Học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh qua bộ bài giảng của TS.Lê Văn Thai

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | 7 tài liệu

0
1.620
lượt xem
75
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh qua bộ bài giảng của TS.Lê Văn Thai
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trọn bộ bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh của TS. Lê Văn Thai giúp các bạn sinh viên nắm vững các nguồn gốc, quá trình phát triển và hình thành, ý nghĩa nhiệm vụ học môn TTHCM. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh trong thế kỷ 20 được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết.

Lưu

Tài liệu trong BST: Học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh qua bộ bài giảng của TS.Lê Văn Thai

 1. Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1

  pdf 0p 758 299

  Nguồn gốc TT Hồ Chí Minh Khái niệm hệ thống Tư duy của Hồ Chí Minh cùng với những phẩm chất cá nhân đặc biệt Đối tượng nhiệm vụ Quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhập môn TT Hồ Chí Minh Phương pháp nghiên cứu Điều kiện Lịch sử xã hội ý nghĩa học tập.

 2. Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 2

  pdf 0p 301 113

  Khát vọng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh Thực tiễn Việt Tiếp thu các nhân Nam và thời đại tố giá trị.Tư tưởng về vấn đề dân tộc. Tư tưởng về Cách mạng Giải phóng dân tộc, Vận dụng vào thực tiễn hiện nay.

 3. Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 3

  pdf 0p 345 135

  Con đường hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam a. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin Sự tất yếu từ CNTB (CNXH) CNCS Vạch ra những luận điểm cơ bản về CNXH, chỉ ra phương hướng phát triển chủ yếu và những đặc trưng bản chất về CNXH .

 4. Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 4

  pdf 0p 283 124

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

 5. Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5

  pdf 0p 369 156

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam; về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Vận dụng vào công cuộc đổi mới hiện nay.

 6. Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 6

  pdf 0p 295 130

  Hồ Chí Minh với nền đạo đức mới Việt Nam, Đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng - Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, là lãnh tụ bàn nhiều nhất về vấn đề đạo đức. - Phương pháp diễn đạt cô đọng, hàm súc, rất quen thuộc với người Việt Nam.

 7. Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 7

  pdf 0p 148 54

  Cục diện chính trị thế giới có sự thay đổi căn bản Sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô, Đông Âu làm thay đổi cục diện thế giới. Chủ nghĩa xã hội đang lâm vào thoái trào. Các quốc gia độc lập dang bị phân hoá mạnh mẽ về kinh tế, chính trị, tư tưởng và lợi ích quốc gia, dân tộc. Nhiều nước đang đấu tranh để lựa chọ và quyết định con.

Đồng bộ tài khoản