§2. Hai đường thẳng vuông góc (11NC)

Chia sẻ: Huỳnh Văn Phước | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
414
lượt xem
72
download

§2. Hai đường thẳng vuông góc (11NC)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định nghĩa 1: Góc giữa hai đường thẳng D 1 và D 2 là góc giữa hai đường thẳng D ’1 và D ’2 cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với D 1 và D 2 . Chú ý: - Điểm O có thể lấy trên D 1 hoặc D 2 - Góc giữa hai đường thẳng không vượt quá 900.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: §2. Hai đường thẳng vuông góc (11NC)

  1. §2. Hai đường thẳng VUÔNG GÓC 1. Lí thuyết 2. Bài tập
  2. 1.GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG ∆1 ∆2 ∆ ’1 ∆’ 2 O Định nghĩa 1: Góc giữa hai đường thẳng ∆ 1 và ∆ 2 là góc giữa hai đường thẳng ∆ ’1 và ∆ ’2 cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với ∆ 1 và ∆ 2 . Chú ý: - Điểm O có thể lấy trên ∆ 1 hoặc ∆ 2 - Góc giữa hai đường thẳng không vượt quá 900. CABRI
  3. Cho hình chóp S.ABC có Ví d ụ 1 SA=SB=SC=AB=AC=a và BC = a 2 .Tính góc giữa hai đường thẳng SC và AB S M N A C P B
  4. 2. Hai đường thẳng vuông góc Định nghĩa: Hai đường thẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 900. Nhận xét:         Một đườngthẳng vuông góc với một trong haiđường thẳng song song thìvuong góc với đường thẳng còn lại Hoạt động CABRI
  5. Cho hình hộp thoi ABCD. AA C D D C BB có tất cả các Ví dụ 2 cạnh bằng a và A AB BA A ABC = BA = B BC = 600 . Tính diện tích tứ giác AA CD B B A D C B A' D' B' C'
  6. Cho hình tứ diện ABCD,trong đó Ví dụ 3 AB ⊥ AC , AB ⊥ BD .Gọi P và Q là các điểm lần lượt thuộc các đường thẳng AB và CD sao cho uur uuu uuu u r r uuu r A PA = k PB, QC =kkQD ( k 1) .Chứng minh rằng AB và PQ vuông góc với nhau. P B C Q D
Đồng bộ tài khoản