(Luyện thi cấp tốc Lý) Bí quyết giải nhanh bài tập mạch LC_Trắc nghiệm và đáp án

Chia sẻ: T N | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
218
lượt xem
121
download

(Luyện thi cấp tốc Lý) Bí quyết giải nhanh bài tập mạch LC_Trắc nghiệm và đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '(luyện thi cấp tốc lý) bí quyết giải nhanh bài tập mạch lc_trắc nghiệm và đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: (Luyện thi cấp tốc Lý) Bí quyết giải nhanh bài tập mạch LC_Trắc nghiệm và đáp án

  1. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí BÍ QUYẾT GIẢI NHANH BÀI TẬP MẠCH LC Câu 1: Chọn câu đúng. Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do: A. Hiện tượng tự cảm. B. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra trong mạch dao động. C. Hiện tượng cảm ứng điện từ. D. Nguồn điện không đổi tích điện cho tụ điện. Câu 2: Chọn câu đúng. Cường độ tức thời của dòng điện trong mạch dao động là i = 0,05sin2000t. Tụ điện trong mạch có điện dung C = 5 μF. Độ tự cảm của cuộn cảm là: A. 0,5 H B. 100 H C. 5.10-5 H D. 0,05 H Câu 3: Chọn câu đúng. Một khung dao động gồm một cuộn dây L và tụ điện C thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ điện là Qo = 10-5 C và cường độ dòng điện cực đại trong khung là Io = 10 A. Chu kỳ dao động của khung dao động là: A. 6,28.107s B. 62,8.106s C. 2.10-3s D. 0,628.10-5s Câu 4: Chọn câu đúng. Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm 10 μH, điện trở không đáng kể và tụ điện 12000 ρF, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6 V. Cường độ dòng điện cực đại chạy trong mạch là: A. 20,8.10-2A B. 122,5 A C. 14,7.10-2 A D. 173,2 A Câu 5: Khi mắc tụ C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có λ1 = 60 m; khi mắc tụ có điện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được λ2 = 80 m. Khi mắc song song C1 và C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là: A. 48 m B. 140 m C. 70 m D. 100 m Câu 6: Khi mắc tụ C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có λ1 = 60 m; khi mắc tụ có điện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được λ2 = 80 m. Khi mắc nối tiếp C1 và C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là: A. 140 m B. 100 m C. 70 m D. 48 m Câu 7: Chọn câu đúng. Một mạch dao động có tụ điện C = 0,5 μF. Để tần số dao động của mạch bằng 960 Hz thì độ tự cảm của cuộn dây là: A. 52,8 H B. 0,345 H C. 3,3.102 H D. 5,49.10-2 H Câu 8: Chọn câu đúng. Trong mạch dao động, dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây: A. Chu kỳ rất nhỏ. B. Tần số rất nhỏ. C. Năng lượng rất lớn D. Cường độ rất lớn. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
  2. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Câu 9: Chọn câu đúng. Mạch dao động của máy thu vô tuyến điện có cuộn cảm L = 25 μH. Để thu được sóng vô tuyến có bước sóng 100 m thì điện dung của tụ điện có giá trị là: A. 1,126nF B. 1,126pF C. 1,126.10-10F D. 112,6pF Câu 10: Chọn câu đúng. Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có độ tự cảm L = 10 µH và điện dung C biến thiên từ 10 pF đến 250 pF. Máy có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng từ: A. 10 m đến 95 m B. 18,8 m đến 94,2 m C. 20 m đến 100 m D. 18,8 m đến 90 m Câu 11: Chọn câu đúng. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động: 1 A. biến thiên điều hoà với tần số f = . B. biến thiên điều hoà với tần số 2π LC 1 f= . 2πLC LC C. biến thiên điều hoà với tần số f = . D. biến thiên điều hoà với tần số 2π f = 2π LC . Câu 12: Chọn câu đúng. Trong mạch dao động của máy thu vô tuyến điện, tụ điện có điện dung biến đổi từ 60 ρF đến 300 ρF. Để máy thu có thể bắt được các sóng từ 60 m đến 3000 m thì cuộn cảm có độ tự cảm nằm trong giới hạn: A. 0,17.10-4 H ≤ λ ≤ 78.10-4 H B. 3,36.10-4 H ≤ λ ≤ 84.10-4 H C. 0,17.10-4 H ≤ λ ≤ 15.10-4 H D. 0,169.10-4H ≤ λ ≤ 84.10-4H Câu 13: Chọn câu đúng. Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 5 mH và tụ điện có điện dung 50 μF. Hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ điện là 10 V. Năng lượng của mạch dao động là: A. 25 mJ B. 2,5 mJ C. 106 J D. 1,25 mJ Câu 14: Chọn câu đúng. Nguyên tắc thu sóng điện từ: A. mắc phối hợp một máy phát dao động điều hòa với một ăngten. B. mắc phối hợp mạch dao động với một ăngten. C. máy hạ thế và ăngten. D. mỗi máy thu đều phải có ăngten để thu sóng. Câu 15: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào A. hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường B. hiện tượng giao thoa sóng điện từ C. hiện tượng cộng hưởng của mạch LC Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 2
  3. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí D. hiện tượng bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở Câu 16: Phát biểu nào sau đây sai A. Có thể dùng Ampe kế đo trực tiếp dòng điện dẫn B. Dòng điện dịch là do điện trường biến thiên sinh ra C. Có thể dùng Ampe kế đo trực tiếp dòng điện dịch D. Dòng điện dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích Câu 17: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ C. Khi tăng độ tự cảm lên 2 lần và giảm điện dung của tụ đi 2 lần thì tần số của mạch dao động sẽ A. Tăng 2 lần B. Giảm 2 lần C. Không đổi D. Tăng 4 lần Câu 18: Chọn câu đúng. Một máy thu vô tuyến điện có mạch dao động gồm cuộn cảm L = 5 μH và tụ điện C = 2000 ρF. Bước sóng của sóng vô tuyến mà máy thu được: A. 5957,7 m B. 18,84.104 m C. 18,84 m D. 188,4 m Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện từ trường? A. Điện trường và từ trường tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau. B. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường. C. Vận tốc lan truyền của điện từ trường trong chất rắn lớn nhất, trong chất khí bé nhất và không lan truyền được trong chân không. D. A, B và C đều đúng. Câu 20: Chọn câu đúng. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm tụ điện điện dung C = 90 ρF, và cuộn dây có hệ số tự cảm L = 14,4 μH. Các dây nối có điện trở không đáng kể. Máy thu có thể thu được sóng có tần số: A. 39,25.103 H z B. 103 Hz C. 174.106 Hz D. 4,42.106 Hz Câu 21: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li để liên lạc trong vũ trụ A. Sóng trung B. Sóng ngắn C. Sóng cực ngắn D. Sóng dài Câu 22: Khi mắc tụ C1 với cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là f1 = 6 kHz; khi mắc tụ có điện dung C2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là f 2 = 8 kHz. Khi mắc song song C1 và C2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là A. 7 kHz B. 14 kHz C. 10 kHz D. 4,8 kHz Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 3
  4. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Câu 23: Chọn câu đúng. Một mạch dao động có tần số riêng 100 kHz và tụ điện điện dung C = 5.10-3 µF. Độ tự cảm L của mạch dao động là: A. 2.10-4 H B. 5.10-4 H C. 5.10-3 H D. 5.10-5 H Câu 24: Chọn câu đúng. Dao động điện từ trong mạch dao động LC là quá trình: A. chuyển hóa qua lại giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường nhưng tổng của chúng tức là năng lượng của mạch dao động không đổi. B. điện tích trên tụ điện biến đổi không tuần hoàn. C. có hiện tượng cộng hưởng xảy ra thường xuyên trong mạch dao động. D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên theo hàm bậc nhất đối với thời gian. Câu 25: Chọn câu đúng. Một mạch dao động gồm một cuộn dây L và tụ điện C thực hiện dao động điện từ tự do. Để bước sóng của mạch dao động tăng lên hai lần thì phải thay tụ điện C bằng tụ điện C’ có giá trị: A. C’ = 2C B. C’ = C/2 C. C’ = C/4 D. C’ = 4C Câu 26: Chọn điều kiện ban đầu thích hợp để điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC có dạng q = Q0sinωt . Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng từ cực đại của mạch dao động: 1 2 2 Q0 1 2 2 1 2 A. W0t = Li 0 B. W0t = C. W0t = Lω Q0 D. W0t = LI0 2 2C 2 2 Câu 27: Mạch dao động có tụ điện với điện dung C = 1 µ F , ban đầu được tích điện đến 100 V, sau đó cho mạch thực hiện dao động diện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch đến khi tắt hẳn là: A. 10 mJ B. 10 KJ C. 5 mJ D. 5 KJ Câu 28: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ C. Khi tăng điện dung của tụ lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch: A. Giảm 4 lần B. Tăng 4 lần C. Tăng 2 lần D. Giảm 2 lần Câu 29: Chọn câu đúng. Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện. Gọi U 0C là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện, I 0 là cường độ dòng điện cực đại thì chu kỳ dao động của mạch là: Q0 I0 Q0 A. T = 2π B. T = C. T = 2πI0 Q0 D. T = I0 2πQ0 2πI 0 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 4
  5. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Câu 30: Chọn câu đúng. Chu kỳ dao động điện từ trong mạch dao động L, C được xác định bởi biểu thức: 1 L 1 1 C A. T = 2π LC B. T = C. T = D. T = 2π C 2π LC 2π L Câu 31: Chọn câu đúng. Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm 0,2 H và tụ điện có điện dung C = 10 μF thực hiện dao động điện từ tự do. Biết cường độ cực đại trong khung là Io = 0,012 A. Khi cường độ dòng điện tức thời i = 0,01A thì hiệu điện thế cực đại và hiệu điện thế tức thời giữa hai bản tụ điện là: A. Uo = 5,4 V ; u = 0,94 V B. Uo = 1,7 V ; u = 20 V C. Uo = 5,4 V ; u = 20 V D. Uo = 1,7 V ; u = 0,94V Câu 32: Chọn câu đúng. A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung. B. Năng lượng điện luôn luôn bằng năng lượng từ. C. Năng lượng của mạch dao động gồm năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện. D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên theo hàm bậc nhất đối với thời gian. Câu 33: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động? A. Năng lượng trong mạch dao động gồm năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm. B. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung. 1 C. Tần số dao động f = chỉ phụ thuộc vào đặc tính của mạch dao động. 2π LC D. A, B và C đều đúng. Câu 34: Chọn câu đúng. Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 5 mH và tụ điện có điện dung 50 μF. Chu kỳ dao động riêng của mạch là: A. 99,3 s B. 0,0314 s C. 3,14.10-4 s D. 31,4.10-4 s Câu 35: Chọn câu đúng. Mạch dao động của máy thu vô tuyến có cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,5 μH đến 10 μH và tụ điện với điện dung biến thiên từ 10 ρF đến 50 ρF. Máy thu có thể bắt được các sóng vô tuyến trong dải sóng: A. 421,3 m ≤ λ ≤ 1332 m B. 4,2 m ≤ λ ≤ 133,2 m C. 4,2 m ≤ λ ≤ 13,32 m D. 4,2 m ≤ λ ≤ 42,15 m Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 5
  6. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Câu 36: Chọn câu đúng. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về các sóng vô tuyến? A. Năng lượng của sóng ngắn lớn hơn sóng trung. B. Sóng điện từ có tần số hàng nghìn Hz trở lên mới gọi là sóng vô tuyến. C. Sóng cực ngắn là sóng không bị tầng điện li phản xạ hoặc hấp thụ. D. A, B và C đều đúng. Câu 37: Chọn câu đúng. Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện thì hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0C liên hệ với cường độ dòng điện cực đại I0 bởi biểu thức: L L L A. U 0C = I0 B. U 0C = I0 C. Một giá trị khác D. U 0C = I0 C C πC Giáo viên:Phạm Trung Dũng Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 6
  7. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí BÍ QUYẾT GIẢI NHANH BÀI TẬP MẠCH LC 1A 11A 21C 31D 2D 12D 22D 32A 3D 13D 23B 33D 4C 14B 24A 34D 5D 15C 25D 35D 6D 16C 26A 36D 7D 17C 27C 37A 8A 18D 28C 9D 19B 29A 10C 20D 30A Giáo viên:Phạm Trung Dũng Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản