Bộ bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ - ĐH Cần Thơ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | 10 tài liệu

0
658
lượt xem
45
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Bộ bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ - ĐH Cần Thơ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lập trình hướng đối tượng C++ là một phương pháp mới trên bước đường tiến hóa của việc lập trình máy tính, nhằm làm cho chương trình trở nên linh hoạt, tin cậy và dễ phát triển. Với bộ bài giảng của trường ĐH Cần Thơ có thể giúp các bạn sinh viên khoa công nghệ thông tin đang học bộ môn Hệ thống máy tính và truyền tin nắm vững kiến thức hơn. Mời các bạn tham khảo!

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ - ĐH Cần Thơ

 1. Lập trình hướng đối tượng C++ - Mở đầu

  ppt 15p 138 41

  Tổng quan các phương pháp học tập tìm hiểu theo chủ điểm, trình bày nội dung cơ bản, tham khảo các giáo trình và bài giảng, tăng cường khả năng học thực hành trên máy.

 2. Lập trình hướng đối tượng C++ - Chương 1

  ppt 10p 148 46

  C++ dựa trên ngôn ngữ lập trình C, C được phát minh trước 1970 bởi Dennis Ritchie, Ngôn ngữ cài đặt hệ thống cho hệ điều hành Unix, C++ được phát minh bởi Bijarne Stroustroup, bắt đầu năm 1979, Phiên bản thử nghiệm, phiên bản thương mại. Các chuẩn ngôn ngữ C++ hiện tại được điều khiển bởi ANSI và ISO.

 3. Lập trình hướng đối tượng C++ - Chương 2

  ppt 8p 124 42

  Mục tiêu: Giới thiệu các toán tử cho việc soạn thảo các biểu thức , Toán tử toán học, quan hệ, luận lý, bit, tăng/giảm, khởi tạo, điều kiện, lấy kích thước. Độ ưu tiên của các toán tử. Chuyển kiểu

 4. Lập trình hướng đối tượng C++ - Chương 3

  ppt 6p 127 47

  Mục tiêu: Cung cấp cú pháp và cách sử dụng các lệnh, Lệnh đơn, lệnh phức, Lệnh khai báo, Lệnh gán, Lệnh rẽ nhánh: if, switch Lệnh lặp: while, do..while, for, Lệnh nhảy: continue, break, goto. Lệnh Đơn & Lệnh Phức

 5. Lập trình hướng đối tượng C++ - Chương 4

  ppt 8p 109 41

  Mục tiêu: Mô tả cách khai báo, định nghĩa, và gọi hàm. Khai báo hàm, định nghĩa hàm. Tham số, đối số, phạm vi. Biến tự động, biến thanh ghi, biến nội tuyến. Đối số mặc định, đối số hàng lệnh. Hàm là một phương thức để đóng gói quá trình tính toán dễ dàng sử dụng.

 6. Lập trình hướng đối tượng C++ - Chương 5

  ppt 10p 124 39

  Mảng (array) Gồm một tập các đối tượng cùng kiểu và được sắp xếp liên tiếp trong bộ nhớ. Mỗi phần tử mảng được xác định bởi một chỉ số biểu thị vị trí của phần tử trong mảng. Phần tử đầu tiên của mảng luôn có chỉ số 0. Số lượng phần tử trong mảng được gọi là kích thước của mảng (cố định; xác định trước).

 7. Lập trình hướng đối tượng C++ - Chương 6

  ppt 22p 118 44

  Lập trình hướng đối tượng (OOP- Object- Oriented Programming) một cách tư duy mới, tiếp cận hướng đối tượng để giải quyết vấn đề bằng máy tính một phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc lớp và đối tượng.

 8. Lập trình hướng đối tượng C++ - Chương 7

  ppt 32p 122 46

  Mục tiêu của chương 7 là giúp các bạn nắm vững: Lớp – Quyền truy xuất, Khai báo, định nghĩa 1 lớp đơn giản. Hàm thành viên nội tuyến (inline). Hàm xây dựng (constructor), Hàm hủy (destructor). Hàm bạn (friend) – Lớp bạn, Đối số mặc định.Đối số thành viên ẩn (con trỏ this)

 9. Lập trình hướng đối tượng C++ - Chương 8

  ppt 18p 133 45

  Mục tiêu là tái định nghĩa hàm. Tái định nghĩa toán tử. Chuyển đổi kiểu. Tái định nghĩa toán tử xuất . Tái định nghĩa toán tử [], toán tử . Khởi tạo ngầm định - Gán ngầm định. Tái định nghĩa toán tử ++ và - Tái định nghĩa new và delete

 10. Lập trình hướng đối tượng C++ - Chương 9

  ppt 24p 139 46

  Thừa kế là nhiều hình thức, nhiều kiểu tồn tại Đa hình trong lập trình đa hình hàm: hàm trùng tên, phân biệt bởi danh sách tham số đa hình đối tượng nhìn nhận đối tượng theo nhiều kiểu khác nhau các đối tượng khác nhau giải nghĩa thông điệp.

Đồng bộ tài khoản