intTypePromotion=1
ADSENSE

Advanced thermodynamics engineering

Xem 1-16 trên 16 kết quả Advanced thermodynamics engineering
 • Published Titles APPLIED FUNCTIONAL ANALYSIS J. Tinsley Oden and Leszek F. Demkowicz THE FINITE ELEMENT METHOD IN HEAT TRANSFER AND FLUID DYNAMICS, Second Edition J.N. Reddy and D.K. Gartling MECHANICS OF LAMINATED COMPOSITE PLATES: THEORY AND ANALYSIS J.N. Reddy PRACTICAL ANALYSIS OF COMPOSITE LAMINATES J.N. Reddy and Antonio Miravete SOLVING ORDINARY and PARTIAL BOUNDARY VALUE PROBLEMS in SCIENCE and ENGINEERING Karel Rektorys Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Annamalai, Kalyan. Advanced thermodynamics engineering / Kalyan Annamalai & Ishwar K. Puri. p. cm.

  pdf0p beobobeo 01-08-2012 79 17   Download

 • This book addresses the evolutionary stage of Chemical Engineering and provides an overview to the state of the art and technological advancements. Chemical Engineering applications have always been challenging. Optimization of plausible solutions to problems in economic manner through technology is worth. The script has been designed to enable the reader to access the desired knowledge on fundamentals and advancements in Chemical Engineering in a single text.

  pdf594p qsczaxewd 22-09-2012 73 16   Download

 • The heat transfer and analysis on heat pipe and exchanger, and thermal stress are significant issues in a design of wide range of industrial processes and devices. This book introduces advanced processes and modeling of heat transfer, gas flow, oxidation, and of heat pipe and exchanger to the international community. It includes 17 advanced and revised contributions, and it covers mainly (1) thermodynamic effects and thermal stress, (2) heat pipe and exchanger, (3) gas flow and oxidation, and (4) heat analysis....

  pdf406p ktcn_1 10-07-2012 50 14   Download

 • Bây giờ xem xét việc chuyển giao năng lượng do nhiệt (tức là do chênh lệch nhiệt độ) thông qua các bức tường vững chắc vào một loại khí đang được rắn ở nhiệt độ cao hơn. Các phân tử trong một nhóm của các phân tử khí tác động đến trên tường nhận năng lượng ngẫu nhiên và chúng có thể được đặt ở mức năng lượng khác nhau như thể hiện trong hình 32c.

  pdf80p lovecafe2 06-10-2011 55 9   Download

 • Việc chuyển giao năng lượng thông qua kết quả nhiệt trong một gia tăng dữ liệu ngẫu nhiên trong khi truyền năng lượng thông qua công việc không. Trong Chương 3, chúng ta sẽ thấy rằng dS = δQrev / T (nhưng không phải δWrev / T hoặc PDV / T).

  pdf80p lovecafe2 06-10-2011 67 8   Download

 • Khí là liên hệ thông qua một bức tường diathermal cứng nhắc cố định với một phần B piston xi-lanh của hệ thống có chứa một hỗn hợp ướt nước với một x chất lượng = 0,5 được hạn chế bởi trọng lượng. Như khí trong phần A là nén nhiệt độ trong A vẫn còn ở 100 º C bằng cách sử dụng nới lỏng tiền tệ quá trình tiếp xúc với phần B.

  pdf80p lovecafe2 06-10-2011 63 8   Download

 • Sự gia tăng dữ liệu ngẫu nhiên như là hai loài khác nhau được trộn lẫn. Điều này có thể được minh họa qua các ví dụ về hai chứa lân cận đoạn nhiệt khối lượng V1 và V2 tại cùng một nhiệt độ, tương ứng, có chứa

  pdf80p lovecafe2 06-10-2011 64 7   Download

 • Vì vậy, áp lực thấp hơn, (v - v0) P → 0 = b - RT /, nơi n ≥ 0. Ví dụ, nếu n = 0, chức năng lệch khối lượng có giá trị bằng (b - RT /), và là một hàm của nhiệt độ. Trong trường hợp này, lượng khí thực sự không bao giờ đạt tới khối lượng khí lý tưởng ngay cả khi T → ∞. Trong hình thức dimensionless

  pdf80p lovecafe2 06-10-2011 48 7   Download

 • thành phần của V vận tốc phân tử làm tăng "te". Mức năng lượng của nhóm các phân tử này được nâng lên như thể hiện trong hình 32e. Như vậy, tổng số của các quốc gia không thay đổi mặc dù các mức năng lượng cho mỗi nhóm đã tăng lên do công việc đầu vào.

  pdf80p lovecafe2 06-10-2011 52 5   Download

 • Ghi chú Đối với khí lý tưởng, v = RT / P để T (∂ v / ∂ T) = v, và do đó, μJT = 0. Không có nhiệt độ thay đổi do điều tiết đối với khí lý tưởng. Đối với chất lỏng không nén được ∂ v / ∂ T = βP = 0, và μJT = -v/cP có một giá trị âm. Do đó, chất lỏng nóng lên khi can thiệp. Nếu 0 v, và ngược lại. Tại các điểm đảo ngược, μJT = 0. Inversion xảy ra khi Tinv βP =

  pdf80p lovecafe2 06-10-2011 50 5   Download

 • Ghi chú Khi nhiệt độ tăng, giá trị của Pksat cho một tăng chất. Do đó XK, l giảm. Sự ấm lên của nước sông làm giảm nồng độ O2 và N2 trong đó. j. Ví dụ 10: Một khối lượng 20 lít cứng nhắc bao gồm 80% chất lỏng và hơi 20% theo khối lượng 111,4 º C và 1,5 bar.

  pdf80p lovecafe2 06-10-2011 50 5   Download

 • Pin được đặt trên piston để ngăn chặn chuyển động của nó. Nitơ khí là isothermally tiêm vào khối lượng cho đến khi áp suất đạt đến 2 bar. Phân mol nitơ trong giai đoạn khí là gì? Giả sử rằng N2 không hòa tan trong chất lỏng. Điều gì sẽ xảy ra nếu có là chân không trong thời gian tiêm N2.

  pdf80p lovecafe2 06-10-2011 62 5   Download

 • Là có bất kỳ dữ liệu ngẫu nhiên được tạo ra trong quá trình? Nếu vậy, làm thế nào cho đơn vị khối lượng? d) Thảo luận về các lĩnh vực theo quy trình 1-2 trong sơ đồ Pv và Ts. Vấn đề C69 10 kg của Ar được chứa trong các phần piston xi-lanh của một hệ thống nhà nước (1,0135 thanh, 100 º C).

  pdf80p lovecafe2 06-10-2011 52 5   Download

 • Alciatore/Histand Introduction to Mechatronics and Measurement System Anderson Fundamentals of Aerodynamics Anderson Introduction to Flight Anderson Modern Compressible Flow Barber Intermediate Mechanics of Materials Beer/Johnston Vector Mechanics for Engineers Beer/Johnston Mechanics of Materials Budynas Advanced Strength and Applied Stress Analysis Budynas/Nisbett Shigley’s Mechanical Engineering Design Cengel Heat Transfer: A Practical Approach Cengel Introduction to Thermodynamics & Heat Transfer Cengel/Boles Thermodynamics: An Engineering Approach Cengel/Clmbala Fluid Mechanics: Fundam...

  pdf448p philong9016 14-12-2012 140 67   Download

 • As motive force of processes, heat must be transferred from one fluid to other, task that is performed by means of heat exchangers. From this point of view, heat exchangers represent an important element of thermal facilities that has substantially contributed to technical development of the society. Today it is impossible to imagine any branch of process engineering and energy technology without involvement of heat exchangers. Advanced models of these apparatus were proposed in the middle of the 18th century, while theoretical backgrounds have been completed a century later....

  pdf0p qsczaxewd 25-09-2012 82 13   Download

 • Combustion involves change in the chemical state of a substance from a fuel state to a product state via a chemical reaction accompanied by release of heat energy. Design or performance evaluation of equipment also requires knowledge of the rate of change of state. This rate is governed by the laws of thermodynamics and by the empirical sciences of heat and mass transfer, chemical kinetics and fluid dynamics. Theoretical treatment of combustion requires integrated knowledge of these subjects and strong mathematical and numerical skills.

  pdf365p namde01 10-04-2013 63 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Advanced thermodynamics engineering
p_strCode=advancedthermodynamicsengineering

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2