Những điều cần làm rõ về eps

Xem 1-3 trên 3 kết quả Những điều cần làm rõ về eps
  • Tầm quan trọng của EPS để giúp chúng ta hiểu rõ về phương pháp đầu tư trong thị trường chứng khoán.

    pdf5p angola 24-04-2009 155 56   Download

  • EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) là một trong những chỉ tiêu được sử dụng thường xuyên nhất đối với các NĐT và có ảnh hưởng lớn đối với giá cổ phiếu công ty. Tuy nhiên, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các hướng dẫn về EPS vẫn chưa đầy đủ, việc triển khai thực hiện còn một số bất cập. Kết quả là NĐT nhận được báo cáo tài chính với EPS không chính xác và không đầy đủ.

    pdf9p giomuaxuantoi 21-05-2010 165 91   Download

  • EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) là một trong những chỉ tiêu được sử dụng thường xuyên nhất đối với các NĐT và có ảnh hưởng lớn đối với giá cổ phiếu công ty.

    pdf12p ngocchi111 27-12-2010 82 49   Download

Đồng bộ tài khoản