Các trang trại ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Xem 1-4 trên 4 kết quả Các trang trại ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
 • BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC TRANG TRẠI Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁO CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC TRANG TRẠI Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN ...

  pdf122p bidao13 19-07-2012 162 64   Download

 • Nội dung bài viết là nêu lên tình hình phát triển các mô hình trang trại ở huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các trang trại.

  pdf5p cumeo2006 02-07-2018 3 1   Download

 • Đào tạo nghề để cho các lao động làm thuê sống bằng chính nghề đó. Thời gian đào tạo nghề cho lao động ít nhất cũng phải từ 3 đến 6 tháng. Chế độ đào tạo nghề cho các lao động này cũng phải đ-ợc nâng lên ít nhất là 30 triệu đồng cho 1 lớp gồm 30 học viên trong 3 tháng. 3.2.1.2 Giải pháp về thị tr-ờng cho trang trại Vấn đề thị tr-ờng cho các trang trại đã đ-ợc đặt ra và đang đ-ợc giải quyết, tuy nhiên tầm giải quyết vấn đề ch-a bao quát...

  pdf14p iiduongii7 18-04-2011 63 14   Download

 • Nhvậy, có rất nhiều quan điểm về hiệu quả kinh tế do đó việc xác định khái niệm hiệu quả kinh tế cần phải xuất phát từ quan điểm triết học Mác xít và những luận điểm của lý luận hệ thống để có cách nhìn nhận và đánh giá đúng đắn. Từ những quan điểm trên ta thấy cần một khái niệm bao quát về hiệu quả: hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế, biểu hiện sự phát triển kinh tế theo chiều sâu.

  pdf12p iiduongii7 18-04-2011 192 60   Download

Đồng bộ tài khoản