10 tiểu luận hay nghiên cứu về lực lượng sản xuất

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 10 tài liệu

0
607
lượt xem
20
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 tiểu luận hay nghiên cứu về lực lượng sản xuất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Vận dụng mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất để phát triển nền kinh tế tri thức" là một trong những nội dung mà các tiểu luận nghiên cứu lực lượng sản xuất đề cập tới. Mời các bạn tham khảo thêm một số tiểu luận sau để làm tư hiệu học tập và làm báo cáo tốt hơn!

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 tiểu luận hay nghiên cứu về lực lượng sản xuất

 1. Tiểu luận "Khái niệm về lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất"

  pdf 16p 989 155

  Trong sự thay đổi đó, các quá trình kinh tế, xã hội được chuyển sang một chất mới. Phương thức sản xuất là cái mà nhờ nó người ta có thể phân biệt được sự khác nhau của những thời đại kinh tế khác nhau. Mà phương thức sản xuất chính là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tương ứng.

 2. Tiểu luận triết học "Vận dụng mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất để phát triển nền kinh tế tri thức"

  doc 18p 410 234

  Những đóng góp, bổ sung và phát triển cũng như sự vận dụng sáng tạo, những quy luật của học thuyết Mác - Lênin vào quá trình phát triển nền kinh tế đất nước. Sự vận dụng quy luật phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất để phát triển nền kinh tế đất nước

 3. Tiểu luận đề tài " Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất"

  doc 33p 1008 436

  Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật phổ biến, tác động trong toàn tiến trình lịch sử của nhân loại. Sự vận động, phát triển cùa lực lượng sản xuất quyết định và làm thay đổi quan hệ sản xuất cho phù hợp với nó.

 4. Tiểu luận " Vai trò của khoa học và kỹ thuật trong sự phát triển lực lượng sản xuất"

  doc 44p 507 189

  Tuy nhiên tuỳ thuộc vào trình độ sự phát triển cụ thể của từng nước mà xây dựng chiến lược, chính sách phát triển khoa học kỹ thuật mang tính đa dạng và đặc thù đối với từng giai đoạn phát triển cụ thể phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cơ sở vật chất của mỗi quốc gia.

 5. Tiểu luận "Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá"

  doc 16p 374 161

  Quá trình phát triển của nó b. Cơ cấu sở hữu trong giai đoạn trước đây (Trước 1986) II. Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và đa 5 dạng hoá hình thức sở hữu ở Việt Nam 1. Một số vấn đề về phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay

 6. Tiểu luận " Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất vận dụng vào quá trình đổi mới ở nước ta"

  doc 43p 456 155

  Học thuyết hình thái kinh tế xã hội chung và mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất nói riêng là một nội dung cơ bản của chủ nghĩ duy vật lịch sử và cũng là nội dung cơ bản của toàn bộ chủ nghĩa Mác.

 7. Tiểu luận "Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự nhận thức, vận dụng quy luật này ở Việt Nam"

  pdf 22p 4177 1058

  Từ khi con người mới xuất hiện trên hành tinh đã trải qua năm phương thức sản xuất đó là: Nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, xã hội chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa. Tư duy nhận thức của con người không dừng lại ở một chỗ mà theo thời gian tư duy của con người càng phát triển càng hoàn thiện hơn.

 8. Tiểu luận “Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lệ chủ nghĩa xã hội ở nước ta và những mâu thuẫn còn tồn tại”

  pdf 20p 3892 568

  Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã khẳng định rằng lực lượng sản xuất có vai trò quyết định đối với quan hệ sản xuất và ngược lại, có thể thúc đầy hoặc kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Vấn đề này từng là bài học đắt giá trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

 9. Tiểu luận " Trình bày lý thuyết về tuần hoàn và chu chuyển tư bản, ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN"

  pdf 78p 1571 515

  Bước vào thiên niên kỷ thứ ba, khoa học và công nghệ đã trở thành yếu tố cốt tử của sự phát triển, là lực lượng sản xuất trực tiếp của nền kinh tế toàn cầu. Điều này được phản ánh rõ trong việc hoạch định các chính sách và chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế của nhiều nước trên thế giới.

 10. Tiểu luận : Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và quy luật sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

  pdf 16p 537 110

  Với tính cách là phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử phương thức sản xuất biểu thị cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người. Dưới sự vận động của lịch sử loài người, cũng như sự vận động của mỗi xã hội cụ thể.

Đồng bộ tài khoản