intTypePromotion=4
ANTS

Giáo trình ajax và php

Xem 1-20 trên 59 kết quả Giáo trình ajax và php
 • Tham khảo sách 'beginning ajax with php (p.1)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kien2507 15-11-2010 89 26   Download

 • Tham khảo sách 'beginning ajax with php (a real-world ajax) - p.5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kien2507 15-11-2010 87 23   Download

 • Tham khảo sách 'beginning ajax with php ( ergonomic display summary this) - p.6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kien2507 15-11-2010 100 10   Download

 • Tham khảo sách 'beginning ajax with php (security in the preceding example) - p.8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kien2507 15-11-2010 62 8   Download

 • Tham khảo sách 'beginning ajax with php ( spatially enabled web) - p.7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kien2507 15-11-2010 63 7   Download

 • Tham khảo sách 'beginning ajax with php - p.9 - the and', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kien2507 15-11-2010 64 6   Download

 • Tham khảo sách 'beginning ajax with php ( php and ajax tool tips one of the more) - p.3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kien2507 15-11-2010 77 22   Download

 • Tham khảo sách 'beginning ajax with php ( forms //xmlhttp.js //function to create) - p.4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kien2507 15-11-2010 85 14   Download

 • Quấn sách này rất cần cho những ai đam mê web, muốn tự tay là cho mình một trang web tương đối hoàn chỉnh về web thương mại với sự kết hợp của PHP và Ajax, quấn sách cung cấp cho bạn đầy đủ các thủ thuật cần thiết để tạo nên một trang web với tốc độ load dữ liệu nhanh ...

  pdf30p kien2507 15-11-2010 109 36   Download

 • Xin chúc mừng, bạn chỉ cần hoàn tất cài đặt Apache, MySQL, và PHP! Các cấu hình thiết lập chưa được hoàn tất. Nếu bạn đang chạy Windows (và có thể bạn đang có, kể từ khi bạn đang đọc này), xin vui lòng bỏ qua nix * Chuẩn bị sân chơi của bạn phần, và đi qua các phpMyAdmin Cài đặt và chuẩn bị cơ sở dữ liệu AJAX phần cuối của phụ lục này.

  pdf6p yukogaru9 29-10-2010 76 13   Download

 • AJAX là một hiện tượng phức tạp mà các phương tiện khác nhau đối với những người khác nhau. Người dùng máy tính đánh giá cao trang web ưa thích của họ bây giờ thân thiện và cảm thấy phản ứng nhanh hơn. Phát triển web học các kỹ năng mới mà trao quyền cho họ để tạo ra các ứng dụng web kiểu dáng đẹp với ít nỗ lực.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 106 37   Download

 • Một nhiệm vụ mới được thêm vào bằng cách nhấp vào nút Add nhiệm vụ này hoặc bằng cách nhấn phím Enter. Các yêu cầu AJAX thực tế được gửi bởi chức năng quá trình. Chức năng này xử lý việc gửi yêu cầu cho tất cả ba hành động (danh sách sắp xếp lại / thêm nhiệm vụ / xóa nhiệm vụ), bằng cách xác định các hành động được thực hiện như một tham số.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 119 37   Download

 • Các bước từ 1 đến 5 là một điển hình HTTP yêu cầu. Sau khi thực hiện các yêu cầu, người sử dụng cần phải chờ đợi cho đến khi trang được nạp. Với các ứng dụng web thông thường (không có AJAX), chẳng hạn một trang tải lại xảy ra mỗi khi khách hàng cần phải có được dữ liệu mới từ máy chủ.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 89 26   Download

 • Các tài liệu PHP cho tiêu đề là http://www.php.net/manual/en/function.header.php (hãy nhớ, bạn chỉ có thể tìm kiếm cho 'tiêu đề' trong ứng dụng Đề xuất, và nó sẽ dẫn bạn đến trang trợ giúp ).

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 79 22   Download

 • JavaScript và Document Object Model Như đã đề cập trong chương 1, JavaScript là trái tim của AJAX. JavaScript có cú pháp tương tự như các ngôn ngữ C tốt cũ. JavaScript là một ngôn ngữ phân tích cú pháp (không được biên dịch), và nó có một số trình hướng đối tượng (OOP) khả năng.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 58 16   Download

 • AJAX Suggest and Autocomplete 'FROM suggest ' . 'WHERE name=""'; // execute the SQL query $result = $this-mMysqli-query($query); // build the XML response $output = ''; $output .= ''; // if we have results, loop through them and add them to the output if($result-num_rows) while ($row = $result-fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) $output .= '' . $row['name'] . ''; // close the result stream $result-close(); // add the final closing tag $output .= ''; // return the results return $output; } //end class Suggest } ? 8. Create a new file named index.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 79 16   Download

 • AJAX Grid // clear any output that has already been generated ob_clean(); // output the error message $error_message = 'ERRNO: ' . $errNo . chr(10) . 'TEXT: ' . $errStr . chr(10) . 'LOCATION: ' . $errFile . ', line ' . $errLine; echo $error_message; // prevent processing any more PHP scripts exit; } ? 7. It's time for the client now. Start by creating index.html: AJAX Grid Now let's create the XSLT file named grid.xsl that will be used in the JavaScript code to generate the output: AJAX Grid...

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 82 16   Download

 • 4 AJAX Form Validation Validating input data is an essential requirement for quality and secure software applications. In the case of web applications, validation is an even more sensitive area, because your application is widely reachable by many users with varying skill sets and intentions. Validation is not something to play with, because invalid data has the potential to harm the application's functionality, and even corrupt the application's most sensitive area: the database.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 70 14   Download

 • AJAX Suggest and Autocomplete crtLink = crtLink.replace("-", "_"); crtLink = crtLink.substring(0, crtLink.length - 4); // update the keyword's value oKeyword.value = unescape(crtLink.substring(phpHelpUrl.length, crtLink.length)); } /* function that removes the style from all suggestions*/ function deselectAll() { for(i=0; i

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 68 14   Download

 • AJAX Real-Time Charting with SVG For a primer on the world of SVG, check out these resources: • • • • • • The SVG W3C page at http://www.w3.org/Graphics/SVG/. An SVG introduction at http://www.w3schools.com/svg/svg_intro.asp. A very useful list of SVG links at http://www.svgi.org/. A handy SVG reference at http://www.w3schools.com/svg/svg_reference.asp. The SVG document structure is explained at http://www.w3.org/TR/SVG/struct.html. SVG examples at http://www.carto.net/papers/svg/samples/ and http://svgwhiz.com/samples.html.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 76 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Giáo trình ajax và php
p_strCode=giaotrinhajaxvaphp

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản