intTypePromotion=1
ADSENSE

Lịch sử hội họa

Xem 1-0 trên 0 kết quả Lịch sử hội họa
 • Nối tiếp phần 1, phần 1 của tài liệu "Nghiên cứu lịch sử văn hóa và phát triển bảo tồn di tích" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Tôn tạo di tích; Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf100p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu so sánh tục ngữ tiếng Lào và tục ngữ tiếng Việt" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về văn hóa - xã hội Việt Nam - Lào; So sánh nội dung tục ngữ Việt và tục ngữ Lào;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf160p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa căn cứ Dương Minh Châu – Tây Ninh được nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ hơn về vị trí vai trò của căn cứ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thực trạng việc bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị của Di tích Lịch sử - Văn hóa này vào công tác giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hiện nay.

  pdf11p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 2) trình bày các nội dung: Chính trị thời Trần, kinh tế thời Trần, kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhân dân Đại Việt và Chăm Pa thế kỷ XIII, văn hóa, xã hội Đại Việt thời Trần, vương quốc Chăm Pa thế kỷ X - XIV. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf344p bakerboys08 15-07-2022 9 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 4" bắt đầu từ sau sự kiện triều Mạc bị lật đổ (1529) đến hết triều Tây Sơn, phản ánh diễn biến lịch sử của đất nước trên các mặt chính trị - xã hội, kinh tế và văn hóa trong hai thế kỷ XVII và XVIII. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf294p bakerboys08 15-07-2022 10 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 7)" trình bày các nội dung: Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy chính quyền ở Việt Nam của thực dân Pháp trong những năm đầu thế kỷ XX, nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp (1897-1914), tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf383p bakerboys08 15-07-2022 5 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 8)" cung cấp cho người đọc các niến thức: Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai sau chiến tranh thế giới thứ nhất và những biến đổi trong nền kinh tế Việt Nam, tình hình văn hóa - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf294p bakerboys08 15-07-2022 5 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 8)" trình bày các nội dung: Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc sau chiến tranh, ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới tới cách mạng Việt Nam, phong trào yêu nước và công nhân ở Việt Nam đầu những năm 20 của thế kỷ XX, các tổ chức cách mạng ra đời trong những năm 1925-1929, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf315p bakerboys08 15-07-2022 3 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 13)" trình bày các nội dung: Miền Bắc vừa xây dựng vừa chiến đấu, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ (1965 -1968); đánh thắng chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ ở miền Nam (1965 - 1968); khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở miền Bắc, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ (1969 - 1973). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf273p bakerboys08 15-07-2022 2 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 13)" trình bày các nội dung: Miền Bắc tiếp tục khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, dốc sức chi viện cho cách mạng miền Nam (1973 - 1975); hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền năm (1973-1975). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf314p bakerboys08 15-07-2022 3 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 14" trình bày các nội dung: Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, hoàn thành thống nhất về mặt nhà nước (1975 - 1976); thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai, bảo vệ lãnh thổ ở biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc, nhận diện khủng hoảng kinh tế - xã hội (1976 - 1980). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf358p bakerboys08 15-07-2022 3 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 15" trình bày các nội dung chương 3 - Phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996 - 2000). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf215p bakerboys08 15-07-2022 5 2   Download

 • Cuốn sách này góp phần tái hiện diện mạo lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội của Hà Nội qua các thời đại, khẳng định những thành tựu về mọi mặt của Thủ đô Hà Nội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sách được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 sẽ gồm 100 câu hỏi đáp về địa lý tự nhiên, hành chính, dân cư; 500 câu hỏi đáp về lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf357p runordie4 05-07-2022 1 1   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách này sẽ bao gồm 400 câu hỏi đáp, từ câu hỏi 601 đến câu hỏi 1000 liên quan đến văn hóa Thăng Long Hà Nội. Phần này do TSKH. Nguyễn Hải Kế và TS. Lâm Mỹ Dung biên soạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf314p runordie4 05-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Phát triển du lịch Hội An trong thời kỳ toàn cầu hóa – tiềm năng và thách thức trình bày tiềm năng để phát triển du lịch Hội An; Sự phát triển du lịch Hội An trong trong thời kỳ toàn cầu hóa và những thách thức; Một vài đề xuất cho sự phát triển du lịch Hội An.

  pdf8p vigeneralmotors 13-07-2022 8 3   Download

 • Bài viết Kết nối du lịch vùng miền bền vững: Trường hợp du lịch Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhấn mạnh sự liên kết du lịch để phát huy giá trị hệ thống di sản, di tích, tiềm năng du lịch và trao đổi định hướng xây dựng, kết nối và phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trên cơ sở đó tạo sự chú ý từ các nhà đầu tư, niềm tin từ khách du lịch, phát huy mọi nguồn lực để góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của vùng miền và cả nước trước bối cảnh hội nhập.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 8 2   Download

 • Bài viết Năm phạm trù, mười quy luật phát triển du lịch đề xuất Năm phạm trù phát triển du lịch: Xa xưa, Gần gũi, Mới mẻ, Sâu sắc, Vui vẻ. Để khai thác du lịch theo năm phạm trù, mười quy luật này đòi hỏi ngành du lịch, những người tâm huyết với du lịch Việt Nam phải thật sự lăn lóc sâu vào tiềm năng du lịch Việt Nam để làm cho nó sống lại thì đấy là công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành du lịch.

  pdf4p vigeneralmotors 13-07-2022 9 1   Download

 • Giáo trình "Văn hóa Việt Nam (Nghề: Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng)" nhằm giúp học viên nắm vững những kiến thức về văn hóa trên cơ sở phương pháp luận về văn hóa, những giá trị tiêu biểu của Việt Nam, của các vùng miền trong điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội. Phần 1 của giáo trình cung cấp những nội dung về: cơ sở lý luận văn hóa; diễn trình lịch sử và phát triển của văn hóa Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p ryomaechizen 01-07-2022 6 0   Download

 • Giáo trình "Văn hóa Việt Nam (Nghề: Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng)" nhằm giúp học viên nắm vững những kiến thức về văn hóa trên cơ sở phương pháp luận về văn hóa, những giá trị tiêu biểu của Việt Nam, của các vùng miền trong điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội. Phần 2 của giáo trình cung cấp những nội dung về: tín ngưỡng và tôn giáo trong văn hóa Việt Nam; phân vùng văn hóa Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf103p ryomaechizen 01-07-2022 5 0   Download

 • Nội dung cuốn "Tìm hiểu kiến thức về 54 dân tộc Việt Nam" là cây một gốc là con một nhà" phản ánh tương đối đầy đủ những nét cơ bản của mỗi dân tộc như: Tên gọi khác, nguồn gốc lịch sử, sự phân bố dân cư, nhóm địa phương, nhóm ngôn ngữ, đặc điểm kinh tế cũng như các phong tục tập quán trong sinh hoạt văn hóa xã hội; Mối liên hệ đoàn kết gắn bó của 54 dân tộc Việt Nam...

  pdf95p vigeneralmotors 11-07-2022 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1125 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lịch sử hội họa
p_strCode=lichsuhoihoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2