intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo dục toàn cầu

Xem 1-0 trên 0 kết quả Giáo dục toàn cầu
 • Tập huấn: Dự án GPE-VNEN (tổ chức hợp tác giáo dục toàn cầu Việt Nam Escuela Nueva) với mục đích cung cấp phương pháp giảng dạy các môn Toán, Tiếng Việt, TN-XH và Hoạt động Giáo dục theo mô hình trường học mới (VNEN); hiểu được cách thức tổ chức lớp học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Mô hình trường học mới VNEN.

  ppt59p codon_01 13-11-2015 51 5   Download

 • Nội dung của bài giảng Hội nghị đối thoại giáo dục toàn cầu: Quan hệ Nhà trường và doanh nghiệp trọng tâm của đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học trình bày vai trò lãnh đạo và mối quan hệ đối tác nhà trường – doanh nghiệp trong việc giải quyết những thách thức và phát triển toàn cầu; các sáng kiến của nhà trường hài hòa mong đợi của các bên.

  pdf28p angicungduoc3 06-04-2020 18 2   Download

 • Bài giảng lớp tập huấn Dự án GDP-VNEN (Tổ chức hợp tác giáo dục toàn cầu Việt Nam Escuela Nueva) nhằm cung cấp cho người học các phương pháp giảng dạy các môn Toán, Tiếng Việt, TN-XH và Hoạt động Giáo dục theo mô hình trường học mới (VNEN); hiểu được cách thức tổ chức lớp học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo mô hình trường học mới VNEN. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf59p nhansinhaoanh_03 24-10-2015 84 10   Download

 • Bài viết này nhằm đưa ra kinh nghiệm của các quốc gia và một số bài học đúc kết được. Bài viết được trình bày thành bốn phần. Phần một giới thiệu tổng quan về công cuộc cải cách giáo dục toàn cầu, các khái niệm được sử dụng trong bài viết và phân biệt các kiểu sáp nhập, hợp nhất và liên minh theo số lượng thành viên và loại hình cơ sở giáo dục đại học tham gia.

  pdf13p vicaracas2711 27-11-2019 22 3   Download

 • Trong tình hình hiện nay, c. nước đang phấn đấu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, chúng ta cần giáo dục, trong đó giáo dục toàn diện ở bậc đại học là cực kỳ quan trọng. Xu hướng chung của nền kinh tế thế giới là toàn cầu hoá, hội nhập hoá kinh tế khu vực và thế giới với sự tác động đa mặt, đa phương, đa dạng thì chúng ta lại cần tới giáo dục toàn diện để giữ vững độc lập tự chủ,...

  pdf24p hotmoingay5 19-01-2013 85 26   Download

 • Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường nói chung và trong các trường THCS nói riêng vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Đặc biệt, trong giai đoạn bùng nổ thông tin, yêu cầu về hội nhập và xu hướng đào tạo ra những học sinh – công dân toàn cầu đang là nhiệm vụ cấp thiết đối với các nhà trường, mà người đi tiên phong trong việc đổi mới tư duy, đổi mới cách làm giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trước hết là người cán bộ quản lí, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu – Hiệu trưởng nhà trường.

  doc15p thuyanlac888 20-05-2020 46 3   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tiến sỹ: hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học ở việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf247p therain_nl 12-07-2012 408 199   Download

 • Kinh tế học giáo dục chủ yếu xem xét mối quan hệ phức tap giữa giáo dục hay đầu tư vốn con người và sự đi lên của kinh tế - xã hội. Mối quan hệ này sẽ được mô tả, phân tích, và diễn giải qua các chủ đề như lợi ích của giáo dục, cung cấp giáo dục, thị trường giáo dục, và toàn cầu hóa và giáo dục.

  pdf98p nganga_07 13-10-2015 202 65   Download

 • Bài viết "Các nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020" hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên mở rộng quy mô giáo dục hợp lý; đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước đối với giáo dục và đào tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng;...

  pdf3p vinhbinh2013 07-06-2016 452 53   Download

 • Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho sinh viên là góp phần đào tạo toàn diện người trí thức đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tuy nhiên, trong thời kì hội nhập và phát triển của đất nước, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho sinh viên cần đặc biệt quan tâm, nhằm góp phần giáo dục toàn diện, hoàn thiện nhân cách và bản lĩnh cho sinh viên, đồng thời giúp sinh viên có những kĩ năng mềm dễ dàng thích nghi với môi trường xã hội.

  pdf7p nganga_01 04-09-2015 169 37   Download

 • Nội dung đề tài nghiên cứu đi sâu vào việc tìm hiểu thực trạng việc ứng dụng marketing dịch vụ giáo dục tại Trường Đại học Lâm nghiệp. Marketing dịch vụ được ứng dụng trong kinh doanh đã và đang dần được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Việc này là tất yếu trong bối cảnh thị trường hóa giáo đục đại học và cạnh tranh trong nền giáo dục toàn cầu

  pdf0p hanh_tv16 13-02-2019 55 5   Download

 • (BQ)Nội dung báo cáo đưa ra sự lý giải chính thống về việc giáo dục chính là thành phần căn bản nhất của mọi bình diện phát triển bền vững. Giáo dục tốt hơn đem lại sự thịnh vượng lớn hơn, cải thiện chất lượng nông nghiệp, nâng cao điều kiện chăm sóc y tế, giảm thiểu bạo lực, tăng cường bình đẳng giới, thúc đẩy vốn con người và củng cố môi trường tự nhiên.

  pdf62p kloiroong10 21-08-2017 35 4   Download

 • Trong những năm gần đây, chúng ta đang ngày càng thấy rõ những ảnh hưởng của toàn cầu hóa (TCH) đến đời sống xã hội. Bài viết muốn tiếp cận từ góc độ TCH để phân tích và nhìn nhận những cơ hội và thách thức của TCH đối với lĩnh vực giáo dục, một lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến con người, để có thể nhận thức đúng đắn hơn về sự phát triển giáo dục của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

  pdf8p visatori2711 20-04-2019 82 5   Download

 • Bài viết trình bày những vấn đề nảy sinh và tồn tại trong lý luận và thực tiễn của giáo dục ở nhiều nước khác nhau thông qua các vấn đề: yêu cầu phổ cập giáo dục trong một thế giới có khoảng cách ngày càng lớn giữa các nước giàu và nghèo, người giàu và người nghèo; vấn đề tư nhân hóa giáo dục; mối quan hệ giữa dân tộc, bản sắc dân tộc và toàn cầu hóa trong giáo dục; cân bằng sự giáo dục khoa học tự nhiên – kỹ thuật và khoa học xã hội – nhân văn.

  pdf8p angicungduoc 09-10-2019 22 3   Download

 • Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 92/2018 trình bày các nội dung chính sau: Các bài học xuyên Đại Tây Dương về Chính sách Tiếp cận và Hoàn tất Giáo dục Đại học, tình trạng vô chính phủ và tận thu trong xuất bản khoa học, toàn cầu hóa hiệu trưởng: Cạnh tranh trong việc tìm kiếm lãnh đạo tài năng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf40p viriyadh2711 19-12-2019 18 2   Download

 • Nội dung giáo dục toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở những khía cạnh cơ bản sau: Thứ nhất, giáo dục chính trị tư tưởng là hoạt động quan trọng, quyết định sự thành công của cách mạng xuyên suốt mọi giai đoạn lịch sử; Thứ hai, giáo dục đạo đức cách mạng là nền tảng của chiến lược giáo dục toàn diện; Thứ ba, giáo dục văn hóa, trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng;...

  pdf7p vimanoban2711 06-04-2021 7 0   Download

 • Trước những yêu cầu về phát triển văn hóa xã hội và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX đã giao cho ngành giáo dục nhiệm vụ: “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học…Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên đề cao năng lực tự học tự hoàn thiện”. ...

  pdf104p vascaravietnam 15-08-2012 725 269   Download

 • Trước những yêu cầu về phát triển văn hóa xã hội và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX đã giao cho ngành giáo dục nhiệm vụ: “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học…Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên đề cao năng lực tự học tự hoàn thiện”. ...

  pdf87p vascaravietnam 16-08-2012 1013 205   Download

 • Mục tiêu cần đạt được của các trường phổ thông, hiện nay là xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia, để có điều kiện giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Năm tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia của trường Tiểu học giai đoạn 1996 - 2000, được quy định rõ trong “ Quy chế công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia...

  pdf6p sonyt707 29-09-2010 432 183   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng XHH GDTH, đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động XHH GDTH huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các trường Tiểu học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

  pdf44p truongtien_03 10-03-2018 90 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1039 lượt tải
207 tài liệu
1099 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo dục toàn cầu
p_strCode=giaoductoancau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2