Tcxdvn 339: 2005

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tcxdvn 339: 2005
  • TCXDVN 339: 2005 (ISO 9836:1992)- “Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian” quy định các định nghĩa và phương pháp xác định các chỉ số diện tích và không gian toà nhà. TCXDVN 339: 2005 (ISO 9836:1992)- “Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BXD ngày 08 tháng 8 năm 2005. ...

    doc38p alibabava40tencuop 22-09-2009 243 94   Download

  • TCXDVN 339: 2005 (ISO 9836:1992)- “Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian” quy định các định nghĩa và phương pháp xác định các chỉ số diện tích và không gian toà nhà. TCXDVN 339: 2005 (ISO 9836:1992)- “Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BXD ngày 08 tháng 8 năm 2005.... ...

    doc19p alibabava40tencuop 23-09-2009 197 35   Download

  • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 9 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam được chuyển dịch từ các tiêu chuẩn quốc tế ISO: 1) TCXDVN 339 : 2005 "Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian". 2) TCXDVN 340 : 2005 "Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1. Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ ". 3) TCXDVN 342 : 2005 "Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ...

    doc2p alibabava40tencuop 22-09-2009 128 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản