Thông tư số 41/1999/tt/btc

Xem 1-5 trên 5 kết quả Thông tư số 41/1999/tt/btc
 • Thông tư số 41/1999/TT/BTC về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999 do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-Cp ngày 23/3/1999 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999...

  pdf4p lawtm9 29-10-2009 43 2   Download

 • Thông tư số 53/1999/TT-BTC về danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999 do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung ...

  pdf2p lawxnk6 11-11-2009 48 6   Download

 • Thông tư số 12/1999/TT-BTC về việc tập trung quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tài chính về việc tập trung quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

  pdf3p lawktkt6 29-10-2009 46 3   Download

 • Thông tư 53/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999

  doc1p anhphuong 17-08-2009 82 1   Download

 • Thông tư 12/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tài chính về việc tập trung quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

  doc10p vantien 19-08-2009 22 1   Download

Đồng bộ tài khoản