intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam

Chia sẻ: Thangongto To | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

947
lượt xem
354
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động. Vì thế, pháp luật lao động có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam

  1. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 84-92 Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam Lê Thị Hoài Thu** Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 26 tháng 5 năm 2008 Tóm tắt. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động. Vì thế, pháp luật lao động có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước. Bộ Luật Lao động Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 23/6/1994, đến nay Bộ luật đó qua ba lần sửa đổi bổ sung. Bộ luật đó thể hiện rõ mong muốn của xã hội trong sự nghiệp đổi mới đất nước, đổi mới pháp chế, nhằm xây dựng một Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập, cũng như yêu cầu khách quan của thực tiễn đời sống lao động, có thể thấy pháp luật lao động Việt Nam còn bộc lộc một số nhược điểm cần phải được chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình mới. 1. Đánh giá chung về hệ thống pháp luật lao sửa đổi bổ sung ba lần vào các năm 2002; động Việt Nam hiện hành* 2006 và 2007. Bộ Luật Lao động đã khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống xã hội Có thể nói, từ khi Việt Nam bước vào thời và trong hệ thống pháp luật quốc gia. Bộ kỳ đổi mới, pháp luật lao động nước ta đã có Luật Lao động đã thể chế hoá đường lối, chủ một bước tiến đáng kể: trương của Đảng cộng sản Việt Nam và Hiến Một là, hệ thống pháp luật lao động đã pháp 1992 trong lĩnh vực lao động - xã hội. trở thành một hệ thống luật chuyên ngành Điều này có thể thấy, một Bộ luật đã được tương đối đồ sộ với khá nhiều văn bản pháp pháp điển hoá, chi tiết hoá và bổ sung bằng luật, kể cả văn bản có hiệu lực pháp lý cao các đạo luật riêng lẻ, như: Luật Bảo hiểm Xã nhất như Bộ Luật Lao động. Pháp luật lao hội; Luật đưa người lao động Việt Nam ra động ở nước ta trong những năm qua đã có nước ngoài làm việc theo hợp đồng; Luật bước chuyển đổi và phát triển quan trọng. Dạy nghề là nét mới trong hoạt động lập Ngày 23/06/1994, Quốc hội đã thông qua Bộ pháp của Việt Nam. Bộ Luật Lao động đã luật Lao động [1] - Bộ luật của nền kinh tế thị góp phần quan trọng giải phóng mọi tiềm trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bộ năng lao động, mở mang nhiều ngành nghề, Luật Lao động đã được thực hiện từ ngày giải quyết việc làm, nâng cao hiệu quả sản 01/01/1995. Sau đó Bộ Luật Lao động được xuất kinh doanh phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có thể ______ nói, Bộ Luật Lao động đã tạo ra một hành * ĐT: 84-4-7548516 lang pháp lý để mọi người có quyền bình E-mail: le_hoai_thu2002@yahoo.co.uk 84
  2. Lê Thị Hoài Thu / Tạp ch Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 84-92 85 đẳng không bị phân biệt đối xử về việc làm, các bên tự thoả thuận, quyết định phù hợp học nghề và khuyến khích mọi hoạt động tạo với điều kiện sản xuất kinh doanh của từng ra việc làm cho bản thân và cho người khác đơn vị (Chương VI, VII Bộ Luật Lao động). (Điều 5 Bộ Luật Lao động). Ngoài ra, để đảm Ba là, Luật Lao động đã thực hiện đồng bảo quyền có việc làm của công dân, Bộ Luật bộ nhiều nguyên tắc hợp lý như: bảo vệ Lao động còn qui định: “Người lao động có người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động nào và bất kỳ nơi nào mà pháp luật động, khuyến khích sử dụng nhiều lao động, không cấm” (Điều 16). Cùng với việc bảo vệ đảm bảo sự thoả thuận của các bên trong quyền tự do làm việc của người lao động, Bộ quan hệ lao động và tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động để xây dựng mối quan hệ lao Luật Lao động cũng đảm bảo cho người sử động hài hoà, ổn định, phát triển kinh tế song dụng lao động thực hiện đầy đủ các quyền tự hành với tiến bộ xã hội. Các nguyên tắc này chủ trong việc tuyển chọn, sắp xếp lao động, đã xác định sự thống nhất trong nội dung điều trả lương trong đó khẳng định “Người sử chỉnh của pháp luật lao động, bảo hộ lao động dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông và phát huy thế mạnh của cả hai lực lượng lao qua trung tâm dịch vụ việc làm để tuyển động và sử dụng lao động trong xã hội. chọn lao động, có quyền tăng giảm lao động Bốn là, Luật Lao động hiện hành mang phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh” tính hội nhập cao. Điều này xuất phát từ nhu (Điều 16 Bộ Luật Lao động). cầu thực tiễn ở Việt Nam trong bối cảnh nền Hai là, pháp luật lao động đã làm thay đổi kinh tế thị trường và trước nhu cầu hội nhập cơ bản nhận thức của người lao động, người kinh tế quốc tế cũng như vấn đề toàn cầu hoá sử dụng lao động trong việc tuyển dụng và quan hệ lao động. Từ chỗ thừa nhận có sự di thiết lập quan hệ lao động, thoả ước lao động trú lao động giữa các nước, khuyến khích tập thể (Chương IV, V Bộ Luật Lao động) việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở từng bước mở rộng và bảo đảm cho các bên nước ngoài và cho phép người nước ngoài thực hiện quyền thoả thuận của mình trên cơ vào làm việc tại Việt Nam... đến nay, các sở pháp luật lao động. Việc đổi mới cơ chế quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài tại hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, bảo Việt Nam đã được điều chỉnh trên một mặt hiểm xã hội đã tạo thành một hệ thống các cơ bằng pháp lý tương đối thống nhất với các chế, chính sách tương đối đồng bộ, tạo môi quan hệ lao động trong nước. Có thể thấy, Bộ trường pháp lý lành mạnh, hỗ trợ mạnh mẽ Luật Lao động 1994 đã đưa vấn đề trên vào cho việc tự do chuyển dịch nghề lao động Chương VI để “luật hoá” trở thành các quy giữa các đơn vị, các địa phương và khu vực. định có hiệu lực cao. Sau khi Bộ Luật Lao Bộ Luật Lao động đã đổi mới căn bản chế độ động được Quốc hội thông qua, Chính phủ quản lý lao động của Nhà nước ta: Nhà nước đã ban hành Nghị định số 07/CP ngày quản lý lao động ở tầm vĩ mô thông qua một 20/01/1995 hướng dẫn một số điều của Bộ cơ chế chính sách, pháp luật, kiểm tra, thanh Luật Lao động về việc đưa người lao động tra nhưng không trực tiếp can thiệp vào quá Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước trình quản lý sử dụng lao động của doanh ngoài và sau đó là Nghị định số nghiệp. Chuyển từ cơ chế Nhà nước qui định 152/1999/NĐ-CP ngày 20/09/1999 quy định mọi chế độ, chính sách của người lao động về đưa người lao động và chuyên gia Việt sang cơ chế chỉ ban hành khung pháp luật tối Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. đa, hoặc tối thiểu làm căn cứ, chuẩn mực để Không chỉ dừng lại ở các quy định đó, năm
  3. 86 Lê Thị Hoài Thu / Tạp ch Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 84-92 2002 Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Việc định về đưa người lao động đi làm việc ở giải quyết tranh chấp lao động có sự tham nước ngoài. Theo đó, ngày 17/04/2003 Chính gia của nhiều tổ chức: hoà giải, Chủ tịch Uỷ phủ ban hành Nghị định số 181/2003/NĐ-CP ban Nhân dân cấp huyện, Trọng tài và Toà về vấn đề trên. Các quy định về đưa người án (Chương XIV Bộ Luật Lao động). Nguyên lao động đi làm việc ở nước ngoài đã được tắc thương lượng, hoà giải và trọng tài được pháp điển hoá thành Luật người lao động coi là nguyên tắc số một trong quá trình giải Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp quyết tranh chấp. Chẳng những thế, Điều 158 đồng, tạo điều kiện để Việt Nam thâm nhập Bộ Luật Lao động còn khẳng định: “1. ngày càng mạnh mẽ vào thị trường lao động Thương lượng trực tiếp, tự dàn xếp và tự quốc tế (ngày 29/11/2006). quyết định của hai bên tranh chấp tại nơi Các qui định của pháp luật lao động Việt phát sinh tranh chấp; 2. Thông qua hoà giải, Nam ngày càng gần gũi hơn với các tiêu trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích chuẩn lao động quốc tế. Đây là cơ sở để Nhà của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích nước ta phê chuẩn một số Công ước quan chung của xã hội và tuân theo pháp luật...”. trọng của Tổ chức lao động quốc tế như: Lần đầu tiên quyền đình công của người lao Công ước số 29 (1930) về lao động cưỡng động đã được pháp luật lao động ghi nhận bức; Công ước 111 (1958) về phân biệt đối xử; (Điều 7 Bộ Luật Lao động). Công ước 138 (1973) về tuổi tối thiểu được đi Như vậy, có thể khẳng định pháp luật lao làm... [2]. Tính đến nay, Việt Nam đã phê động Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu cơ bản chuẩn được 17 Công ước của Tổ chức lao của nền kinh tế thị trường, trong điều kiện động quốc tế, còn khá nhiều công ước khác mở cửa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu tuy chưa được phê chuẩn, song trong một rộng. Pháp luật lao động đã góp phần giải chừng mực nào đó, cũng đã được phản ánh phóng sức lao động, tạo điều kiện cho việc trong Bộ Luật Lao động, như: “Cơ chế ba hình thành và phát triển thị trường sức lao bên”; “Đối thoại xã hội” một nét độc đáo gắn động ở nước ta. Bằng các qui định cụ thể, liền với tổ chức và hoạt động của Tổ chức lao pháp luật lao động đã xác định đối tượng động quốc tế (ILO), cũng bước đầu được vận điều chỉnh chủ yếu hiện nay là mối quan hệ dụng phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của làm công ăn lương (Điều 1); quan hệ của Việt Nam. công chức Nhà nước và một số đối tượng Năm là, pháp luật lao động Việt Nam hiện khác được tách hẳn ra (Điều 4) là một xuất hành đã hình thành và bước đầu hoàn thiện phát điểm hợp lý cho tất cả các qui định khác cơ chế giải quyết tranh chấp lao động trên cơ mà pháp luật lao động hướng vào điều chỉnh sở các chuẩn mực quốc tế. Các tranh chấp lao mối quan hệ lao động cơ bản của nền kinh tế động và các khiếu nại, tố cáo lao động cũng thị trường. Các qui định của pháp luật lao được phân biệt rõ và được giải quyết theo động đã thực sự đi vào cuộc sống và ngày những cơ chế khác nhau. “Người lao động và càng phát huy tác dụng trong quá trình phát người sử dụng lao động có quyền yêu cầu, tổ triển kinh tế - xã hội ở nước ta. chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động. Nhà nước khuyến khích việc giải quyết các tranh chấp lao động bằng hoà giải và 2. Một số hạn chế trọng tài” (Điều 9 Bộ Luật Lao động). Những So với yêu cầu thực tiễn, trong bối cảnh mâu thuẫn tranh chấp giữa các bên chủ yếu do các bên quyết định: tự giải quyết hay yêu toàn cầu hoá, hệ thống pháp luật lao động
  4. Lê Thị Hoài Thu / Tạp ch Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 84-92 87 Việt Nam hiện hành không thể tránh khỏi đồng lao động chính thức. Điều này có thể những hạn chế cần khắc phục. Thể hiện ở ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích của người những điểm sau đây: lao động, chẳng hạn tới việc tính thâm niên Một là, pháp luật lao động Việt Nam công tác hay quyền nghỉ hàng năm. Ngoài ra thiếu tính đồng bộ. sự mâu thuẫn giữa các văn bản hướng dẫn về Nhìn một cách tổng quát, về hình thức, cùng một qui định của Bộ Luật Lao động có hệ thống pháp luật lao động tuy đã có những thể thấy qua Nghị định 39/2003/NĐ-CP văn bản pháp luật có hiệu lực cao nhưng (18/04/2003) và Nghị định 105/2003/NĐ-CP không cụ thể, chi tiết để có thể áp dụng (17/09/2003). Cả hai Nghị định đều liên quan chúng một cách trực tiếp, độc lập. Hệ thống đến việc tuyển dụng và sử dụng lao động văn bản hướng dẫn Bộ Luật Lao động còn Việt Nam cho các tổ chức, doanh nghiệp và khá cồng kềnh, do nhiều cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài. Đối tượng áp dụng của khác nhau ban hành nên không tránh khỏi sự hai Nghị định khác nhau. Tuy nhiên, trung mâu thuẫn, chồng chéo, như: vấn đề hướng tâm giới thiệu việc làm tiến hành việc tuyển dẫn thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tại Nghị dụng lao động được đề cập trong cả hai nghị định 33/2003/NĐ-CP hay quy định về giá trị định trên là những trung tâm có chức năng của biên bản hoà giải đối với các tranh chấp khác nhau. Những điều này sẽ gây ra sự khó lao động, vai trò của Hội đồng trọng tài lao hiểu về trung tâm nào có chức năng tuyển động cấp tỉnh trong việc giải quyết tranh dụng lao động Việt Nam cho các văn phòng chấp lao động, thủ tục giải quyết tranh chấp ngoại giao. lao động tập thể về lợi ích... Điều đó, làm Hai là, hệ thống pháp luật lao động chưa giảm tính hiệu lực của các văn bản luật dẫn mang tính khả thi cao. Pháp luật lao động đến hệ thống pháp luật này khó tra cứu và hiện hành vẫn còn một số quy định chưa khó thực hiện đồng bộ. mang tính khái quát, chưa đủ linh hoạt đáp Hệ thống pháp luật lao động Việt Nam ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường. hiện hành còn khá phức tạp do sự tồn tại của Trong khi nhiều nước phát triển điều chỉnh cơ chế ban hành văn bản hướng dẫn thực quan hệ lao động theo hướng tạo ra một thị hiện. Những văn bản này được ban hành ở trường lao động năng động thông qua đó những thời điểm khác nhau tạo nên một hệ phân công lao động hợp lý hơn và sử dụng thống công trình tản mạn, chồng chéo, khó nguồn lực đạt hiệu quả cao thì pháp luật lao tra cứu, khó áp dụng đúng trong mối tương động Việt Nam vẫn có nhiều quy định để bảo quan với cả hệ thống pháp luật. Có thể thấy hộ dài hạn cho người lao động, như các Điều qua Điều 32 của Bộ Luật Lao động, hợp đồng 27, Điều 34, Điều 38 của Bộ Luật Lao động. lao động có thể bao gồm việc thoả thuận về “Đó là một trong những nguyên nhân chính làm thử. Qui định này cho thấy vấn đề thử dẫn đến nhiều nhận định, đánh giá chi phí sa việc là một phần của hợp đồng lao động. thải ở Việt Nam thuộc hàng cao nhất so với Trong khi đó, Điều 7 của Nghị định 44/CP lại trên thế giới” [3]. Điều đó có thể làm ngần qui định rằng hợp đồng chỉ được ký sau khi ngại các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thời gian thử việc kết thúc mà người sử dụng chậm quá trình đổi mới doanh nghiệp Nhà lao động thông báo kết quả cho người lao nước, phản tác dụng bảo vệ người lao động động hoặc người lao động không được thông nên không đáp ứng được mong muốn của báo mà vẫn tiếp tục làm việc, như vậy vấn đề các nhà làm luật. thử việc không phải là một phần của hợp
  5. 88 Lê Thị Hoài Thu / Tạp ch Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 84-92 Trong Luật Lao động còn khá nhiều các cuộc đình công nào được giải quyết tại toà án qui phạm mang tính chất định hướng, như theo quy định của pháp luật. Điều này chứng “nhà nước định chỉ tiêu...”, “nhà nước có tỏ rằng Luật Lao động còn nhiều qui định bất chính sách khuyến khích...”, “bảo đảm tiền cập, chưa tạo ra môi trường pháp lý hợp lý lương thực tế...”, “nghiêm cấm mọi hành cho các quan hệ lao động phát triển theo quy vi...”. Mặc dù, đã có nhiều văn bản hướng luật của thị trường. dẫn tiếp theo nhưng nhìn chung vẫn còn Luật Lao động Việt Nam hiện hành còn chậm và thiếu đồng bộ. Các qui định về xử có những nội dung chưa thật sự khoa học, phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh nặng tính chủ quan của nhà làm luật dẫn đến vực lao động (Chương II, Nghị định thực tế rất khó thực hiện. Nhiều qui định của 113/2004/NĐ-CP) còn thiếu nhiều nội dung pháp luật lao động chưa thực sự tạo ra một cần thiết chưa được qui định hoặc đã được môi trường pháp lý thoáng đãng cho mối qui định nhưng chưa hợp lý. Những hành vi quan hệ lao động hình thành và phát triển vi phạm như: không ký hợp đồng lao động theo các qui luật của nền kinh tế thị trường bằng văn bản theo qui định, đơn phương (Ví dụ như Điều 54 về thoả ước ngành, cần chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật sa thải phải qui định chi tiết hơn về đại diện thương trái pháp luật... còn tồn tại phổ biến trong lượng, ký kết, thủ tục đăng ký; Một số điều thực tế làm ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời khoản của Luật Lao động không được người sống người lao động còn chưa qui định bị xử lao động và người sử dụng lao động chấp phạt. Hay qui định xử phạt hành vi “bắt nhận và được xem là không quan trọng như người lao động đặt cọc tiền không tuân theo sổ lao động). các qui định của pháp luật...” là cần thiết Một số qui định trong pháp luật lao động nhưng chưa đồng bộ với các qui định khác. còn hạn chế về kỹ thuật lập pháp, mâu thuẫn Khi áp dụng pháp luật cho thấy còn khá với các qui định khác, nhiều thuật ngữ pháp nhiều quy định chưa rõ ràng, gây những lý không được giải thích cụ thể dẫn đến khó tranh chấp không đáng có giữa các bên hoặc hiểu hoặc có nhiều cách hiểu khác nhau. Ví tạo ra sự không thống nhất trong quá trình dụ Điều 31 Bộ Luật Lao động qui định: “... điều chỉnh và thực thi pháp luật (ví dụ các người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu Điều 17, 38, 41, Điều 117 và Điều 175... Bộ trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao Luật Lao động). Một số quy định khác cũng động đối với người lao động...”. Trên thực tế chưa được hợp lý, không khả thi dẫn đến một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khó thực hiện hoặc không đảm bảo hiệu quả Nhà nước làm ăn không có hiệu quả phải tổ khi thực hiện (như Điều 27, Khoản 3 Điều 30, chức lại sản xuất hay chuyển thành công ty Khoản 1 Điều 37, Điều 42, Điều 45, Điều 50, cổ phần... trong trường hợp này chủ doanh Điều 85, Điều 86, Điều 111, Điều 116, Điều nghiệp mới vẫn phải gánh hậu quả của 145, Điều 151, Điều 170a và Điều 170b Bộ doanh nghiệp cũ, không có quyền quyết định Luật Lao động). Trong đó, điển hình là các về nhân sự trong doanh nghiệp của mình. quy định về đình công và giải quyết đình Nếu nhìn vấn đề này ở góc độ khác thì có thể công trở nên quá hình thức. Đó là một trong coi đó là vi phạm quyền tự do kinh doanh đã các nguyên nhân dẫn đến 1519 cuộc đình được Hiến pháp qui định. Hoặc Điều 148 về công từ năm 1995 đến hết tháng 6/2007 [4] việc tham gia bảo hiểm xã hội của các doanh đều có dấu hiệu không hợp pháp và chưa nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư
  6. Lê Thị Hoài Thu / Tạp ch Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 84-92 89 nghiệp, diêm nghiệp, chỉ đơn giản nêu nên tồn tại cơ chế ba bên, thiếu vắng qui định rằng các doanh nghiệp có trách nhiệm tham công đoàn phải tham gia vào quá trình gia các loại hình bảo hiểm xã hội phù hợp thương lượng tập thể... Có thể thấy, trong đặc điểm cụ thể của mỗi doanh nghiệp. Rõ pháp luật lao động đã qui định việc tham ràng là, cần phải có văn bản dưới luật hướng khảo ý kiến của đại diện người lao động và dẫn thêm nếu muốn thực hiện điều khoản người sử dụng lao động nhưng chưa có qui này. Cũng tương tự như vậy Điều 156, khoản định rõ ràng về cơ chế ba bên, như: Nội dung 4 Điều 158 Bộ Luật Lao động có ghi: “... đại các qui định pháp luật về cơ chế ba bên còn diện của người sử dụng lao động...” nhưng nhiều hạn chế đặc biệt là qui định về thiết qui định về tổ chức đại diện người sử dụng chế thường trực thực hiện việc tham khảo ý lao động cũng như hoạt động của tổ chức kiến ba bên; Tính đại diện và năng lực tham này chưa được qui định cụ thể. gia của các đối tác xã hội nhìn chung chưa Thứ ba, hệ thống pháp luật lao động Việt đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị Nam chưa thực sự được xây dựng trên trường, việc xác định tổ chức đại diện của những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường. người sử dụng lao động chưa hợp lý, đặc biệt Điều này thể hiện rất rõ, trong pháp luật là ở cấp địa phương và ngành nghề; Chưa tổ lao động có quá nhiều các qui định có hình chức được hội nghị ba bên ở cấp trung ương thức tuyên ngôn về chính sách và không qui và địa phương. Mặc dù, “Cơ chế ba bên là cơ định bất kỳ nghĩa vụ cụ thể nào đối với chế đặc dụng của Luật Lao động, đã được các người lao động và người sử dụng lao động nước trên thế giới sử dụng từ lâu. Trong lĩnh hoặc đối với cả hai bên (Điều 14, 15, 26, 55, vực lao động, việc sử dụng cơ chế ba bên là 82, 109, 128, 140). Những Điều khoản này một trong những biện pháp đảm bảo ổn định mang tính chất chung chung, chưa cụ thể nên và hài hoà quan hệ lao động thông qua đối một số lượng lớn Nghị định và Thông tư cấp thoại xã hội và cùng quyết định. Cơ chế ba Bộ phải ra đời để bổ sung, hoặc những Điều bên được sử dụng nhằm hoạch định chính khoản đó không được thực hiện. Một số qui sách, pháp luật lao động, triển khai thực thi định cụ thể trong Bộ luật chưa thật chặt chẽ pháp luật lao động và giải quyết các vấn đề nên khi thực hiện trong thực tế gặp không ít phát sinh trong quá trình lao động, đặc biệt vướng mắc, ví dụ: về loại Hợp đồng lao là giải quyết tranh chấp lao động và đình động, điều chuyển lao động, trợ cấp thôi việc công” [5]. Như vậy, nhà nước vẫn chưa coi làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của việc cùng tham gia quyết định các vấn đề lao các bên. động của bên người lao động và người sử Hệ thống pháp luật lao động cũng còn dụng lao động trong mối quan hệ lao động thiếu một số nội dung cần thiết để điều chỉnh thống nhất. Ngoài ra, phải kể đến sự thiếu quan hệ lao động theo yêu cầu của nền kinh vắng các qui định bảo vệ cho những người tế thị trường như: Những người làm việc làm việc gia công tại nhà cũng như vấn đề an trong lĩnh vực nghệ thuật có quyền được toàn, vệ sinh lao động, bảo hộ lao động đối hưởng một số chế độ phù hợp theo qui định với những người này. Những khoảng trống của Chính phủ (Điều 136 Bộ Luật Lao động) trong bản thân những điều khoản cụ thể nhưng cho tới nay chưa có văn bản hướng cũng là vấn đề cần được quan tâm. dẫn cụ thể, chi tiết; hay qui định về hợp đồng Từ khi triển khai thực hiện Bộ Luật Lao lao động vô hiệu, chưa thực sự ghi nhận sự động đến nay, vị thế của nước ta đã có nhiều
  7. 90 Lê Thị Hoài Thu / Tạp ch Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 84-92 thay đổi: là thành viên chính thức ASEAN, chính sách việc làm, chính sách tiền lương, tham gia AFTA, ký hiệp định thương mại chính sách an toàn, vệ sinh lao động, chính Việt - Mỹ, và đặc biệt là gia nhập WTO một sách an sinh xã hội, giải quyết tranh chấp lao tổ chức thương mại lớn nhất thế giới... Trong động và đình công... Điều đó làm cho việc bối cảnh mới của đất nước, rõ ràng nhiều qui sửa đổi, bổ sung pháp luật lao động không định trong Bộ Luật Lao động chưa đáp ứng được đồng bộ, chẳng những làm giảm hiệu được yêu cầu mới cần phải được sửa đổi, bổ quả điều chỉnh pháp luật mà còn ảnh hưởng sung cho phù hợp. đến tác dụng vốn có của mỗi chính sách. Nên chăng hoàn thiện pháp luật lao động theo hướng từng bước tách một số chế định thành 3. Phương hướng hoàn thiện pháp luật lao một số luật chuyên ngành để tiện cho việc động Việt Nam thực hiện như: Luật việc làm, Luật về tiền lương tối thiểu, Luật về quan hệ lao động, Thứ nhất, cần khắc phục những bất hợp luật về bảo hộ lao động, Luật về người tàn lý của các quy định hiện hành, đảm bảo sự tật, Luật về người cao tuổi... hợp lý, tính thống nhất trong điều chỉnh và Thứ ba, hoàn thiện pháp luật lao động thực thi pháp luật, đảm bảo sự phù hợp với cần dung hoà tính linh hoạt của thị trường điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam. Yêu với tính bền vững trong bảo vệ người lao cầu này đòi hỏi hệ thống pháp luật lao động động. Nếu không bảo vệ tốt và đề cao vai trò đẩy đủ và khả thi hơn. Thực tế chứng minh của người lao động thì không khai thác được thị trường lao động ở Việt Nam có nhiều đặc điểm riêng biệt như cung lao động lớn hơn nguồn lực cho sự phát triển vì họ sẽ kém tích cầu nhưng lại thiếu lao động trình độ cao; cực, ít đầu tư vào sức lao động, xã hội không khu vực tư nhân đang phát triển nên lực ổn định... Nếu bảo vệ người lao động đến lượng sử dụng lao động chủ yếu là các doanh mức không tính đến yêu cầu của sự phát nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động kinh doanh triển chung, chấp nhận cả thói quen vô kỷ phụ thuộc nhiều vào điều kiện tồn tại; bảo luật của họ hoặc thủ tiêu động cơ cạnh tranh hiểm thất nghiệp sắp được thực hiện... Như giữa những người lao động thì lại có thể kìm vậy, việc điều chỉnh quan hệ lao động, điều hãm sự phát triển... Hoàn thiện pháp luật lao tiết thị trường lao động cần linh hoạt, giảm động phải đồng thời hướng tới hai mục tiêu: sự bảo hộ của Nhà nước và từng bước bảo vệ người lao động để ổn định xã hội và chuyển sang quá trình tự bảo vệ thông qua phát triển kinh tế làm cơ sở cho tiến bộ xã hoạt động của tổ chức công đoàn và đại diện hội. Điều đó đòi hỏi quá trình hoàn thiện người sử dụng lao động; đảm bảo sự tham pháp luật lao động phải có sự điều tiết hợp gia của đại diện các bên, đặc biệt là khu vực lý. Nhà nước bảo vệ người lao động cũng tư nhân vào việc hoàn thiện, sửa đổi bổ sung phải trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của thị pháp luật lao động. trường, chú ý đến nhu cầu chính đáng của cả Thứ hai, cần sửa đổi, bổ sung pháp luật hai bên. lao động một cách tổng thể hoặc tách Bộ Luật Thứ tư, hoàn thiện pháp luật lao động Lao động thành những đạo luật riêng để việc phải tiếp cận tiêu chuẩn lao động quốc tế điều chỉnh pháp luật hợp lý hơn. Thực tế, Bộ trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc Luật Lao động phải thực hiện đồng thời quá tế. Là một nước thành viên của ILO, trong nhiều mục tiêu như: bảo vệ người lao động, điều kiện hội nhập kinh tế và toàn cầu hoá điều chỉnh quan hệ lao động, thực hiện các trong nhiều lĩnh vực, hệ thống pháp luật lao
  8. Lê Thị Hoài Thu / Tạp ch Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 84-92 91 động của Việt Nam cần tiếp cận rộng rãi hơn kèm với những thách thức rủi ro. Một trong nữa với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Việc những rủi ro lớn nhất là thất nghiệp và phá tiếp cận các tiêu chuẩn lao động quốc tế sản, sẽ có hàng loạt người lao động trong các không chỉ bó hẹp trong 17 Công ước của ILO doanh nghiệp bị mất việc làm và nhiều người mà Việt Nam đã phê chuẩn mà còn phải tính nông dân bị mất dần đất canh tác. Trong khi đến các nguyên tắc cơ bản của ILO như loại đó, chúng ta lại chưa có chương trình giáo bỏ lao động cưỡng bức, việc làm đầy đủ và dục cho người lao động khi bị dôi dư, việc nhân văn, tự do liên kết và thương lượng tập đào tạo kỹ năng nghề đang thiếu chiến lược thể, chống phân biệt đối xử, đảm bảo các lâu dài. Do đó cần phải có các chính sách, quyền cơ bản của người lao động tại nơi làm biện pháp để hỗ trợ và bảo vệ người lao việc... Như vậy, việc hoàn thiện pháp luật lao động. Cụ thể là: Mở rộng các hình thức bảo động phải dựa trên cả những Công ước mà hiểm xã hội tự nguyện. Ban hành các quy Việt Nam chưa phê chuẩn như: Công ước 87 phạm pháp luật để tạo ra cơ sở pháp lý cho (1948) về quyền tự do liên kết và quyền tổ người dân tham gia loại bảo hiểm này phù chức; Công ước số 98 (1949) về nguyên tắc hợp với khả năng của họ. Xây dựng hệ thống của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; bảo hiểm tai nạn, các chính sách cho đối Công ước số 122 về chính sách việc làm; tượng mất khả năng làm việc; Tiếp tục phát Công ước số 131 về ấn định tiền lương tối triển bảo hiểm y tế tự nguyện cho nông dân, thiểu đặc biệt đối với các nước đang phát lao động nông thôn và bảo hiểm y tế cho triển; Công ước số 88 về tổ chức dịch vụ việc người nghèo. Nhà nước cần phải đầu tư và làm; Công ước số 142 về hướng nghiệp và mở rộng hệ thống y tế cộng đồng và địa đào tạo nghề trong phát triển nguồn nhân phương để cung cấp dịch vụ y tế cho người lực; Công ước của Tổ chức lao động quốc tế dân; Cần phải xây dựng quỹ hỗ trợ thất liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động. Điều nghiệp với sự đóng góp, tham gia của người đó có nghĩa là, hệ thống pháp luật lao động lao động, người sử dụng lao động và hỗ trợ phải thể chế hoá các Công ước này, tạo ra của nhà nước. điều kiện để nước ta có thể phê chuẩn các Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện cơ chế thị Công ước này trong thời gian tới. Khi đưa các tiêu chuẩn quốc tế vào pháp luật quốc gia sẽ trường, đổi mới các công cụ quản lý của nhà làm cho người sử dụng lao động buộc phải nước trong lĩnh vực lao động, tạo điều kiện thực hiện chúng và điều đó tạo điều kiện cho thuận lợi cho những yếu tố của thị trường lao các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập tốt hơn động phát triển. Ban hành đồng bộ, kịp thời trong việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động, các văn bản pháp quy cho sự phát triển của các quy tắc ứng xử liên quan đến tiêu chuẩn thị trường lao động trong điều kiện hội nhập, lao động. Nếu không tiếp cận các tiêu chuẩn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng lao động quốc tế trong hệ thống pháp luật thì khả năng và cơ hội tìm việc làm cho người các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tốn kém khi lao động. Có cơ chế khuyến khích và ưu đãi đăng ký các bộ quy tắc ứng xử (CoC) như là đặc biệt đối với những doanh nghiệp thu hút điều kiện để xuất hàng hoặc tránh bị chèn ép nhiều lao động vào phát triển kinh tế - xã hội trong xuất khẩu. miền núi, vùng sâu, vùng xa, những vùng có Thứ năm, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhiều tiềm năng, có lực lượng lao động dồi về an sinh xã hội. Hội nhập nền kinh tế thế dào nhưng còn thấp về chất lượng. Cải thiện giới là con đường ngắn nhất để Việt Nam các quy định pháp lý, tăng cường hiệu lực phát triển nhưng cơ hội làm ăn mới luôn đi thực thi pháp luật, có các biện pháp hữu hiệu
  9. 92 Lê Thị Hoài Thu / Tạp ch Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 84-92 bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động hài hoà, góp phần phát triển kinh tế, ổn động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư định xã hội, vững vàng trong hội nhập và nước ngoài (FDI), doanh nghiệp vừa và nhỏ. phát triển. Chính vì thế, các yêu cầu đối với Tạo động lực và kích thích tính tích cực lao pháp luật lao động phải được đặt trong giải động nhằm nâng cao tính sáng tạo, năng suất pháp hoàn thiện tổng thể hệ thống pháp luật và hiệu quả lao động. Bên cạnh động lực vật khác có liên quan trên cơ sở nguyên tắc chất, cần quan tâm đến việc tạo động lực về tương thích và công bằng. tinh thần như: lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, sự say mê, tính công bằng xã hội... Tài liệu tham khảo nhằm nâng cao chất lượng toàn diện của người lao động Việt Nam trong tương quan [1] Bộ Luật Lao động của nước Cộng hoà Xã hội so sánh trên bình diện quốc tế. Chủ nghĩa Việt Nam (đã sửa đổi, bổ sung năm Hội nhập nền kinh tế thế giới là quá trình 2002, 2006, 2007). tất yếu khách quan với nhiều cơ hội và thách [2] Tổ chức lao động quốc tế (ILO), Một số công ước và khuyến nghị, NXB Lao động và Xã hội, Hà Nội 2004. thức, song đối với pháp luật lao động Việt [3] A copublication of the World bank, The International Nam là một thách thức không nhỏ. Do đó, Finance Corporation and the Oxford University hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam Press, 2005. trong xu thế toàn cầu hoá phải đạt được các [4] Báo Lao động ngày 22/08/2007. yêu cầu: bảo vệ người lao động đồng thời [5] Lưu Bình Nhưỡng, “Luật lao động Việt Nam thời kỳ đổi mới”, Tạp ch Luật học, Số 1 (2007) 31. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo lập mối quan hệ lao Perfecting labour law in Vietnam Le Thi Hoai Thu Faculty of Law, Vietnam National University, Hanoi, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam Labour law stipulates rights and obligations of employee and employer, labour standard and the principles on hire and manage employers. Then, labour law plays an important role in society and legal system of all countries, which contributes into economic development, political stability and strengthen management ability of the Government. The Labour Code was published on 23/6/1994 and has been admended three times then. The Labour Code represents clearly the expectation of the society on the time of innovation of the country and legal system in order to build up a legal government in Vietnam. However, there are some inappropriate points in labour law which must be amended to become more suitable for new context.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2