Quyết định số 216/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
84
lượt xem
2
download

Quyết định số 216/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 216/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 216/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 216/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH U TH U KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QU N LÝ CH LO I 2 VÀ 3 TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Xét ngh c a S Thương m i t i T trình s 066/2004/STM ngày 08 tháng 01 năm 2004 và c a Thư ng tr c Ban ch o C i cách hành chính thành ph s 07/TT-BC ngày 12 tháng 01 năm 2004; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch lo i 2 và 3 trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. S Thương m i có trách nhi m ch trì ph i h p v i S Tài chính, C c Thu thành ph , S K ho ch và u tư, S N i v có k ho ch tri n khai hư ng d n y ban nhân dân qu n-huy n th c hi n Quy ch u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch lo i 2 và 3; ng th i t ch c ki m tra, giám sát nh m th c hi n t t Quy ch này. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Thương m i, Giám c S Tài chính, C c trư ng C c Thu thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S N i v , Trư ng Ban ch o C i cách hành chính, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Th trư ng các s -ngành thành ph , các t ch c, cá nhân liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH
 2. Nơi nh n : PH - Như i u 4 - Văn phòng Chính ph KT. CH TNCH - B Thương m i, B Tài chính, B Tư pháp PHÓ CH TNCH B N i v , B K ho ch và u tư - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - TTUB : CT, các PCT - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th thành ph - Văn phòng và các Ban Thành y - Các Ban H i ng nhân dân thành ph Nguy n H u Tín - VPH -UB : các PVP - Các T NCTH - Lưu (TM/L) QUY CH U TH U KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QU N LÝ CH LO I 2 VÀ 3 TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 216/2004/Q -UB ngày 15 tháng 9 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích : Vi c u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch lo i 2 và 3 là nh m góp ph n nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c và t ng bư c th c hi n xã h i hóa i v i ho t ng c a ch lo i 2 và 3 trên a bàn thành ph ; qua ó th c hi n văn minh thương m i, ph c v t t nhu c u i s ng nhân dân trên a bàn dân cư, m b o ngu n thu cho ngân sách Nhà nư c, duy trì, nâng c p và u tư phát tri n ch , gi gìn v sinh và an ninh tr t t t i các ch trên a bàn thành ph . i u 2. Ph m vi i u ch nh : 2.1- Quy ch này quy nh v ch u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch lo i 2 và 3 và các kho n thu, chi i v i các ch lo i 2 và 3 trên a bàn thành ph theo Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch và các văn b n pháp lu t khác có liên quan n ho t ng phát tri n và qu n lý ch . 2.2- Các ch lo i 2 và 3 th c hi n u th u kinh doanh khai thác và qu n lý là các ch n nh lâu dài phù h p v i quy ho ch và ư c xây d ng t ngu n v n ngân sách Nhà nư c. 2.3- Quy ch này không áp d ng i v i ch t phát không phù h p v i quy ho ch trên a bàn thành ph .
 3. i u 3. i tư ng tham gia u th u : i tư ng tham gia u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch theo Quy ch này bao g m các doanh nghi p (tr doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài), t ch c kinh t ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t, có tr s trú óng và ho t ng t i thành ph H Chí Minh. Chương 2: PHƯƠNG TH C U TH U, TH I H N GIAO TH U, PHÍ U TH U VÀ TI N KÝ QU D U TH U. i u 4. Phương th c u th u : Phương th c u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch lo i 2 và 3 ư c th c hi n công khai, bình ng. i tư ng d th u ph i ư c H i ng xét ch n th u ch ánh giá có i u ki n và năng l c d th u. Trong trư ng h p các i tư ng d th u có t ng s i m b ng nhau thì ưu tiên cho doanh nghi p, t ch c t i qu n, huy n nơi có ch u th u. Vi c u th u ch ư c ti n hành khi có t i thi u hai i tư ng tham gia u th u. N u ch có m t i tư ng tham gia u th u thì ph i t ch c u th u l i. Trong trư ng h p ã t ch c l i nhưng cũng ch có m t i tư ng tham gia u th u thì H i ng xét ch n th u xem xét, n u h sơ d th u áp ng yêu c u v t ch c kinh doanh khai thác và qu n lý ch có th ngh Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ch nh th u. i u 5. Th i h n giao th u: Th i h n giao th u qu n lý ch ư c quy nh t năm n mư i năm, do H i ng xét th u trình Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh tùy thu c vào i u ki n c th c a t ng lo i ch và ư c xác nh trong H p ng giao nh n th u ch . i u 6. Phí, ti n ký qu d u th u: 6.1- Trong th i gian ch H i ng nhân dân quy t nh, t m th i quy nh phí d u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch lo i 2 và 3 v i m c quy nh là 2.000.000 ng (Hai tri u ng) cho m t l n d u th u. Trong trư ng h p chi phí t ch c u th u không chi thì ph n thi u h t ư c b sung t ngân sách do Trư ng phòng Tài chính K ho ch d toán, trình y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh. 6.2- Ti n ký qu b o md u th u là 10% giá m i th u. S ti n ký qu này s ư c tr l i n u i tư ng không ư c ch n th u trong th i h n 10 ngày k t ngày công b k t qu trúng th u. i v i doanh nghi p, t ch c trúng th u, thì kho n ti n này s ư c ưa vào kho n ký qu b o m th c hi n h p ng. 6.3- Ti n ký qu b o m th c hi n H p ng giao nh n th u ch là 25% trên giá trúng th u ư c tính cho 1 năm (12 tháng); i tư ng trúng th u ph i n p s ti n ký
 4. qu này vào m t tài kho n do bên m i th u n nh b o m cho vi c th c hi n H p ng giao nh n th u ch . S ti n ký qu trên s ư c tr l i cho i tư ng trúng th u sau khi thanh lý H p ng giao nh n th u ch . Chương 3: QUY TRÌNH TH T C U TH U i u 7. Quy trình th c hi n u th u : 7.1- Quy trình u th u bao g m các bư c : ChuNn b u th u, t ch c u th u, xét ch n th u, công b trúng th u và ký k t H p ng giao nh n th u. 7.2- H sơ m i th u, n i dung g m có : - Thư m i d u th u; - M u ơn d u th u; - Các yêu c u cơ b n i v i vi c kinh doanh khai thác và qu n lý ch ; - Các thông tin liên quan n ch u th u : sơ ch , b n v quy ho ch s p x p ch , danh sách các thương nhân kinh doanh t i ch , các quy nh v ch thu, chi; - Tiêu chuNn ánh giá ch n th u; - Các ph l c chi ti t khác kèm theo. 7.3- M i u th u : + Ch ư c m i u th u khi k ho ch t ch c u th u và tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u ã ư c y ban nhân dân c p có thNm quy n phê duy t. + Thông báo m i u th u s niêm y t t i Ban qu n lý ch ; tr s y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có ch u th u và t i các y ban nhân dân qu n-huy n ng th i vi c m i th u s ư c thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng trư c ngày m th u t i thi u ba mươi ngày. + Thông báo m i u th u ph i ư c ghi y các n i dung sau : - Tên và a ch cơ quan m i u th u, ch u th u, giá m i u th u, ch d n vi c tìm hi u h sơ m i u th u, nơi mua h sơ m i u th u; - Nơi nh n h sơ d u th u, phí d u th u, ti n ký qu d u th u, th i gian óng th u, ngày, gi và a i m m th u. 7.4- ánh giá h sơ d u th u : H sơ d u th u s ư c ánh giá trên cơ s thang i m c a các ch tiêu giao nh n th u như sau :
 5. - Năng l c, kinh nghi m và phương án qu n lý : 40 i m; - K ho ch b o qu n, duy tu, s a ch a ch : 30 i m; - Giá d th u : 30 i m. Vi c ánh giá và x p h ng h sơ d th u s ti n hành theo hai bư c : - ánh giá sơ b : xem xét h sơ d u th u v m t hành chánh theo quy nh c a h sơ m i u th u. - ánh giá chi ti t : ánh giá, x p h ng các i tư ng d u th u. 7.5- Sau khi ã ánh giá, x p h ng và xét ch n ư c i tư ng trúng th u, H i ng xét ch n th u ch s trình y ban nhân dân qu n-huy n công nh n k t qu u th u. 7.6- Sau khi có k t qu u th u ư c y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t, H i ng xét ch n th u ch s thông báo k t qu u th u và có văn b n m i i tư ng trúng th u n ký k t H p ng giao nh n th u ch . i u 8. H sơ d u th u : 8.1- H sơ d u th u bao g m : - ơn d u th u theo m u quy nh và do ngư i i di n h p pháp c a doanh nghi p, t ch c ký tên; - B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a i tư ng d th u; - Phương án v t ch c qu n lý ch ; - K ho ch b o qu n, duy tu, s a ch a ch ; - Giá d th u (kèm thuy t minh). Th i gian chuNn b h sơ d u th u t i thi u là 15 ngày k t ngày phát hành h sơ m i u th u. H sơ d u th u nêu trên ư c ng trong m t phong bì niêm phong kín và n p t i nơi quy nh trong thông báo m i th u. Cơ quan nh n h sơ có trách nhi m b o m t, qu n lý k h sơ tài li u, thông tin c a i tư ng d u th u và không ư c m phong bì ng h sơ d u th u trư c ngày gi m th u. Bên nh n h sơ d u th u ph i có biên nh n h sơ c p cho bên d u th u, trong ó ghi rõ doanh nghi p, t ch c d u th u, tên i tư ng n p và nh n h sơ, ngày gi nh n h sơ và có óng d u, ký tên xác nh n c a cơ quan nh n h sơ d u th u. Danh sách nh ng i tư ng d u th u s ư c niêm y t t i Ban qu n lý ch , tr s y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có ch u th u và t i H i ng xét ch n th u ch m nh t là 07 (b y) ngày trư c ngày m th u.
 6. i tư ng ư c d u th u ph i n p phí u th u và ti n ký qu b o m d u th u ch m nh t là 03 (ba) ngày trư c ngày m th u. i tư ng d u th u nào không n p phí và s ti n ký qu mb od u th u theo quy nh t i i u 6 c a Quy ch này s không ư c d u th u. 8.2- Nh n và qu n lý h sơ d u th u : Phòng Kinh t qu n, huy n nơi có ch u th u có trách nhi m ti p nh n và qu n lý h sơ d u th u theo quy nh. 8.3- S a i và rút h sơ d u th u : Sau khi ã n p h sơ d u th u, n u ơn v d u th u mu n s a i ho c rút h sơ d u th u thì ph i g i văn b n cho bên nh n h sơ ghi rõ n i dung s a i ho c rút l i h sơ d u th u. Vi c s a i ho c rút h sơ d u th u ch ư c th c hi n trư c th i h n cu i cùng n p h sơ d u th u ghi trong thông báo m i u th u (th i i m óng th u). N i dung s a i h sơ d u th u cũng ph i trong m t phong bì niêm kín và bên m i u th u có trách nhi m b o qu n như h sơ d u th u chính th c, không ư c m ra trư c ngày gi m th u. Sau th i i m óng th u, vi c s a i ho c rút l i h sơ d u th u s không ư c ch p nh n. 8.4- Thay i n i dung m i u th u : - Trong trư ng h p c bi t c n thay i m t s n i dung trong h sơ m i th u khi chưa n h n óng th u, bên m i u th u ph i niêm y t rõ n i dung s a i h sơ m i u th u t i a i m ã niêm y t thông báo m i u th u, ng th i g i văn b n thông báo s thay i này cho nh ng i tư ng ã n p ơn d u th u trư c ó. - Trong trư ng h p này, th i h n nh n h sơ d th u s ư c gia h n thêm t i thi u là 15 ngày k t ngày ra thông báo m i u th u m i các i tư ng d u th u hoàn ch nh, b sung và n p h sơ xin d th u theo quy nh m i thay i. 8.5- M th u : - Sau khi ti p nh n nguyên tr ng các h sơ d u th u và qu n lý h sơ theo ch “M t”, vi c m th u s ư c ti n hành công khai vào ngày, gi và a i m ã ghi trong thông báo m i u th u, th i gian m th u không ư c ch m quá 48 gi , k t th i i m óng th u (tr ngày ngh theo quy nh c a pháp lu t). -T tc i tư ng n p h sơ d u th u ư c H i ng xét ch n th u m i d bu i m th u. - H i ng xét ch n th u s h p m phong bì ng h sơ d u th u công khai trư c m t c a các doanh nghi p, t ch c d u th u. H i ng xét ch n th u s ki m tra h sơ d u th u xác nh tính h p l c a t ng h sơ d u th u, ch có nh ng h sơ h p l m i ư c d u th u.
 7. - Toàn b n i dung c a cu c h p m th u ph i ư c l p biên b n, có ch ký c a các thành viên có m t (Bên m i th u và các i tư ng d th u). Biên b n m th u ph i bao g m các n i dung ch y u sau ây : - Tên ch u th u; - Ngày gi , a i m m th u; - Tên và a ch các i tư ng d u th u; - Tóm t t các n i dung cơ b n c a các h sơ d u th u. - i di n bên m i u th u và các i tư ng d u th u ư c m i tham d ph i ký tên vào biên b n m th u. B n g c h sơ d u th u sau khi m th u ph i ư c H i ng xét ch n th u ký xác nh n t ng trang làm cơ s pháp lý cho vi c ti n hành ánh giá và xét ch n th u. 8.6- Xét ch n i tư ng trúng th u : H i ng xét ch n th u s h p xét ch n i tư ng trúng th u căn c theo các yêu c u c a h sơ d u th u và tiêu chuNn ánh giá ã ư c y ban nhân dân c p có thNm quy n phê duy t. ánh giá các h sơ d u th u ư c th c hi n theo các bư c sau ây : - S d ng thang i m ánh giá cho i m i v i t ng i tư ng d u th u; - Trên cơ s t ng s i m ã t c a m i i tư ng d u th u, s x p h ng th u xét ch n i tư ng trúng th u. 8.7- Phê duy t và công b k t qu trúng th u : - K t qu u th u s ư c H i ng xét ch n th u công b và thông báo chính th c cho i tư ng trúng th u b ng văn b n trong th i h n ch m nh t là 15 ngày k t ngày y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t. - Trong vòng 15 ngày sau khi nh n ư c quy t nh công nh n trúng th u, i tư ng trúng th u ph i ti n hành ký k t H p ng giao nh n th u v i y ban nhân dân qu n- huy n. N u i tư ng trúng th u không n mà không có lý do chính áng thì H i ng xét ch n th u s thông báo cho y ban nhân dân qu n-huy n xem xét và có th giao nhà th u k ti p trong danh sách x p h ng. - Trong trư ng h p i tư ng trúng th u chưa có ch c năng kinh doanh và qu n lý ch ph i ti n hành ăng ký kinh doanh b sung ngay trư c khi ti n hành ký k t h p ng giao nh n th u. 8.8- Nh ng khi u n i liên quan n công tác u th u ch có hi u l c ba mươi ngày k t ngày công b k t qu trúng th u. i u 9. V thay i ch tiêu nh n th u :
 8. Trong quá trình th c hi n H p ng giao nh n th u ch , n u có nh ng y u t bi n ng khách quan làm nh hư ng n các ch tiêu giao th u như : hoa chi, l phí t công, ti n bãi gi xe, nhà v sinh, quy mô c a ch thay i và các y u t khác có liên quan thì các ch tiêu ã giao nh n th u s ư c hai bên xem xét và th a thu n i u ch nh l i cho phù h p v i tình hình, i u ki n m i. Chương 4: NHI M V , QUY N H N VÀ NGUYÊN T C LÀM VI C C A H I NG XÉT CH N TH U i u 10. H i ng xét ch n th u : H i ng xét ch n th u do Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ra Quy t nh thành l p, thành ph n g m cơ c u các thành viên sau ây : - Ch t ch H i ng : Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ; - Phó Ch t ch H i ng : Trư ng Phòng Kinh t qu n-huy n; - Các y viên H i ng, cơ c u các thành viên là : - Trư ng Phòng Tài chính-K ho ch ; - Trư ng Phòng Qu n lý ô th qu n-huy n ; - Trư ng Phòng Tư pháp ; - Chi c c Trư ng Chi c c Thu ; - Ch t ch y ban nhân dân phư ng, xã-th tr n s t i ; H i ng xét ch n th u thành l p T chuyên viên giúp vi c cho H i ng. Kinh phí ho t ng c a H i ng xét ch n th u ư c s d ng t ngu n phí t ch c u th u do Trư ng Phòng Tài chính-K ho ch d toán, trình y ban nhân dân qu n- huy n quy t nh. i u 11. Nhi m v và quy n h n c a H i ng xét ch n th u : 11.1- Thông báo vi c u th u; 11.2- Hư ng d n th t c, thu nh n h sơ, thu phí d u th u và ti n ký qu b o m d u th u c a i tư ng d u th u; 11.3- Cung c p thông tin, s li u có liên quan n các ch u th u cho i tư ng d u th u; 11.4- T ch c g i th u, m th u và báo cáo k t qu u th u cho y ban nhân dân qu n-huy n theo qui nh;
 9. 11.5- Trình y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh công nh n k t qu trúng th u và sau ó ra thông báo công nh n i tư ng trúng th u. i u 12. Nguyên t c làm vi c c a H i ng xét ch n th u : H i ng xét ch n th u làm vi c theo nguyên t c t p th bi u quy t theo a s ; trong trư ng h p s phi u ngang nhau, Ch t ch H i ng qu n- huy n quy t nh k t qu xét th u. Các cu c h p m th u, xét i tư ng trúng th u ph i có ít nh t 3/4 thành viên H i ng tham d , trong ó Ch t ch H i ng xét ch n th u ch trì cu c h p. Chương 5: QU N LÝ CH Ã U TH U i u 13. Nhi m v và quy n h n c a doanh nghi p, t ch c trúng th u qu n lý ch : 13.1- Công tác qu n lý ch : - Xây d ng cơ c u t ch c b máy qu n lý ch báo cáo cho y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n s t i và y ban nhân dân qu n-huy n. Thu phí và qu n lý ch su t 24/24 gi m i ngày, ng th i ch u trách nhi m trang tr i các chi phí phát sinh cho ho t ng c a b máy qu n lý ch ; - Qu n lý i u hành các ho t ng kinh doanh t i ch theo N i quy ch do y ban nhân dân c p có thNm quy n phê duy t và các quy nh c a pháp lu t; - Ph i h p ch t ch v i các cơ quan ch c năng và y ban nhân dân phư ng, xã-th tr n s t i trong vi c qu n lý s p x p các h kinh doanh trong ph m vi ch cho phù h p v i các yêu c u v văn minh thương m i, theo quy ho ch ã ư c y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t; - Ph bi n, hư ng d n, ki m tra, ôn c nh ng i tư ng mua bán t i ch th c hi n úng và y theo n i quy c a ch và c a Nhà nư c v ho t ng ch ; - B o qu n, duy tu thư ng xuyên các cơ s v t ch t c a ch và xu t y ban nhân dân qu n-huy n xét duy t và t ch c th c hi n các công trình s a ch a l n, b o m ho t ng c a ch ư c an toàn, văn minh, hi u qu ; - Hàng tháng ph i th c hi n báo cáo tình hình kinh doanh buôn bán t i ch , bi n ng th trư ng, giá c t i a bàn ch , an ninh tr t t và nh ng v n khác có liên quan n ho t ng c a ch cho các cơ quan ch c năng theo quy nh c a pháp lu t; - Phát hi n và xu t x lý v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n các trư ng h p kinh doanh vi ph m N i quy ch và các quy nh c a pháp lu t; - Tuân th các quy nh c a Nhà nư c v kinh doanh khai thác và qu n lý ch , s d ng lao ng, k ho ch kinh doanh, phương án tài chính, phương án u tư s a ch a, nâng c p ch và các quy nh c a h p ng giao nh n th u;
 10. - Sau khi ư c giao nh n th u, có trách nhi m kh c ph c h u qu và b i thư ng i v i các thi t h i x y ra t i ch (n u có) trong th i gian th c hi n H p ng giao nh n th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch . 13.2- Các kho n thu t i ch : - i tư ng nh n th u qu n lý ch ch ư c phép thu các kho n thu, các lo i phí theo quy nh ã ư c y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t và các kho n thu h c a các ơn v khác như i n, nư c, thu gom rác… theo h p ng th a thu n c a các ơn v có liên quan. - Thông báo công khai các kho n, m c thu theo quy nh c a h p ng giao nh n th u. - ư c t ch c thu úng các kho n thu t ho t ng ch theo quy nh c a h p ng giao nh n th u và quy nh c a pháp lu t, ng th i có nghĩa v n p thu theo quy nh c a pháp lu t i v i các kho n thu t ho t ng ch (hoa chi, ti n t công, bãi gi xe, nhà v sinh…). 1.3.3- Nghĩa v v thu : - Ph i th c hi n ch quy t toán, báo cáo tài chính và hoàn thành nghĩa v thu theo các quy nh c a pháp lu t; - Vi c thu phí ph i s d ng các phi u thu theo m u ã ăng ký v i cơ quan thu và ph i lưu gi y các s sách k toán thu, chi và các ch ng t theo quy nh c a Nhà nư c, ng th i ăng ký v i cơ quan thu theo úng ch hi n hành. 13.4- Gi i quy t khi u n i, t cáo : Ban qu n lý ch và y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ư c phép hòa gi i và gi i quy t nh ng khi u n i, t cáo phát sinh ch trong ph m vi thNm quy n do pháp lu t quy nh. Chương 6: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C TRONG VI C KINH DOANH KHAI THÁC VA QU N LÝ CH Ã U TH U i u 14. Trách nhi m c a y ban nhân dân các qu n-huy n : Hư ng d n các i tư ng d u th u, các ơn v thu c qu n, huy n qu n lý th c hi n úng các quy nh c a Quy ch u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch lo i 2 và 3 trên a bàn thành ph . Có trách nhi m chính trong vi c t ch c u th u các ch lo i 2 và 3 trên a bàn qu n, huy n, ng th i th c hi n công tác qu n lý hành chính Nhà nư c i v i các ch sau khi ã u th u. i u 15. Trách nhi m c a Phòng Kinh t qu n, huy n :
 11. 15.1- Phòng Kinh t có trách nhi m tham mưu u m i cho y ban nhân dân qu n- huy n t ch c u th u ch , qu n lý hành chính Nhà nư c i v i các ch ã u th u và ph i h p v i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n s t i và Ban qu n lý các ch ã u th u, nghiên c u quy ho ch và t ch c s p x p vi c kinh doanh trong và chung quanh khu v c ch , b o m t t các yêu c u v v sinh th c phNm, v sinh môi trư ng, an ninh tr t t , an toàn giao thông và phòng ch ng cháy n t i khu v c ch ; 15.2- Có k ho ch ki m tra thư ng xuyên các ho t ng c a các Ban qu n lý ch ư c giao th u cũng như tình hình kinh doanh c a các thương nhân t i ch ngăn ng a và x lý k p th i các hành vi vi ph m pháp lu t; 15.3- Tham mưu cho y ban nhân dân qu n-huy n gi i quy t các khi u n i, t cáo c a các thương nhân i v i Ban qu n lý ch và các tranh ch p gi a các thương nhân kinh doanh t i ch , mà Ban qu n lý ch và y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n không hòa gi i và gi i quy t ư c; 15.4- T ch c ph bi n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c liên quan n ho t ng c a ch ; 15.5- T ng h p tình hình, báo cáo cho y ban nhân dân qu n-huy n và thành ph v ho t ng c a các ch u th u; ph i h p v i Phòng T ch c chính quy n qu n- huy n ngh S Thương m i t ch c ào t o, hu n luy n v nghi p v chuyên môn và qu n lý cho các i tư ng ư c giao th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch lo i 2 và 3 trên a bàn. i u 16. Trách nhi m c a Phòng Tài chính-K ho ch : Phòng Tài chính-K ho ch qu n-huy n có trách nhi m ph i h p ch t ch v i Phòng Kinh t , Chi c c Thu trong vi c t ch c u th u, ch u trách nhi m chính trong vi c xác nh giá m i th u làm cơ s cho công tác u th u, ng th i ti n hành ki m tra và hư ng d n Ban qu n lý các ch ã giao th u th c hi n vi c thu, chi úng theo các quy nh tài chánh hi n hành. i u 17. Trách nhi m c a Chi c c Thu : Chi c c Thu hư ng d n các i tư ng và thương nhân kinh doanh t i ch th c hi n nghĩa v thu theo úng qui nh pháp lu t. i u 18. Trách nhi m c a y ban nhân dân phư ng, xã-th tr n : 18.1- y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n có ch u th u có nhi m v ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a qu n, huy n trong công tác t ch c u th u. 18.2- Trong công tác qu n lý Nhà nư c các ch ư c giao th u, y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n s t i ch u trách nhi m chính trong vi c h tr Ban qu n lý ch duy trì t t tr t t an ninh t i khu v c trong cũng như chung quanh ch , giúp Ban qu n lý ch gi i quy t các tranh ch p khi u ki n trong ph m vi thNm quy n. Chương 7:
 12. KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 19. Ki m tra v u th u : 19.1- y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh vi c ki m tra công tác u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch và x lý các vi ph m trong trư ng h p có phát sinh. 19.2- Các cơ quan ch c năng và y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n có ch u th u th c hi n ch c năng ki m tra trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c y ban nhân dân qu n-huy n phân công. 19.3- Khi phát hi n có nh ng hành vi vi ph m làm sai l ch k t qu u th u, H i ng xét ch n th u có trách nhi m ki n ngh x lý, h y b k t qu u th u và ti n hành t ch c u th u l i. i u 20. X lý vi ph m : 20.1- Doanh nghi p, t ch c, cá nhân vi ph m Quy ch u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch tùy theo m c vi ph m mà b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t; 20.2- Doanh nghi p, t ch c d th u không ư c nh n l i ti n ký qu d th u trong các trư ng h p sau ây : - Trúng th u, nhưng t ch i không nh n th u. - Rút h sơ d u th u sau khi ã óng th u. Ngoài ra, n u doanh nghi p, t ch c vi ph m Quy ch u th u thì tùy theo m c có th b lo i kh i danh sách d th u ho c không ư c tham gia b t kỳ cu c u th u nào trong th i h n ba năm. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 21. Căn c n i dung Quy ch này, Giám c S Thương m i ph i h p v i S Tài chính, C c Thu thành ph và các s -ngành có liên quan hư ng d n các doanh nghi p, t ch c tham gia th c hi n Quy ch u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch lo i 2 và 3 trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 22. Trong quá trình th c hi n Quy ch u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch lo i 2 và 3 trên a bàn thành ph H Chí Minh n u có v n gì vư ng m c ho c Chính ph ban hành nh ng văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan n n i dung c a Quy ch này; giao S Thương m i có trách nhi m ph i h p v i các s - ngành, các c p có liên quan xu t nh ng n i dung c n s a i, b sung thay th , trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh.
 13. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH
Đồng bộ tài khoản