intTypePromotion=1

“Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis trong việc thành lập bản đồ địa chính tờ bản đồ số một của xã Phú hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, 2012”.

Chia sẻ: Dinh Thanh Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:41

0
600
lượt xem
172
download

“Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis trong việc thành lập bản đồ địa chính tờ bản đồ số một của xã Phú hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, 2012”.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, đất đai có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Đất đai vừa là công cụ và vừa là tư liệu sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp – ngư nghiệp – lâm nghiệp, ngoài ra đất đai còn có ích trong công nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác. Từ đó, đất đai đã trỡ thành một tài nguyên rất quan trọng. Cùng với đó sự phát triển của loài người và quá trình gia tăng dân số đã tác rất nhiều đến tài nguyên đất khiến đất đai trở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: “Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis trong việc thành lập bản đồ địa chính tờ bản đồ số một của xã Phú hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, 2012”.

 1. A. MỠ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay, đất đai có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Đất đai vừa là công cụ và vừa là tư liệu sản xuất trong các lĩnh v ực nông nghiệp – ngư nghiệp – lâm nghiệp, ngoài ra đất đai còn có ích trong công nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác. Từ đó, đất đai đã trỡ thành một tài nguyên rất quan trọng. Cùng với đó sự phát triển của loài người và quá trình gia tăng dân số đã tác r ất nhiều đến tài nguyên đất khiến đất đai trở nên quý giá. Trong đó, quá trình canh tác, trồng trọt và các hoạt động của con người trên đất đã ảnh hưởng rất nhiều đ ến hình thể c ủa đất làm chúng bị thay đổi so với ban đầu trên bản đồ. Vì thế, cán bộ QLĐĐ cần phải xác định lại hình thể của đất đai và lập lại bản đồ mới. Song song với sự phát triển của loài người là sự phát triển của nền khoa học tiến bộ đang góp phần tác động to lớn vào quá trình phát triển của nền kinh tế đất nước. Việc áp dụng khoa học công nghệ đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác QLĐĐ. Hiểu được tầm quan trọng của khoa học kỹ thuật thì BTN&MT đã ban hành việc sử dụng phần mềm Microstation và Famis vào trong công tác QLĐĐ ở tất cả quận, huyện, thành phố trong cả nước. Tuy có mỡ các lớp tập huấn cho cán bộ QLĐĐ về việc sử dụng phần mềm trên, nhưng nhiều cán bộ vẫn chưa nắm rõ hết được các thanh công cụ trong Micro và các ứng dụng của Famis. Vì thế vẫn còn gặp nhiều bấp cập khi s ử dụng Xuất phát từ những vấn đề đã nêu trên cộng với với sự hỗ trợ của VPĐKQSDĐ huyện Tam Nông – Đồng Tháp nên em quyết định chọn đề tài : “Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis trong việc thành lập bản đồ địa chính tờ bản đồ số một của xã Phú hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, 2012”. 2. Mục tiêu của đề tài  Thành lập được BĐĐC TBĐ số một của xã Phú Hiệp đúng với hiện trạng ngoài thực tế nhờ vào sử dụng phần mềm Micro và Famis.  Góp phần giúp cho cán bộ QLĐĐ hiểu thêm một số tính năng và các công cụ khác trong Micro và Famis, để từ đó cán bộ sẽ sử hiệu quả hơn trong công việc  Giúp cho cán bộ QLĐĐ quản tốt đất tại địa phương một cách dễ dàng.  Thực hiện tốt công tác địa chính thường xuyên tại địa phương. 3. Nhiệm vụ của đề tài  Ngiên cứu các tính năng và nắm vững kiến thức của phần mềm Micro và Famis  Tìm hiểu thêm các tính khác trong khi sử dụng các phần mềm trên để có thể hoàn thiện được kỹ năng trong việc.  Đánh giá được khả năng chuyên môn trong việc sử dụng phần mềm của cán bộ VPĐKQSDĐ của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 4. Phạm vi nghiên cứu Tờ bản đồ số một của xã Phú hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 5. Đối tượng nghiên cứu Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis trong việc thành lập bản đồ địa chính tờ bản đồ số một của xã Phú hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 6. Phương pháp nghiên cứu 1 http://www.ebook.edu.vn 1
 2. 6.1. Phương pháp bản đồ Bản đồ là một trong những phương tiện không thể thiếu trong nghiên cứu các hiện tượng, đối tượng địa lý. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - GIS), việc nghiên cứu về các đối tượng địa lý được hỗ trợ rất nhiều. Bản đồ là vô cùng cần thiết vì nó không chỉ là đầu vào cho các hệ thống đó mà còn là phương tiện để dựa vao nó người ta có thể biêt đ ược tinh hinh phân ̀ ́ ̀ ̀ bố giao thông, thuy hê, ranh giới hanh chinh. Trên cơ sở bản đồ thu thập được, sử dụng ̉ ̣ ̀ ́ bản đồ địa chính dạng số để sửa đổi trên bản đồ địa chính. Trên bản đ ồ sau đó ra th ực địa khảo sát và kiểm tra lại tính chính xác, xử lý đồng thời cũng có vai trò để so sánh, đối chiếu với kết quả. 6.2. Phương pháp đo đạc chỉnh lý Là phương pháp sử dụng số liệu đo đạc ở thực địa (đó là số liệu về độ dài cạnh và tọa độ góc của thửa đất) để phục vụ công tác thành lập BĐĐC. 6.3. Phương pháp thống kê Là phương pháp thống kê các số liệu, dữ liệu liên quan đến việc thành lập BĐĐC ở địa bàn nghiên cứu. 6.4. Phương pháp tổng hợp Là phương pháp tổng hợp các phương pháp trên nhằm đưa ra những nhận xét, đánh giá. 6.5. Phương pháp điều tra thu thập số liệu Thu thập tất cả các số liệu có liên quan đến công tác quản lý đất đai, đặc biệt là hệ thống sổ bộ: Sổ mục kê, sổ trích lục, bản đồ địa chính. Ngoài ra, còn có các tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm . 6.6. Phương pháp so sánh Ứng dụng phương pháp này so sánh với bản đồ sau khi đã thành lập xong với bản đồ trước đó. Để xem sự thay đổi về hình dạng ngoài các khác so với bản đồ trước đó như thế nào. 7. Lịch sử nghiên cứu Trước khi viết đề tài này em đã có tham khảo một số bài viết có liên quan đến đề tài của mình để làm cơ sở và tiền đề cho đề tài, gồm các đề tài như : “Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis chỉnh lý biến động bản đồ địa chính trên địa bàn phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”. “Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và 1/5000 xã Vĩnh Thạnh Trung – huyện Châu Phú – tỉnh An Giang ”, khoá luận tốt nghiệp của tác giả Khưu Minh Ngọc, Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, Trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. “ Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis thành lập bản đồ hiện trạng xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp” , Lê Văn Đệ, khoa Địa Lý, trường Đại Học Đồng Tháp. 2 http://www.ebook.edu.vn 2
 3. B. NỘI DUNG CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Cơ sở lý thuyết 1.1.1. Bản đồ địa chính cơ sở B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së lµ tªn gäi chung cho b¶n ®å gèc ®−îc ®o vÏ b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p ®o vÏ trùc tiÕp ë thùc ®Þa, ®o vÏ b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p cã sö dông ¶nh chôp tõ m¸y bay kÕt hîp víi ®o vÏ bæ sung ngoµi thùc ®Þa hay ®−îc thµnh lËp trªn c¬ së biªn tËp, biªn vÏ tõ b¶n ®å ®Þa h×nh cïng tû lÖ ®· cã. B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së ®−îc ®o vÏ kÝn ranh giíi hµnh chÝnh vµ kÝn khung, m¶nh b¶n ®å. B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së lµ tµi liÖu c¬ b¶n ®Ó biªn tËp, biªn vÏ vµ ®o vÏ bæ sung thµnh b¶n ®å ®Þa chÝnh theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x·, ph−êng thÞ trÊn, ®−îc lËp phñ kÝn mét hay mét sè ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¸c cÊp x·, huyÖn, tØnh ®Ó thÓ hiÖn hiÖn tr¹ng vÞ trÝ, diÖn tÝch, h×nh thÓ cña c¸c « thöa cã tÝnh æn ®Þnh l©u dµi dÔ x¸c ®Þnh ë thùc ®Þa cña mét hoÆc mét sè thöa ®Êt cã lo¹i ®Êt theo chØ tiªu thèng kª kh¸c nhau hoÆc cïng mét chØ tiªu thèng kª 1.1.2. Bản đồ địa chính B¶n ®å ®Þa chÝnh lµ tên gäi cho b¶n ®å ®−îc biªn tËp, biªn vÏ tõ b¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së theo tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh x·, ph−êng, thÞ trÊn (cÊp x·) ®−îc ®o vÏ bæ sung ®Ó vÏ trän thöa ®Êt, x¸c ®Þnh lo¹i ®Êt cña mçi thöa theo chØ tiªu thèng kª cña tõng chñ sö dông trong mçi m¶nh b¶n ®å vµ ®−îc hoµn chØnh phï hîp víi c¸c sè liÖu trong hå s¬ ®Þa chÝnh. B¶n ®å ®Þa chÝnh ®−îc lËp cho tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x·, lµ tµi liÖu quan träng cña hå s¬ ®Þa chÝnh, trªn b¶n ®å ph¶i thÓ hiÖn vÞ trÝ, h×nh thÓ, diÖn tÝch, sè thöa vµ loai ®Êt cña tõng thöa theo tõng chñ sö dông hoÆc ®ång sö dông ®¸p øng ®−îc yªu cÇu qu¶n lý ®Êt ®ai cña nhµ n−íc ë tÊt c¶ c¸c cÊp x·, huyÖn, tØnh vµ trung −¬ng. 1.1.3. Bản trích đo B¶n ®å trÝch ®o lµ tªn gäi cho b¶n vÏ cã tû lÖ lín h¬n hoÆc nhá h¬n tû lÖ b¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së, b¶n ®å ®Þa chÝnh, trªn ®ã thÓ hiÖn chi tiÕt tõng thöa ®Êt trong c¸c «, thöa cã tÝnh æn ®Þnh l©u dµi hoÆc thÓ hiÖn c¸c chi tiÕt theo yªu cÇu qu¶n lý ®Êt ®ai. 1.1.4. Thửa đất Thöa ®Êt lµ tªn gäi cña ph¹m vi trong ranh giíi sö dông ®Êt cña tõng chñ sö dông vµ ph¶i tån t¹i, x¸c ®Þnh ®−îc trªn thùc ®Þa ®Þa vÒ vÞ trÝ, h×nh thÓ, diÖn tÝch. Trong mçi thöa ®Êt cña tõng chñ sö dông cã thÓ cã mét hoÆc mét sè lo¹i ®Êt. Trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh tÊt c¶ c¸c thöa ®Êt ®Òu ®−îc x¸c ®Þnh vÞ trÝ, ranh giíi (h×nh thÓ), diÖn tÝch, lo¹i ®Êt d−íi d¹ng h×nh khÐp kÝn vµ ®−îc ®¸nh sè thø tù. NÕu tr−êng hîp thöa ®Êt qu¸ nhá kh«ng ®ñ chç ghi chó sè thø tù, diÖn tÝch lo¹i 3 http://www.ebook.edu.vn 3
 4. ®Êt th× ®−îc lËp b¶ng trÝch ®o hoÆc thÓ hiÖn b»ng ghi chó ngoµi khung b¶n ®å. 1.1.5. Hệ thống tỷ lệ bản đồ - B¶n ®å ®Þa chÝnh ®−îc thµnh lËp ë c¸c tû lÖ 1:500, 1:1000, 1: 2000, 1:5000, 1:10 000, 1:25 000, viÖc chän tû lÖ b¶n ®å ®Þa chÝnh c¨n cø vµo c¸c yÕu tè c¬ b¶n sau ®©y: + §¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña viÖc ®o vÏ c¸c yÕu tè néi dung cña b¶n ®å, ®¸p øng ®−îc yªu cÇu nhiÖm vô cña c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai. + Lo¹i ®Êt vµ kinh tÕ gi¸ trÞ sö dông ®Êt. + Møc ®é khã kh¨n cña tõng khu vùc. + MËt ®é thöa trung b×nh trªn 1 ha. + TÝnh chÊt quy hoÆch cña tõng khu vùc. - Trong mçi ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x· kh«ng nhÊt thiÕt thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh cïng mét tû lÖ nh−ng ph¶i x¸c ®Þnh mét tû lÖ c¬ b¶n cho ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh ë mçi ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x·. - Quy ®Þnh chung vÒ chän tû lÖ b¶n ®å nh− sau: + Khu vùc ®Êt n«ng nghiÖp tû lÖ ®o vÏ c¬ b¶n lµ 1:2000, 1:5000, ®èi víi miÒn nói, nói cao cã ruéng bËc thang hoÆc ®Êt n«ng nghiÖp xen kÏ trong khu vùc ®« thÞ, trong khu vùc ®Êt ë cã thÓ chän tû lÖ ®o vÏ 1:500, 1:1000. + Khu vùc ®Êt ë: C¸c thµnh phè lín ®«ng d©n cã c¸c thöa ®Êt nhá hÑp, x©y dùng ch−a cã quy ho¹ch râ rÖt chän tû lÖ c¬ b¶n 1:500. C¸c thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn lín, x©y dùng theo quy ho¹ch, c¸c khu d©n c− cã ý nghÜa kinh tÕ v¨n ho¸ quan träng cña khu vùc chän tû lÖ c¬ b¶n 1:1000. C¸c khu d©n c− n«ng th«n, khu d©n c− cña c¸c thÞ trÊn n»m tËp trung hoÆc r¶i r¸c trong khu vùc ®Êt n«ng nghiÖp chän tû lÖ ®o vÏ lín h¬n mét hoÆc hai bËc so víi tû lÖ ®o vÏ ®Êt n«ng nghiÖp cïng khu vùc, hoÆc chän tû lÖ ®o vÏ cïng tû lÖ ®o vÏ ®Êt n«ng nghiÖp. Khu vùc ®Êt l©m nghiÖp ®· quy hoÆch, khu vùc c©y trång cã ý nghÜa c«ng nghiÖp chän tû lÖ ®o vÏ c¬ b¶n 1:1000 hay 1:5000. Khu vùc ®Êt ch−a sö dông: §èi víi khu vùc ®åi nói, khu duyªn h¶i cã diÖn tÝch ®Êt ch−a sö dông lín chän tû lÖ ®o vÏ c¬ b¶n 1:10 000 hoÆc 1:25 000. + §Êt chuyªn dïng: Th−êng n»m xen kÏ trong c¸c lo¹i ®Êt nªu trªn nªn ®−îc ®o vÏ vµ biÓu thÞ trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh cïng tû lÖ ®o vÏ c ña khu vùc. 1.1.6. Các yếu tố cần đo vẽ §Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh, c¸c yÕu tè cÇn ®o vÏ bao gåm: - §iÓm khèng chÕ to¹ ®é, ®é cao c¸c cÊp. - §Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp, mèc ®Þa giíi hµnh chÝnh. - Mèc quy ho¹ch, chØ giíi quy hoÆch, ranh giíi hµnh lang an toµn giao th«ng. - Ranh giíi thöa ®Êt, c¸c lo¹i ®Êt vµ c¸c yÕu tè nh©n t¹o tù nhiªn cã trªn 4 http://www.ebook.edu.vn 4
 5. ®Êt: C«ng tr×nh d©n dông, x©y dùng, hÖ thèng giao th«ng, hÖ thèng thuû v¨n. - D¸ng ®Êt. 1.1.7. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính Theo quy ®Þnh cña quy ph¹m hiÖn hµnh th× b¶n ®å ®Þa chÝnh ®−îc thµnh lËp b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p sau: - Thµnh lËp b»ng ph−¬ng ph¸p ®o vÏ trùc tiÕp ë ngoµi thùc ®Þa, sö dông c¸c lo¹i m¸y kinh vÜ quang häc, kinh vÜ ®iÖn tö, m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö ®Ó ®o vÏ chi tiÕt b¶n ®å. - Thµnh lËp b»ng ph−¬ng ph¸p ®o vÏ ¶nh chôp tõ m¸y bay kÕt hîp víi ph−¬ng ph¸p ®o vÏ trùc tiÕp ë ngoµi thùc ®Þa. Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc giíi thiÖu trong bµi gi¶ng tr¾c ®Þa ¶nh. - Thµmh lËp b»ng ph−¬ng ph¸p biªn tËp, biªn vÏ vµ ®o vÏ bæ sung chi tiÕt trªn nÒn b¶n ®å ®Þa h×nh cïng tû lÖ. Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc giíi thiÖu trong bµi gi¶ng b¶n ®å ®Þa chÝnh. Ph−¬ng ph¸p nµy chØ ®−îc ¸p dông ®Ó bæ sung c¸c yÕu tè ë khu vùc ®Êt l©m nghiÖp, khu vùc trång c©y c«ng c«ng nghiÖp, ®Êt ch−a sö dông ë khu vùc ®åi nói, duyªn h¶i ë tû lÖ 1:5000, 1:10000, 1:25000. 1.2. Hệ thống hồ sơ địa chính 1.2.1. Bản đồ địa chính Bản đồ địa chính là sự thể hiện bằng số hoặc các vật liệu như giấy, diamat... hệ thống các thửa đất của các chủ sử dụng hoặc các yếu tố địa lý khác được quy đ ịnh c ụ thể theo một hệ thống không gian, thời gian nhất định và theo sự chi phối của pháp luật. - Bản đồ địa chính được chỉnh lý trong các trường hợp sau:  Có thay đổi số hiệu thửa đất  Tạo thửa đất mới hoặc do sạt lở tự nhiên làm thay đổi ranh giới thửa đất  Thay đổi mục đích sử dụng đất  Đường giao thông: hệ thống thuỷ văn tạo mới hoặc thay đổi ranh giới  Thay đổi mốc và đường địa giới hành chính các cấp, địa danh và các ghi chú thuyết minh trên bản đồ;  Thay đổi về mốc giới hành lang an toàn công trình  Bản đồ địa chính được biên tập lại khi có trên 40% số thửa đất của tờ bản đồ đã được chỉnh lý 1.2.2. Sổ mục kê 5 http://www.ebook.edu.vn 5
 6. - Sổ mục kê đất đai được lập theo đơn vị hành chính cấp xã, phường đ ể thể hiện tất cả các thửa đất và các đối tượng chiếm đất nhưng không tạo thành thửa đất - Mục đích lập sổ: để quản lý thửa đất, tra cứu thông tin thửa đất, thông kê và kiểm kê đất đai - Sổ mục kê được chỉnh lý trong các trường hợp sau:  Có chỉnh lý bản đồ địa chính  Người sử dụng đất chuyển quyền hoặc đổi tên  Thay đổi mục đích sử dụng đất 1.2.3. Sổ theo dõi biến động đất đai - Là sổ ghi những trường hợp đăng ký biến động đất đai đã được chỉnh lý trên s ổ địa chính. - Mục đích: Để theo dõi tình hình đăng ký biến động về sử dụng đất, làm cơ sở để thực hiện thống kê đất đai hàng năm. - Sổ gồm 200 trang, kích thước ( 297x 420). - Việc cập nhật vào sổ theo dõi biến động đất đai được thực hiện đối với tất cả các trường hợp chỉnh lý. Ngoài ra hồ sơ địa chính còn có sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà cán bộ QLĐĐ thường dùng trong quản lý. 1.3. Cơ sở khoa học Trong quá trình nghiên cứu có ứng dụng một số phần mềm chuyên ngành về tin học như: Famis, Microstation,... 1.3.1. Giới thiệu MicroStation - Microstation là một phần mềm trợ giúp thiết kế và là môi trường đồ họa rất mạnh cho phép xây dựng, quản lý các đối tượng đồ họa thể hiện các y ếu tố b ản đ ồ. Microstation còn được sử dụng để làm nền cho các ứng dụng khác như: Geovec, Iasb, MSFC, MRFCLEAN, MRFFLAG chạy trên đó. - Các công cụ của Microstation dùng để số hóa các đối tượng trên nền ảnh, sửa chữa, biên tập dữ liệu và trình bày bản đồ. - Microstation còn cung cấp các công cụ nhập xuất dữ liệu đồ họa từ các phần mềm khác qua các file (.dxf) hoặc (.dwg). 6 http://www.ebook.edu.vn 6
 7. - Chạy trên nền Microstation, Famis là phần mềm tích hợp cho đo vẽ, thành lập và quản lý bản đồ địa chính. Phần mềm có khả năng thực hiện các công đoạn từ xử lý các số liệu đo ngoại nghiệp đến hoàn chỉnh bản đồ địa chính, liên kết với cơ sở dữ liệu h ồ sơ địa chính để dùng một dữ liệu thống nhất. FAMIS là hệ thống phần mềm chuẩn thống nhất sử dụng trong ngành địa chính nhằm mục đích tiến tới chuẩn hóa thông tin đo đạc bản đồ và tài nguyên đất. Mọi hệ thống bản đồ và hồ sơ địa chính đã được lập theo các phần mềm khác cần được chuyển vào hệ thống phần mềm này để quản lý. 1.3.2. Giới thiệu Famis - “Phần mềm tích hợp cho đo vẽ và bản đồ địa chính” là một phần mềm nằm trong hệ thống phần mềm chuẩn thống nhất trong ngành địa chính phục vụ cho việc lập bản đồ và hồ sơ địa chính. - Hệ thống phần mềm chuẩn này gồm có 2 phần: + “Phần mềm tích hợp cho đo vẽ và bản đồ địa chính” có khả năng xử lý số liệu đo ngoại nghiệp, xử lý và quản lý bản đồ địa chính số. Phần mềm này đảm nhiệm công đoạn từ sau khi đo vẽ ngoại nghiệp cho đến khi hoàn chỉnh bản đồ địa chính số. Cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính kết hợp với cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính để thành một cơ sở dữ liệu về bản đồ và hồ sơ địa chính thống nhất. + “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính” là phần mềm thành lập và quản lý các thông tin về hồ sơ địa chính. Hỗ trợ cho công tác tra cứu, thanh tra, quản lý s ử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê tình hình sử dụng đất, … Chức năng của phần mềm FAMIS được chia làm 2 nhóm lớn là các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu trị đo và các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu bản đồ. 1.4. Cơ sở pháp lý Hiến pháp 1992 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Luật đất đai 2003, ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Quyết định số 235/2000/QĐ-TCĐC ngày 26/06/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục địa chính về việc công bố hệ thống phần mềm chuẩn thống nhất trong toàn ngành địa chính. Nghị định 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004 Nghị định chính phủ về thi hành luật đất đai. 7 http://www.ebook.edu.vn 7
 8. Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2003. Quyết Định 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2008 Quy phạm thanh lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000. 8 http://www.ebook.edu.vn 8
 9. CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VÙNG NGHIÊN CỨU 2.1. Điều kiện tự nhiên 2.1.1 Vị trí địa lý Xã Phú Hiệp là một xã thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp có tổng diện tích tự nhiên 506565 ha, có 2091 hộ và 80003 nhân khẩu, với ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp là chính, ngoài ra còn nuôi trong thủy sản, giao thông thuận lợi cả về đường thủy lẫn đường bộ. Kinh tế trong những năm gần đây đang trên đà phát triển Hình 2.1.Bản đồ xã Phú Hiệp theo tình hình chung của thành phố và của tỉnh.  Phía Bắc giáp: xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.  Phía Nam giáp: xã Phú Đức.  Phía Đông giáp: xã Tân Công Sính.  Phía Tây giáp: xã Phú Thành B. 2.1.2Địa hình và địa mạo - Cũng giống như huyện Tam Nông thì xã Phú Hiệp mang tính chất của vùng đồng bằng, tương đối bằng phẳng, không có chênh lệch lớn về độ cao. Xã Phú Hiệp thuộc nhóm địa hình thấp: có độ cao phổ biến từ 0,9 m đến 1,5 m. - Mặc dù có nhiều nhóm địa hình như vậy, nhưng trên từng kiểu vùng đ ược giới hạn bởi các kênh rạch chính và kênh nhánh cho nên trên từng tiểu vùng có địa hình tương đối bằng phẳng, độ chênh lệch chỉ từ 10 – 30 cm nên rất thuận lợi cho vi ệc bố trí hệ thống tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp. 2.1.3 Khí hậu - thủy văn - Đồng tháp nói chung và xã Phú Hiệp nói riêng nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, quanh năm nóng ẩm, lượng mưa phong phú, hàng năm chia mùa rõ rệt, các yếu tố khí tượng có sự phân hóa theo mùa rõ rệt: + Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau trùng với gió mùa Đông 9 http://www.ebook.edu.vn 9
 10. Bắc. + Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 trùng với gió mùa Tây Nam. * Nhiệt độ Nhiệt độ trung bình khá ổn định qua các tháng, chênh lệch trung bình từ 1- 3 oC, nhiệt độ trung bình là 270C, cao nhất là 37,20C, thấp nhất 18,50C. Nhìn chung không có sự khác biệt lớn so với những nơi khác trong tỉnh và vùng đ ồng bằng sông Cửu Long. Thời kỳ nóng nhất trong năm kéo dài từ tháng 3 đến tháng 4 và tháng l ạnh nh ất là tháng 12 đến tháng 1 năm sau. * Độ ẩm Ẩm độ không khí cao và ổn định, ít biến đổi qua các năm. Độ ẩm trung bình là 83%, từ tháng 5 - 11 (các tháng mưa nhiều) độ ẩm tương đối cao khoảng 83% - 86%, chênh lệch độ ẩm giữa các tháng vào khoảng 9 - 10%. * Bốc hơi Lượng bốc hơi trung bình hàng năm là 1.657 mm. Lượng bốc hơi trong các tháng mùa mưa khoảng 2 - 3 mm /ngày, trong các tháng mùa khô 4 -5 mm/ngày. * Chế độ gió Trong năm thịnh hành hai hướng gió chính: - Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 – 11, tốc độ bình quân 2 đến 2.5 m/s, mạnh nhất 22,6 m/s mang theo nhiều hơi nước nên thường có mưa. - Gió mùa Đông Bắc từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, khô và lạnh làm tăng tốc độ bốc hơi và lượng mưa giảm rõ rệt. * Chế độ mưa Lượng mưa trung bình khoảng trên 1.500 mm. Lượng mưa có xu hướng giảm dần từ Tây - Tây Nam sang phía Đông. Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 11 (tháng có mưa cao nhất khoảng tháng 8 đ ến tháng 10) lượng chiếm 90 - 92% lượng mưa cả năm. Mùa khô: từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa thấp. Đặc điểm mùa mưa trùng vào mùa lũ do nước sông Mê Kông tràn về nên đã gây nên tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng trong thời gian dài, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. 10 http://www.ebook.edu.vn 10
 11. * Thủy văn Phú Hiệp có hệ thống sông ngòi kênh khá nhiều. Chế độ thủy văn của huy ện chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn của sông Tiền và chế độ mưa trong khu vực, được chia làm hai mùa: + Mùa kiệt: Trùng với mùa khô, từ tháng 1 đến tháng 6 hàng năm, trong mùa này mực nước sông xuống thấp và đạt mức thấp nhấtvào khoảng tháng 4. + Mùa lũ: Đáng chú ý nhất từ tháng 9 đến tháng 12 do mưa tại chỗ l ớn, cùng với lũ thượng nguồn sông Mê Kông qua Campuchia đổ về, tràn vào nội đồng đã gây ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt. Việc tăng cường và hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi là biện pháp quan trọng để khắc phục khó khăn này. 2.1.4. Đặc điểm đất đai Đa phần đất ở xã Phú Hiệp phần lớn là đất phù sa, và phần còn lại là đất phèn và một phần nhỏ là đất cát. 2.1.5 Sơ lược Vị trí địa lý của TBĐS 1 (thuộc ấp K10, xã Phú Hiệp) o Bắc giáp TBĐS 4 thuộc ấp K11, TBĐS 6 thuộc ấp K10 o Nam giáp xã Phú Đức o Đông giáp TBĐS 7 thuộc ấp K10 o Tây giáp xã Phú Thành B 2.2 Hiện trạng tự nhiên của xã Phú Hiệp Được tỉnh, huyện đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mọi mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân. Đặc biệt là sự đầu tư về cơ sở vật chất, xây dựng cụm, tuyến dân cư và nguồn nhân lực phục vụ cho nhân dân và địa phương. Mặc dù ngày nay dân đã được bố trí vào cụm, tuyến dân cư, nhưng xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn như thiên tai lũ lụt liên tiếp, một bộ phận không nhỏ nhân dân thiếu điều kiện lo cái ăn cái ở, sự học hành cho con em… là vấn đề trăn trở cho đ ịa phương. Xã có 4 ấp: Ấp K10, ấp K11, ấp K12 và ấp Phú Nông. 11 http://www.ebook.edu.vn 11
 12. 2.3 Quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính Xây dựng phương án đo đạc thành lập bản đồ địa chính Thành lập lưới địa chính các Chuẩn bị bản vẽ và các tư liệu cấp liên quan Đo vẽ chi tiết ngoại nghiệp Tu chỉnh tiếp biên bản vẻ Lên mực bản đồ địa chính, đánh số thửa, tính diện tích Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất In, nhân bản Biên tập bản đồ địa chính Giao diện tích thửa đất cho các chủ sử dụng Đăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận QSDĐ Hoàn thiện bản đồ và hồ sơ địa chính, ký công nhận Lưu trữ và sử dụng Hình 2.2. Sơ đồ quy trình thành lập bản đồ địa chính 12 http://www.ebook.edu.vn 12
 13. Do đây chỉ là một đề tài ở phạm vi nhỏ nên không thể áp dụng được sơ đồ trên và đưới đây là sơ đồ về quy trình thành lập bản đồ địa chính của TBĐS 1 Xem xét tài liệu có liên quan đến việc thành lập bản đồ địa chính Tham mưu với tổ trưởng đo đạc về khu vực nghiên cứu Tiến hành công tác ngoại nghiệp, khảo sát hiện trạng khu vực Không thay đổi hình Có thay đổi hình thể, thể, chủ sử dụng chủ sử dụng Chỉnh sửa, bổ sung lại hình thể và chủ sử dụng Công tác nội nghiệp, biên tập, biên vẽ Biên tập bản đồ địa chính Hoàn thiện bản đồ và hồ sơ địa chính, ký công nhận Lưu trữ và sử dụng Hình 2.3. Sơ đồ thành lập bản đồ địa chính TBĐS 1 13 http://www.ebook.edu.vn 13
 14. CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG MICROSTATION VÀ FAMIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TBĐS 1 XÃ PHÚ HIỆP 3.1. Công tác thành lập bản đồ địa chính 3.1.1 Thu thập thông tin, tài liệu 3.1.1.1 Nguồn từ Bộ TNMT Bộ quy phạm thành lập bản đồ địa chính số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 về : “ Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ” 3.1.1.2 Nguồn Phòng TNMT huyện Tam Nông - Bản đồ địa chính của TBĐS 1 xã Phú Hiệp (bản đồ số, bản đồ giấy) - Sổ mục kê, sổ địa chính, sổ trích lục… 3.1.1.3 Nguồn UBND xã Phú Hiệp - Bản đồ địa chính của xã để đối chiếu với bản đồ của phòng - Cung cấp các số liệu, thông tin có liên với đề tài Sau khi thu thập được các số liệu có được từ các nguồn ta lập kế hoạch thực hiện. Tức là thành lập nên chuỗi quy trình làm việc từ xử lý dữ liệu ban đầu cho đến lúc giao nộp sản phẩm. Trong quy trình đó chia thành nhiều công đoạn nhỏ, mỗi công đoạn lại gắn với chức năng làm việc của các đơn vị liên quan. Sau khi thành lập nên quy trình tat ham mưu lên cấp trên để xem xét và xin ý kiến, gợi ý của cấp trên. Xin các thiết bị và tài liệu đễ hỗ trợ cho công việc. Cuối cùng trình cho UBND tỉnh phê duyệt. 3.1.2 Công đoạn chuẩn bị 3.1.2.1 Thiết lập thư mục lưu trữ Để thuận tiện cho việc quản lý bản đồ theo từng lớp đối tượng, tránh xảy ra hiện tượng chồng chéo thông tin, thuận tiện trong việc quản lý bản đồ cũng như tối ưu hóa nhiệm vụ quản lý bản đồ phục vụ cho các đợt kiểm kê sau này. Cần phải thiết lập một thư mục lưu trữ bản đồ có đường dẫn như sau: E:\>BDDC-2012 HUYEN Hình 87. Tên xã(TBDS 1) Hình 87. Chọn 14 http://www.ebook.edu.vn 14
 15. Hình 3.1. Thư mục lưu trữ bản đồ 3.1.2.2 Thiết lập bản đồ a). Tỷ lệ bản đồ : Theo bản đồ giấy thì tỷ lệ bản đồ số là 1:5000 b). Các tệp chuẩn cho bản đồ nền Bản đồ nền phải có các tệp chuẩn như sau: - Font chữ tiếng Việt: dùng bộ font chữ vnfont.rsc - Seedfile: là tệp chuẩn ở hệ tọa độ VN-2000. 3.2.2.3 Thành lập bản đồ từ bản đồ số trước đó. Mỡ Micro chọn File  Open  chọn ổ E:\>BDDC-2012  HUUYEN  PHUHIEP DC1.DGN ta được như hình 3.2 Hình 3.2. File ảnh bản đồ Chọn File  Save as  lưu tên  tbds 1  Ok. Để ta chỉnh sửa khi có sai sót gì cũng còn bản đồ góc. 3.2 Công tác ngoại nghiệp - Đo đạc đơn giản: Trong khi đo đạc chỉ sử dụng các thiết bị đo đ ơn giản nh ư thước dây, thước thép… - Đo đạc bằng máy toàn đạc điện tử: Khi thực hiện công tác đo đạc thì sử dụng các loại máy kinh vĩ điện tử, toàn đạc điện tử, GPS… Do điều kiện không cho phép nên chỉ đo đạc đơn giản, tuy nhiên kết quả thu được độ chính xác không cao hơn so với đo đạc bằng máy toàn đạc điện tử. Tuy vậy kết quả thu thập được vẫn chấp nhận được và sai số cũng được thông qua tổ tr ưởng tổ đo đạc. 15 http://www.ebook.edu.vn 15
 16. Trong công tác ngoại nghiệp thì có quá trình khảo sát hiện trạng, qua khảo sát, đo đạc ngoài hiện trạng thấy rằng: hình thể, diện tích của từng thửa đ ất và chủ s ử d ụng không có thay đổi so với trong bản đồ giấy. Nên không cần chỉnh sửa. 3.3 Công tác nội nghiệp biên tập bản đồ 3.3.1 Chỉnh sửa khu đo theo số liệu đo đạc Do kết quả đo đạc không khác gì so với bản đồ giấy nên ta chỉ nối lại các điểm thành đường thẳng và ta đo bao quanh ngoài trước. Mục đích là biết tổng diện tích khu đo là không thay đổi. Ta được như hình 3.3 Hình 3.3. Hình thể khu đo ngoài thực tế Tiếp tục ta đo các thửa đất bên trong. Ta cũng làm tương tự (vì số liệu đo đạc chỉ sai số 1 dến 3 cm có thể chấp nhận được). Có thể trong quá trình vẽ ta có thể gặp lỗi là các đường không bắt điểm với nhau như hình 3.4 16 http://www.ebook.edu.vn 16
 17. Hình 3.4. Lỗi 2 đường không khép kín Ta sử dụng thanh công cụ Modify chọn biểu tượng để nối hai đường thẳng lại ta được hình 3.5 Hình 3.5. Sửa chữa lỗi xong Ngoài ra ta cũng có thể sử dụng để nối 2 đường thẳng vuông góc như hình 3.6 17 http://www.ebook.edu.vn 17
 18. Hình 3.6 Hai đường vuông góc Trường hợp khi đường ta vẽ đi xa với đường thẳng như hình 3.7. Ta sử một công cụ nữa trong Modify là Hình 3.7. Lỗi Đường vẽ xa với đường ban đầu để nắm đường thẳng vẽ nằm sát với đường thẳng trước đó ta được hình 3.8 Hình 3.8. Ảnh sau khi sửa lỗi Để xóa bỏ đường trắng ta dùng công cụ Delete Element để xóa bỏ. Ta được hình 3.9 18 http://www.ebook.edu.vn 18
 19. Hình 3.9. Ảnh sau khi dùng công cụ Delete Element Một trường hợp khác ta gặp như hình 3.10 Hình 3.10. Các lỗi hay gặp khác Ta cũng sử dụng công cụ Modify là để làm mắt đi đường thẳng và làm cho chúng khép kín. Như hình 3.11 Hình 3.11. Sau khi sửa các lỗi Nếu gặp trường hợp 1 đường thằng cố định đã vẽ rồi và 1 đường thẳng khác trong bản đồ song song với nhau ta sử dụng một công cụ mới là Mainpulate và Hình 3.12. Thanh công cụ Mainpulate 19 http://www.ebook.edu.vn 19
 20. dùng công cụ Move Parallel để copy đối tượng có khoảng cách(Distance) và song song Trong đó ta thường sử dụng nhiều đó là , , , , Còn Mainpulate cũng có một số chức năng khả thi khác như Hình 3.13. Hộp thoại Move Parallel Ngoài ra ta còn sử dụng một số tính năng khác của Modify như Hình 3.14. Thanh công cụ Modify Hình 3.16. Thanh công cụ Ellipes Thanh công cụ vẽ đường tròn cũng có thể vẽ nên hình bình hành khá chính và các đường thẳng song song với nhau. Như hình bên dưới ta có các khích thước của bốn cạnh đã đo ngoài thực tế ta dựng nên từ 1 đường thẳng cố định rồi dựng các đường thẳng còn lại Mốc Chiều dài (m) Mốc 1 đến 2 1383 Mốc 2 đến 3 442 Mốc 3 đên 4 1348 Mốc 4 đến 1 420 Bảng 1. Số liệu đo đạc ngoài thực địa Ta sử dụng bản đồ số và chỉnh sửa theo đúng kích thước đo đạc ngoài thực tế( vì bản đồ số không đúng hẳn) Hình trên bản đồ số chưa sử lý theo số liệu 20 http://www.ebook.edu.vn 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản