[Luyện thi tiếng Anh] Test on English_02

Chia sẻ: Love Love | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
200
lượt xem
122
download

[Luyện thi tiếng Anh] Test on English_02

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '[luyện thi tiếng anh] test on english_02', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: [Luyện thi tiếng Anh] Test on English_02

  1. Thong Linh High School Test of English Mã Đề: T111 Class: 12 CB….. Time alotted: 15minutes Name: ……………………… Chọn MỘT từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại.(1đ) Câu 1: A. academic B. physical C. primary D. chemistry Câu 2: A. archeology B. geographical C. philosophy D. engineering Chọn phương án tốt nhất để hoàn thành các câu sau. (6đ) Câu 3: _____ must satisfy the requirements for admission to the university. A. Applying B. Application C. Applied D. Applicants Câu 4: The national curriculum is _____up of more than ten subjects. A. making B. made C. to make D. make Câu 5: The first step in the application process to tertiary study in Vietnam is _____ in and sending the application form in March. A. fulfilling B. filling C. writing D. getting Câu 6: We have to _____ an exam at the end of the course. A. do B. take C. write D. make Thong Linh High School Test of English Mã Đề: T112 Class: 12 CB….. Time alotted: 15minutes Name: ……………………… Hãy xác định một lỗi sai trong số các từ/cụm từ được gạch dưới chân ở mỗi câu sau. (3đ) Câu 1: It is thought that smoking should definitely being banned in public places. A B C D Câu 2: John was very sad. If he studied harder last year, he would have got better results in his study. A B C D Câu 3: I would have made a serious mistake unless I hadn’t followed my father’s advice. A B C D Câu 4: After questioning for a while, he finally admitted having stolen my bicycle. A B C D Chọn phương án tốt nhất để hoàn thành các câu sau. (6đ) Câu 5: My mother didn’t blame anything _____ my failure in the final exam. A. in B. for C. about D. with Câu 6: We have to _____ an exam at the end of the course. A. take B. do C. write D. make Thong Linh High School Test of English Mã Đề: T113 Class: 12 CB….. Time alotted: 15minutes Name: ……………………… Chọn MỘT từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại.(1đ) Câu 7: In Vietnam, a stage of studychemistry aged fromC. to 10 is called _____ education. 1: A. physical B. for children 6 academic D. primary A. upper secondary Câu 2: A. geographical B. pre-school philosophy C. primary archeology D. lower secondary engineering Câu 8: My mother didn’t blame anything _____ my failure in the final exam. Hãy xác định một lỗi sai trongB. aboutừ/cụm từ được gạch dưới chân ở mỗi câu sau. (3đ) A. with số các t C. in D. for Câu 9: If youquestioning for a while, thefinally admitted having stolen my bicycle. 3: After _____ to be chosen for he job, you’ll have to be experienced in the field. A. would want A B B. wanted C C. had wanted D D. want Câu 10:ItThe academic year in England isdefinitelyinto 3 terms, eachpublic places. 4: is thought that smoking should divided being banned in of which is seperated by one-week break called _____ term. A B C D Câu 5: John was very sad. If he B. finalharder last year, heC. pre- have got better results mid- study. A. half studied would D. in his Hãy xác định A ột lỗi sai trong sốB từ/cụm từ được gạch dưới chân ở mỗi câu sau. (3đ) m các C D Câu 11:I After questioning for a while, he finally admitted having stolen my bicycle. 6: would have made a serious mistake unless I hadn’t followed my father’s advice. A A B B C C D D Câu 12: It is thought that smoking should definitely being banned in public places. A B C D Câu 13: John was very sad. If he studied harder last year, he would have got better results in his study. A B C D Câu 14: I would have made a serious mistake unless I hadn’t followed my father’s advice. A B C D
  2. Câu 7: The first step in the application process to tertiary study in Vietnam is _____ in and sending the application form in March. A. filling B. fulfilling C. getting D. writing Câu 8: The national curriculum is _____up of more than ten subjects. A. made B. make C. making D. to make Câu 9: In Vietnam, a stage of study for children aged from 6 to 10 is called _____ education. A. lower secondary B. upper secondary C. pre-school D. primary Câu 10: _____ must satisfy the requirements for admission to the university. A. Applied B. Applicants C. Application D. Applying Câu 11: The academic year in England is divided into 3 terms, each of which is seperated by one-week break called _____ term. A. final B. half C. mid- D. pre- Câu 12: If you _____ to be chosen for the job, you’ll have to be experienced in the field. A. would want B. wanted C. want D. had wanted Chọn MỘT từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại.(1đ) Câu 13: A. geographical B. engineering C. archeology D. philosophy Câu 14: A. physical B. chemistry C. primary D. academic Chọn phương án tốt nhất để hoàn thành các câu sau. (6đ) Câu 7: We have to _____ an exam at the end of the course. A. make B. do C. write D. take Câu 8: If you _____ to be chosen for the job, you’ll have to be experienced in the field. A. want B. wanted C. had wanted D. would want Câu 9: My mother didn’t blame anything _____ my failure in the final exam. A. for B. with C. in D. about Câu 10: In Vietnam, a stage of study for children aged from 6 to 10 is called _____ education. A. upper secondary B. primary C. lower secondary D. pre-school Câu 11: _____ must satisfy the requirements for admission to the university. Đáp án T111: A. Application B. Applying C. Applicants D. Applied Câu 12: The national curriculum is _____up of more than ten subjects. A. making B. to make C. make D. made Câu 13: The first step in the application process to tertiary study in Vietnam is _____ in and sending the application form in March. A. getting B. fulfilling C. writing D. filling Câu 14: The academic year in England is divided into 3 terms, each of which is seperated by one-week break called _____ term. A. mid- B. pre- C. half D. final
  3. 1. A 4. B 7. C 10. A 13. B 2. C 5. B 8. D 11. A 14. C 3. D 6. B 9. D 12. C Đáp án T112: 1. C 4. A 7. A 10. B 13. D 2. B 5. B 8. A 11. B 14. D 3. C 6. A 9. D 12. C Đáp án T113: 1. C 4. C 7. D 10. B 13. D 2. B 5. B 8. A 11. C 14. C 3. A 6. C 9. A 12. D
Đồng bộ tài khoản