10 bí quyết của người thành đạt cao

Chia sẻ: Le Xuan Lê Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
420
lượt xem
286
download

10 bí quyết của người thành đạt cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mười câu hỏi có thể giúp bạn thẩm định xem mình có hội đủ những yếu tố cần thiết để trở nên người thành đạt cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 bí quyết của người thành đạt cao

  1. Mư i câu h i có th giúp b n th m ñ nh xem mình có h i ñ nh ng y u t c n thi t ñ tr nên ngư i thành ñ t cao
  2. B n có ph i là ngư i thành ñ t cao ?. Dư i ñây là mư i câu h i có th giúp b n th m ñ nh xem mình có h i ñ nh ng y u t c n thi t ñ tr nên ngư i thành ñ t cao. ð ñ t k t qu t t nh t, hãy tr l i nh ng câu h i này b ng cách t ñánh giá nghiêm túc chính mình.
  3. 1. Có th c s mu n tr thành ngư i thành ñ t cao không? ð tr thành ngư i thành ñ t cao ñòi h i ph i ñ u tư cho b n thân m t cách cơ b n và ph i bi t gi k lu t b n thân r t nghiêm túc. Ngư i thành ñ t cao thư ng ngày ñêm trăn tr v i riêng mình. Khi làm vi c trong m t môi trư ng náo nhi t, h tìm s yên tĩnh trong tư tư ng b ng cách ngăn ch n không cho l t vào tâm trí t t c nh ng gì xung quanh có th làm phân tâm. Th ñ n, ngư i thành ñ t cao thư ng xuyên trong các hoàn c nh m i. ð i v i nhi u ngư i, vi c d n t i m t ñ a phương m i, ñ m nh n m t công vi c m i, ho c khai phá m t con ñư ng chưa ai v ch ra cũng ñ làm h khi p vía. Nh ng ngư i thành ñ t cao s n sàng ñón nh n các r i ro y. Th ba, ngư i thành ñ t cao thư ng ph i ch u c nh h m hiu b các ñ ng nghi p g t ra rìa. N u b n nghiên c u ti u s nh ng ngư i thành ñ t cao, nh ng ngư i thân c n nh t c a h cũng thư ng không tài nào tin ñư c tương lai l n c a h . 2. Có m t thôi thúc n i tâm mãnh li t mu n vươn lên không? Thôi thúc sáng t o, thành công, vươn t i nh ng kinh nghi m m i gi ng như m t lò xo b nén trong lòng ngư i thành ñ t cao.
  4. 3. ð i v i b n ñi u gì là quan tr ng nh t? Câu h i chính c a ngư i thành ñ t cao không bao gi là "B n ñã làm gì?" mà là "B n ñã tr thành ngư i như th nào?". Thư c ño chân giá tr m t ngư i là nh ng gì ngư i y quý tr ng. B n ñ t bao nhiêu giá tr vào nh ng ph m ch t như: lòng t tr ng, ni m t hào thành ñ t, nhân sinh quan tích c c - là nh ng nhân t t i c n thi t ñ tr nên ngư i thành ñ t cao. 4. S n lòng ñ u tư nh ng gì? Thành ñ t cao ñòi h i m t kh i lư ng năng l c, th i gian, n l c và tâm nguy n l n. Câu tr l i là b n ph i s n sàng ñ u tư t t c m i th c n thi t. 5. S n lòng ch u ñ ng ñ n m c nào? Các v n ñ c a cu c s ng như dòng thác th nào cũng ñ x i x xu ng cá nhân có quy t tâm tr nên ngư i thành ñ t cao. Ngư i quy t chí thành ñ t cao ph i h c ch u d ng gian kh và chuy n nh ng khó khăn thành cơ h i. Phàn nàn b ñ i b c ñãi, ca c m nh ng chư ng ng i g p ph i ch có h i mà thôi. Khi ñư ng ñi tr nên khó: ch nh ngk y u ñu i m i kêu than; ngư i thành ñ t cao "sang s " và ñi ti p.
  5. 6. S n lòng t b nh ng gì? H u h t m i ngư i ñ u mãn nguy n v i vi c tìm ki m nh ng ti n nghi hơn là ch u khó ti n xa hơn. M t khi ñã quy t chí tr nên ngư i thành ñ t cao b n s khám phá ngay r ng b n ph i thư ng xuyên t b nh ng thú vui trư c m t ñ vươn t i các m c tiêu dài h n. 7. S n lòng ñ m nh n trách nhi m ñ n m c nào? Hàng tri u ngư i ch làm m t công vi c khi có ngư i khác thúc và dư i s giám sát ch t ch . Nh ng ngư i t ñưa vai ra gánh trách nhi m khó tìm th y hơn. Ngư i thành ñ t cao không phí thì gi c n nh n v công vi c ñòi h i cao, th i gian ngh phép ít, hay thu nh p, lương b ng th p. H chú tâm vào công vi c, c i ti n cách làm, th m chí còn ñ tâm nghiên c u làm th nào ñ kh i s doanh nghi p và cáng ñáng thêm trách nhi m. Thành ñ t cao và trách nhi m ñi li n v i nhau. 8. S n lòng kh i s t ch ñang ñ ng không? Ngư i phương ðông có câu ng n ng "Hành trình ngàn d m b t ñ u t m t bư c ñi". Mơ ư c thành ñ t cao có th tr nên hi n th c ch khi nào b n s n lòng ñi bư c ñ u tiên r i nh m ñích th ng ti n. Hãy b t ñ u v i nh ng gì b n có th làm ñư c r i vươn t i nh ng cái bây gi b n chưa th làm ñư c.
  6. 9. Có s n lòng t mình suy nghĩ cho mình không? ði u quan tr ng không kém là c n ñ t t i s quân bình gi a tư tư ng và hành ñ ng. N u b n s n lòng t mình suy nghĩ, thay vì c ñ cho m t ai ñó luôn luôn làm cái công vi c suy nghĩ thay cho mình, b n có thêm m t y u t ñ tr nên ngư i thành ñ t cao. 10. B n s n lòng phát tri n ñ n cùng ti m năng không? Nhi u nhân v t thành ñ t cao "vang bóng m t th i" mà nay th t b i b i vì h t khư c vươn ti p lên ñ nh cao m i. H là ngư i níu l y thành tích ñã qua. Ngư i leo lên ñ nh thành công r t s m ñ r i dành ph n còn l i c a ñ i mình b o v nh ng gì ñã ñ t ñư c ph i k như là k th t b i. B n hoàn toàn có th n m ni m vui sâu s c c a ngư i thành ñ t cao. V n ñ duy nh t còn l i, ñó là: b n có s n sàng chưa?
Đồng bộ tài khoản