10 lời khuyên học tốt tiếng anh

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
213
lượt xem
80
download

10 lời khuyên học tốt tiếng anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Positive view television, video, listening to the radio, read newspapers or English to talk to native speakers whenever you have the opportunity. Tích cực xem truyền hình, video, nghe đài, đọc báo chí tiếng Anh hoặc nói chuyện với người bản ngữ bất cứ khi nào bạn có cơ hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 lời khuyên học tốt tiếng anh

  1. 10 ADVICE STUDY ENGLISH 10 lời khuyên học tốt tiếng anh 1. Positive view television, video, listening to the radio, read newspapers or English to talk to native speakers whenever you have the opportunity. Tích cực xem truyền hình, video, nghe đài, đọc báo chí tiếng Anh hoặc nói chuyện với người bản ngữ bất cứ khi nào bạn có cơ hội. 2. Use of English in many places, not only in the classroom. Sử dụng tiếng Anh ở nhiều nơi chứ không phải chỉ trong lớp học. 3. Play games and sing the English language songs Chơi trò chơi và tập các bài hát tiếng Anh. 4. Should be asked or suggested speakers asked again if not understand that. Nên hỏi lại hoặc đề nghị người nói nhắc lại nếu chưa hiểu rõ nghĩa. 5. Never be afraid to have errors when speaking and writing English. Đừng bao giờ sợ mắc lỗi khi nói và viết tiếng Anh.
  2. 6. Apply words and structure of the new study is in many different situations. Áp dụng từ và cấu trúc mới học được trong nhiều tình huống khác nhau. 7. Try to guess the meaning of the word, sentence by any content items read, hear or items situations communicate (not too dependent on the dictionary). Cố gắng đoán nghĩa của từ, câu bằng cách cǎn cứ nội dung bài đọc, bài nghe hoặc tình huống giao tiếp (không nên quá phụ thuộc vào từ điển). 8. Compare to understand the differences between English and Vietnamese. So sánh để hiểu được sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt. 9. Study group or pair is the best. (Lover learning together is wonderful) Học theo nhóm hoặc theo cặp là tốt nhất. (Kiếm người yêu học cùng là tuyệt vời) 10. School rules of grammar, new words or the conversation patterns.
  3. Học thuộc các quy tắc ngữ pháp, từ mới hay các đoạn hội thoại mẫu.
Đồng bộ tài khoản