intTypePromotion=1
ADSENSE

Domainupdown

Xem 1-7 trên 7 kết quả Domainupdown
 • Mục tiêu : hiểu và áp dụng được các control: PictureBox, ImageList, TrackBar, NumericUpDown, DomainUpDown, ProgressBar. Bài 1: Viết chương trình dùng để định dạng LABEl TEXT theo NummericUpDown, các Checkbox và Radio button tương ứng (Font size, Font Style, Color, TextAlign).

  doc7p thienthanoze 17-01-2011 291 87   Download

 • Advanced Controls presents about Selection List Control; NumericUpDown Control; DomainUpDown Control; ListView control; Listview; TreeView control; Properties Method Event; RichTextbox control; Font and FontStyle classes; ProgressBar control.

  ppt41p cocacola_09 27-11-2015 22 1   Download

 • Chương 7 - Control (cont). Nội dung trình bày trong chương này: numericupdown, domainupdown, datetimepicker, datetimepicker – custom format, monthcaledar,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf12p tangtuy19 22-07-2016 66 18   Download

 • Lesson 1: Adding and configuring Windows Forms Adding Forms to the project Properties of Windows Forms Creating non-rectangular Windows Forms Lesson 2: Managing control layout with container controls

  ppt28p batman_1 10-01-2013 89 8   Download

 • Steps: Instantiate a new control Set some properties of the control Name property Location property Text property … Add it to the Controls collection of the form or the container (GroupBox,Panel, FlowLayoutPanel,…)

  ppt30p batman_1 10-01-2013 51 6   Download

 • Add a menu to MenuStrip control at run-time MenuStrip.Items.Add method Example: MenuStrip.Items.Add("File"); MenuStrip.Items.Add("View"); Add a menu item to other menu item at run-time ToolStripMenuItem.DropDownItems.Add method Example: ToolStripItem mnuOpen; mnuOpen = fileToolStripMenuItem.DropDownItems.Add("Open"); mnuOpen.Click += new EventHandler(mnuOpen_Click);

  ppt55p batman_1 10-01-2013 43 3   Download

 • Chapter 3 (Cont’d) introduction to the Windows programming. In this chapter present the some advanced controls as: DomainUpDown, NumericUpDown; MonthCalendar, DateTimePicker; Timer, TrackBar, ProgressBar; Timer, TrackBar, ProgressBar;... Inviting you to refer.

  ppt74p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 26 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Domainupdown
p_strCode=domainupdown

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2