Thông tư liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
71
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT

 1. B TÀI CHÍNH - B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc S : 88/2005/TTLT-BTC-BYT Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH VÀ M T S NNH M C CHI TIÊU C A D ÁN “PHÒNG CH NG HIV/AIDS VI T NAM” DO NGÂN HÀNG TH GI I VI N TR KHÔNG HOÀN L I Căn c Hi p nh Vi n tr s 152-VN ngày 26/5/2005 gi a Chính ph nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Hi p h i phát tri n qu c t v vi c vi n tr không hoàn l i cho D án “Phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam”; Căn c Ngh nh s 17/2001/N - CP ngày 4/5/2001 c a Chính ph v vi c ban hành Qui ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Thông tư s 06/2001/TT-BKH ngày 10/9/2001 c a B K ho ch- u tư hư ng d n th c hi n Qui ch qu n lý và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4/5/2001 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 78/2004/TT-BTC ngày 10/8/2004 c a B Tài chính v vi c hư ng d n qu n lý và gi i ngân ngu n v n h tr phát tri n chính th c; Căn c Quy t nh s 112/2001/Q -BTC ngày 9/11/2001 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m t s nh m c chi tiêu áp d ng cho các D án có s d ng ngu n v n H tr phát tri n chính th c (ODA) vay n ; Liên t ch B Tài chính-B Y t hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính và m c chi c a d án "Phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam" giai o n 2005-2011 như sau: I. QUY NNH CHUNG B Y t có trách nhi m qu n lý D án “Phòng ch ng HIV-AIDS Vi t Nam”, m b o s d ng v n úng m c ích và n i dung d án ư c duy t; phù h p v i cam k t v i nhà tài tr và các văn b n liên quan. 1. Nh ng c m t vi t t t và gi i thích t ng Trong Thông tư này, (k c Ph l c) các c m t b ng ti ng Vi t và ti ng Anh dư i ây ư c vi t t t như sau: a. B Y t : Cơ quan ch qu n d án “Phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam” b. CPMU: Ban qu n lý d án “Phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam” Trung ương c. PPMU: Ban Qu n lý d án t nh d. HCSN: Hành chính s nghi p . Ngân hàng ph c v d án: Ngân hàng thương m i ư c l a ch n ph c v d án
 2. e. NSNN: Ngân sách Nhà nư c f. NS P: Ngân sách a phương thu c các t nh d án g. NSTW: Ngân sách Trung ương h. ODA(Official Development Assistance): Ngu n h tr phát tri n chính th c i. TW: Trung ương j. TC N: Tài chính i ngo i k. UBND: U ban Nhân dân l. USD: ô la M m. VAT: Thu giá tr gia tăng n. VN : ng Vi t Nam o. WB: World Bank (Ngân hàng Th gi i) 2. Các ngu n v n c a D án T ng kinh phí và cơ c u ngu n kinh phí c a D án “Phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam” (sau ây ư c g i là D án) ư c quy nh t i Quy t nh s 260/Q -BYT ngày 04/02/2005 c a B trư ng B Y t phê duy t d án “Phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam”, Hi p nh Vi n tr s 152-VN ngày 26 tháng 5 năm 2005 gi a Chính ph nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Hi p h i phát tri n qu c t , c th : 2.1. V n vi n tr không hoàn l i c a WB: 35.000.000 USD. 2.2. V n i ng c a Chính ph nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam: 3.500.000 USD, trong ó: a. óng góp b ng cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t, cán b i tác hi n có c a các ơn v th hư ng d án tr giá 500.000 USD; b. óng góp b ng ti n ư c c p phát qua ngu n v n ngân sách Trung ương và a phương chi cho các kho n mua s m hàng hóa, ho t ng c a Ban QLDA và d phòng tr giá 3.000.000 USD. Toàn b v n vi n tr không hoàn l i c a Ngân hàng Th gi i và v n i ng c a D án là ngu n v n hành chính s nghi p; v n vi n tr ư c Ngân sách Trung ương c p phát cho B Y t và các t nh thu c D án th c hi n D án ư c duy t. 3. Nguyên t c qu n lý 3.1 B Y t và UBND các t nh tham gia d án ch u trách nhi m phân b v n i ng cho d án t Ngân sách c a B và c a a phương th c hi n các n i dung c a
 3. d án theo quy nh t i Quy t nh s 260/Q -BYT ngày 04/02/2005 c a B trư ng B Yt . 3.2 Ban Qu n lý D án Trung ương (sau ây ư c g i là CPMU) ư c thành l p theo quy t nh c a B Y t , ch u trách nhi m qu n lý chi tiêu và th c hi n các th t c rút v n thanh toán cho các ho t ng c a D án do CPMU th c hi n; gi i ngân ngu n v n vi n tr cho các t nh thu c D án theo các quy nh hi n hành v gi i ngân v n ODA và các quy nh c th t i Thông tư Liên t ch này. 3.3 Các Ban Qu n lý D án t nh (sau ây ư c g i là PPMU) ư c thành l p theo quy t nh c a U ban Nhân dân t nh/thành ph , ch u trách nhi m t ch c th c hi n các ho t ng trên a bàn, làm th t c thanh toán ph n v n i ng t i Kho b c Nhà nư c trên a bàn t nh và ngh CPMU gi i ngân ngu n v n vi n tr c a WB. 3.4 Ngu n v n i ng c a D án ư c B Y t và các t nh thu c D án phân b trong ngân sách và thông báo n các Kho b c Nhà nư c (KBNN). Kho b c Nhà nư c ( i v i CPMU) và Kho b c Nhà nư c các t nh thu c D án th c hi n ki m soát thanh toán ngu n v n HCSN i v i các kho n chi có s tham gia v n i ng (h ng m c mua s m hàng hóa trong nư c và chi phí gia tăng). Xác nh n c a KBNN i v i các kho n chi h p l c n xác nh rõ s v n vi n tr và v n i ng theo t l tài tr quy nh t i Hi p nh Vi n tr . Phi u xác nh n này là ch ng t c n thi t trong h sơ rút v n WB và thanh toán ph n v n i ng. 3.5 Ngân hàng Công thương Vi t Nam là Ngân hàng ph c v D án, th c hi n các th t c rút v n cho d án theo quy nh t i Thông tư s 78/2004/TT-BTC ngày 10/8/2004 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý vi c rút v n i v i ngu n H tr phát tri n chính th c (ODA) và các quy nh c th t i Thông tư Liên t ch này. 4. Các nguyên t c chi tiêu 4.1 N i dung chi c a D án ư c quy nh t i Quy t nh s 260/Q -BYT ngày 04/02/2005 c a B trư ng B Y t v vi c phê duy t D án “Phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam”, bao g m ba thành ph n: a. Thành ph n 1: H tr 20 t nh, thành ph th c hi n tri n khai 8 Chương trình hành ng qu c gia phòng ch ng HIV/AIDS; b. Thành ph n 2: H tr chính sách và th c hi n Chương trình qu c gia phòng ch ng HIV/AIDS trong toàn qu c; c. Thành ph n 3: H tr qu n lý d án t i Trung ương (bao g m c mua trang thi t b văn phòng và ô tô giám sát d án). 4.2 Phân nh nhi m v chi 4.2.1 i v i CPMU a. Th c hi n các hình th c mua s m u th u theo quy nh c a WB i v i trang thi t b y t , trang thi t b văn phòng, thu c, phương ti n i l i và các trang thi t b chuyên môn khác cung c p cho các t nh th hư ng D án. N u nh p khNu hàng
 4. hoá ho c mua trong nư c t i nơi xu t xư ng v i giá xu t xư ng (không có thu và các chi phí khác) ư c gi i ngân 100% t ngu n tài tr c a WB. Các trư ng h p mua s m hàng hoá trong nư c khác ư c gi i ngân 90% t ngu n vi n tr c a WB và gi i ngân 10% còn l i t v n i ng. b. Chi s a ch a nh các cơ s i u tr t i Trung tâm Ch a b nh, Giáo d c và Lao ng xã h i và trung tâm Y t qu n/huy n (ho c các cơ s y t khác ư c B Y t l a ch n) c a 03 t nh, thành ph Hà N i, Khánh Hoà, H i Phòng. N i dung này ư c gi i ngân 100% t ngu n vi n tr c a WB. c. Chi cho các ho t ng thông tin, giáo d c, truy n thông, các ho t ng v theo dõi, ánh giá chương trình. N i dung này ư c gi i ngân 100% t ngu n vi n tr c a WB. d. Chi cho chuyên gia tư v n cá nhân và ơn v tư v n trong và ngoài nư c. N i dung này ư c gi i ngân 100% t ngu n vi n tr c a WB. . Chi h i th o, h i ngh , tham quan, t p hu n, ào t o nâng cao năng l c cán b . N i dung này ư c gi i ngân 100% t ngu n vi n tr c a WB. e. Chi cho vi c t ch c các cu c thi, phát tri n các sáng ki n, ph n thư ng cho các sáng ki n khuy n khích h tr sáng ki n. N i dung này ư c gi i ngân 100% t ngu n vi n tr c a WB g. Chi ho t ng gia tăng: bao g m các chi phí i l i và ph phí cho các cán b th c hi n D án, các chi phí văn phòng, chi phí liên l c và d ch v thư tín, chi phí v n chuy n, các chi phí liên quan n u th u và các chi phí ho t ng h p lý khác nhưng không bao g m lương và các kho n ph c p lương cho công ch c, viên ch c. N i dung này ư c gi i ngân 75% t ngu n vi n tr c a WB và 25% t ngu n v n i ng TW. h. Qu n lý ngu n kinh phí d phòng c a D án. i. Các chi khác trong nhi m v c a CPMU. 4.2.2 i v i các PPMU a. Chi cho các ho t ng c a 8 chương trình hành ng tuy n t nh: Bao g m : (1) Chuơng trình thông tin, giáo d c, truy n thông nh m thay i hành vi phòng lây nhi m HIV/AIDS; ph i h p v i các chương trình phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm ngăn ng a lây nhi m HIV/AIDS; (2) Chương trình can thi p gi m thi u tác h i trong d phòng lây nhi m HIV/AIDS; (3) Chương trình chăm sóc, h tr ngư i nhi m HIV/AIDS; (4) Chương trình giám sát HIV/AIDS, theo dõi và ánh giá chương trình; (5) Chương trình ti p c n i u tr HIV/AIDS; (6) Chương trình d phòng lây truy n HIV t m sang con (7) Chương trình qu n lý và i u tr các nhi m khuNn lây truy n qua ư ng tình d c; (8) Chương trình tăng cao năng l c và h p tác qu c t trong phòng ch ng HIV/AIDS. N i dung này ư c gi i ngân 100% t ngu n vi n tr c a WB. b. Chi mua s m u th u các thi t b văn phòng do PPMU qu n lý và s d ng. N u nh p khNu hàng hoá ho c mua trong nư c v i giá xu t xư ng (không có thu và các
 5. chi phí khác) ư c gi i ngân 100% t ngu n tài tr c a WB. Các trư ng h p mua s m hàng hoá trong nư c khác ư c gi i ngân 90% t ngu n vi n tr c a WB và gi i ngân 10% còn l i t v n i ng. c. Chi thuê chuyên gia tư v n cá nhân và ơn v tư v n. N i dung chi này ư c gi i ngân 100% t ngu n vi n tr c a WB. d. Chi ho t ng gia tăng: bao g m các chi phí i l i và ph c p cho các cán b th c hi n D án, các chi phí văn phòng, chi phí liên l c và d ch v thư tín, các chi phí liên quan n u th u, nhưng không bao g m lương và các kho n ph c p lương cho công ch c... N i dung chi này ư c gi i ngân 75% t ngu n vi n tr c a WB, 25% t ngu n v n i ng c a a phương. . Các chi khác trong nhi m v c a các PPMU. 4.2.3 Hàng hoá, d ch v nh p khNu ư c chi tr t ngu n vi n tr c a WB ư c mi n thu theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c (Thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t, thu VAT). Hàng hóa, d ch v mua s m trong nư c n p thu theo quy nh và không ph i làm th t c hoàn thu . CPMU và PPMU l p d toán v n i ng n p thu theo quy nh. II. QUY NNH C TH 1. M tài kho n 1.1 CPMU ư c m các tài kho n sau 1.1.1 Tài kho n c bi t: CPMU ư c m 01 tài kho n c bi t b ng USD mang tên D án t i Ngân hàng ph c v ti p nh n ngu n vi n tr không hoàn l i c a WB. 1.1.2 Tài kho n ti n g i: CPMU ư c m 02 tài kho n ti n g i t i Ngân hàng ph c v , trong ó m t tài kho n ti n g i USD và m t tài kho n ti n g i VN g i vào nh ng kho n thu t i d án như ti n bán h sơ th u, ti n b o lãnh d th u, b o lãnh th c hi n h p ng và các kho n thu vãng lai khác. 1.1.3 Tài kho n d toán: CPMU ư c m m t tài kho n d toán t i Kho b c Nhà nư c ti p nh n v n i ng do NSTW c p cho các ho t ng c a d án. 1.2 PPMU ư c m các tài kho n sau 1.2.1 Tài kho n ngu n vi n tr c p t nh: PPMU ư c m 02 tài kho n (VN ) ti p nh n ngu n v n vi n tr không hoàn l i c a WB t i chi nhánh Ngân hàng ph c v d án: - 01 tài kho n qu n lý ngu n v n vi n tr cho 08 chương trình hành ng, sau ây g i là Tài kho n vi n tr c p t nh cho Thành ph n I. - 01 tài kho n qu n lý ngu n v n vi n tr cho các ho t ng ngoài 08 chương trình hành ng trên, sau ây g i là Tài kho n vi n tr c p t nh cho các thành ph n ngoài Thành ph n I.
 6. 1.2.2 Tài kho n ti n g i: T i Ngân hàng Thương m i PPMU ư c m m t tài kho n ti n g i (VND) g i vào nh ng kho n thu t i d án như: Ti n bán h sơ th u, ti n b o lãnh th u, b o lãnh th c hi n h p ng, ti n óng góp c a ngư i ư c hư ng l i (n u có)... 1.2.3 Tài kho n d toán: T i Chi nhánh kho b c Nhà nư c t nh, PPMU ư c m 01 tài kho n d toán v n ngân sách th c hi n vi c thanh toán v n i ng HCSN. CPMU ư c s d ng s lãi phát sinh trên tài kho n c bi t thanh toán các kho n d ch v ngân hàng, ph n lãi còn l i ư c theo dõi riêng và khi k t thúc D án ư c s d ng theo quy t nh c a Liên B Tài chính – B Y t . Các PPMU ư c s d ng s lãi phát sinh trên tài kho n ngu n v n vi n tr thanh toán các kho n d ch v ngân hàng (n u có), ph n lãi còn l i ư c theo dõi riêng và hàng năm, khi k t thúc năm tài chính ư c s d ng chi cho các ho t ng c a D án theo quy t nh c a B Y t . Lãi phát sinh trên tài kho n c bi t và các tài kho n ngu n v n vi n tr là m t trong các ngu n v n c a d án và ư c quy t toán phù h p v i quy nh t i Thông tư Liên t ch này. 2. L p k ho ch và thông báo k ho ch v n 2.1 u tháng 7 hàng năm, CPMU hư ng d n các PPMU l p k ho ch v n c a d án, bao g m ngu n v n vi n tr và v n i ng theo quy nh. 2.2 PPMU, căn c vào D án ư c duy t và ti n tri n khai th c t xây d ng k ho ch hành ng và k ho ch ngân sách g i CPMU trong tháng 7. K ho ch ngân sách c n chi ti t theo h ng m c công vi c, ngu n v n tài tr theo quy nh. Năm th nh t c a D án, CPMU s tr c ti p thNm nh k ho ch ngân sách do PPMU trình và t ng h p cùng k ho ch ngân sách c a CPMU g i B Y t g i WB xem xét ch p thu n. T năm th hai tr i, k ho ch ngân sách c a các t nh s do Nhóm ánh giá K thu t (TRT – do B Y t thành l p v i các chuyên gia có năng l c phù h p) xem xét góp ý trong vòng t i a là 10 ngày làm vi c. Trong vòng t i a 10 ngày làm vi c, PPMU ch nh s a l i k ho ch ngân sách và g i CPMU t ng h p trình B Y t g i WB l y ý ki n ch p thu n. 2.3 Tháng 8 hàng năm, PPMU trình k ho ch v n i ng lên Ban ch o D án t nh/thành ph phê duy t t ng h p vào ngân sách chung c a t nh. CPMU trình k ho ch ngân sách t ng h p c a c D án (bao g m k ho ch v n vi n tr c a D án và v n i ng c a các ho t ng do CPMU th c hi n) cho B Y t t ng h p vào d toán ngân sách c a B Y t trình Chính ph , Qu c h i phê duy t theo quy nh hi n hành. 2.4 Sau khi ư c Th tư ng Chính ph giao k ho ch ngân sách hàng năm, B Tài chính thông báo d toán v n c a B Y t , trong ó có d toán v n c a D án (bao g m v n vi n tr c a CPMU/PPMU và v n i ng c a CPMU) cho B Y t . Sau khi
 7. th ng nh t v i B Tài chính, B Y t ti n hành phân b v n chi ti t cho D án và thông báo cho CPMU và các PPMU. H th ng KBNN s ư c B Y t và các UBND t nh thông báo v v n i ng c a CPMU và PPMU làm căn c ki m soát và thanh toán v n trong năm k ho ch. 2.5 Tháng 11 hàng năm, CPMU/PPMU trình B Y t /Ban Ch o D án t nh phê duy t k ho ch ho t ng chi ti t c a CPMU/PPMU. 2.6 Tháng 12 hàng năm, d a trên K ho ch ho t ng chi ti t c a PPMU và thông báo phân b v n c a B Y t , Giám c CPMU s ký h p ng trách nhi m th c hi n d án v i các Giám c PPMU. H p ng s quy nh c th m c v n vi n tr s chuy n cho PPMU trong năm k ho ch, ti n c p v n, chi ti t các ho t ng do PPMU tri n khai và i u ki n ư c b sung v n trong năm. M u h p ng trách nhi m do CPMU xây d ng, ư c Liên B Tài chính – B Y t ch p thu n và ư c WB thông qua và s ư c hư ng d n chi ti t trong S tay hư ng d n th c hi n d án. 3. Th m quy n i u ch nh k ho ch ho t ng chi ti t ngu n v n vi n tr Trong ph m vi d toán ngân sách ã ư c phê duy t, n u phát sinh i u ch nh gi a các n i dung ho t ng trong k ho ch ho t ng chi ti t thì thNm quy n quy t nh i u ch nh c a các c p như sau: 3.1 i v i vi c i u ch nh ho t ng nh hơn ho c b ng 10% t ng ngân sách năm, Giám c PPMU ư c quy n quy t nh. 3.2 Các i u ch nh ho t ng t 10% n 20% t ng ngân sách năm do Trư ng ban CPMU phê duy t. 3.3 Các i u ch nh ho t ng t 20% t ng ngân sách năm tr lên do CPMU xem xét và trình WB, B Y t phê duy t. M i i u ch nh v k ho ch v n làm thay i d toán v n i ng ã ư c duy t c n ư c cơ quan ch qu n và cơ quan tài chính thông qua và thông báo cho B Tài chính (V TC N) có căn c theo dõi gi i ngân cho D án. 4. Quy trình ki m soát chi và thanh toán v n i ng 4.1 Các h sơ tài li u cung c p m t l n CPMU và các PPMU g i các tài li u sau (g i 1 l n) n Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch: a. Hi p nh vi n tr không hoàn l i phát tri n s 152-VN ngày 26/5/2005 gi a Chính ph nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Hi p h i phát tri n Qu c t . b. Văn ki n d án “Phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam” do WB vi n tr không hoàn l i. c. Quy t nh s 260/Q -BYT ngày 04/02/2005 c a B trư ng B Y t .
 8. d. S tay hư ng d n qu n lý th c hi n (OM- Operation Manual). . Thông báo d toán v n vi n tr /v n i ng hàng năm và H p ng trách nhi m ã ký gi a CPMU và PPMU. e. D toán các h ng m c chi kèm theo quy t nh phê duy t c a c p có thNm quy n. 4.2 Căn c , h sơ và quy trình ki m soát chi t i KBNN 4.2.1 Thông tư s 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách Nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c và các văn b n s a i, b sung, thay th Thông tư này. 4.2.2 Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ thanh toán h p l , KBNN nơi giao d ch s ki m tra h sơ, xác nh n s v n i u ki n t m ng/thanh toán theo úng t l v n vi n tr theo quy nh và thanh toán ph n v n i ng. Xác nh n c a KBNN v s v n h p l ư c g i cho CPMU t ng h p g i B Tài chính (V tài chính i ngo i) và là căn c rút v n ngu n WB. 5. Quy trình qu n lý, s d ng v n vi n tr 5.1 Các h sơ tài li u cung c p m t l n: CPMU g i n B Tài chính (V Tài chính i ngo i) các tài li u ư c nêu t i m c 4.1 trên và các tài li u sau: a. Các h sơ th u, quy t nh phê duy t k t qu u th u/ch nh th u do c p có thNm quy n phê duy t; văn b n ch p thu n c a WB v i k t qu u th u (trư ng h p c n có ý ki n trư c c a WB). b. H p ng kinh t v i nhà th u. 5.2 Nguyên t c qu n lý. ki m soát chi và gi i ngân t WB: 5.1.1 V Tài chính i ngo i là cơ quan ki m soát chi i v i các kho n chi ư c tài tr 100% t ngu n vi n tr WB. 5.1.2 Thanh toán t ngu n v n vi n tr không hoàn l i c a WB ph i theo úng t l tài tr cho t ng ho t ng c a d án ư c quy nh trong Hi p nh vi n tr s 152- VN ngày 26/5/2005 và các tài li u pháp lý c a d án. 5.1.3 CPMU là ơn v tr c ti p th c hi n các th t c rút v n t WB. CPMU có th xem xét áp d ng các hình th c rút v n t Tài kho n c bi t, b sung TK B, hoàn v n, thanh toán tr c ti p và thư cam k t theo quy nh t i Thông tư s 78/2004/TT- BTC ngày 10/8/2004 c a B Tài chính Hư ng d n qu n lý vi c rút v n i v i ngu n H tr phát tri n chính th c (ODA). CPMU có trách nhi m hư ng d n, giám sát vi c qu n lý tài chính t i các PPMU.
 9. i v i các ho t ng do PPMU th c hi n, CPMU chuy n t m ng v n vi n tr cho PPMU theo H p ng trách nhi m. Các l n chuy n v n ti p theo trên cơ s các báo cáo ti n th c hi n và tình hình chi tiêu c a các PPMU. 5.1.4 PPMU có trách nhi m th c hi n các ho t ng trong k ho ch ư c CPMU ch p thu n và Ban Ch o d án t nh, thành ph phê duy t; ch u trách nhi m v ngh chuy n v n b sung và ho t ng chi tiêu t i PPMU; ch u trách nhi m v lưu gi h sơ tài li u theo quy nh c a Lu t K toán và WB (hư ng d n c th trong S tay hư ng d n th c hi n D án); cung c p t t c các tài li u ư c CPMU và các cơ quan có thNm quy n yêu c u. PPMU có trách nhi m giám sát, ki m tra vi c tri n khai các ho t ng c a các ơn v tham gia d án trong ph m vi ph trách m b o các ho t ng c a d án ư c tri n khai úng m c ích và có hi u qu . 5.1.5 Hàng năm, cùng v i vi c thông báo phân b k ho ch, B Y t ph i báo cáo B Tài chính (V TC N) s v n năm trư c ã s d ng và s còn dư trên tài kho n c bi t so v i k ho ch (n u có) c a toàn d án Phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam. 5.1.6 Trong th i th i gian d án ang ho t ng, s dư cu i năm c a CPMU và các PPMU không s d ng h t s ư c chuy n sang năm sau s d ng ti p (tr s dư v n i ng trên tài kho n d toán t i kho b c). Các PPMU có trách nhi m báo cáo cho CPMU t i báo cáo tài chính năm CPMU i u ch nh vào k ho ch v n năm ti p theo. 6. Quy trình rút v n vi n tr 6.1 Rút v n l n u v TK B rút v n l n u v tài kho n c bi t c a CPMU, ngoài các tài li u g i 1 l n như quy nh t i m c 5.1, CPMU g i các tài li u sau n B Tài chính (V TC N), Ngân hàng ph c v : a. Công văn ngh rút v n l n u. b. ơn rút v n theo m u WB. B Tài chính (V TC N) có văn b n ch p thu n g i CPMU và Ngân hàng ph c v . Căn c vào ý ki n ch p thu n c a B Tài chính, CPMU và Ngân hàng ph c v ng ký ơn rút v n g i WB, Sau khi xem xét WB ch p thu n và chuy n ti n t tài kho n vi n tr v tài kho n c bi t c a CPMU. 6.2 Chuy n v n cho các PPMU 6.2.1 i v i các kho n chi cho các t nh tri n khai 8 Chương trình hành ng (Thành ph n 1): CPMU căn c trên H p ng trách nhi m ký v i các PPMU chuy n cho các PPMU l n u là 50% t ng kinh phí; l n chuy n ti n th hai là 25% t ng kinh phí trên cơ s báo cáo ti n th c hi n l n 1 c a PPMU và ư c CPMU ch p thu n; l n chuy n ti n th ba là 25% còn l i trên cơ s báo cáo ti n th c hi n l n 2 c a PPMU. Hàng năm, vi c chuy n ti n cho PPMU ư c th c hi n lam 3 t:
 10. t th nh t ư c th c hi n vào tháng 1, l n th 2 vào tháng 6 ho c tháng 7 và l n th ba vào tháng 9. S dư trên tài kho n cu i năm c a PPMU s ư c chuy n sang năm sau chi ti p nhưng ph i tr vào t chuy n ti n l n u c a năm ti p theo. Trư ng h p s dư cu i năm trên tài kho n c a PPMU l n hơn 25% t ng ngân sách d ki n c a các ho t ng cho năm ti p theo, CPMU s không chuy n t m ng l n 1 cho PPMU) 6.2.2. i v i kho n chi thư ng xuyên cho các d ch v tư v n (chi tr lương cho cán b PPMU) và chi phí ho t ng gia tăng c a PPMU (không n m trong thành ph n 1 nêu trên), CPMU s căn c trên k ho ch hàng năm có chi ti t theo tháng c a PPMU ã ư c phê duy t và chuy n cho PPMU theo t ng tháng. V i l n chuy n ti n th nh t, căn c trên k ho ch hàng năm ã ư c duy t và ngh chuy n ti n c a PPMU, CPMU s chuy n cho PPMU v i s ti n chi tiêu d ki n cho các ho t ng trong 1 tháng. Các l n chuy n ti n sau s ư c căn c trên b ng kê ch ng t chi tiêu c a tháng trư c và d toán chi tiêu tháng ti p theo. 6.2.3 Các i u ki n ư c chuy n v n t ti p theo cho PPMU a. Các PPMU ph i g i báo cáo cho CPMU theo quy nh t i S tay hư ng d n qu n lý th c hi n c a D án. b. CPMU căn c vào b ng sao kê c a Ngân hàng ph c v , báo cáo tài chính và báo cáo ti n th c hi n c a các PPMU ánh giá ti n gi i ngân v n vi n tr a phương. CPMU s chuy n ti p t ti p theo khi t ng các kho n chi tiêu ư c gi i ngân t 50% tr lên s kinh phí chuy n t trư c. c. Các PPMU gi i ngân th p hơn 50% v n ư c c p l n u trong vòng 6 tháng, Giám c CPMU (sau khi ư c B Y t và WB ch p thu n) có quy n ư c i u ph i kinh phí cho các t nh khác có nhu c u và ti n gi i ngân tích c c hơn. Quy nh này ư c áp d ng t năm 2007 n trư c ngày óng tài kho n c bi t c a d án (31/12/2011). 6.3 B sung tài kho n c bi t c a CPMU CPMU g i h sơ xin rút v n cho V TC N (B Tài chính), bao g m: a. Công văn ngh rút v n b sung TK B. b. ơn rút v n và các b ng kê, sao kê chi tiêu theo m u WB. c. Xác nh n c a KBNN i v i h ng m c Chi phí gia tăng, các ch ng t chi, sao kê tài kho n c a Ngân hàng ph c v (b n chính) i v i ph n do CPMU tr c ti p chi tiêu. d. Các tài li u là căn c CPMU chuy n v n cho PPMU theo H p ng trách nhi m, xác nh n c a KBNN i v i h ng m c Chi phí gia tăng, các ch ng t chi, sao kê tài kho n c a chi nhánh Ngân hàng ph c v i v i các kho n chi t tài kho n ngu n v n vi n tr c a PPMU.
 11. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ, B Tài chính (V TC N) xem xét có văn b n ch p thu n rút v n g i CPMU và Ngân hàng ph c v . CPMU và Ngân hàng ph c v ng ký ơn rút v n b sung TK B g i WB. WB xem xét và chuy n ti n t tài kho n vi n tr vào tài kho n c bi t c a CPMU. 7. Ch k toán d án 7.1 H th ng ch ng t k toán H th ng ch ng t k toán áp d ng cho Ban QLDA các c p có s d ng v n vi n tr không hoàn l i c a WB bao g m hai lo i: - H th ng ch ng t k toán c a Vi t Nam áp d ng theo h th ng ch ng t k toán hi n hành c a Vi t Nam. - Ch ng t , tài li u k toán theo yêu c u qu n lý c a WB ư c quy nh trong S tay hư ng d n qu n lý th c hi n (OM-Operation Manual). 7.2 Hình th c s k toán th ng nh t toàn d án, B Y t yêu c u CPMU và các PPMU s d ng hình th c s k toán Nh t ký chung, ph c v cho công vi c ki m tra tài chính d án, t ng h p báo cáo quy t toán năm và t ng quy t toán d án, ng th i thu n ti n cho vi c s d ng máy vi tính trong k toán d án. 7.3 H th ng tài kho n k toán 7.3.1 Căn c vào các h ng m c chi tiêu, n i dung chi tiêu c a t ng thành ph n chi trong Hi p nh vi n tr , d án “Phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam”ph i s d ng H th ng tài kho n k toán theo mô hình Ban QLDA có phân c p qu n lý. 7.3.2 Tài li u k toán và ch ng t k toán (k c ch ng t i n t ) phát sinh t i ơn v nào (CPMU, PPMU, Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur TP H Chí Minh, Vi n Pasteur Nha Trang và các ơn v Trung ương khác), ơn v ó ph i lưu gi theo quy nh c a Lu t K toán và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t K toán. 7.3.3 D án th c hi n theo ch k toán Hành chính s nghi p quy nh t i Quy t nh s 999/TC/Q /C KT ngày 02/11/1996 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành h th ng ch k toán hành chính s nghi p. 8. Qu n lý tài s n d án 8.1 Tài s n c a d án ư c qu n lý s d ng theo úng ch qu n lý tài s n công. Các Ban QLDA và các ơn v tham gia d án t ch c m s sách theo dõi và tính hao mòn TSC , quy nh ch s d ng tài s n úng m c ích, có hi u qu . iv i phương ti n v n chuy n, d án không ư c thay i công d ng c a tài s n. Hàng năm Ban QLDA các c p t ch c ki m kê tài s n, xác nh tình tr ng c a tài s n và ch p hành ch b o dư ng tài s n nh kỳ.
 12. 8.2 Trong quá trình s d ng các tài s n c a d án b hư h ng không s a ch a ư c ho c s a ch a không có hi u qu v kinh t và hi u qu s d ng, Ban QLDA các c p thành l p H i ng và l p biên b n ki n ngh xin thanh lý tài s n. Khi ư c c p có thNm quy n phê duy t cho phép thanh lý tài s n b ng văn b n, Ban QLDA ghi gi m tài s n trên s sách k toán. 9. Ch báo cáo, ki m tra, ki m toán, quy t toán d án 9.1 Ch báo cáo 9.1.1 i v i CPMU - Hàng quý, CPMU có trách nhi m l p và t ng h p báo cáo theo quy nh c a Vi t Nam (g i B Y t , B Tài chính), các báo cáo qu n lý tài chính (FMRs) g i WB theo bi u m u ư c quy nh t i Ph l c s 7 c a Hi p nh vi n tr không hoàn l i phát tri n s 152-VN (hư ng d n chi ti t trong S tay qu n lý th c hi n D án). Báo cáo ph i g i không mu n hơn 45 ngày sau m i quý. - Cùng v i m i ơn rút v n b sung TK B, CPMU l p b ng kê chi tiêu trong kỳ g i B Tài chính (V TC N) h ch toán ghi thu ghi chi NSNN. B ng kê c n chi ti t theo s ch ng t , ngày và n i dung giao d ch, phân lo i m c chi theo phân t NSNN, s ti n USD và VN tương ương. B ng kê c n chia theo c p Trung ương (B Y t ) và t ng a phương th hư ng. 9.1.2 i v i PPMU a. Ngày m ng 5 hàng tháng, các PPMU g i báo cáo nhanh v CPMU tình hình ti p nh n, s d ng các ngu n v n c a d án, trong ó có ph n ki n ngh v i các c p có thNm quy n x lý nh ng vư ng m c trong quá trình tham gia d án. b. Hàng quý, ngoài các báo cáo c bi t làm căn c cho vi c chuy n ti n t CPMU n PPMU, các PPMU có trách nhi m l p các báo cáo theo quy nh c a Vi t Nam, các báo cáo qu n lý tài chính (FMRs) theo bi u m u ư c quy nh t i Ph l c s 7 c a Hi p nh vi n tr không hoàn l i phát tri n s 152-VN (hư ng d n chi ti t trong S tay qu n lý th c hi n D án). Các báo cáo qu n lý tài chính này ph i n p cho CPMU không mu n hơn 30 ngày sau m i quý. 9.2 Ki m tra 9.2.1 Các cơ quan ch c năng c a B Y t ph i h p v i CPMU ki m tra t xu t t i các t nh tham gia d án v các n i dung và nhi m v d án, ti n th c hi n d án, nh ng khó khăn trong vi c i u hành d án, tìm nguyên nhân và ki n ngh v i các c p bi n pháp tháo g . 9.2.2 nh kỳ và t xu t B Tài chính, B Y t s ki m tra tình hình th c hi n d án, vi c s d ng v n (vi n tr không hoàn l i và i ng) c a d án. N u phát hi n trư ng h p s d ng v n không úng v i quy nh trong Hi p nh vi n tr , Quy t nh phê duy t c a B trư ng B Y t và các văn b n pháp lý c a d án, sau khi th ng nh t v i WB, B Tài chính s ình ch vi c ký ơn rút v n các cơ quan có thNm quy n x lý vi ph m.
 13. 9.3 Ki m toán 9.3.1 Hàng năm toàn b ho t ng tài chính c a d án ph i ư c cơ quan ki m toán c l p th c hi n ki m toán theo các quy nh c a Nhà nư c, c a Hi p nh vi n tr . N u WB không ch nh cơ quan Ki m toán, CPMU ti n hành tuy n ch n ơn v ki m toán c l p theo quy nh. 9.3.2 Khi th c hi n ki m toán, CPMU ph i th c hi n y các quy nh t i Ngh nh s 105/2004/N -CP ngày 30/3/2004 c a Chính ph v Ki m toán c l p và Thông tư s 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 105/2004/N -CP nêu trên. 9.3.3 Báo cáo tài chính c a D án ư c cơ quan ki m toán xác nh n ph i g i WB, và ng g i B Y t , B Tài chính làm căn c xem xét vi c rút v n b sung cho tài kho n c bi t ho c rút v n tr c ti p t tài kho n vi n tr chi tr , ng th i cũng là căn c ánh giá ti n th c hi n d án. 9.4 Quy t toán H t năm ngân sách, CPMU, các PPMU và các ơn v th hư ng d án (Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur TP H Chí Minh, Vi n Pasteur Nha Trang và các ơn v Trung ương khác) ph i l p báo cáo tài chính năm các ho t ng c a d án trong năm theo quy nh hi n hành v phân công th c hi n và thNm quy n thNm nh, phê duy t báo cáo quy t toán. Quy trình l p báo cáo, xét duy t và t ng h p quy t toán ư c th c hi n theo t ng ngu n v n như sau: 9.4.1 Ngu n v n vi n tr không hoàn l i c a WB a. Các PPMU căn c vào các n i dung chi, ki m tra ch ng t , t ng h p quy t toán theo m c l c ngân sách nhà nư c, g i n CPMU t ng h p. b. CPMU t ng h p các ch ng t c a các ho t ng t i CPMU, t ng h p quy t toán toàn d án (CPMU, các PPMU và các ơn v th hư ng) g i B Y t phê duy t và t ng h p g i B Tài chính. 9.4.2 Ngu n v n i ng a. Các PPMU căn c vào s th c chi theo t l t ngu n v n i ng do a phương phân b cho các ho t ng c a d án, t ng h p quy t toán theo m c l c ngân sách nhà nư c g i S Y t t ng h p, S Tài chính thNm nh trình UBND t nh phê duy t. b. CPMU căn c vào s th c chi t ngu n v n i ng do B Y t phân b cho các ho t ng c a d án, t ng h p quy t toán theo m c l c ngân sách nhà nư c g i B Y t phê duy t và t ng h p g i B Tài chính. Th t c l p, thNm nh, phê duy t quy t toán th c hi n theo Quy t nh s 999/TC- Q -C KT ngày 02/11/1996 c a B trư ng B Tài chính và Thông tư s 10/2004/TT- BTC ngày 19/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n xét duy t, thNm nh và thông báo quy t toán năm i v i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p và ngân sách các c p.
 14. III. QUY NNH V M T S NNH M C CHI TIÊU CHO D ÁN 1. Nguyên t c áp d ng nh m c 1.1. Ph n v n chi tr cho các ho t ng c a D án t ngu n v n vi n tr WB áp d ng các nh m c chi c th quy nh t i Thông tư Liên t ch này. Ph n v n chi tr cho các ho t ng c a D án t ngu n v n i ng áp d ng các quy nh hi n hành trong nư c. 1.2. Vào th i i m hi u l c c a Thông tư Liên t ch này, các kho n kinh phí ã t m ng ho c vay chi t khi d án có hi u l c ư c phép thanh toán theo các m c chi c th qui nh t i 02 Ph l c c a Thông tư Liên t ch này. 2. Ti n công 2.1. Các nhân viên, c ng tác viên D án ư c tuy n d ng làm vi c thư ng xuyên, không thư ng xuyên trong CPMU/PPMU ư c chi tr 100% t ngu n v n vi n tr c a WB (H ng m c Tư v n, Ph l c 1 Hi p nh Vi n tr ). Sau khi th ng nh t v i Ngân hàng Th gi i, Liên B hư ng d n m t s m c chi cho ti n công và thù lao m t s ho t ng chuyên môn t i Ph l c s 01 và Ph l c 02 ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch này. 2.2. i v i nh ng công ch c, viên ch c ư c i u ng làm vi c 100% th i gian t i Ban QLDA các c p: ư c hư ng ti n công và ph c p t ngu n vi n tr theo nh m c chi quy nh t i Thông tư Liên t ch này và không ư c hư ng lương c a cơ quan qu n lý công ch c, viên ch c. 2.3. Ti n công và ph c p tr cho nhân viên, công ch c, viên ch c nêu trên ã bao g m: B o hi m xã h i, B o hi m y t và thu thu nh p cá nhân (n u n m c ch u thu ). Ti n công ư c thanh toán hàng tháng và quy i thành ti n ng Vi t Nam theo t giá mua vào c a Ngân hàng thương m i t i th i i m chi tr . 3. Ph c p Ph c p ư c áp d ng cho cán b công ch c, viên ch c Nhà nư c ư c c sang làm vi c kiêm nhi m BQLDA các c p. Ph c p ư c chi tr t ngu n v n i ng c a D án theo quy nh t i Quy t nh s 112/2001/Q -BTC ngày 9/11/2001 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m t s nh m c chi tiêu áp d ng cho các D án có s d ng ngu n v n H tr phát tri n chính th c (ODA) vay n 4. Chi ho t ng D án i v i chi ho t ng D án, Ban qu n lý d án các c p và các ơn v tham gia d án ch ư c chi trong n i dung k ho ch ư c duy t, t i a không quá các m c quy nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch này. IV. MUA S M U TH U T t c các ho t ng mua s m, u th u c a D án “Phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam”ph i tuân th theo i u kho n trong Hi p nh vi n tr phát tri n S 152-VN
 15. ư c ký gi a Chính ph nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Hi p h i phát tri n qu c t . K ho ch u th u c a CPMU do B trư ng B Y t phê duy t; k ho ch u th u c a các PPMU do Ch t ch UBND t nh, thành ph phê duy t. B Y t ban hành quy ch phân c p phê duy t k t qu u th u theo nguyên t c như sau: 1. i v i các gói th u mua s m hàng hoá có giá tr dư i 26.000 USD: B Y t /UBND t nh y quy n cho Giám c CPMU và Giám c PPMU th c hi n các bư c c a quy trình u th u và phê duy t k t qu u th u. 2. i v i các gói th u mua s m hàng hoá có giá tr t 26.000USD tr lên: a. i v i CPMU: CPMU th c hi n các bư c c a quy trình u th u và trình B trư ng B Y t phê duy t k t qu u th u. b. i v i PPMU: PPMU th c hi n các bư c c a quy trình u th u và trình UBND t nh, thành ph /Giám c S Y t phê duy t k t qu u th u. 3. i v i vi c tuy n d ng các chuyên gia tư v n cá nhân làm vi c cho D án: CPMU/PPMU ư c y quy n phê duy t i u kho n tham chi u và k t qu xét ch n chuyên gia. i v i vi c tuy n d ng tư v n cá nhân qu c t , CPMU th c hi n các bư c c a quy trình u th u và trình B Y t phê duy t danh sách ng n và k t qu trúng th u. 4. i v i các gói th u th u tuy n ch n công ty tư v n có giá tr dư i 26.000USD: B Y t /UBND t nh/thành ph y quy n cho Trư ng ban CPMU và các Giám c PPMU phê duy t k t qu trúng th u. 5. i v i các gói th u tuy n ch n công ty tư v n có giá tr t 26.000USD tr lên: B trư ng B Y t /UBND t nh ho c Giám c S Y t phê duy t k t qu u th u do CPMU/PPMU trình. V. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan liên quan ph n ánh k p th i v B Tài chính (V Tài chính i ngo i), B Y t (V K ho ch - Tài chính) nghiên c u b sung, s a i cho phù h p./. KT. B TRƯ NG B Y T KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n Lê Th Băng Tâm Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - B K ho ch và u tư;
 16. - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Ngân hàng Công thương Vi t Nam; - Kho b c Nhà nư c và KBNN các t nh D án; - CPMU, các PPMU; - Các ơn v tham gia d án; - UBND 20 t nh d án; - Công báo; - B Tư pháp (C c Ki m tra VBQPPL); - V Pháp ch BTC, BYT; - V TC N, NSNN, HCSN, PC (BTC). - Lưu: VT (BTC, BYT). Ph l c I NNH M C CHI CHO CÁC HO T NG C A D ÁN (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 88/2005/TTLT/BTC-BYT ngày 11/10/2005c a B Tài chính và B Y t ) STT M c chi nh m c chú thích I. Các ho t ng c thù - 45 USD/ nh xu t/tháng áp d ng cho các thành ph tr c 35-45 USD/ nh 1 Chi h tr cho ng ng viên thu c Trung ơng và xu t/tháng tr c thu c t nh - 35 USD cho các t nh/thành ph khác 20 USD/ nh 2 Chi h tr cho c ng tác viên xu t/tháng Ph c p cho cán b chuyên trách phòng ch ng AIDS, cán b y t và cán b qu n giáo tr c ti p chăm sóc, khám ch a b nh, qu n lý giáo d c ng i nhi m 30 USD/ nh 3 HIV/AIDS trong các cơ s : xã, ph ng xu t/tháng tr ng i m, Trung tâm CB-GD-L XH, tr i giam, cơ s giáo d c, tr ng giáo d- ng
 17. H tr cho cán b y t tr c ti p i u tr chăm sóc b nh nhân HIV/AIDS t i các cơ s Nhà n c, cơ s ch a b nh thu c 2 USD/ngày i u tr ngành Lao ng-thơng binh-xã h i qu n 4 th c t /b nh nhân lý, tr i giam, tr i t m giam, cơ s giáo AIDS d c, tr ng giáo d ng c a ngành công an qu n lý ho c t i gia ình theo ngày i u tr th c t Thăm vi ng khi b nh nhân HIV/AIDS 5 10 USD/b nh nhân b ch t 6 H tr cán b y t b phơi nhi m 100 USD/ng i Chi h tr các cơ s y t , Trung tâm CB-GD-L XH, tr i giam, cơ s giáo 15 USD/b nh nhân 7 d c, tr ng giáo d ng làm công tác v AIDS b ch t sinh phòng d ch khi có ng i nhi m HIV/AIDS b ch t 8 Ph c p cho ng i i ph ng v n 2 USD/phi u i u - Ph ng v n th ng tra 3 USD/phi u i u - Ph ng v n sâu tra - Th o lu n nhóm 2 USD/ng i 9 Ph c p cho ng i c ph ng v n 2 USD/phi u i u - Ph ng v n th ng tra 3 USD/phi u i u - Ph ng v n sâu tra - Th o lu n nhóm 2 USD/ng i 10 Tr cho ng i d n ng - Ng i d n ng t i các t nh/thành ph 15USD/ng i/ngày Trung ơng ho c tr c thu c t nh
 18. - Ng i d n ng t i các t nh/thành ph 10 USD/ng i/ngày khác Thù lao cho giám sát viên các cu c i u 11 15 USD/ngày tra nghiên c u H tr nh p s li u, làm s ch và x lý 1 - 1,5 USD/phi u 12 s li u i u tra Vi t báo cáo bao g m c công ánh 13 10 USD/trang máy (trang t 300 t tr lên) Ti n công cán b tham gia v b n 14 xác nh các i m nóng có ho t ng 20 USD/ngày m i dâm, ma tuý Ti n công thi t k câu h i i u tra, 15 nghiên c u - N u nh hơn ho c b ng 30 câu h i 50 USD/b câu h i - N u t 30 - 50 câu h i 70 USD/b câu h i 100 USD/b câu - N u t 50 câu h i tr lên h i Thù lao cho thNm nh tài nghiên c u 16 20 USD/ng i/ngày khoa h c 0,5 USD/m u xét 17 Tr công cho cán b làm xét nghi m nghi m 0,5 USD/m u b nh 18 H tr ng i l y b nh phNm phNm 1 USD/m u b nh 19 H tr ng i cho b nh phNm phNm H tr s a cho tr em sinh ra t M b M i tr em c nh n 20 25 USD/tr /tháng nhi m HIV/AIDS t i a 12 tháng
 19. Chi ti n công khám ch a b nh STI cho 21 2 USD/b nh nhân th y thu c 22 Vi t sách, các tài li u chuyên môn (trang t 350 t tr lên) 10 USD/trang 23 Thuê chuyên gia trong n c (làm vi c 1000USD/ ng- tính theo m t tháng ng n h n) i/tháng g m 23 ngày công 24 H tr t v n viên trong các trung tâm t T i a 3 t v n viên cho v n xét nghi m t nguy n 20USD/ngư i/th ng m t trung tâm II. H i th o, t p hu n Các chuy n i công tác ph i có trong k ho ch Theo nh m c c hàng năm ã c phê th d a trên th duy t. Tr ng h p t Các chuy n công tác, h c t p, h i th o, không ph n i c a xu t ph i c B Y t 1 t p hu n n c ngoài WB và WB ch p thu n 2 H c t p, h i th o, t p hu n trong n c 2.1 Thù lao gi ng d y Giáo s/Phó Giáo s- Giáo s/Phó Giáo s/Ti n sĩ/Giám c /Ti n sĩ/Giám c ho c b c tơng ơng 30 USD/gi ho c b c tơng ơng giành cho gi ng viên, giành cho gi ng viên, báo cáo viên báo cáo viên các v các v trí khác 15 USD/gi trí khác trang có t 350 t tr lên bao g m c công ánh máy tính và ch c thanh toán 1 l n 2.2 Thù lao so n bài gi ng 10 USD/ trang cho chuyên g c 2.3 Chi ph c p ti n ăn H i th o, t p hu n t ch c các thành ph tr c thu c Trung Uơng và tr c thu c t nh Ng i ngo i t nh 30USD/ngày/ngư i Ng i n i t nh 20USD/ngư i/th ng
 20. H i th o t p hu n t ch c các nơi không ph i là thành ph Ng i ngo i t nh 25 USD/ngày/ng i Ng i n i t nh 10 USD/ngày/ng i 2.4 Phiên d ch, d ch tài li u D ch cabin 150 USD/ng i/ngày t i a 2 ng i d ch/ngày D ch th ng 80 USD/ng i/ngày t i a 2 ng i d ch/ngày m i trang t 350 t tr D ch Vi t - Anh 7USD/trang lên m i trang t 350 t tr D ch Anh - Vi t 6USD/trang lên 2.5 Ban t ch c và ph c v Th i gian tr ph c p c tính theo th i gian t ch c t p hu n, h i B ng m c chi c a th o, h i ngh và h Ph c p ti n ăn, , i l i i bi u tr thêm 2 ngày. 3 ng i cho H i ngh , h i th o, t p hu n ít hơn 30 i bi u; 4 ng i cho H i ngh , h i th o, t p hu n t 30 - 50 i bi u; 5 ng i cho H i ngh , h i th o, t p hu n t 50 - 100 i bi u; 6 ng i cho H i ngh , h i th o, t p hu n t S ng i t i a trong Ban t ch c 100 i bi u tr lên; Có hoá ơn, ch ng t 2.6 Chi thuê hôi tr ng c tr theo th c t h p pháp i v i các thành ph tr c thu c Trung Uơng 2.7 Chi gi i khát gi a gi 2 USD/ng i/ngày và tr c thu c t nh i v i các a i m không ph i là thành Chi gi i khát gi a gi 1.5 USD/ng i/ngày ph
Đồng bộ tài khoản