Tài liệu về automata

Xem 1-9 trên 9 kết quả Tài liệu về automata
 • Chương 7 của bộ Slide tiếng Anh môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức đầy đủ của trường ĐHBK TP.HCM. Bộ Slide này có tổng cộng 7 chương.

  ppt35p levanphong7887 15-04-2011 44 16   Download

 • Chương 1 của bộ Slide tiếng Anh môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức đầy đủ của trường ĐHBK TP.HCM. Bộ Slide này có tổng cộng 7 chương.

  ppt31p levanphong7887 15-04-2011 62 13   Download

 • Chương 3 của bộ Slide tiếng Anh môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức đầy đủ của trường ĐHBK TP.HCM. Bộ Slide này có tổng cộng 7 chương.

  ppt50p levanphong7887 15-04-2011 59 13   Download

 • Chương 2 của bộ Slide tiếng Anh môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức đầy đủ của trường ĐHBK TP.HCM. Bộ Slide này có tổng cộng 7 chương.

  ppt40p levanphong7887 15-04-2011 51 12   Download

 • Chương 6 của bộ Slide tiếng Anh môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức đầy đủ của trường ĐHBK TP.HCM. Bộ Slide này có tổng cộng 7 chương.

  ppt38p levanphong7887 15-04-2011 40 10   Download

 • Biểu diễn ngôn ngữ một cách tổng quát thông qua văn phạm (grammar) và automata: Văn phạm: cơ chế sản sinh ra mọi chuỗi của ngôn ngữ; Automata: là một máy trừu tượng, hay một cơ chế cho phép đoán nhận một chuỗi bất kỳ có thuộc một ngôn ngữ L hay không

  pdf36p levanvitin41 28-01-2013 50 10   Download

 • Chương 4 của bộ Slide tiếng Anh môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức đầy đủ của trường ĐHBK TP.HCM. Bộ Slide này có tổng cộng 7 chương.

  ppt33p levanphong7887 15-04-2011 39 9   Download

 • Chương 5 của bộ Slide tiếng Anh môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức đầy đủ của trường ĐHBK TP.HCM. Bộ Slide này có tổng cộng 7 chương.

  ppt37p levanphong7887 15-04-2011 49 9   Download

 • Câu 1 (1.0 điểm): Áp dụng bổ đề bơm, bạn hãy chứng minh ngôn ngữ sau đây không là ngôn ngữ chính quy: L = {ai bj cj di | i, j ≥ 1} Câu 2 (2.0 điểm): Bạn hãy tìm một DFA tương đương với NFA sau: Câu 3 (1.5 điểm): Bạn hãy vẽ một automata hữu hạn chấp nhận cho ngôn ngữ được ký hiệu bởi biểu thức chính quy sau: ( (a + ab) b* a )* Câu 4 (1.0 điểm): Bạn hãy chuyển văn phạm sau đây về dạng chuẩn Chomsky (cho biết rằng văn phạm không có ký hiệu vô ích): S...

  pdf4p daodangson01041991 26-02-2011 404 77   Download

Đồng bộ tài khoản