổ chức vật lý dữ liệu của cơ sở dữ liệu trong hệ thống. Toàn bộ mô hình sẽ được trình bày như sau: SACH (MAS, MAPL, MAML, MATG, MANN, MANXB, MAVT, TENS, SOTRANG , NAMXB, SOLUONG, SOCON, SOMAT, SOTLY, NGAYNHAP, GIATIEN, GHICHU, LANMUON) PHANLOAI (MAPL, TENPL) MONLOAI ( MAML, TENML ) NGONNGU ( MANN, TENNN ) NHAXB ( MANXB, TENNXB, DIACHI, TEL ) VITRI ( MAVT, KHU, KE, NGAN ) TACGIA ( MATG, TENTG ) DOCGIA (MADG, KHOAHOC, HOTENDG, NGAYSINH, NOISINH, LOP, NAMHOC , NGAYLT, NGAYHH) KHOA (KHOAHOC) PHIEUMUON (MADG, MAS, NGMUON, DATRA, TIENPHAT) BIENLAIDEN-TLY (SOBIENLAI,MADG, MAS,MALD, NGAYLAP) LYDO(MALD, TENLD)
 16. Giao diện và kết quả chương trình Những vấn đề đã giải quyết :  Đối với người quản trị : Có thể truy xuất vào toàn bộ hệ thống - Cập nhật nhân viên sử dụng - Thay đổi thông tin của riêng mình - Cập nhật sách, cập nhật độc giả - Tra cứu sách, tra cứu độc giả theo nhiều thuộc tính khác nhau. - Thống kê sách, độc giả, mượn trả sách theo nhiều thuộc tính khác nhau  Đối với người quản lý : Thay đổi thông tin của riêng mình - Cập nhật sách, cập nhật độc giả - Tra cứu sách, tra cứu độc giả theo nhiều thuộc tính khác nhau. - Thống kê sách, độc giả, mượn trả sách theo nhiều thuộc tính khác nhau Đối với nhân viên Thủ thư : Cho mượn sách và nhận sách trả - Mượn và trả sách - Tra cứu sách theo nhiều thuộc tính khác nhau. - Lập biên lai đền hoặc thanh lý sách đối với độcgiả làm mất sách
 17. hoặc đền sách - Tra cứu sách theo nhiều thuộc tính khác nhau. Đối với Độc giả : Tra cứu sách theo nhiều thuộc tính khác nhau. Những vấn đề chưa giải quyết :  Chưa quản lý được tư liệu là băng đĩa, …  Chưa cho phép độc giả tự đăng ký mượn sách …. Hướng phát triển trong tương lai  Chương trình sẽ được mở rộng ra với nhiều loại tư liệu khác nhau như : băng, đĩa…  Cho phép Độc giả tự đăng ký mượn sách…  Tiếp tục thực hiện, hoàn chỉnh thêm các phần đã cài đặt TÀI LIỆU THAM KHẢO
 18. [1]- “Thiết kế trang web động với DHTML”, Nguyễn Trường Sinh, NXB Lao Động – Xã Hội. [2]- “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý”, Thạc sĩ Đinh Thế Hiển, NXB Thống Kê. [3]- “Những bài thực hành ASP”, VN-GUIDE, NXB Thống Kê. [4]- “Active Server Pages ASP 3.0 ASP.NET ”, Nguyễn Phương Lan, NXB Giáo Dục. [5]- “ Những bài thực hành HTML”, VN-GUIDE, NXB Thống Kê. [6]- “Tự học Mcrosoft SQL Server 7.0”, Nguyễn Văn Hoàng, NXB Thống Kê.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản