intTypePromotion=1
ADSENSE

"Thương hiệu của lãnh đạo phải là cá tính" - Donald Trump.

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

206
lượt xem
102
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Cá tính" nghĩa là gì? Đó không phải là ăn mặc kỳ cục, nói năng kỳ cục và làm những điều kỳ cục. Với ông trùm bất động sản Donald Trump, cá tính trước tiên phải là sự am hiểu chính bản thân mình, giữ chữ tín, dám hành động và cuốn hút bằng sự “ngắn gọn”. Có được như vậy, bạn có thể kiếm tiền và lãnh đạo ngay cả khi... đang ngủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: "Thương hiệu của lãnh đạo phải là cá tính" - Donald Trump.

  1. Xây thương hiệu bằng... cá tính “Cá tính” nghĩa là gì? Đó không ph ả i là ăn m ặ c kỳ c ụ c, nói năng kỳ c ụ c và làm nh ữ ng đi ề u kỳ c ụ c. V ớ i ông trùm b ấ t đ ộ ng s ả n Donald Trump, cá tính tr ướ c tiên ph ả i là s ự am hi ể u chính b ả n thân mình, gi ữ ch ữ tín, dám hành đ ộ ng và cu ố n hút b ằ ng s ự “ng ắ n g ọ n”. Có đ ượ c nh ư v ậ y, b ạ n có th ể ki ế m ti ề n và lãnh đ ạ o ngay c ả khi... đang ng ủ . Ph ả i bi ế t mình mu ố n gì M ộ t qu ả n lý t ố t ph ả i là ng ườ i bi ế t đánh th ứ c kh ả năng ti ề m ẩ n c ủ a nh ữ ng ng ườ i làm vi ệ c quanh mình. Tôi có m ộ t ng ườ i b ạ n cũ làm vi ệ c ở ph ố Wall. Công vi ệ c c ủ a c ậ u ấ y không đ ượ c t ố t l ắ m. Vì quý m ế n c ậ u ấ y, tôi nói v ớ i c ậ u ấ y r ằ ng trông c ậ u ấ y ngày càng gi ố ng m ộ t k ẻ th ấ t b ạ i. Tôi không mu ố n n ặ ng l ờ i, nh ư ng nghĩ r ằ ng đi ề u đó t ố t cho c ậ u ấ y. C ậ u ấ y nói r ằ ng, c ậ u ấ y c ả m th ấ y bó bu ộ c khi ph ả i n ố i ti ế p nghi ệ p tài chính c ủ a gia đình. Khi đ ượ c h ỏ i thích làm gì, c ậ u ấ y nói r ằ ng c ậ u ấ y thích công vi ệ c chăm c ỏ t ạ i câu l ạ c b ộ ch ơ i golf. C ậ u ấ y thích golf, am hi ể u v ề nó và luôn quan tâm đ ế n nó. Tôi khuyên c ậ u ấ y chuy ể n sang ngành công nghi ệ p golf thay vì c ố ch ị u đ ự ng công vi ệ c tài chính. Thay đ ổ i qu ả là khó khăn, nh ư ng gi ờ c ậ u ấ y đã tr ở nên r ấ t thành đ ạ t, vui v ẻ và kh ỏ e m ạ nh. Đi ề u tôi mu ố n nói ở đây là b ạ n ph ả i ph ả i bi ế t t ự ki ể m soát b ả n thân và dám thay đ ổ i. N ế u cu ộ c s ố ng hi ệ n t ạ i không ph ả i là nh ữ ng gì b ạ n mong đ ợ i đ ừ ng ng ầ n ng ạ i t ự h ỏ i b ả n thân đâu là b ạ n, đâu là nh ữ ng gì c ầ n và phù h ợ p v ớ i b ạ n. Hãy c ắ m ngu ồ n đi ệ n c ủ a mình vào m ộ t cái ổ khác, đ ể th ấ y mình ho ạ t đ ộ ng t ố t h ơ n. B ả n thân tôi v ố n thích s ự c ạ nh tranh. Tôi nghĩ, đó là đi ề u t ố t. Th ự c t ế , khi m ọ i ng ườ i h ỏ i tôi bí quy ế t thành công, tôi th ườ ng nói r ằ ng đ ừ ng bao gi ờ b ằ ng lòng v ớ i nh ữ ng gì mình đang có. Ch ỉ có cách ấ y, b ạ n m ớ i có th ể th ấ y đ ượ c s ứ c m ạ nh c ủ a b ạ n đ ế n đâu. Đi ề u đó có nghĩa là hãy đ ố i m ặ t v ớ i nh ữ ng nh ượ c đi ể m và đ ừ ng t ự hào v ớ i nh ữ ng gì mình đang có. Hãy tìm hi ể u v ề nh ữ ng ng ườ i thành công h ơ n b ạ n t ự ki ể m đi ể m xem mình có gì ch ư a b ằ ng h ọ . Tôi cũng th ườ ng so sánh v ớ i b ả n thân và c ố g ắ ng đ ể tr ở nên t ố t h ơ n. “Hành đ ộ ng”ch ỉ là l ờ i nói n ế u không hành đ ộ ng Tôi đ ượ c t ờ BusinessWeek ch ọ n là m ộ t trong m ườ i doanh nhân có s ứ c c ạ nh tranh nh ấ t th ế gi ớ i. Đó qu ả là m ộ t vinh d ự l ớ n lao. Nh ư ng ch ắ c ch ắ n, tôi s ẽ bi ế n nó tr ở thành đ ộ ng l ự c đ ể đ ạ t đ ượ c nh ữ ng thành công l ớ n h ơ n n ữ a.
  2. N ế u b ạ n không mu ố n ng ồ i la cà quán xá, nhâm nhi m ộ t tách cà phê và nhìn cu ộ c đ ờ i trôi tu ộ t đi, tôi khuyên b ạ n hãy b ắ t đ ầ u bi ế n nh ữ ng gì b ạ n mu ố n trong cu ộ c s ố ng thành s ự th ậ t. Có m ộ t câu chuy ệ n th ế này: 5 con ế ch cùng ng ồ i trên m ộ t súc g ỗ . B ố n con quy ế t đ ị nh nh ẩ y đi, h ỏ i còn m ấ y con? Câu tr ả l ờ i là năm, b ở i có s ự khác bi ệ t gi ữ a l ờ i nói và hành đ ộ ng. Vì th ế , tr ướ c tiên, tôi khuyên b ạ n hãy n ỗ l ự c đ ể có cho mình m ộ t t ấ m b ằ ng đ ạ i h ọ c. Theo tôi, nó s ẽ đ ư a b ạ n ti ế n xa trong cu ộ c s ố ng và trong th ế gi ớ i kinh doanh đ ầ y c ạ nh tranh ngày nay. Th ứ hai, hãy luôn l ạ c quan và c ố g ắ ng đ ể tr ở thành ng ườ i l ạ c quan. Nó s ẽ giúp b ạ n thành công. L ấ y ví d ụ m ộ t b ứ c t ườ ng g ạ ch. Nó đang c ả n đ ườ ng đi c ủ a b ạ n. T ố t thôi, đó là đi ề u th ườ ng x ả y ra. Nh ư ng b ạ n có quy ề n l ự a ch ọ n. B ạ n có th ể b ỏ đi, có th ể trèo qua t ườ ng, đi bên d ướ i ho ặ c xung quanh t ườ ng. Nói cách khác đ ừ ng đ ể b ấ t c ứ th ứ gì c ả n đ ườ ng b ạ n. Hãy đi ề u ch ỉ nh cho b ả n thân luôn cân b ằ ng r ồ i dùng s ự l ạ c quan đánh b ạ i s ự bi quan. N ế u là ng ườ i l ạ c quan thì ch ẳ ng đi ề u gì có th ể khi ế n b ạ n g ụ c ngã. Và cu ố i cùng, đ ừ ng trông mong gì vào ng ườ i khác, hãy t ự giúp mình. Gi ữ tín nhi ệ m - Bí quy ế t thành công Đi ề u gì s ẽ giúp b ạ n ti ế n xa trong gi ớ i doanh nhân? Không ph ả i trí t ụ ê. Không ph ả i đ ạ o đ ứ c. Đ ơ n gi ả n ch ỉ là b ạ n ph ả i gi ữ l ờ i, ho ặ c trong m ộ t s ố tr ườ ng h ợ p, hãy nh ớ b ạ n đã nói gì. Đi ề u đó có v ẻ "đ ơ n gi ả n", nh ư ng l ạ i không d ễ th ự c hi ệ n đ ố i v ớ i m ộ t s ố ng ườ i. Tôi đ ế n t ừ th ế gi ớ i c ủ a các công trình xây d ự ng và phát tri ể n đ ị a ố c, v ố n n ổ i ti ế ng là khó khăn và nhi ề u đòi h ỏ i, và còn c ả s ự chính xác n ữ a. Không th ể có s ự t ươ ng đ ố i trong khi xây d ự ng, vì nhi ề u ng ườ i có th ể b ị th ươ ng vì s ự t ươ ng đ ố i đó. "Cho qua" là không th ể ch ấ p nh ậ n đ ượ c. Và tôi đã áp d ụ ng cách suy nghĩ đó vào m ọ i vi ệ c mà tôi làm. Có m ộ t cam k ế t trong ngành xây d ự ng là không đ ượ c xây c ẩ u th ả . Tôi không li ề u m ạ ng đ ố i v ớ i s ự an toàn và tài s ả n c ủ a ng ườ i khác. Và n ế u tôi đ ượ c bi ế t đ ế n là ng ườ i c ự c kì c ẩ n th ậ n, thì có lý do cho chuy ệ n đó. Hành đ ộ ng và l ờ i nói r ố t c ụ c cũng s ẽ mang l ạ i b ạ n ch ỉ m ộ t trong hai đi ề u: chính tr ự c ho ặ c không chính tr ự c. Tôi đ ủ kinh nghi ệ m đ ể bi ế t đ ượ c giá tr ị c ủ a s ự trung th ự c. V ớ i m ộ t doanh nhân, đó là s ứ c m ạ nh có th ể giúp b ạ n v ượ t qua đ ượ c t ấ t c ả m ọ i chuy ệ n. T ạ o cho mình s ứ c hút b ằ ng... “ng ắ n g ọ n” Nói ng ắ n g ọ n là l ị ch s ự . Nó ch ứ ng t ỏ r ằ ng b ạ n tôn tr ọ ng th ờ i gian c ủ a ng ườ i khác. Khi ph ả i nghe nh ữ ng bài thuy ế t trình vô t ậ n, đ ầ u óc con ng ườ i th ườ ng tr ở nên thi ế u t ậ p trung, h ọ khó lòng l ắ ng nghe nh ữ ng gì b ạ n nói. Nh ữ ng ng ườ i nói nhi ề u th ườ ng làm ng ườ i nghe m ấ t h ứ ng.
  3. Tr ướ c khi c ộ ng tác v ớ i nhà th ầ u khoán Brazil Ricardo Bellino ở Trump Realty, Brazil – đ ị a đi ể m s ẽ tr ở thành khu liên h ợ p gi ả i trí và sân golf l ớ n nh ấ t M ỹ La tinh, tôi quy ế t đ ị nh ch ỉ dành cho ông ấ y 3 phút đ ể gi ả i trình ý t ưở ng. Tôi b ậ n r ộ n và không mu ố n nghe m ộ t bài thuy ế t trình dài. Tôi t ưở ng ông ra s ẽ t ừ ch ố i. Nh ư ng không. Ricardo đã có m ộ t bài thuy ế t trình tuy ệ t v ờ i trong đúng kho ả ng th ờ i gian cho phép. Chính đi ề u đó đã khi ế n tôi th ự c s ự c ả m th ấ y b ị mê ho ặ c v ớ i th ỏ a thu ậ n mà ông ta đ ư a ra. Gi ờ đây chúng tôi là c ộ ng s ự . Hãy t ự đ ặ t ra cho b ả n thân nh ữ ng gi ớ i h ạ n. Ban đ ầ u là thuy ế t trình trong kho ả ng th ờ i gian 5 phút, r ồ i d ầ n bi ế n thành 3 phút. B ấ t c ứ cái gì dài h ơ n s ẽ gây c ả m giác đó là m ộ t bài gi ả ng lê thê. Hãy nh ớ r ằ ng, ng ườ i b ậ n r ộ n không thích nghe nh ữ ng thông tin th ừ a thãi. Chính vì th ế , hãy cho h ọ nh ữ ng gì c ầ n thi ế t nh ấ t. Th ươ ng hi ệ u ph ả i là cá tính Tôi ch ư a bao gi ờ có ý đ ị nh bi ế n tên mình thành m ộ t th ươ ng hi ệ u. Nh ư ng nh ữ ng ý t ưở ng và hàng lo ạ t lý do khác đã khi ế n Trump tr ở thành m ộ t th ươ ng hi ệ u n ổ i ti ế ng. T ấ t c ả b ắ t đ ầ u t ừ Trump Tower. Nó đóng vai trò nh ư hình t ượ ng v ề ý t ưở ng th ươ ng hi ệ u c ủ a tôi. Ngay t ừ khi b ắ t đ ầ u tôi mu ố n t ấ t c ả nh ữ ng gì tôi làm đ ạ t k ế t qu ả t ố t nh ấ t, có ch ấ t l ượ ng cao nh ấ t. Th ươ ng hi ệ u Trump đi cùng v ớ i ti ề n b ạ c. Ng ườ i ta b ỏ ra r ấ t nhi ề u ti ề n đ ể thuê văn phòng trong tòa nhà c ủ a tôi b ở i nó g ắ n li ề n v ớ i tôi và nh ữ ng ý t ưở ng c ủ a tôi. Tôi luôn c ố g ắ ng t ạ o ra nh ữ ng gì hoàn mĩ nh ấ t, mu ố n cung c ấ p cho khách hàng c ủ a mình nh ữ ng th ứ t ố t h ơ n h ọ mong đ ợ i. T ạ o ra th ươ ng hi ệ u có nghĩa là b ạ n ki ế m ti ề n ngay c ả khi đang ng ủ . Chìa khóa cho thành công là luôn luôn đ ư a ra nh ữ ng quy ế t đ ị nh, d ự li ệ u có th ể đem l ạ i hi ệ u qu ả dù cho là sau này. Đ ố i v ớ i tôi, vi ệ c tr ở thành m ộ t th ươ ng hi ệ u n ổ i ti ế ng không có nghĩa là c ứ g ắ n tên tôi vào b ấ t c ứ th ứ hàng hóa nào, mi ễ n là nó không làm tôi x ấ u h ổ . Không, tôi tin r ằ ng b ấ t c ứ th ứ gì g ắ n tên tôi đ ề u ph ả i ph ả n ánh đ ượ c chính xác tôi là ai.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=206

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2