intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương next generation network

Xem 1-20 trên 35 kết quả Đề cương next generation network
 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng next generation network : dịch vụ trong ngn part 1', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p zues09 08-07-2011 82 13   Download

 • Trong nhiều năm gần đây, nền công nghiệp Viễn thông vẫn đang trăn trở về vấn đề phát triển công nghệ căn bản nào và dùng mạng gì để hỗ trợ các nhà khai thác trong bối cảnh luật viễn thông đang thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Khái niệm mạng thế hệ mới (hay còn gọi là mạng thế hệ tiếp theo - NGN) ra đời cùng với việc tái kiến trúc mạng, tận dụng tất cả các ưu thế về công nghệ tiên tiến nhằm đưa ra nhiều dịch vụ mới, mang...

  pdf5p zues09 08-07-2011 78 14   Download

 • RTP (Real Time Transport Protocol) RTP là giao thức dùng để truyền các thông tin yêu cầu tính thời gian thực (real-time) như thoại và hình ảnh. RTP và giao thức hỗ trợ RTCP (Real Time Control Protocol) là các giao thức hoạt động ngay trên lớp UDP. Bản thân RTP không thực hiện một hoạt động nào liên quan đến sự đảm bảo chất lượng của thông tin cần truyền tải có yêu cầu về thời gian thực.

  pdf5p zues09 08-07-2011 80 13   Download

 • Tập đoàn ITXC ( Internet Telephony Exchange Carrier) đã có một thỏa thuận với Viễn Thông Nhật Bản ( Telecom Japan) để kết cuối lưu lượng và các nút quốc tế của họ tại nhiều nước Châu Á. Công ty VIP Calling có nhiều nút tại Châu Á, kể cả một nút vừa được thông báo ở Đài Loan. Công ty Singtel đang cung cấp một tuyến kết nối từ Singapore tới Trung Quốc và Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm với điện thoại Internet, qua đó thấy rằng nó được sử dụng cho các cuộc gọi nội địa...

  pdf5p zues09 08-07-2011 93 12   Download

 • Trước hết, vấn đề nổi bật nhất là trong phương thức chồng xếp, phải thiết lập các liên kết PVC tại N điểm nút, tức là cần thiết lập mạng liên kết. Như thế có thể sẽ gây nên vấn đề bình phương N, rất phiền phức, tức là khi thiết lập, bảo dưỡng, gỡ bỏ sự liên kết giữa các điểm nút, số việc phải làm ( như số VC, lượng tin điều khiển) đều có cấp số nhân bình phương của N điểm nút. Khi mà mạng lưới ngày càng rộng lớn...

  pdf4p zues09 08-07-2011 58 12   Download

 • Sự phát triển của các dịch vụ truyền thông hiện nay sẽ hướng tới việc các nhà cung cấp dịch vụ phải có sự mềm dẻo, linh hoạt để phục vụ được cả thị trường lớn và nhỏ. Các quyết định về việc cung cấp dịch vụ của họ có thể gặp nhiều vấn đề phải giải quyết như giá cả, việc đóng gói, tiếp thị cũng như sự tiện ích của dịch vụ thực tế khi cung cấp. Khi có nhiều phương tiện truyền tin, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp thiết bị và các doanh nghiệp...

  pdf6p zues09 08-07-2011 42 9   Download

 • Ưu điểm − Giá thành đầu tư ban đầu thấp. − Có khả năng cung cấp dịch vụ mới, dịch vụ truy nhập băng rộng. − Bảo vệ tối đa nguồn vốn đã đầu tư trên mạng hiện tại. 1.3 Nhược điểm − Việc nâng cấp các chuyển mạch hiện có từ TDM sang IP/ATM chỉ là bước đệm mà không thay đổi được về cơ bản công nghệ chuyển mạch phục vụ cho các dịch vụ mới. Điều này có nghĩa là không giải quyết được vấn đề cơ bản là khả năng tạo dịch vụ mới cũng như...

  pdf6p zues09 08-07-2011 65 9   Download

 • Các phương thức sử dụng: Đó là các phương thức sau: • INVITE: Dùng để mời một user hay một dịch vụ tham gia vào phiên kết nối. • ACK: Cho biết ứng dụng khách đã nhận được yêu cầu INVITE. • OPTIONS: Được sử dụng khi có yêu cầu đối với server về việc xác định đặc tính cuộc gọi. • BYE: UAC thông báo cho server kết thúc cuộc gọi. • CANCEL: Hủy bỏ yêu cầu vừa gởi

  pdf5p zues09 08-07-2011 62 8   Download

 • • NTFY (Notify): truyền từ MG đến MGC nhằm thông báo cho MGC khi có một sự kiện xảy ra. • AUCX (Audit Connection): đây là lệnh MGC gởi đến MG để lấy các thông số liên quan đến kết nối. • AUEP (Audit Endpoint): MGC gởi lệnh này đến MG để xác định trạng thái của điểm cuối. • RSIP (Restart in Progress): đây là yêu cầu của MG gởi đến MGC để báo hiệu cho MGC biết điểm cuối đã không hoạt động (out of service). 3. SIGTRAN (signaling Transport Protocol)...

  pdf5p zues09 08-07-2011 50 8   Download

 • Quá trình báo hiệu là một quá trình không thể thiếu trong hoạt động của mạng viễn thông để giúp các thành phần trong mạng có thể trao đổi thông tin với nhau. Trong mạng thế hệ sau NGN có các loại báo hiệu sau: − Báo hiệu cuộc gọi: SIP, H.323 − Báo hiệu giữa MGC – MG hay giữa MGC – server: MGCP, Megaco/ H.248 − Báo hiệu cho PSTN: SIGTRAN − Báo hiệu QoS

  pdf6p zues09 08-07-2011 41 8   Download

 • Giao thức báo hiệu cuộc gọi H.225 Đây là giao thức hỗ trực các chức năng báo hiệu cho một cuộc gọi, được sử dụng để thiết lập kênh kết nối giữa các endpoint. Quá trình trao đổi các bản tin báo hiệu cuộc gọi H.225 được thực hiện qua kênh báo hiệu cuộc gọi, là kênh truyền tin cậy sử dụng giao thức TCP. Các bản tin H.225 được trao đổi trực tiếp giữa các endpoint nếu không có GK trong mạng...

  pdf6p zues09 08-07-2011 45 8   Download

 • Giới thiệu Khả năng bảo mật của một mạng viễn thông là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng cũng như tính khả dụng của mạng viễn thông đó. Nhiều hướng dẫn khác nhau của liên minh Châu Âu EU đã được đưa ra để bảo vệ dữ liệu và tính riêng tư của người sử dụng, trong đó bao gồm cả bảo vệ thông tin trong mạng công cộng. Viện tiêu chuẩn Châu Âu (ETSI) đã thành lập một ban cố vấn về vấn đề bảo mật, và ban này phục vụ cho các nhà...

  pdf7p zues09 08-07-2011 53 8   Download

 • Trong các phần trước ta đã được tìm hiểu về mạng thế hệ sau bao gồm cấu trúc, chuyển mạch mềm, báo hiệu và dịch vụ cũng như các vấn đề liên quan đến dịch vụ của mạng NGN. Hiện nay trên thế giới, các tổ chức viễn thông vẫn còn đang nghiên cứu về NGN để đưa ra 1 chuẩn thống nhất chung.

  pdf6p zues09 08-07-2011 56 8   Download

 • BAØI GIAÛNG NGN Chöông 7: Giaûi phaùp cuûa caùc haõng coù theå cung caáp phöông aùn toái öu ñeå tieán tôùi moâ hình maïng hoaøn toaøn NGN. Moät soá giaûi phaùp ñöôïc xem nhö nhöõng böôùc trung gian mang laïi lôïi ích cho caû ngöôøi duøng vaø nhaø khai thaùc nhöõng chuùng cuõng ñoùng vai troø laø nhöõng böôùc khôûi ñaàu ñeå dòch chuyeån heä thoáng maïng sang NGN. Caûi tieán chuyeån maïch keânh Caùc nhaø cung caáp dòch vuï ñang trieån khai caùc toång ñaøi kieåu nhö Alcatel1000 coù theå naâng caáp caùc heä thoáng hieän coù cuûa hoï ñeå chuyeån...

  pdf6p zues09 08-07-2011 46 8   Download

 • Có khả nhiều hướng để chuyển dịch mạng hiện tại sang mạng NGN. Trên đây cũng chỉ đều ra những giải pháp nhất định như một ý tham khảo cho các đọc giả. Sẽ không có lời khuyên chung nhất nào cho các nhà khai thác trong việc lựa chọn hướng đi nào để tiến lên NGN. Điều đó còn tùy thuộc rất nhiều vào cơ sở hạ tầng hiện tại của họ

  pdf1p zues09 08-07-2011 54 8   Download

 • hức năng của một Gatekeeper Các chức năng cần thiết của một GK: − Dịch địa chỉ (Address Translation): một cuộc gọi đi trong mạng H.323 có thể dùng bí danh (alias) để chỉ địa chỉ của đầu cuối đích (destination terminal). Do đó ta cần phải sử dụng chức năng này để dịch bí danh sang địa chỉ H.323. − Quản lý việc thu nhận điểm cuối (Admission Control): GK sử dụng báo hiệu RAS để quản lý việc tham gia vào mạng H.323 để có thể tham gia vào một kết nối nào đó của các điểm cuối...

  pdf6p zues09 08-07-2011 51 7   Download

 • Hiện nay có nhiều khái niệm về chuyển mạch mềm, tùy thuộc vào từng hãng viễn thông khác nhau. Theo hãng Mobile IN, Softswitch là ý tưởng về việc tách phần cứng mạng ra khỏi phần mềm mạng. Theo hãng Nortel, Softswitch chính là thành phần quan trọng nhất của mạng thế hệ tiếp sau. Softswitch là một phần mềm theo mô hình mở, có thể thực hiện được những chức năng thông tin phân tán trên một môi trường máy tính mở và có chức năng của mạng chuyển mạch thoại TDM truyền thống....

  pdf5p zues09 08-07-2011 69 18   Download

 • Khái niệm về mạng viễn thông Mạng viễn thông là phương tiện truyền đưa thông tin từ đầu phát tới đầu thu. Mạng có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. Mạng viễn thông bao gồm các thành phần chính: thiết bị chuyển mạch, thiết bị truyền dẫn, môi trường truyền và thiết bị đầu cuối.

  pdf5p zues09 08-07-2011 83 16   Download

 • VPN có thể đáp ứng các nhu cầu của khách hàng bằng các kết nối dạng any-to-any, các lớp đa dịch vụ, các dịch vụ giá thành quản lý thấp, riêng tư, tích hợp xuyên suốt cùng với các mạng Intranet/Extranet. Một nhóm các user trong Intranet và Extranet có thể hoạt động thông qua mạng có định tuyến IP. Các mạng riêng ảo có chi phí vận hành thấp hơn hẳn so với mạng riêng trên phương tiện quản lý, băng thông và dung lượng. Hiểu một cách đơn giản, VPN là một mạng mở rộng tự quản như...

  pdf5p zues09 08-07-2011 103 16   Download

 • Ta đã được tìm hiểu về tổng thể cũng như cấu trúc của mạng NGN. Và thành phần cốt lõi trong mạng NGN, thành phần có khả năng liên kết các loại thông tin trên cùng một cơ sở hạ tầng mạng duy nhất, đó chính là MGC (Media Gateway Controller). MGC có thể thực hiện được điều này nhờ sử dụng phần mềm điều khiển “thế hệ mới” - chuyển mạch mềm (Softswitch). Trong chương này ta sẽ đi tìm hiểu về chuyển mạch mềm...

  pdf5p zues09 08-07-2011 73 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đề cương next generation network
p_strCode=decuongnextgenerationnetwork

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản