Dummies 5th edition

Xem 1-14 trên 14 kết quả Dummies 5th edition
 • Explores how the new version of Java offers more robust functionality and new features such as closures to keep Java competitive with more syntax-friendly languages like Python and Ruby Covers object-oriented programming basics with Java, code reuse, the essentials of creating a Java program using the new JDK 7, creating basic Java objects, and new Eclipse features A companion web site offers all code from the book and bonus chapters Written by a Java trainer, Java For Dummies, 5th Edition will enable even novice programmers to start creating Java applications quickly and easily....

  pdf435p bongbong_hong 13-12-2012 110 43   Download

 • C++ For Dummies® 5th Edition , Published by Wiley Publishing, Inc. 111 River Street Hoboken, NJ 07030-5774 Copyright © 2004 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana Published by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana Published simultaneously in Canada No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, except as permitted under Sections 107 or 108 of the 1976 United States Copyright Act,...

  pdf435p trasua_123 06-01-2013 59 12   Download

 • Welcome to your first look at Visual Basic for Applications (VBA)! You might think that VBA is a secret code used by advanced computer users to intimidate the rest of us. Nothing could be further from the truth. VBA is all about doing things your way. When you want an application to perform a task in a certain way, use VBA to extend it. VBA makes you the boss. After you discover the wonders of VBA, you can customize a number of applications to make them work the way you want them to work.

  pdf428p trasua_123 04-01-2013 171 69   Download

 • C++ FOR DUMmIES 5TH ‰ EDITION by Stephen Randy Davis C++ FOR DUMmIES 5TH ‰ EDITION by Stephen Randy Davis C++ For Dummies® 5th Edition , Published by Wiley Publishing, Inc. 111 River Street Hoboken, NJ 07030-5774 Copyright © 2004 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana Published by Wiley Publishing, Inc.

  pdf44p kimku15 19-10-2011 38 3   Download

 • C++ For Dummies, 6th Edition, helps you understand C++ programming from the ground up. It’s full of examples to show you how things work, and it even explains “why”, so you understand how the pieces fit together. And the bonus CD includes a special code editor, an update GNU compiler, and all source code from the book to save you time.

  pdf435p possibletb 28-11-2012 63 23   Download

 • Are you fascinated by the look and design of Web pages? Do you wish that you had the knowledge and skills to create a great looking Web site? Whether you’re an up-and-coming Web designer or just an enthusiastic hobbyist, you are probably using HTML, the standard authoring language for the Internet. HTML 4 For Dummies, now in its 5th edition, will show you the basics of working with this language as well as advanced skills for all-around knowledge.

  pdf435p rose_12 03-12-2012 54 9   Download

 • Nếu bạn đang ở trên các điều kiện thân thiện với toán học (hey, không phải tất cả chúng ta?), Bạn có thể nghĩ đến một biến trong toán học như một hộp vô định hình có khả năng giữ những gì đã bao giờ bạn có thể chọn để lưu trữ trong nó. Bạn có thể dễ dàng viết một cái gì đó giống như

  pdf44p kimku15 19-10-2011 32 5   Download

 • Bất kỳ người đọc, người của đại số đã nhận ngay ra rằng các nhà toán học đã giới thiệu các biến x và y. Tuy nhiên, C + + không phải là thông minh (máy tính có thể được nhanh chóng, nhưng họ đang ngu ngốc). Bạn phải thông báo mỗi biến C + + trước khi bạn có thể sử dụng nó. Bạn phải nói điều gì đó nhẹ nhàng như thế này:

  pdf44p kimku15 19-10-2011 29 3   Download

 • Những dòng mã khai báo một biến x tồn tại, rằng nó là kiểu int, và một y biến kiểu int cũng tồn tại. (Phần tiếp theo thảo luận về các loại vari có thể) Bạn có thể khai báo các biến (gần như) bất cứ nơi nào bạn muốn trong chương trình của bạn - miễn là bạn khai báo các biến trước khi bạn sử dụng nó.

  pdf44p kimku15 19-10-2011 35 3   Download

 • Một thành viên lớp học cũng có thể được bảo vệ bằng cách tuyên bố nó tin. Trong cuốn sách này, tôi sử dụng các từ khóa đã được bảo hộ độc quyền kể từ khi nó thể hiện khái niệm chung chung hơn.

  pdf44p kimku15 19-10-2011 26 3   Download

 • Bây giờ bạn biết thêm một chút về cách sử dụng các thành viên bảo vệ trong một lớp học thực tế, tôi có thể xem lại các đối số để sử dụng thành viên được bảo vệ. Làm thành viên điểm trung bình bảo vệ ngăn cản các ứng dụng từ thiết lập các điểm trung bình để một số giá trị tùy ý.

  pdf44p kimku15 19-10-2011 32 3   Download

 • Các ứng dụng có thể thêm các khóa học, nhưng nó không thể thay đổi điểm trung bình. Nếu ứng dụng có một nhu cầu chính đáng để thiết lập các điểm trung bình trực tiếp, các lớp học có thể cung cấp một chức năng thành viên cho mục đích đó, như sau:

  pdf44p kimku15 19-10-2011 20 3   Download

 • Các dữ liệu chức năng (int) cho phép các phần mềm ứng dụng để đọc dữ liệu của mảng. Chức năng này là quá tin tưởng, nó giả định rằng chỉ số được cung cấp trong phạm vi dữ liệu. Điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ số không? Các dữ liệu chức năng (int, int) thậm chí còn tồi tệ hơn bởi vì nó ghi đè lên một địa điểm không rõ.

  pdf39p kimku15 19-10-2011 44 3   Download

 • Sinh viên lớp {public: / / giống như trước đây nổi cấp () {trở lại điểm trung bình;} / / ở đây chúng tôi cho phép cấp được thay đổi cấp nổi (float newGPA) {float oldGPA = điểm trung bình; / / chỉ khi giá trị mới có hiệu lực nếu Điều cần thiết là một kiểm tra để đảm bảo rằng chỉ số này nằm trong khoảng.

  pdf44p kimku15 19-10-2011 20 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Dummies 5th edition
p_strCode=dummies5thedition

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản