Visual Basic 2005

Xem 1-20 trên 113 kết quả Visual Basic 2005
 • Tài liệu " Tự học ngôn ngữ lập trình Visual Basic 2005 " được biên soạn nhằm giới thiệu đến các bạn học sinh và sinh viên những tính năng mới trong Visual Basic 2005, .NET framework 2.0, và công cụ phát triển Visual studio 2005 thông qua hàng loạt các bài tập thực hành với những ví dụ tập trung và súc tích

  pdf27p dibovaodoi03 18-10-2011 463 210   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tự học ngôn ngữ lập trình visual basic 2005 part 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 18-10-2011 254 157   Download

 • Ebook Tự học Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 2005 được biên soạn nhằm giới thiệu tới các bạn những tính năng mới của Visual Basic 2005, NET Framework 2.0 và công cụ phát triển Visual Studio 2005 thông qua một loạt các bài thực hành với những ví dụ tập trung súc tích. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

  pdf270p muaxuan102 26-02-2013 244 143   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tự học ngôn ngữ lập trình visual basic 2005 part 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 18-10-2011 197 129   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tự học ngôn ngữ lập trình visual basic 2005 part 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 18-10-2011 203 122   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tự học ngôn ngữ lập trình visual basic 2005 part 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 18-10-2011 186 114   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tự học ngôn ngữ lập trình visual basic 2005 part 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 18-10-2011 155 101   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tự học ngôn ngữ lập trình visual basic 2005 part 10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 18-10-2011 149 98   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tự học ngôn ngữ lập trình visual basic 2005 part 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 18-10-2011 152 97   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tự học ngôn ngữ lập trình visual basic 2005 part 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 18-10-2011 158 97   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tự học ngôn ngữ lập trình visual basic 2005 part 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 18-10-2011 154 94   Download

 • Cuốn sách Hướng dẫn lập trình trên Visual Basic 2005 nhằm hướng dẫn bạn đọc lập trình bằng ngôn ngữ lập trình visual basic. Sách gồm 20 chương, bao gồm: Chương 1 -  Mở và chạy một chương trình Visual BASIC .NET, Chương 2 -  Viết một chương trình Visual BASIC .NET đầu tay, Chương 3 -  Làm việc với các điều khiển trên TOOLBOX, Chương 4 -  Làm việc với Menu và hộp thoại, Chương 5 -  Biến và toán tử trong VISUAL BASIC .

  pdf148p longhanhu 04-07-2015 80 45   Download

 • Visual Basic 2005 adds new features to Visual Basic (VB) that make it a more powerful programming language than ever before. This combined tutorial and reference describes VB 2005 from scratch, while also offering in-depth content for more advanced developers. Whether you're looking to learn the latest features of VB 2005 or you want a refresher of easily forgotten details, this book is an ideal resource.

  pdf1059p trasua_123 04-01-2013 18 6   Download

 • So you want to get a proper start in programming but don’t know quite where to begin? You couldn’t have chosen a better tool to get you on the ground running than Microsoft’s new programming application, Visual Basic 2005 Express Edition. Of course, you’ll now need to learn how to use it, maximizing your education while minimizing the impact on your busy life.

  pdf380p tailieuvip13 19-07-2012 26 8   Download

 • Visual Studio 2005 Team System (VSTS) features a robust, integrated suite of test tools that work seamlessly in the Visual Studio development environment Covering all phases of the development lifecycle, this book shows readers how to implement best practices for software testing using the appropriate components of VSTS Readers will learn how to use the tools effectively, directly from those who helped design and develop the software

  pdf405p bookstore_1 10-01-2013 35 7   Download

 • Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim conn As New OleDb.OleDbConnection("Provider=SQLNCLI;Server=.\SQLEXPRESS;Database=TênData; Uid=sa; Pwd=MậtKhau;") conn.Open() Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand("CREATE TABLE persons ( " & _ "AutoId int identity ," &

  pdf1p hoangnhan123 12-10-2009 587 199   Download

 • Visual Basic.NET là một công cụ lập trình hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET trong bộ công cụ lập trình Microsoft Visual Studio 2005. Để hiểu hơn về công cụ lập trình này mời các bạn tham khảo cuốn sách Tự học Visual Basic.NET một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu do Đậu Quang Tuấn biên soạn sau đây.

  pdf404p muaxuan102 26-02-2013 282 149   Download

 • Visual Basic 2005, cùng với NET Framework., Cung cấp một sự phát triển mạnh mẽ tuyệt vời môi trường. Với những công cụ này, các nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng rất mạnh tương đối nhanh chóng và dễ dàng. Với sức mạnh này, tuy nhiên, đến phức tạp lớn. Nhiều cuốn sách có sẵn mà thảo luận về Visual Ngôn ngữ cơ bản, và nếu bạn cần xây dựng một ứng dụng tương đối đơn giản, những người nói chung là đủ.

  pdf38p hoatuongvihong 06-11-2011 31 13   Download

 • Khi bạn đang viết Visual Basic 2005 ứng dụng, một giải pháp có thể bao gồm nhiều dự án. Tại thời điểm này, bạn có một dự án trong giải pháp: ứng dụng phần mềm xem yêu thích. Trong thử nó ra, bạn thêm một dự án Thư viện lớp để giải pháp này và sau đó di chuyển các lớp học từ các dự án ứng dụng Windows dự án Thư viện lớp.

  pdf84p myngoc10 19-10-2011 26 6   Download

 • Visual Basic 2005, together with the .NET Framework, provides a wonderfully powerful development environment. With these tools, developers can build amazingly powerful applications relatively quickly and easily. With this power, however, comes great complexity. Many books are available that discuss the Visual Basic language, and if you need to build a relatively simple application, those are generally sufficient. No books, however, address the complex issues that surround the development of more complicated Visual Basic applications.

  pdf648p tailieuvip13 19-07-2012 38 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản