Thông tư số 12/1997/TT-BKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
77
lượt xem
3
download

Thông tư số 12/1997/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12/1997/TT-BKH về Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao áp dụng cho đầu tư trong nước do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư ban hành, để hướng dẫn một số điều của Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao áp dụng cho đầu tư trong nước (ban hành kèm theo Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/1997/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/1997/TT-BKH Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 1997 THÔNG TƯ S 12- BKH/QLKT NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 1997 HƯ NG D N M TS I U C A QUY CH U TƯ THEO HÌNH TH C H P NG XÂY D NG - KINH DOANH - CHUY N GIAO ÁP D NG CHO U TƯ TRONG NƯ C (Ban hành kèm theo Ngh nh s 77/CP ngày 18/6/1997 c a Chính ph ) t o i u ki n thu n l i và thúc Ny nhanh vi c th c hi n Quy ch u tư theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (vi t t t theo ti ng Anh là B.O.T) áp d ng cho u tư trong nư c, ban hành kèm theo Ngh nh s 77/CP c a Chính ph ngày 18 tháng 6 năm 1997 (sau ây g i t t là Quy ch B.O.T trong nư c), B trư ng B K ho ch và u tư hư ng d n thêm m t s i u quy nh t i Quy ch B. O.T trong nư c như sau: 1. V i tư ng áp d ng Quy ch B.O.T trong nư c i tư ng áp d ng Quy ch B.O.T trong nư c bao g m: a. Doanh nghi p Nhà nư c b. Doanh nghi p c a các t ch c chính tr - xã h i c. H p tác xã d. Công ty c ph n . Công ty trách nhi m h u h n e. Doanh nghi p tư nhân g. Công dân Vi t Nam 18 tu i tr lên h. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài 18 tu i tr lên i. Ngư i nư c ngoài 18 tu i tr lên, cư trú lâu dài t i Vi t Nam 2. V cơ quan nhà nư c có th m quy n ký k t h p ng B.O.T
  2. a) i v i d án nhóm A, cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T do Th tư ng Chính ph ch nh theo t ng trư ng h p. Cơ quan ư c ch nh có th là B qu n lý ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. b) i v i d án nhóm B và C, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký h p ng B.O.T là U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi th c hi n d án. Trong trư ng h p này, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th u quy n cho U ban nhân dân qu n, huy n, thành ph ho c s qu n lý ngành tr c thu c àm phán và ký k t h p ng B.O.T. c) Quy n h n và trách nhi m c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T th c hi n theo quy nh t i Chương VIII c a Quy ch B.O.T. Trong trư ng h p vi c th c hi n d án B.O.T có quan h n nhi u B qu n lý ngành ho c/và t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, thì B qu n lý ngành và/ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan trong ph m vi quy n h n và trách nhi m c a mình, có trách nhi m ph i h p và h tr cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T th c hi n úng và k p th i trách nhi m c a mình như quy nh. Các tiêu chuNn và i u ki n xác nh d án thu c nhóm A, B, C trong i m này và các i m khác trong thông tư này theo quy nh trong Ngh nh 42/CP ngày 16/7/1996 v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng. 3. V trình t l p và công b danh m c d án B.O.T a) T p h p và l p danh m c d án B.O.T: - B K ho ch và u tư t p h p và l p danh m c d án nhóm A, bao g m: * D án xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i ã ư c xác nh th c hi n các quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i ã ư c phê duy t. * D án do B qu n lý ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki n ngh . * D án do doanh nghi p, không phân bi t thành ph n kinh t , ki n ngh . - S K ho ch và u tư t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p h p và l p danh m c d án nhóm B và C d nh th c hi n trên ph m vi a phương, bao g m: * D án ã xác nh th c hi n quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; * D án do các S qu n lý ngành ho c U ban nhân dân huy n, qu n ki n ngh ; * D án do doanh nghi p, không phân bi t thành ph n kinh t , ki n ngh .
  3. b) L p và thông qua nghiên c u ti n kh thi ho c báo cáo k thu t v s c n thi t c a d án (g i chung là nghiên c u ti n kh thi) i v i các d án ã ghi trong danh m c sơ b d án B.O.T. - Các t ch c và cá nhân ki n ngh d án B.O.T có trách nhi m nghiên c u ti n kh thi và báo cáo lên B K ho ch và u tư và B qu n lý ngành i v i d án nhóm A, S K ho ch và u tư và S qu n lý ngành i v i các d án thu c B và C. - ThNm quy n và th t c thông qua nghiên c u ti n kh thi th c hi n theo quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 42/CP ngày 16/7/1996 và quy nh t i i u 5 c a Quy ch B.O.T trong nư c. c) Công b danh m c d án B.O.T - Th tư ng Chính ph công b danh m c d án nhóm A trên ph m vi c nư c, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương công b danh m c d án nhóm B và C trong ph m vi a phương. - Danh m c d án B.O.T ư c công b ch bao g m d án có nghiên c u ti n kh thi ã ư c cơ quan có thNm quy n thông qua, và tho mãn các i u ki n khác quy nh t i i u 4 c a Quy ch B.O.T. - Danh m c d án B.O.T ư c công b trên các phương ti n i chúng trung ương i v i nhóm A ho c a phương i v i nhóm B và C. nh kỳ 6 tháng danh m c d án nhóm B.O.T ư c công b m t l n. Trư ng h p chưa có danh m c m i, thì công b l i danh m c ã công b kỳ trư c. Danh m c d án B.O.T thu c d án nhóm A ã ư c công b ph i lưu gi t i B K ho ch và u tư, S K ho ch và u tư c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong c nư c. Danh m c d án B.O.T thu c nhóm B và C ư c công b ph i ư c lưu gi t i S K ho ch và u tư c a t nh và thành ph . B t kỳ ai có quan tâm u có quy n nh n không ph i tr phí b n sao danh m c d án B.O.T ã ư c công b . - N i dung công b danh m c d án B.O.T ít nh t bao g m: * Tên d án * Lo i d án * M c tiêu c a d án * a i md nh th c hi n d án * Nh ng ch tiêu k thu t sơ b c a d án * Tên, a ch , s i n tho i và s fax (n u có) c a cơ quan ư c ch nh ho c u nhi m làm cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T. Tên, a ch , s
  4. i n tho i và s fax (n u có) c a ơn v , ho c cán b ch u trách nhi m nh n và x lý h sơ v l a ch n doanh nghi p B.O.T ho c thành viên sáng l p doanh nghi p B.O.T, àm phán n i dung h p ng B.O.T. d) Kinh phí l p và công b danh m c d án u tư B.O.T Kinh phí l p và công b danh m c d án u tư B.O.T ư c trích t ngu n ngân sách nhà nư c. Hàng năm, B K ho ch và u tư và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch ng d trù kho n m c chi phí nghiên c u và thông qua nghiên c u ti n kh thi, công b danh m c d án B.O.T. ) Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p d ng B.O.T c n ch ng v n ng, nghiên c u và tìm ki m cá nhân, doanh nghi p có kh năng th c hi n d án B.O.T ã ư c công b trên ph m vi toàn qu c. U ban nhân dân các t nh, thành ph khu v c mi n Trung ho c vùng mi n núi phía B c có th tuyên truy n, v n ng và tìm ki m cá nhân, doanh nghi p có tr s t i Hà N i, ho c thành ph H Chí Minh làm doanh nghi p B.O.T, ho c thành l p doanh nghi p B.O.T t i a phương mình. 4. V l a ch n doanh nghi p B.O.T ho c thành viên sáng l p doanh nghi p B.O.T a) ki m tra tính trung th c c a t ng tài li u trong h sơ quy nh t i i u 9 c a Quy ch B.O.T trong nư c, cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T c n: - S d ng chuyên gia k toán c a mình ho c thuê chuyên gia k toán t công ty ki m toán c l p ki m tra l i b n t gi i thi u v chuyên môn, tài chính, k thu t, kinh nghi m c a doanh nghi p ho c c a nhà th u; phương án huy ng v n; báo cáo k t qu kinh doanh và b ng t ng k t tài s n c a năm trư c. - Thông qua i n tho i, fax ho c thư tín, yêu c u ngân hàng ho c các nhà c p v n khác kh ng nh l i nh ng cam k t c a h trong vi c c p v n th c hi n d án B.O.T. b) Gi i thích thêm v các tiêu chuNn quy nh t i i u 13 c a Quy ch B.O.T trong nư c. - m b o huy ng và k p th i s v n c n thi t có nghĩa là t ng s v n u tư c a doanh nghi p B.O.T và s v n ư c các nhà c p v n cam k t cung c p ngang b ng s v n th c hi n d án B.O.T. - T ch c có cán b có trình k thu t th c hi n các d ch v và công vi c liên quan n thi t k , xây d ng công trình B.O. T là t ch c, cá nhân ã t ng th c hi n t t nh ng d ch v và công vi c tương t cho ít nh t m t d án tương t như d án B.O.T d nh th c hi n. Có cán b k thu t và cán b qu n lý kinh nghi m và ki n th c qu n lý xây d ng và khai thác công trình nghĩa là có cán b k thu t và qu n lý như m t doanh nghi p khác ã t ng qu n lý xây d ng và khai thác công trình tương t . c) Gi y xác nh n năng l c th c hi n d án B.O.T áp d ng theo m u ban hành kèm theo thông tư này.
  5. d) Trư ng h p có t hai doanh nghi p, nhóm doanh nghi p, cá nhân tr lên cùng có nhu c u th c hi n d án B.O.T thì ph i t ch c u th u theo quy nh t i i u 14 c a Quy ch B.O.T trong nư c. 5. V chu n b , ký k t h p ng B.O.T và các th t c chu n b u tư khác Ngay sau khi, doanh nghi p B.O.T ho c thành viên sáng l p B.O.T ã ư c ch n, cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký h p ng B.O.T cùng v i h th c hi n ngay m t s công vi c như sau: a) àm phán và tho thu n v n i dung h p ng B.O.T; b) Làm các th t c v thành l p và ăng lý kinh doanh i v i doanh nghi p B.O.T theo quy nh c a pháp lu t; - N u doanh nghi p B.O.T là doanh nghi p ã thành l p và ang ho t ng, thì th c hi n b sung ăng ký kinh doanh. Trong trư ng h p này, doanh nghi p B.O.T có th là doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr xã h i, h p tác xã, doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n. - N u doanh nghi p B.O.T m i s ư c thành l p là h p tác xã, thì làm th t c ăng ký kinh doanh theo các quy nh pháp lu t v h p tác xã và các quy nh có liên quan. - N u doanh nghi p B.O.T m i s ư c thành l p là doanh nghi p tư nhân, thì làm th t c thành l p và ăng ký kinh doanh theo các quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p tư nhân và các quy nh có liên quan. - N u doanh nghi p B.O.T m i s ư c thành l p là công ty trách nhi m h u h n ho c công ty c ph n thì làm th t c thành l p và ăng ký kinh doanh theo các quy nh pháp lu t v công ty và các quy nh có liên quan. c) Thi t k k thu t công trình và phê duy t thi t k k thu t công trình B.O.T; d) Làm th t c xin phép và c p gi y phép u tư; ) Làm th t c xin giao t ho c thuê t và th c hi n giao t ho c cho thuê t th c hi n d án; Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký h p ng B.O.T c n ch ng hư ng d n và h tr doanh nghi p B.O.T ho c thành viên sáng l p doanh nghi p B.O.T ã ư c ch n hoàn thành các th t c c n thi t như nói t i các i m b, c, d, c a i u này. Khi h p ng B.O.T ã ư c doanh nghi p B.O.T ho c i di n thành viên sáng l p doanh nghi p B.O.T và cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký h p ng B.O.T àm phán và tho thu n xong, thì các th t c c n thi t nói trên ph i ư c hoàn thành. e) Ký h p ng B.O.T; 6. V các h p ng ph
  6. ng th i v i vi c àm phán v h p ng B.O.T, doanh nghi p B.O. T ho c i di n thành viên sáng l p doanh nghi p B.O.T có th ti n hành àm phán và chuNn b ký k t thêm các h p ng ph như h p ng bán s n phNm, h p ng cung c p nguyên li u, nhiên li u, h p ng xây l p, h p ng qu n lý, v n hành, duy tu, b o dư ng và các h p ng khác, n u xét th y c n thi t. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T c n theo dõi quá trình àm phán và tho thu n n i dung c a h p ng ph k p th i i u ch nh n i dung và i u kho n h p ng B.O.T, n u xét th y c n thi t. 7. V t ch c qu n lý doanh nghi p B.O.T a) i v i trư ng h p doanh nghi p B.O.T m i ư c thành l p: - N u doanh nghi p B.O.T m i ư c thành l p là h p tác xã thì t ch c qu n lý doanh nghi p ó th c hi n theo các quy nh pháp lu t tương ng c a Lu t h p tác xã và các quy nh có liên quan. - N u doanh nghi p B.O.T m i ư c thành l p là doanh nghi p tư nhân thì cơ c u t ch c qu n lý doanh nghi p áp d ng theo các quy nh pháp lu t tương ng c a Lu t doanh nghi p tư nhân và quy nh có liên quan. - N u doanh nghi p B.O.T m i ư c thành l p là công ty trách nhi m h u h n ho c công ty c ph n, t ch c qu n lý doanh nghi p áp d ng theo các quy nh pháp lu t tương ng c a Lu t công ty và quy nh có liên quan. b) i v i trư ng h p doanh nghi p B.O.T là doanh nghi p hi n có ang ho t ng: - Doanh nghi p B.O.T ph i thành l p riêng m t chi nhánh t ch c qu n lý xây d ng t ch c kinh doanh và khai thác công trình B.O. T. - T ch c b máy qu n lý, quy n h n và trách nhi m c a chi nhánh trong t ch c qu n lý xây d ng, kinh doanh và khai thác công trình do doanh nghi p B.O.T quy t nh. - Chi nhánh ư c thành l p qu n lý xây d ng, t ch c kinh doanh và khai thác công trình B.O.T ph i h ch toán riêng, tách bi t rõ v i công tác h ch toán và báo cáo k toán i v i ho t ng s n xu t và kinh doanh c a doanh nghi p B.O.T. 8- Qu n lý nhà nư c i v i ho t ng kinh doanh d ch v công trình B.O.T a) Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký h p ng B.O.T ng th i là cơ quan qu n lý nhà nư c i v i ho t ng kinh doanh d ch v công trình B.O.T. b) qu n lý nhà nư c có hi u qu , t o i u ki n thu n l i cho doanh nghi p B.O.T trong thi t k , xây d ng và t ch c kinh doanh d ch v công trình B.O.T, cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký h p ng B.O.T c n th c hi n k p th i và hi u qu các nhi m v sau ây:
  7. - ưa ra nghiên c u ti n kh thi, xác nh các tiêu chuNn t i thi u v ch t lư ng d án B.O.T, v s lư ng và ch t lư ng s n phNm và d ch v ; ánh giá sơ b tác ng c a d án i v i môi trư ng và môi sinh; - Cung c p các thông tin c n thi t th c hi n nghiên c u kh thi theo yêu c u c a doanh nghi p, cá nhân d nh th c hi n d án B. O.T; - L a ch n doanh nghi p B.O.T ho c thành viên sang l p doanh nghi p B.O.T; - ThNm nh và phê duy t thi t k k thu t công trình; - Ph i h p cùng doanh nghi p B.O.T giám sát ch t lư ng xây d ng công trình, ti n th c hi n công trình, b o m úng theo thi t k và k ho ch; - Gi i to di n tích t ư c quy ho ch th c hi n d án B.O.T; - Ph i h p ho c h tr doanh nghi p B.O.T hoàn thành các th t c chuNn b u tư, trong vi c xây d ng công trình và kinh doanh, v n hành theo úng h p ng B.O.T; - Cùng doanh nghi p B.O.T ban hành n i quy thu và n p phí; - Giám sát vi c t ch c thu phí s d ng công trình B.O.T m b o t ư c hai m c tiêu: m t là, doanh nghi p B.O.T không ư c l m d ng v trí c a mình thu phí quá m c i v i ngư i s d ng; hai là, khư c t , x ph t k p th i và úng m c ngư i s d ng d ch v công trình B.O.T c tình không tr phí theo quy nh; - Yêu c u doanh nghi p B.O.T báo cáo v tình hình tài chính, k t qu kinh doanh c a doanh nghi p B.O.T, tình hình k thu t công trình B.O.T, tình hình s a ch a, duy tu b o dư ng công trình B.O. T, b t c khi nào n u xét th y c n thi t; - Th c hi n ho c yêu c u các cơ quan khác c a Nhà nư c th c hi n các yêu c u h p pháp c a doanh nghi p B.O.T trong quá trình xây d ng và kinh doanh công trình B.O.T. 9. H tr doanh nghi p B.O.T trong trư ng h p khan hi m d ch v công ích a) Trư ng h p ngu n cung c p i n, cung c p nư c và các d ch v công ích khác không tho mãn yêu c u c a s n xu t và i s ng trên ph m vi a phương, nơi th c hi n d án B.O.T, thì doanh nghi p B.O. T ư c hư ng ch ưu tiên như các doanh nghi p khác cùng cung c p các d ch v nói trên trong su t quá trình xây d ng và kinh doanh công trình B.O.T. Trong trư ng h p doanh nghi p B.O.T c n l p t m t m ng lư i cung c p riêng, thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T và cơ quan cung c p d ch v ó có trách nhi m h tr doanh nghi p B.O.T hoàn thành k p th i công trình ó theo yêu c u c a doanh nghi p B.O.T. b) i v i trư ng h p có h n ch v i tư ng s d ng: ví d , trong quá trình xây d ng công trình B.O.T, xe và phương ti n cơ gi i khác ph c v cho xây d ng công trình B.O.T ph i i qua o n ư ng ho c ph c m xe v n t i và cơ gi i. Trong trư ng h p này, cơ quan nhà nư c hư ng d n doanh nghi p B.O.T ư c phép s d ng o n ư ng ó trong m t th i gian nh t nh trong ngày, khi m t s d ng th p
  8. nh t (ch ng h n như t 11 gi êm n 5 gi sáng), cho n khi hoàn thành công trình ưa vào s d ng. 10. V kinh phí cơ quan nhà nư c có th m quy n ký k t h p ng B.O.T th c hi n ch c năng c a mình. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T ư c ngân sách c p kinh phí h p lý th c hi n các nhi m v quy nh t i i u 41 và 42 c a Quy ch B.O.T trong nư c. Ngân sách trung ương c p kinh phí cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T d án nhóm A. Ngân sách t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p kinh phí cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T d án nhóm B và C trên ph m vi a phương. 11. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n thông tư này, n u g p khó khăn, vư ng m c ngh cơ quan nhà nư c các c p và các t ch c có liên quan g i ý ki n v B K ho ch và u tư nghiên c u s a i b sung cho phù h p. Tr n Xuân Giá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản