10 báo cáo khoa học về luật lao động ở Việt Nam

Chia sẻ: Payphone_1 Payphone_1 | Ngày: | 10 tài liệu

0
485
lượt xem
5
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 báo cáo khoa học về luật lao động ở Việt Nam
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập này giúp bạn nắm được những vấn đề cơ bản của pháp luật lao động trong nền kinh tế thị trường; Các chế định cơ bản của Luật Lao động. Mời các bạn tham khảo

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 báo cáo khoa học về luật lao động ở Việt Nam

 1. Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam

  pdf 9p 861 352

  Tóm tắt. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động. Vì thế, pháp luật lao động có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước. Bộ Luật Lao động Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 23/6/1994, đến nay Bộ luật đó qua ba lần sửa...

 2. Báo cáo " Bảo vệ lao động nữ trong lĩnh vực kỷ luật lao động "

  pdf 5p 61 13

  Bảo vệ lao động nữ trong lĩnh vực kỷ luật lao động Vì thế chúng tôi cho rằng pháp luật cần quy định quyền tuyển dụng hoặc thuê công chứng viên làm việc của các tổ chức hành nghề công chứng. Cùng với quyền này, pháp luật cần quy định những điều kiện, thủ tục để các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc tuyển dụng hoặc thuê công chứng viên, những quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động....

 3. Báo cáo " Vấn đề bình đẳng giới và những đảm bảo trong pháp luật lao động Việt Nam "

  pdf 7p 56 16

  Vấn đề bình đẳng giới và những đảm bảo trong pháp luật lao động Việt Nam Khi thực hiện xã hội hoá hoạt động công chứng tất yếu hình thành thị trường lao động đáp ứng nguồn nhân lực cho hoạt động công chứng vì thế sẽ có sự cạnh tranh giữa các tổ chức hành nghề công chứng trong việc thu hút nhân lực.

 4. Báo cáo " Luật lao động Việt Nam với việc bảo vệ quyền lợi của lao động nữ"

  pdf 8p 49 14

  Luật lao động Việt Nam với việc bảo vệ quyền lợi của lao động nữ Theo đánh giá chung thì các quy định này đã tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 5. Báo cáo " biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trong pháp luật lao động "

  pdf 6p 110 21

  Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trong pháp luật lao động được hiểu là các biện pháp do các bên thoả thuận lựa chọn trên cơ sở các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ lao động của các bên trong quan hệ lao động.

 6. Báo cáo " Thực trạng áp dụng pháp luật lao động trong hoạt động trả lương cho người lao động tại doanh nghiệp và một số kiến nghị "

  pdf 9p 102 31

  Thực trạng áp dụng pháp luật lao động trong hoạt động trả lương cho người lao động tại doanh nghiệp Thứ nhất, về tiền lương tối thiểu Tiền lương tối thiểu được hiểu là số tiền doanh nghiệp trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bù đắp sức lao động giản đơn và một phần tích luỹ tái sản xuất sức lao động mở rộng.

 7. Báo cáo " Công ước về phân biệt đối xử trong việc làm, nghề nghiệp và sự nội luật hóa trong pháp luật lao động Việt Nam "

  pdf 10p 100 24

  Công ước về phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp Tạo việc làm bền vững cho tất cả mọi người cũng như phân chia công bằng nguồn thu nhập mà cả nam giới và nữ giới tạo ra được coi là trung tâm của mọi chính sách kinh tế-xã hội của các quốc gia.

 8. Báo cáo "Những điểm mới về tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động theo luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2006 "

  pdf 8p 32 6

  Đề đáp ứng nhu cầu bảo hiểm tài sản của các chủ thể và nhu cầu an sinh xã hội, pháp luật Việt Nam đã quy định nhiều cơ chế bảo hiểm khác nhau. Trong đó, mỗi cơ chế bảo hiểm phải tuân theo một hành lang pháp lí nhất định.

 9. Báo cáo "Các qui định về bình đẳng giới trong lĩnh vực luật lao động, đối chiếu và khuyến nghị "

  pdf 8p 33 6

  Trong những năm gần đâu bình đẳng giới tính trở thanh vấn đề vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính hiện đại . Trong bối cảnh đó, Luật bình đẳng giới đầu tiên của Việt Nam đã được thông qua vào kì họp thứ mười Quốc hội khóa XI, ngày 29/11/2006

 10. Báo cáo " Khái niệm và bản chất pháp lí của kỷ luật lao động "

  pdf 4p 82 17

  Khái niệm và bản chất pháp lí của kỷ luật lao động Điều này đòi hỏi phải được phản ánh kịp thời trong ngành luật hình sự, đảm bảo cho ngành luật này có tính phù hợp và tính toàn diện. Tuy nhiên, tính phù hợp và tính toàn diện này sẽ khó được đảm bảo nếu vẫn quan niệm nguồn của ngành luật hình sự chỉ là BLHS vì không thể liên tục sửa đổi, bổ sung BLHS.

Đồng bộ tài khoản