intTypePromotion=1

[Luyện thi tiếng Anh] Test on English_03

Chia sẻ: Love Love | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
211
lượt xem
97
download

[Luyện thi tiếng Anh] Test on English_03

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '[luyện thi tiếng anh] test on english_03', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: [Luyện thi tiếng Anh] Test on English_03

  1. Thong Linh High School Date: _____________________ Mã đề: 001 Class:__________________ Test on English Name:__________________ Time: 15 minutes. Marks Hãy xác định một lỗi sai trong số các từ/cụm từ được gạch dưới chân ở mỗi câu sau. (2,25đ) Câu 1: She went to the dentist because she got an toothache. A B C D Câu 2: It was very cold even though she did not put on her coat. A B C D Câu 3: The students suggested buying flowers for the teachers in the Teachers' Day. A B C D Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại: (1đ) Câu 4: A. exchange B. technology C. chore D. much Câu 5: A. great B. measure C. leisure D. weather Chọn phương án tốt nhất để hoàn thành các câu sau: (6,75đ) Câu 6: For more than ten years, we have seen the significant …………….. in the economy of our country. A. developed B. developers C. develop D. developments ……………………………………………………………………………………………………………………... Thong Linh High School Date: _____________________ Mã đề: 002 Class:__________________ Test on English Name:__________________ Time: 15 minutes. Marks Chọn phương án tốt nhất để hoàn thành các câu sau: (6,75đ) Câu 1: The company is calling for government …………...…… to save the steel company. A. interruption B. invention C. intervention D. intersection Câu 2: In the future, fatal diseases will be ....................... from the world. A. eradicated B. transmitted C. erased D. given Câu 3: Are you free ............ Saturday? A. for B. on C. in D. at Câu 4: The company was…………. because of a shortage of orders. A. dissolved B. involved C. solved D. resolved Câu 5: For more than ten years, we have seen the significant …………….. in the economy of our country. A. develop B. developed C. developments D. developers Câu 6: Though he tried hard, he didn’t succeed. ……………………………………………………………………………………………………………………... Thong Linh High School Date: _____________________ Mã đề: 003 Class:__________________ Test on English Name:__________________ Time: 15 minutes. Marks Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại: (1đ) Câu 1: A. measure B. weather C. great D. leisure Câu 2: A. much B. technology C. exchange D. chore Chọn phương án tốt nhất để hoàn thành các câu sau: (6,75đ) Câu 3: I can’t remember if I saw that film on television or at ……….………. cinema. A. an B. a C. the D. ø Câu 4: For more than ten years, we have seen the significant …………….. in the economy of our country. A. developments B. develop C. developed D. developers Câu 5: His car is different ................ mine. A. to B. from C. in D. about Câu 6: Though he tried hard, he didn’t succeed. A. In spite of trying hard, he didn’t succeed. B. Even though he tried hard, but he didn’t succeed. C. Despite he tried hard, he didn’t succeed. D. In spite of he tried hard, he didn’t succeed.
  2. Câu 7: He is now so weak that the doctors are ………………… about his chances of making a full recovery. A. optimists B. pessimists C. optimistic D. pessimistic Câu 8: The company was…………. because of a shortage of orders. A. involved B. solved C. resolved D. dissolved Câu 9: Are you free ............ Saturday? A. at B. on C. in D. for Câu 10: His car is different ................ mine. A. about B. from C. to D. in Câu 11: In the future, fatal diseases will be ....................... from the world. A. given B. eradicated C. erased D. transmitted Câu 12: The company is calling for government …………...…… to save the steel company. A. intervention B. intersection C. interruption D. invention Câu 13: Though he tried hard, he didn’t succeed. A. Despite he tried hard, he didn’t succeed. B. In spite of he tried hard, he didn’t succeed. C. Even though he tried hard, but he didn’t succeed. D. In spite of trying hard, he didn’t succeed. Câu 14: I can’t remember if I saw that film on television or at ……….………. cinema. A. the B. an C. ø D. a …………………………………………………………………………………………………………………….. A. In spite of he tried hard, he didn’t succeed. B. Despite he tried hard, he didn’t succeed. C. In spite of trying hard, he didn’t succeed. D. Even though he tried hard, but he didn’t succeed. Câu 7: His car is different ................ mine. A. from B. about C. in D. to Câu 8: He is now so weak that the doctors are ………………… about his chances of making a full recovery. A. pessimists B. optimists C. optimistic D. pessimistic Câu 9: I can’t remember if I saw that film on television or at ……….………. cinema. A. ø B. a C. an D. the Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại: (1đ) Câu 10: A. leisure B. great C. measure D. weather Câu 11: A. chore B. exchange C. much D. technology Hãy xác định một lỗi sai trong số các từ/cụm từ được gạch dưới chân ở mỗi câu sau. (2,25đ) Câu 12: She went to the dentist because she got an toothache. A B C D Câu 13: It was very cold even though she did not put on her coat. A B C D Câu 14: The students suggested buying flowers for the teachers in the Teachers' Day. A B C D ……………………………………………………………………………………………………………………... Câu 7: In the future, fatal diseases will be ....................... from the world. A. eradicated B. erased C. given D. transmitted Câu 8: Are you free ............ Saturday? A. at B. for C. in D. on Câu 9: The company is calling for government …………...…… to save the steel company. A. intersection B. interruption C. invention D. intervention Câu 10: The company was…………. because of a shortage of orders. A. resolved B. dissolved C. involved D. solved Câu 11: He is now so weak that the doctors are ………………… about his chances of making a full recovery. A. pessimists B. pessimistic C. optimistic D. optimists Hãy xác định một lỗi sai trong số các từ/cụm từ được gạch dưới chân ở mỗi câu sau. (2,25đ) Câu 12 The students suggested buying flowers for the teachers in the Teachers' Day. A B C D Câu 13: It was very cold even though she did not put on her coat. A B C D Câu 14: She went to the dentist because she got an toothache. A B C D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản