intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu sổ kế toán

Xem 1-0 trên 0 kết quả Biểu mẫu sổ kế toán
 • Giáo trình Thống kê và phương pháp thí nghiệm với mục tiêu giúp các bạn có thể phát biểu được các khái niệm dùng trong thống kê; Giải thích được số liệu đã qua xử lý thống kê của thí nghiệm 2 mẫu độc lập; Phát biểu được các khái niệm dùng trong bố trí thí nghiệm 1 và 2 nhân tố + Phát biểu được các phương pháp bố trí thí nghiệm một nhân tố và 2 nhân tố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình.

  pdf65p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Mẫu Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01a/NS) được ban hành theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Mẫu lệnh chi tiền nêu rõ nội dung chi, tên tài khoản, ngân sách nhà nước, số tiền chi,... Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc1p thenthenn 27-06-2022 14 1   Download

 • Mẫu Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán bảo hiểm y tế (Mẫu số 21/BHYT) là biểu mẫu thống kê được lập ra để thống kê về dịch vụ kỹ thuật thanh toán bằng bảo hiểm y tế. Mẫu thống kê nêu rõ thông tin mã số theo danh mục bảo hiểm y tế, tên dịch vụ, đơn giá... Mời bạn tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản thống kê tại đây.

  doc1p thenthen19 14-06-2022 6 1   Download

 • Biểu mẫu Quản lý kho được chia sẻ dưới đây bao gồm các danh mục vật tư hàng hóa, nhật ký nhập xuất hàng hóa, phiếu xuất kho, sổ chi tiết vật tư hàng hóa, bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn kho hàng hóa, thẻ kho,... dành cho kế toán viên trong việc theo dõi chu kỳ nhập xuất hàng hóa và tình trạng hàng hóa tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls346p luuxuan179 05-05-2022 46 8   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tin học quản lý: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về cấu trúc lệnh, lệnh điều kiện, toán tử so sánh; thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển; các thành phần giao diện cơ bản trong Window; mảng, làm việc với các phần tử trong mảng; VB.NET kết nối cơ sở dữ liệu dùng ADO.NET;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p chenlinong_0310 23-02-2022 8 1   Download

 • Bài viết đề xuất một số khuyến nghị về chứng từ, đặc biệt là quy trình chứng từ thanh toán đối với các đề tài NCKH tại Trường Đại học Tây Bắc nhằm thuận lợi cho công tác thanh toán đối với các chủ nhiệm đề tài. Đồng thời, các đề xuất này nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát và quản lý tài chính đề tài NCKH của Nhà trường.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 19 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là công tác sắp xếp quản lý hồ sơ kế toán tốt là một trong những biện pháp đặc biệt quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính của đơn vị. Thực trạng hiện nay với sự phát triển của khoa học tiên tiến thì phần lớn là hồ sơ được quản lý bằng công nghệ tin học, song vấn đề không thể thiếu công tác sắp xếp quản lý hồ sơ bằng phương pháp thủ công.

  doc6p bobietbo 14-10-2021 21 4   Download

 • Luận án “Một số phương pháp kiểm chứng các hệ thống hướng đối tượng” bao gồm sáu chương. Trong đó, Chương 1 trình bày bài toán mà luận án sẽ nghiên cứu, Chương 2 trình bày một cách tóm tắt các hướng nghiên cứu chính của bài toán kiểm chứng tính nhất quán trong tái cấu trúc. Chương 3 đề xuất phương pháp kiểm chứng các ràng buộc về bất biến trong tái cấu trúc biểu đồ lớp;...

  pdf28p viyeri2711 14-09-2021 2 0   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 Thống kê - Ước lượng tham số cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số lý do không thể khảo sát toàn bộ tổng thể; Biểu diễn dữ liệu; Mẫu ngẫu nhiên; Các đặc trưng mẫu; Tính tham số đặc trưng mẫu-máy CASIO FX570 ES; Xác định ước lượng điểm; Ước lượng khoảng cho kỳ vọng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p tabicani09 14-09-2021 50 2   Download

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 2 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo hướng chức năng cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích hệ thống về chức năng; Mô hình quan niệm của hệ thống thông tin; Mô hình tổ chức của hệ thống thông tin; Mô hình vật lý của hệ thống thông tin nội dung; Nghiên cứu hiện trạng của hệ thống thông tin; Thiết kế giao diện, báo biểu, an toàn hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf113p ganuongmuoixa 13-08-2021 33 2   Download

 • Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin cho trẻ làm quen với các biểu tượng ban đầu về toán. Nghiên cứu các trò chơi cho trẻ thông qua phần mềm kidsmatr toán. Đề xuất một số phương pháp úng dụng công nghệ thông tin cho trẻ làm quen với các biểu tượng ban đầu về toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p heavysweetness 04-08-2021 15 1   Download

 • Biểu mẫu: Số vụ can nhiễu có hại (Biểu số: TS-11) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p lijian 30-06-2021 4 1   Download

 • Biểu mẫu: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p lijian 30-06-2021 26 0   Download

 • Biểu mẫu: Cơ sở tính chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc72p lijian 30-06-2021 34 1   Download

 • Biểu mẫu: Cơ sở tính chi mua bổ sung hàng dự trữ quốc gia được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách ở trung ương báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p lijian 30-06-2021 6 1   Download

 • Biểu mẫu: Cơ sở tính chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể được dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p lijian 30-06-2021 20 0   Download

 • Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp dùng cho cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan bảo hiểm xã hội cấp trên; Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p lijian 30-06-2021 11 1   Download

 • Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán chi đầu tư phát triển dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p lijian 30-06-2021 16 0   Download

 • Biểu mẫu: Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước về tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí, dự toán chi ngân sách nhà nước cho quản lý hành chính, nghiên cứu khoa học,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc3p lijian 30-06-2021 34 1   Download

 • Biểu mẫu: Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước dùng cho các Sở, cơ quan thuộc cấp tỉnh (Phòng, cơ quan thuộc cấp huyện) báo cáo Sở Tài chính (Phòng Tài chính), kho bạc nhà nước tỉnh (kho bạc nhà nước huyện). Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p lijian 30-06-2021 51 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1365 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Biểu mẫu sổ kế toán
p_strCode=bieumausoketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2