"Kế hoạch kinh doanh mảng chế biến gỗ năm 2009" của công ty CP tập đoàn gỗ Trường Thành

Chia sẻ: Chanh Thu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
1.036
lượt xem
417
download

"Kế hoạch kinh doanh mảng chế biến gỗ năm 2009" của công ty CP tập đoàn gỗ Trường Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày các mục tiêu chính, các chiến lược chính, kế hoạch nguyên liệu, kế hoạch dòng hàng, kế hoạch thị trường và khách hàng quốc tế... của công ty cổ phần tập đoàn gỗ Trường Thành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: "Kế hoạch kinh doanh mảng chế biến gỗ năm 2009" của công ty CP tập đoàn gỗ Trường Thành

 1. ® CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TẬ ĐOÀ KỸ NGHỆ TRƯỜNG THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH MẢNG CHẾ BIẾN GỖ NĂM 2009 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 1 ® CÁC MỤC TIÊU CHÍNH Ñaït doanh soá treân 900 tỷ VND (taêng khoaûng 30% so vôùi 2008) Ñaït lôïi nhuaän treân 30 tyû VND (taêng khoaûng 40% so vôùi 2008) Ñöùng trong Top 5 nhaø saûn xuaát vaø xuaát khaåu đồ gỗ coù doanh số cao nhaát Vieät Nam. 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 2 SQA Orienbtation 1
 2. ® CÁC CHIẾN LƯỢC CHÍNH 1. “TRONG NGUY CÓ CƠ” (khách hàng, thị trường, NVL, đối thủ cạnh tranh…) 2. CỦNG CỐ “SÂN NHÀ” 3. GIẢM THIỂU TỐI ĐA CHI PHÍ VỚI CHƯƠNG TRÌNH LEAN 6 SIGMA 4. TÁI CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 3 ® KẾ HOẠCH NGUYÊN LIỆU Tính theo doanh số Nguyên liệu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch Acacia và 14% 25% + 11% Cao Su Teak 47% 40% -7% Eucalyptus 25% 22% -3% Gỗ khác 14% 13% -1% 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 4 SQA Orienbtation 2
 3. ® KẾ HOẠCH DÒNG HÀNG Tính theo sản lượng container Hàng trong nhà: trên 50% (trên 1400 conts) Hàng ngoài trời: dưới 40% (dưới 1120 conts) Hàng ván sàn: dưới 10% (dưới 280 conts) 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 5 ® KẾ HOẠCH THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ Tiếp tục gia tăng thị phần tại các thị trường xuất khẩu truyền thống trên 20%/năm Xâm nhập sâu hơn vào thị trường hàng nội thất ở Mỹ và châu Âu, chủ yếu là dòng hàng nội thất trong phòng ăn, phòng khách và phòng ngủ, với kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm này chiếm trên 30% tổng doanh số Xúc tiến việc mở rộng thị trường Trung Đông; Xúc tiến bán hàng mạnh mẽ hơn tại thị trường trong nước với doanh thu trên 30% tổng doanh số 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 6 SQA Orienbtation 3
 4. ® KẾ HOẠCH THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA • Phát triển mạng lưới 5 cửa hàng và siêu thị nội thất trên toàn quốc (hiện đang có 3) • Phát triển mạng lưới 12 đại lý trên toàn quốc (hiện đang có 9) • Gia tăng hợp tác cung cấp sản phẩm (cửa, tủ bếp, ván sàn, bàn ghế, giường ngủ …) cho các công trình căn hộ, khu nghỉ mát, trường học và công sở cho các đối tác: VẠN PHÁT HƯNG, SÔNG ĐÀ, VINCOM, VINA LAND…. • Tiêu thụ ván PB và HPB E0 của TTI Với tiêu chí bán hàng lẻ với giá sỉ 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 7 ® KẾ HOẠCH QUAN TRỌNG KHÁC Tiếp tục thiết kế mới hơn 50 bộ/ năm để bán hàng là sản phẩm mà Công ty tự thiết kế trên 80% tổng sản lượng Giảm dự trữ nguyên vật liệu Chú trọng công tác quản lý dòng ngân lưu nhằm giảm chi phí tài chính tối đa Tối thiểu hóa hợp lý giá vốn hàng bán và các định phí nhằm mang lại lợi nhuận tối đa cho cổ đông 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 8 SQA Orienbtation 4
 5. ® DÖÏ KIEÁN KEÁT QUAÛ KINH DOANH HÔÏP NHAÁT % TREÂN HAÏ N G MUÏ C THAØNH TIEÀN DT TOÅ N G DOANH THU 905,106 100.00% GIAÙ VOÁ N HAØ N G BAÙ N 667,191 73.71% LAÕ I GOÄ P 237,915 26.29% CHI PHÍ HOAÏ T ÑOÄ N G TAØ I CHÍNH 101,560 11.22% Trong ñoù , laõ i vay phaû i traû laø 98,560 10.89% CHI PHÍ BAÙ N HAØ N G 27,279 3.01% CHI PHÍ QUAÛ N LYÙ DOANH NGHIEÄ P 70,018 7.74% LÔÏ I NHUAÄ N TÖØ HOAÏ T ÑOÄ N G KD 39,058 4.32% TOÅ N G LÔÏ I NHUAÄ N TRÖÔÙ C THUEÁ 39,058 4.32% THUEÁ THU NHAÄ P DOANH NGHIEÄ P 2,500 0.28% LÔÏ I NHUAÄ N SAU THUEÁ 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation 36,558 www.truongthanh.com 4.04% 9 KEÁT QUAÛ CUÛA TTF ® Lợi ích của Cổ đoâng thieåu soá döï kieán laø 6,25 tyû ñoàng Vaäy lôïi nhuaän roøng coøn laïi cuûa TTBD1 laø 30,3 tyû ñoàng (tăng khoảng 51.37% so với năm 2008) Coå phieáu löu haønh bình quaân trong kyø cuûa TTBD1 laø: 20.000.000 cp EPS cuûa TTF = 1515 ñoàng (taêng khoaûng 13,5% so vôùi naêm 2008) Ñaây laø keát quaû cuûa kòch baûn thò tröôøng hoài phuïc sau thaùng 6/2009. Neáu thöïc teá ngöôïc laïi thì döï kieán lôïi nhuaän seõ taêng thaønh 40-60 tyû ñoàng tuøy toác ñoä hoài phuïc 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 10 SQA Orienbtation 5
 6. ® CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TẬ ĐOÀ KỸ NGHỆ TRƯỜNG THÀNH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 11 ® MỤC TIÊU CHÍNH Mục tiêu Kịch bản thị Kịch bản thị trường chưa hồi trường hồi phục phục Tăng trưởng Tối thiểu Tối thiểu doanh số 20%/năm 30%/năm Tăng trưởng lợi Tối thiểu Tối thiểu nhuận 30%/năm 50%/năm Cổ tức Tối thiểu Tối thiểu 10%/mệnh giá 20%/mệnh giá EPS Tối thiểu 1200 Tối thiểu 3000 đồng đồng 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 12 SQA Orienbtation 6
 7. ® MỤC TIÊU CHÍNH TOP 3 nhà sản xuất, thương mại và xuất khẩu sản phẩm gỗ có doanh số cao nhất Việt Nam từ năm 2010; TOP 3 nhà sản xuất, thương mại và xuất khẩu sản phẩm gỗ có doanh số cao nhất ASEAN từ năm 2012; TOP 3 thương hiệu nội thất bằng gỗ tại thị trường nội địa từ năm 2010; TOP 3 nhà trồng rừng tư nhân có diện tích rừng trồng lớn nhất ASEAN từ năm 2015; 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 13 ® CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN TTF sẽ luôn tập trung trên 70% các nguồn lực cho ngành nghề cốt lõi của Công ty là trồng rừng và chế biến gỗ (kể cả sản xuất MDF, HPB và PB) Niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế, để đảm bảo nguồn huy động vốn lớn, đáp ứng các mục tiêu của Công ty Đưa thương hiệu quốc gia ra thị trường thế giới thông qua mạng lưới bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng tại các nước như Mỹ, Pháp và Anh quốc. 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 14 SQA Orienbtation 7
 8. ® KẾ HOẠCH TRUNG - DÀI HẠN Trở thành công ty mẹ của tổng cộng 6 nhà máy chế biến gỗ tại TP.HCM, Bình Dương và Phú Yên, để nâng tổng công suất của cả Tập đoàn lên hơn 50.000m3 tinh sản phẩm (tương đương 5000 conts) với doanh số hơn 1400 tỷ và lợi nhuận hơn 100 tỷ từ sau năm 2010 đối với mảng chế biến gỗ 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 15 ® KẾ HOẠCH TRUNG – DÀI HẠN Cùng với các công ty con và công ty liên kết chuyên trồng rừng thực hiện dự án 100.000ha rừng FSC tại Việt Nam. Từ năm 2010, khai thác chính 20.000 - 50.000m3/ năm (rừng đã mua) Từ năm 2016, khai thác chính 500.000 – 1.000.000m3/ năm (rừng trồng mới) LỢI NHUẬN từ tỉa thưa và khai thác chính từ năm 2010 đến 2015 là từ 20 đến 300 tỷ mỗi năm (tăng dần) LỢI NHUẬN từ tỉa thưa và khai thác chính từ năm 2016 là từ 1500 – 5000 tỷ mỗi năm (tăng dần) 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 16 SQA Orienbtation 8
 9. ® RỪNG TTF MUA LẠI TỪ CÔNG TY THEODORE ALEXANDER 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 17 ® KẾ HOẠCH TRUNG - DÀI HẠN Đầu tư vào công ty cổ phần quản lý cụm công nghiệp Trường Thành – Ea H’leo. Hiện nay, công ty này đã được cấp 50 hecta đất tiếp giáp xa lộ Xuyên Á (lộ giới 100m). Dự kiến sẽ được cấp thêm 100 hecta để mở rộng thêm trong năm 2009. Và cụm công nghiệp này cũng sẽ được tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng bởi UBND Tỉnh Dak Lak, công ty chỉ đầu tư trong giai đoạn sau đồng thời với việc cho các nhà đầu tư khác thuê. 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 18 SQA Orienbtation 9
 10. ® DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP TẠI DAK LAK 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 19 ® KẾ HOẠCH TRUNG - DÀI HẠN Thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại Nhơn Trạch – Đồng Nai: + Đã được chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai cho giai đoạn 1 gồm 56 hecta + Đã được phê duyệt quy hoạch 1/2000. Hiện đang làm 1/500 + Đây là phần đất theo quy hoạch của Nhà nước thì phải chừa lộ giới 100m cho đường cao tốc Thủ Thiêm – Nhơn Trạch 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 20 SQA Orienbtation 10
 11. ® ĐẤT DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI TẠI NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 21 ® DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI TẠI NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 22 SQA Orienbtation 11
 12. ® KẾ HOẠCH TRUNG - DÀI HẠN Thực hiện dự án Trung tâm Thương mại và Cao ốc văn phòng cho thuê tại Phú Yên, khi dự án hóa dầu 11,5 tỷ USD đi vào hoạt động: + Diện tích đất: 7100m2 + Mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, TP Tuy Hòa 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 23 ® ĐẤT DỰ ÁN CAO ỐC VĂN PHÒNG TẠI PHÚ YÊN 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 24 SQA Orienbtation 12
 13. ® KẾ HOẠCH TRUNG - DÀI HẠN Thực hiện dự án Siêu thị Nội thất, Trung tâm Thương mại và căn hộ chung cư tại Bình Dương: + Diện tích đất: 10.320m2 + Tại huyện Dĩ An, Bình Dương, tiếp giáp Khu Công nghiệp Sóng Thần 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 25 ® KẾ HOẠCH TRUNG - DÀI HẠN Duy trì và phát triển nhà máy gạch tuy-nen được đầu tư bởi TTDL1, quản lý tài nguyên mỏ đất sét có trữ lượng 2 triệu m3 có thể khai thác 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 26 SQA Orienbtation 13
 14. ® KẾT THÚC CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ QUAN TÂM 20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 27 SQA Orienbtation 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản