intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số

Chia sẻ: An Lac Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

72
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ VĂN HÓA, THỂ  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. THAO  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc . VÀ DU LỊCH ­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­. Số: 1793/QĐ­BVHTTDL Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019. .. QUYẾT ĐỊNH.. BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA . ĐÌNH” NĂM 2019.. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH..Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ­CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức .năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;..Căn cứ Kế hoạch số 4747/KH­BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao .và Du lịch tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”;..Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ­BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn .hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai kinh phí thực hiện các nhiệm vụ .năm 2019 của Vụ Gia đình;..Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,.. QUYẾT ĐỊNH:..Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử .trong gia đình” năm 2019...Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký...Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ .trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể .thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./... .. KT. BỘ TRƯỞNG.Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG.­ Như Điều 3;.­ Bộ trưởng (để báo cáo);.­ Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;.­ Lưu: VT, GĐ, HN (75)..... Trịnh Thị Thủy. .. KẾ HOẠCH.. THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH” NĂM 2019.(Ban hành theo Quyết định số 1793/QĐ­BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ  . Văn hóa, Thể thao và Du lịch)..I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU..1. Mục đích:..­ Triển khai các hoạt động cụ thể trong năm 2019 thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong .gia đình” (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí)...­ Thống nhất về phương thức thí điểm Bộ tiêu chí tại 12 tỉnh/thành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du .lịch chọn thí điểm, gồm: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thừa .Thiên­Huế, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, An Giang (sau đây gọi tắt là 12 .tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm) và các tỉnh/thành khác...­ Việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đặt mục tiêu trọng tâm vào công tác tuyên truyền, vận .động các hộ gia đình, các thành viên trong gia đình hiểu và đăng ký thực hiện ứng xử văn hóa .trong gia đình...2. Yêu cầu:..­ Gắn với nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn .hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ­ CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính .phủ; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, danh hiệu văn hóa phù hợp với thực tiễn trong .thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng phổ biến những .quy định mới trong các Nghị định của Chính phủ về văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về .ứng xử văn hóa, văn minh trong gia đình và cộng đồng (Thông báo số 87/TB­VPCP ngày 08 tháng  .3 năm 2019 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo Trung .ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp tổng kết công .tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019)...­ Các hoạt động thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và các quy định hiện hành...­ Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, báo cáo kết quả tình hình thực hiện thí điểm Bộ tiêu .chí đúng yêu cầu...II. NỘI DUNG..1. Hoàn thiện, in, phát hành tài liệu hướng dẫn thực h

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số

 1. BỘ VĂN HÓA, THỂ  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THAO  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  VÀ DU LỊCH ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­ Số: 1793/QĐ­BVHTTDL Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA  ĐÌNH” NĂM 2019 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ­CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Kế hoạch số 4747/KH­BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao  và Du lịch tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ­BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn  hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai kinh phí thực hiện các nhiệm vụ  năm 2019 của Vụ Gia đình; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử  trong gia đình” năm 2019. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ  trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể  thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG ­ Như Điều 3; ­ Bộ trưởng (để báo cáo); ­ Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; ­ Lưu: VT, GĐ, HN (75). Trịnh Thị Thủy  
 2. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH” NĂM 2019 (Ban hành theo Quyết định số 1793/QĐ­BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ   Văn hóa, Thể thao và Du lịch) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: ­ Triển khai các hoạt động cụ thể trong năm 2019 thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong  gia đình” (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí). ­ Thống nhất về phương thức thí điểm Bộ tiêu chí tại 12 tỉnh/thành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du  lịch chọn thí điểm, gồm: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thừa  Thiên­Huế, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, An Giang (sau đây gọi tắt là 12  tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm) và các tỉnh/thành khác. ­ Việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đặt mục tiêu trọng tâm vào công tác tuyên truyền, vận  động các hộ gia đình, các thành viên trong gia đình hiểu và đăng ký thực hiện ứng xử văn hóa  trong gia đình. 2. Yêu cầu: ­ Gắn với nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn  hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ­ CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính  phủ; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, danh hiệu văn hóa phù hợp với thực tiễn trong  thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng phổ biến những  quy định mới trong các Nghị định của Chính phủ về văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về  ứng xử văn hóa, văn minh trong gia đình và cộng đồng (Thông báo số 87/TB­VPCP ngày 08 tháng   3 năm 2019 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo Trung  ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp tổng kết công  tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019). ­ Các hoạt động thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và các quy định hiện hành. ­ Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, báo cáo kết quả tình hình thực hiện thí điểm Bộ tiêu  chí đúng yêu cầu. II. NỘI DUNG 1. Hoàn thiện, in, phát hành tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. a) Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí. * Đơn vị thực hiện: Vụ Gia đình. * Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2019.
 3. * Nội dung: Biên tập hoàn thiện dự thảo tài liệu và tổ chức thẩm định tài liệu. b) In, phát hành tài liệu thí điểm Bộ tiêu chí. * Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ. * Đơn vị phối hợp thực hiện: Vụ Gia đình. * Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2019. * Nội dung: ­ In Tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. + Số lượng: 500 cuốn, mỗi cuốn dự kiến 300 trang, khổ 19 x 26.5cm. + Đối tượng cấp phát: 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm (250 cuốn). Trong đó Sở  VHTTDL/VHTT (03 cuốn), Hội LHPN cấp tỉnh (02 cuốn), Phòng VHTT cấp huyện nơi địa bàn  thí điểm (mỗi đơn vị 02 cuốn), Hội LHPN cấp huyện nơi địa bàn thí điểm (mỗi đơn vị 02 cuốn);  cấp xã, nơi chọn thí điểm, tài liệu dùng để cấp phát cho cán bộ Văn xã, cán bộ Phụ nữ, Trưởng  thôn, ấp, bản, làng, khu phố, chủ nhiệm CLB (mỗi người 01 cuốn); 51 tỉnh/thành còn lại (153  cuốn), mỗi Sở VHTTDL/VHTT 03 cuốn. ­ In tranh cổ động. + Số lượng: 50 bộ tranh (1 bộ 4 tranh), khổ 90 x120 cm, in 4 màu. + Đối tượng phát hành: Các đơn vị chọn làm mô hình thí điểm (mỗi đơn vị 01 bộ tranh dùng để  treo tại nơi sinh hoạt cộng đồng). ­ In tờ gấp tuyên truyền Bộ tiêu chí. + Số lượng: 12.000 tờ, khổ A4, in 4 màu. + Đối tượng phát hành: Hộ gia đình thuộc mô hình thí điểm của 12 tỉnh Bộ VHTTDL chọn thí  điểm (mỗi tỉnh/thành 1000 tờ gấp). ­ In sang USB hướng dẫn thực hiện thí điểm cấp phát tới 63 tỉnh/thành phục vụ cho công tác  nhân bản tài liệu mẫu và công tác tuyên truyền. ­ Số lượng: 125 USB. ­ Đối tượng cấp phát USB: + 12 tỉnh Bộ VHTTDL chọn thí điểm, trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và  Thể thao (01 USB), Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh (01 USB), Phòng Văn hóa, Thông tin cấp  huyện và UBND cấp xã có thí điểm (mỗi đơn vị 01 USB). + 51 tỉnh/thành còn lại: Mỗi tỉnh 01 USB (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể  thao).
 4. 2. Tập huấn thí điểm Bộ tiêu chí. Tổ chức tập huấn thí điểm Bộ tiêu chí tại Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2019 của Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch. ­ Thực hiện: Vụ Gia đình. ­ Thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung, kinh phí: Thực hiện theo Quyết định số 1327/QĐ­ BVHTTDL ngày 10/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “tổ chức  Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2019”. 3. Triển khai các hoạt động tại 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm. a) Tổ chức phát động đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí. ­ Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao. ­ Thời gian: Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2019). ­ Địa điểm: Tại địa bàn xã/phường chọn mô hình thí điểm. ­ Hình thức, nội dung: Lựa chọn các hình thức phù hợp như mít tinh, hội nghị, họp cộng đồng,  sinh hoạt câu lạc bộ… để phổ biến nội dung Bộ tiêu chí, vận động các hộ gia đình đăng ký thực  hiện Bộ tiêu chí (theo mẫu). b) Tuyên truyền trên đài phát thanh địa phương và trên pano, áp phích tại địa bàn xã/phường chọn  mô hình thí điểm. ­ Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao. ­ Thời gian: Từ tháng 6 ­ 10/2019. Tập trung tuyên truyền cao điểm vào các dịp Ngày Gia đình  Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6). ­ Nội dung: Tuyên truyền bám sát nội dung Tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí  ứng xử trong gia đình”. Tập trung tuyên truyền kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia  đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu  nghĩa, yêu thương, chia sẻ…giữa các thành viên trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về  quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình, các thành viên trong gia đình. c) Tổ chức sinh hoạt cộng đồng tại mô hình chọn thí điểm. ­ Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các  cấp, ngành hướng dẫn Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ/ hoặc trưởng thôn/làng/bản/ấp/tổ dân phố  triển khai. ­ Thời gian: Tổ chức sinh hoạt từ tháng 6 ­ 10/2019 (mỗi tháng ít nhất 1 lần). ­ Nội dung: Sinh hoạt theo chủ đề (Ứng xử chung trong gia đình; Ứng xử vợ, chồng; Ứng xử  của cha mẹ với con, ông bà với cháu; Ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; Ứng xử của 
 5. anh, chị, em ruột trong gia đình). Mỗi chủ đề sinh hoạt, mời đối tượng tương ứng là thành viên  trong hộ gia đình tham gia Câu lạc bộ. d) Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Bộ tiêu chí. ­ Thực hiện: Vụ Gia đình chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát  các địa phương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn thí điểm, đôn đốc các Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo tình hình thực hiện Bộ tiêu chí. ­ Thời gian, địa điểm và chương trình kiểm tra, giám sát (thông báo các tỉnh/thành sau). 4. Tổ chức tuyên truyền thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí trên các phương tiện thông tin đại  chúng. a) Xây dựng chuyên mục “Ứng xử trong gia đình” tuyên truyền trên Báo Văn hóa, Báo Phụ nữ  Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Gia đình và trẻ em. ­ Thực hiện: Vụ Gia đình. ­ Thời gian: Từ tháng 6 ­ 10/2019. Tập trung tuyên truyền cao điểm vào các dịp Ngày Gia đình  Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6). ­ Nội dung, thời lượng tuyên truyền: + Nội dung tuyên truyền bám sát nội dung Tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí  ứng xử trong gia đình”; kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá  trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia  sẻ giữa các thành viên trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách  nhiệm của gia đình và các thành viên trong gia đình. + Thời lượng tuyên truyền trên Báo Văn hóa, dự kiến: 20 bài viết, 19 tin, 24 ảnh; Báo Phụ nữ Việt Nam, dự kiến: 11 bài viết, 11 ảnh, dung lượng 06 trang, đăng tải trên  11 số báo; Báo Pháp luật Việt Nam, dự kiến: 14 bài viết, 2 tin, 28 ảnh, dung lượng 24 trang,  đăng tải trên 24 số báo; Tạp chí Gia đình và Trẻ em, dự kiến: 16 bài viết, 32 ảnh, dung lượng 32  trang, đăng tải trên 16 số tạp chí. + Các chân trang báo, tạp chí đăng bài, tin tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí có dòng chữ: Vụ  Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. b) Tuyên truyền lồng ghép trong hoạt động thực hiện Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối  sống trong gia đình đến năm 2020; hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình;  tuyên truyền trên trang thông tin điện tử gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (http://www  giadinh.bvhttdl.gov.vn). ­ Thực hiện: Vụ Gia đình. ­ Thời gian: Từ tháng 4 ­ 11/2019. ­ Nội dung: Như mục a nêu trên.
 6. ­ Kinh phí: Nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 cấp qua  Văn phòng Bộ. c) Tuyên truyền lồng ghép trên các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao  và Du lịch. ­ Thực hiện: Các cơ quan, đơn vị báo chí, Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch. ­ Thời gian: Từ tháng 4 ­ 11/2019. ­ Nội dung: Như mục a trên đây. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch a) Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu và triển khai thực  hiện hoạt động được phân công tại Kế hoạch; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch;  phối hợp với Văn phòng Bộ ký hợp đồng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và  Thể thao 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí; tổng hợp, báo  cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí. Kinh phí thực hiện các hoạt động trích từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao  và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2019. b) Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Vụ Gia đình xây dựng, thẩm định dự toán, triển khai kinh  phí thực hiện Kế hoạch. c) Văn phòng Bộ hướng dẫn Vụ Gia đình xây dựng, thẩm định dự toán, triển khai kinh phí thực  hiện Kế hoạch; ký hợp đồng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao 12  tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí, đôn đốc quyết toán kinh  phí và triển khai thực hiện hoạt động được phân công tại Kế hoạch. Kinh phí thực hiện các hoạt động trích từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao  và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2019. d) Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Vụ Gia đình trong các hoạt động tập  huấn, kiểm tra giám sát tình hình thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí. đ) Cơ quan, đơn vị báo chí thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng tin bài  tuyên truyền nội dung thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí. 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc  Trung ương a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng  Ninh, TP Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên­Huế, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP Hồ Chí  Minh, An Giang:
 7. ­ Tổ chức tham gia tập huấn thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí tại Hội nghị tập huấn công tác gia  đình năm 2019. ­ Phối hợp với Vụ Gia đình, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký hợp đồng triển khai  các hoạt động tại địa phương từ nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2019, hoàn thiện hồ sơ chứng từ thanh quyết toán gửi về Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Gia đình) trước ngày 31/11/2019. ­ Căn cứ điều kiện, bố trí thêm kinh phí để thực hiện các hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí. Trong  đó bao gồm tổ chức nhân bản tài liệu (theo mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tập huấn  cho cơ sở (nếu cần thiết), tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, chọn thêm đơn vị làm  mô hình thí điểm Bộ tiêu chí. b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành khác chủ động bố trí  kinh phí thực hiện các hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí: Tập huấn, tuyên truyền, nhân bản tài liệu  (theo mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phát động hộ gia đình đăng ký, sinh hoạt cộng  đồng, kiểm tra giám sát. c) Gửi báo cáo tình hình triển khai thí điểm Bộ tiêu chí về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua  Vụ Gia đình) trước ngày 15/12/2019, đồng thời gửi đến hòm thư điện tử  hoangnhungvgd1970@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng. 3. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Gia  đình triển khai các hoạt động của Kế hoạch, gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (qua Vụ Gia đình) trước ngày 15/12/2019, đồng thời gửi đến hòm thư điện tử  hoangnhungvgd1970@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.   HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH” TẠI  CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Ban hành theo Quyết định số 1793/QĐ­BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ   Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Thời gian Thời gianKết quả cần đạt Thực  Phối hợp  STT Nội dung hiện thực hiện Triển  Hoàn  khai thành 1 Chọn địa  Sở  Hội Liên  Quý  Quý  ­ Địa bàn lựa chọn thí điểm  bàn thí  VHTTDL/ hiệp Phụ  IV/2018 I/2019 đảm bảo các tiêu chí đã nêu tại  điểm, gửi  VHTT nữ cấp  Kế hoạch số 4747/KH­ danh sách  tỉnh và các  BVHTTDL ngày 19/10/2018  về Bộ  thành viên  của Bộ Văn hóa, Thể thao và  VHTTDL khác trong  Du lịch BCĐ công  tác gia  ­ Danh sách địa bàn chọn thí  đình cấp  điểm gửi về Vụ Gia đình tổng 
 8. tỉnh,  hợp đúng thời gian quy định  huyện, xã. (trong tháng 1/2019). Xây dựng  Sở  Hội Liên  Quý  Quý  Kế hoạch được ban hành, gửi  Quyết định  VHTTDL/ hiệp Phụ  II/2019 II/2019 tới các cơ quan, đơn vị liên  ban hành  VHTT nữ cấp  quan. Kế hoạch  tỉnh và các  triển khai  thành viên  2 thí điểm Bộ  khác trong  tiêu chí tại  BCĐ công  địa phương tác gia  đình cấp  tỉnh,  huyện, xã. Tổ chức  Sở  Cơ quan,  Quý  Quý  Cuộc họp được tổ chức đảm  họp triển  VHTTDL/ đơn vị liên II/2019 II/2019 bảo đủ thành phần: Lãnh đạo  khai, phân  VHTT quan nơi  Sở VHTTDL, đơn vị thực hiện  công nhiệm  địa bàn  nhiệm vụ công tác gia đình  vụ thực  chọn thí  thuộc Sở VHTTDL; các thành  3 hiện thí  điểm. viên BCĐ công tác gia đình các  điểm Bộ  cấp gồm đại diện Hội LHPN,  tiêu chí. Liên đoàn Lao động, Đoàn  TNCSHCM, VHTT, các thành  viên khác (nếu cần thiết); đại  diện thôn, làng, câu lạc bộ. 4 Tổ chức lễ  Sở  Cơ quan,  Quý  Quý  Lễ phát động và đăng ký thực  phát động  VHTTDL/ đơn vị liên II/2019 II/2019 hiện Bộ tiêu chí được tổ chức  và đăng ký  VHTT quan, hộ  tại đại bàn cấp xã thí điểm.  thực hiện  gia đình  Các hộ gia đình chọn thí điểm  Bộ tiêu chí  nơi địa bàn  dự Lễ phát động và đăng ký  tại địa bàn  chọn thí  thực hiện Bộ tiêu chí. cấp xã chọn  điểm. thí điểm Lưu ý: Sở VHTTDL/VHTT ban   hành Quyết định tổ chức lễ  phát động, đăng ký thực hiện  Bộ tiêu chí/ Quyết định thành  lập Ban Tổ chức; tổ chức hoạt   động tuyên truyền trên phương   tiện truyền thanh địa phương  và tuyên truyền bằng pa no, tờ  phướn; phát tờ rơi cho các hộ  gia đình; in mẫu phiếu, hướng  dẫn hộ gia đình điền phiếu  đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí  (Bộ VHTTDL cung cấp mẫu  bài tuyên truyền, mẫu pano, tờ  phướn, mẫu phiếu đăng ký  thực hiện Bộ tiêu chí). Nên  chọn thời gian tổ chức vào dịp 
 9. Ngày Gia đình Việt Nam  (28/6). Tổ chức  Sở  UBND  Quý  Quý  Bài tuyên truyền được phát  tuyên  VHTTDL/ (Đài  II/2019  IV/2019 trên hệ thống phát thanh địa  truyền trên  VHTT truyền  (tháng  (tháng  bàn cấp xã thí điểm mỗi tuần 3  phương  thanh) địa  6) 10) lần. tiện truyền  phương  5 thanh địa  cấp xã Lưu ý: Bộ VHTTDL cung cấp  phương cấp  tài liệu tuyên truyền để các địa   xã chọn thí  phương tham khảo làm cơ sở  điểm biên soạn, biên tập cho phù  hợp. Tổ chức  Sở  UBND địa  Quý  Quý  Pano, tờ phướn được căng tại  tuyên  VHTTDL/ phương  II/2019 II/2019 trung tâm hành chính/hoặc nơi  truyền  VHTT cấp xã tập trung đông dân cư, nơi  bằng pano,  nhiều người qua lại thuộc địa  tờ phướn  bàn cấp xã thí điểm. tại địa bàn  cấp xã chọn  Lưu ý: Bộ VHTTDL cung cấp  6 thí điểm mẫu Pano, tờ phướn phục vụ  cho tuyên truyền. Thời gian  tuyên truyền tập trung trong  tháng 6 nhân dịp Ngày Gia  đình Việt Nam và Tháng hành  động quốc gia về phòng,  chống bạo lực gia đình. Tổ chức  Sở  UBND xã,  Quý  Quý  Sinh hoạt câu lạc bộ/ hoặc Hội  tuyên  VHTTDL/ BCĐ công  II/2019  IV/2019 nghị, tọa đàm, diễn đàn được  truyền  VHTT tác gia  (tháng  (tháng  tổ chức mỗi tháng 1 lần theo  bằng các  đình cấp  7) 10) chủ đề và có sự tham gia của  hình thức  xã và các  các đối tượng tương ứng với  sinh hoạt  hộ gia  chủ đề: câu lạc bộ,  đình. hội nghị,  + Tiêu chí ứng xử vợ chồng; 7 tọa đàm,  diễn đàn…  + Tiêu chí ứng xử của cha mẹ  tại địa bàn  và con cấp xã chọn  thí điểm + Tiêu chí ứng xử của ông bà  và cháu + Tiêu chí ứng xử của anh, chị,  em ruột trong gia đình. 8 Tổ chức  Sở  Cơ quan,  Quý  Quý  ­ Hoạt động tổng kết được  tổng kết  VHTTDL/ đơn vị liên IV/2019 IV/2019 thực hiện. hoạt động  VHTT quan nơi  thí điểm Bộ  địa bàn  ­ Báo cáo (theo mẫu) được gửi  tiêu chí năm  chọn thí  về Bộ VHTTDL đúng thời 
 10. 2019, kết  điểm. gian quy định. thúc hoạt  động thanh  ­ Các Sở VHTTDL 12  quyết toán,  tỉnh/thành do Bộ VHTTDL gửi  gửi báo cáo  hồ sơ thanh, quyết toán theo  về Bộ  đúng hướng dẫn của Bộ  VHTTDL VHTTDL.   DANH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BỘ TIÊU CHÍ (Ban hành theo Quyết định số 1793/QĐ­BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ   Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Tên đơn vị cấp  STT Tên đơn vị cấp huyện Tên đơn vị cấp xã tỉnh 1 Hà Nội Quận Đống Đa Phường Khương Trung Huyện Ba Vì Xã Phú Cường 2 TP Hồ Chí Minh Quận 12 Phường Tân Hưng Thuận Huyện Hóc Môn Xã Thới Tam Thôn 3 Cao Bằng Huyện Quảng Uyên Xã Quốc Phong Huyện Phục Hòa Xã Đại Sơn 4 Lào Cai Huyện Bát Xát Xã Cốc San TP Lào Cai Xã Tả Phời 5 An Giang Huyện Thoại Sơn Xã Vĩnh Phú Huyện Châu Thành Xã Vĩnh Thành 6 Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Phường Phú Thuận Thị xã Hương Trà Xã Bình Thành 7 Yên Bái Huyện Văn Yên Xã Xuân Ái Xã Lâm Giang 8 Đăk lăk Thị xã Buôn Hồ Xã Cư Bao Huyện Cư M'gar Thị trấn Ea Pôk 9 Lâm Đồng TP Đà Lạt Phường 1 Huyện Đơn Dương Xã Lạc Xuân 10 Thái Bình Huyện Đông Hưng Xã Phú Lương TP Thái Bình Phường Đề Thám 11 Bình Thuận Huyện Tuy Phong Xã Vĩnh Tân
 11. Thị xã La Gi Phường Phước Lộc 12 Quảng Ninh Thị xã Quảng Yên Xã Tiền An Huyện Tiên Yên Xã Yên Than Tổng 12 đơn vị 23 đơn vị 24 đơn vị Ghi chú: Địa phương thuộc 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm./.   DANH MỤC MẪU PHIẾU, ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO (Ban hành theo Quyết định số 1793/QĐ­BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ   Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 1. Mẫu Phiếu đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình dành cho hộ gia đình tham gia  thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí. 2. Mẫu Phiếu tổng hợp đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, gồm 03 biểu: Biểu 1: Tổng hợp danh sách đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cấp thôn. Biểu 2: Tổng hợp đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cấp xã Biểu 3: Tổng hợp đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cấp huyện, tỉnh. 3. Mẫu Phiếu đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, gồm 02 biểu: Biểu 1: Dùng cho các thành viên trong gia đình. Biểu 2: Dùng cho cơ quan quản lý các cấp để tổng hợp, báo cáo. 4. Đề cương báo cáo tình hình thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình./.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2