intTypePromotion=3

Robert f. hébert

Xem 1-3 trên 3 kết quả Robert f. hébert
  • Phần 1 Tài liệu Lịch sử các học thuyết kinh tế tương ứng với 3 phần nội dung chính trong Tài liệu. Cụ thể, phần Giới thiệu và khởi đầu gồm có các chương: kinh tế - lịch sử kinh tế; tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ; chủ nghĩa trọng thương và buổi đầu của chủ nghĩa tư bản; sự xuất hiện của một ngành khoa học: Petty Cantillon và phái trọng nông).

    pdf285p talata_11 01-04-2015 264 109   Download

  • Phần 2 Tài liệu Lịch sử các học thuyết kinh tế tương ứng với 2 phần nội dung chính trong Tài liệu. Phần Kinh tế vi mô ở châu Âu và Anh Quốc. Phần Mô hình kinh tế thế kỷ 20 gồm các chương: Thorstein Veblen và kinh tế học định chế Mỹ, xét lại tính cạnh tranh, J. M.

    pdf373p talata_11 01-04-2015 175 107   Download

  • Finally, here is the first accurate & beautiful translation of Richard Cantillon’s 1755 masterpiece on economics. This treatise is widely credited with being the first to describe the market process as one driven by entrepreneurship. William Stanley Jevons, in the first blush of discovery, proclaimed Cantillon’s Essai, "the cradle of political economy."

    pdf254p quatet 15-01-2013 30 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Robert f. hébert
p_strCode=robertfhebert

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản