Net 3.0 của microsoft

Xem 1-2 trên 2 kết quả Net 3.0 của microsoft
  • Truy cập các thuộc tính của một thực thể thông qua một trường hợp đối tượng tiêu chuẩn Thêm, cập nhật, và xóa các nội dung cơ sở dữ liệu bằng cách thay đổi thuộc tính đối tượng Thực hiện các hành động truy vấn giống như sử dụng phương pháp tiêu chuẩn cuộc gọi

    pdf10p yukogaru12 18-11-2010 40 5   Download

  • Các trang trong Ví dụ 5,20 chứa hai liên kết. Cả hai liên kết bao gồm một tham số chuỗi truy vấn tổng thể được đặt tên, đại diện cho tên của một trang Master. Khi bạn nhấp vào liên kết đầu tiên, các Dynamic1.master Master Trang tải (xem hình 5.7) và khi bạn nhấp vào liên kết thứ hai

    pdf10p yukogaru11 30-11-2010 40 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Net 3.0 của microsoft
p_strCode=net30cuamicrosoft

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản