1000 câu hỏi trắc nghiệm lý 12 nâng cao 2010

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
586
lượt xem
320
download

1000 câu hỏi trắc nghiệm lý 12 nâng cao 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1000 câu hỏi trắc nghiệm lý 12 nâng cao 2010 sẽ giúp các bạn định hướng ôn tập, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, trình bày bài thi và tự kiểm tra, đánh giá. Nội dung và cấu trúc mỗi đề thi được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1000 câu hỏi trắc nghiệm lý 12 nâng cao 2010

 1. CAÙC CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM (PHAÀN DAO ÑOÄNG CÔ HOÏC) Caâu 1: Dao ñoäng ñieàu hoøa laø: A. Dao ñoäng coù phöông trình tuaân theo qui luaät hình sin hoaëc cosin ñoái vôùi thôøi gian. B. Coù chu kyø rieâng phuï thuoäc vaøo ñaëc tính cuûa heä dao ñoäng C. Coù cô naêng laø khoâng ñoåi vaø tæ leä vôùi bình phöông bieân ñoä D. A, B, C ñeàu ñuùng Caâu 2: Cô naêng cuûa moät con laéc loø xo tæ leä thuaän vôùi A. Li ñoä dao ñoäng B. Bieân ñoä dao ñoäng C. Bình phöông bieân ñoä dao ñoäng D. Taàn soá dao ñoäng Caâu 3: Cho con laéc loø xo dao ñoäng khoâng ma saùt treân maët phaúng nghieâng 1 goùc so vôùi maët phaúng naèm ngang, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi gaén vaät m, loø xo ñoä cöùng K. Khi quaû caàu caân baèng, ñoä giaûn loø xo laø , gia toác troïng tröôøng g. Chu kyø dao ñoäng laø: αlΔ A. T = K2mπ B. T = l2gΔπ C. T = l2gsinΔπα D. T = l.sin2gΔαπ Caâu 4: Neáu choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng thì ôû thôøi ñieåm t, heä thöùc ñoäc laäp dieån taû lieân heä giöõa li ñoä x, bieân ñoä A, vaän toác v vaø taàn soá goùc ω cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoøa laø: A. A2 = v2 + x2 B. 2ω2ωA2 = 2ωx2 + v2 C. x2 = A2 + v2 D. 2ω2ω2ωv2 + 2ωx2 = A2 Caâu 5: Vaän toác töùc thôøi trong dao ñoäng ñieàu hoøa bieán ñoåi A. Cuøng pha vôùi li ñoä B. Ngöôïc pha vôùi li ñoä C. Leäch pha vuoâng goùc so vôùi li ñoä D. Leäch pha 4π so vôùi li ñoä Caâu 6: Gia toác töùc thôøi trong dao ñoäng ñieàu hoøa bieán ñoåi A. Cuøng pha vôùi li ñoä B. Ngöôïc pha vôùi li ñoä C. Leäch pha vuoâng goùc so vôùi li ñoä D. Leäch pha 4π so vôùi li ñoä Caâu 7: Trong moät dao ñoäng ñieàu hoøa, ñaïi löôïng naøo sau ñaây cuûa dao ñoäng khoâng phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ban ñaàu A. Bieân ñoä dao ñoäng B. Taàn soá C. Pha ban ñaàu D. Cô naêng toaøn phaàn Caâu 8: Trong dao ñoäng cuûa con laéc loø xo, nhaän xeùt naøo sau ñaây laø sai: A. Chu kyø rieâng chæ phuï thuoäc vaøo ñaëc tính cuûa heä dao ñoäng B. Löïc caûn cuûa moâi tröôøng laø nguyeân nhaân laøm cho dao ñoäng taét daàn C. Ñoäng naêng laø ñaïi löôïng khoâng baûo toaøn D. Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc chæ phuï thuoäc vaøo bieân ñoä cuûa ngoaïi löïc tuaàn hoaøn Caâu 9: Trong dao ñoäng cuûa con laéc ñôn, nhaän xeùt naøo sau ñaây laø sai A. Ñieàu kieän ñeå noù dao ñoäng ñieàu hoøa laø bieân ñoä goùc phaûi nhoû B. Cô naêng E = 12Ks02 C. Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc chæ phuï thuoäc vaøo bieân ñoä ngoaïi löïc tuaàn hoaøn D. Khi ma saùt khoâng ñaùng keå thì con laéc laø dao ñoäng ñieàu hoøa.
 2. Caâu 10: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng K treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi gaén vaät. Ñoä giaûn taïi vò trí caân baèng laø . Cho con laéc dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông thaúng ñöùng vôùi bieân ñoä A (A < ). Trong quaù trình dao ñoäng löïc taùc duïng vaøo ñieåm treo coù ñoä lôùn nhoû nhaát laø: lΔlΔ A. F = 0 B. F = K(lΔ - A) C. F = K( + A) D. F = K. lΔlΔ Caâu 11: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng K treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi gaén vaät. Ñoä giaûn taïi vò trí caân baèng laø . Cho con laéc dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông thaúng ñöùng vôùi bieân ñoä A (A > ). Trong quaù trình dao ñoäng löïc cöïc ñaïi taùc duïng vaøo ñieåm treo coù ñoä lôùn laø: lΔlΔ A. F = K.A + B. F = K(lΔlΔ + A) C. F = K(A - ) D. F = K. lΔlΔ + A Caâu 12: Bieân ñoä cuûa moät con laéc loø xo thaúng ñöùng dao ñoäng ñieàu hoøa A. Laø xmax B. Baèng chieàu daøi toái ña tröø chieàu daøi ôû vò trí caân baèng C. Laø quaõng ñöôøng ñi trong 14 chu kyø khi vaät xuaát phaùt töø vò trí caân baèng hoaëc vò trí bieân D. A, B, C ñeàu ñuùng Caâu 13: Khi thay ñoåi caùch kích thích dao ñoäng cuûa con laéc loø xo thì: A. ϕ vaø A thay ñoåi, f vaø khoâng ñoåi B. ωϕvaø E khoâng ñoåi, T vaøthay ñoåi ω C. ϕ; A; f vaø ñeàu khoâng ñoåi D. ωϕ, E, T vaø ω ñeàu thay ñoåi Caâu 14: Moät con laéc loø xo coù ñoä cöùng 150N/m vaø coù naêng löôïng dao ñoäng laø 0,12J. Bieân ñoä dao ñoäng cuûa noù laø: A. 0,4 m B. 4 mm C. 0,04 m D. 2 cm Caâu 15: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi bieân ñoä 4 cm. Khi noù coù li ñoä laø 2 cm thì vaän toác laø 1 m/s. Taàn soá dao ñoäng laø: A. 1 Hz B. 1,2 Hz C. 3 Hz D. 4,6 Hz Caâu 16: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng vaø dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi taàn soá 4,5Hz. Trong quaù trình dao ñoäng chieàu daøi loø xo bieán thieân töø 40 cm ñeán 56 cm. Laáy g = 10 m/s. Chieàu daøi töï nhieân cuûa noù laø: A. 48 cm B. 46,8 cm C. 42 cm D. 40 cm Caâu 17: Moät con laéc loø xo, quaû caàu coù khoái löôïng m = 0,2 kg. Kích thöôùc cho chuyeån ñoäng thì noù dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 5sin4πt (cm). Naêng löôïng ñaõ truyeàn cho vaät laø: A. 2 (J) B. 2.10-1 (J) C. 2.10-2 (J) D. 4.10-2 (J)
 3. Caâu 18: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi treo 1 vaät m = 100g. Keùo vaät xuoáng döôùi vò trí caân baèng theo phöông thaúng ñöùng roài buoâng nheï. Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 5sin4t2π⎛ ⎞ π+⎜ ⎟ ⎝ ⎠ cm Choïn goác thôøi gian laø luùc buoâng vaät, laáy g = 10 m/s 2. Löïc duøng ñeå keùo vaät tröôùc khi dao ñoäng coù cöôøng ñoä A. 0,8 N B. 1,6 N C. 3,2 N D. 6,4 N Caâu 19: Moät con laéc loø xo dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 4cos4πt (cm). Quaõng ñöôøng vaät ñi ñöôïc trong thôøi gian 30s keå töø luùc t0 = 0 laø: A. 16 cm B. 3,2 m C. 6,4 cm D. 9,6 m Caâu 20: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 0,05sin20t (m). Vaän toác trung bình trong 14 chu kyø keå töø luùc t0 = 0 laø: A. 1 m/s B. 2 m/s C. 2π m/s D. 1π m/s Caâu 21: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 1,25sin(20t + 2π) cm.Vaän toác taïi vò trí maø ñoäng naêng nhoû hôn theá naêng 3 laàn laø: A. 25 m/s B. 12,5 m/s C. 10 m/s D. 7,5 m/s Caâu 22: Con laéc loø xo goàm 1 loø xo chieàu daøi töï nhieân 20 cm. Ñaàu treân coá ñònh. Treo vaøo ñaàu döôùi moät khoái löôïng 100g. Khi vaät caân baèng thì loø xo daøi 22,5 cm. Töø vò trí caân baèng keùo vaät thaúng ñöùng, höôùng xuoáng cho loø xo daøi 26,5 cm roài buoâng khoâng vaän toác ñaàu. Naêng löôïng vaø ñoäng naêng cuûa quaû caàu khi noù caùch vò trí caân baèng 2 cm laø: A. 32.10-3 J vaø 24.10-3 J B. 32.10-2 J vaø 24.10-2 J C. 16.10-3 J vaø 12.10-3 J D. Taát caû ñeàu sai Caâu 23: Moät loø xo chieàu daøi töï nhieân 20cm. Ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi coù 1 vaät 120g. Ñoä cöùng loø xo laø 40 N/m.Töø vò trí caân baèng, keùo vaät thaúng ñöùng, xuoáng döôùi tôùi khi loø xo daøi 26,5 cm roài buoâng nheï, laáy g = 10 m/s2. Ñoäng naêng cuûa vaät luùc loø xo daøi 25 cm laø: A. 24,5.10-3 J B. 22.10-3 J C. 16,5.10-3 J D. 12.10-3 J Caâu 24 : Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù vaät m. Choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng leân. Kích thích quaû caàu dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 5sin(20t - 2π) cm. Laáy g = 10 m/s2 Thôøi gian vaät ñi töø luùc t0 = 0 ñeán vò trí loø xo khoâng bieán daïng laàn thöù nhaát laø: A. 30π (s) B. 15π (s) C. 10π (s) D. 5π (s) Caâu 25: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 2sin(20πt + 2π) cm.Nhöõng thôøi ñieåm vaät qua vò trí coù li ñoä x = +1 cm laø: A. t = 1K6010−+ (K ≥ 1) B. t = 1K6010+ (K 0) ≥
 4. C. A vaø B ñeàu ñuùng D. A vaø B ñeàu sai Caâu 26: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù khoái löôïng m = 100 g. Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 4sin(20t + 2π) (cm) Khi theá naêng baèng 3 ñoäng naêng thì li ñoä cuûa vaät laø: A. +3,46 cm B. -3,46 cm C. A vaø B ñeàu sai D. A vaø B ñeàu ñuùng Caâu 27: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 4sin(3t + 3π) cm . Cô naêng cuûa vaät laø 7,2.10-3 (J) Khoái löôïng quaû caàu vaø li ñoä ban ñaàu laø: A. 1 Kg vaø 2 cm B. 1 Kg vaø23 cm C. 0,1 Kg vaø 23cm D. Taát caû ñeàu sai Caâu 28: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông ngang vôùi phöông trình: x = 20sin2t (cm) π .Vaøo moät thôøi ñieåm naøo ñoù vaät coù li ñoä laø 5cm thì li ñoä vaøo thôøi ñieåm 18 (s) ngay sau ñoù laø: A. 17,2 cm B. -10,2 cm C. 7 cm D. A vaø B ñeàu ñuùng Caâu 29: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông ngang vôùi phöông trình: x = 2sin3t (cm) π . Tæ soá ñoäng naêng vaø theá naêng cuûa vaät taïi li ñoä 1,5 cm laø: A. 0,78 B. 1,28 C. 0,56 D. Taát caû ñeàu sai Caâu 30: Moät vaät khoái löôïng m = 1 kg dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 10sint (cm) π . Löïc phuïc hoài taùc duïng leân vaät vaøo thôøi ñieåm 0,5s laø: A. 2N B. 1N C. 12 N D. Baèng 0 Caâu 31: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù vaät m = 0,5kg; phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø: x = 10sint (cm) . Laáy g = 10 m/s 2 π Löïc taùc duïng vaøo ñieåm treo vaøo thôøi ñieåm 0,5 (s) laø: A. 1 N B. 5N C. 5,5 N D. Baèng 0 Caâu 32: Moät con laéc loø xo goàm vaät naëng khoái löôïng 0,1 kg vaø loø xo ñoä cöùng 40 N/m treo thaúng ñöùng. Cho con laéc dao ñoäng vôùi bieân ñoä 3 cm. Laáy g = 10 m/s 2 Löïc cöïc ñaïi taùc duïng vaøo ñieåm treo laø: A. 2,2 N B. 0,2 N C. 0,1 N D. Taát caû ñeàu sai Caâu 33: Moät con laéc loø xo goàm vaät naëng khoái löôïng 0,1 kg vaø loø xo ñoä cöùn g 40 N/m treo thaúng ñöùng. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi bieân ñoä 2,5 cm. Laáy g = 10 m/s 2. Löïc cöïc tieåu taùc duïng vaøo ñieåm treo laø: A. 1 N B. 0,5 N C. Baèng 0 D. Taát caû ñeàu sai
 5. Caâu 34: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù vaät khoái löôïng m = 0,1 kg, loø xo ñoä cöùng K = 40N/. Naêng löôïng cuûa vaät laø 18.10 -3 (J). Laáy g = 10. Löïc ñaåy cöïc ñaïi taùc duïng vaøo ñieåm treo laø: A. 0,2 N B. 2,2 N C. 1 N D. Taát caû ñeàu sai Caâu 35: Moät con laéc loø xo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù 1 vaät m dao ñoäng vôùi bieân ñoä 10 cm. Tæ soá giöõa löïc cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu taùc duïng vaøo ñieåm treo trong quaù trình dao ñoäng laø 73. Laáy g = 2 = 10 m/s2. π Taàn soá dao ñoäng laø: A. 1 Hz B. 0,5Hz B. 0,25Hz D. Taát caû ñeàu sai Caâu 36 : Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = A sin(tω+ϕ) Trong khoaûng thôøi gian 160(s) ñaàu tieân, vaät ñi töø vò trí x 0 = 0 ñeán vò trí x =A32 theo chieàu döông vaø taïi ñieåm caùch vò trí caân baèng 2cm thì noù coù vaän toác laø 403πcm/s . Khoái löôïng quaû caàu laø m = 100g. Naêng löôïng cuûa noù laø A. 32.10-2 J B. 16.10-2 J C. 9.10-3 J D. Taát caû ñeàu sai Caâu 37: Moät vaät m = 1,6 kg dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình : x = 4sint. Laáy goác toïa ñoä taïi vò trí caân baèng. Trong khoaûng thôøi gian ω30π(s) ñaàu tieân keå töø thôøi ñieåm t0=0, vaät ñi ñöôïc 2 cm. Ñoä cöùng cuûa loø xo laø: A. 30 N/m B. 40 N/m C. 50 N/m D. 6N/m Caâu 38: Moät vaät m = 1kg dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông ngang vôùi phöông trình: x = A sin(tω+ϕ) . Laáy goác toïa ñoä laø vò trí caân baèng 0. Töø vò trí caân baèng ta keùo vaät theo phöông ngang 4cm roài buoâng nheï. Sau thôøi gian t = 30πs keå töø luùc buoâng, vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng daøi 6cm. Cô naêng cuûa vaät laø: A. 16.10-2 J B. 32.10-2 J C. 48.10-2 J D. Taát caû ñeàu sai Caâu 39: Con laéc loø xo dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông ngang vôùi bieân ñoä A. Li ñoä vaät khi ñoäng naêng cuûa vaät baèng phaân nöûa theá naêng cuûa loø xo laø: A. x = A3± B. x = ±2A3 C. x = A2± D. x = A32± Caâu 40: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng K treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù vaät khoái löôïng m=100g, laáy g = 10 m/s2. Choïn goác toïa ñoä O taïi vò trí caân baèng, truïc Ox thaúng ñöùng. Kích thích cho vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 4sin(20t + 6π) cm. Ñoä lôùn cuûa löïc do loø xo taùc duïng vaøo giaù treo khi vaät ñaït vò trí cao nhaát laø: A. 1 N B. 0,6 N C. 0,4 N D. 0,2 N Caâu 41: Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông trình: x = 2sin(20t + 2π) cm Chieàu daøi töï nhieân cuûa loø xo laø l0 = 30 cm . Laáy g = 10 m/s2. Chieàu daøi toái thieåu vaø toái ña cuûa loø xo trong quaù trình dao ñoäng laø:
 6. A. 30,5 cm vaø 34,5 cm B. 31 cm vaø 36 cm C. 32 cm vaø 34 cm D. Taát caû ñeàu sai Caâu 42: Moät loø xo ñoä cöùng K, treo thaúng ñöùng, chieàu daøi töï nhieân l 0 = 20cm. Khi caân baèng chieàu daøi loø xo laø 22 cm. Kích thích cho quaû caàu dao ñoä ng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 2sin5πt (cm) . Laáy g = 10 m/s2 .Trong quaù trình dao ñoäng, löïc cöïc ñaïi taùc duïng vaøo ñieåm treo coù cöôøng ñoä 2(N) . Khoái löôïng quaû caàu laø: A. 0,4 Kg B. 0,2 Kg C. 0,1 Kg D. 10 (g) Caâu 43 : Moät loø xo chieàu daøi töï nhieân l0 = 40 cm treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù 1 vaät khoái löôïng m. Khi caân baèng loø xo daûn 10 cm. Choïn truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng xuoáng, goác toïa ñoä taïi vò trí caân baèng. Kích thích cho quaû caàu dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 2sin(t2πω+) (cm) . Chieàu daøi loø xo khi quaû caàu dao ñoäng ñöôïc nöûa chu kyø keå töø luùc baét ñaàu dao ñoäng laø: A. 50 cm B. 40 cm C. 42 cm D. 48 cm Caâu 44: Moät loø xo khoái löôïng khoâng ñaùng keå, chieàu daøi töï nhieân l 0 = 125 cm treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù quaû caàu m. Choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng xuoáng. Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 10sin( 2t6ππ−) cm. Laáy g = 10 m/s2 . Chieàu daøi loø xo ôû thôøi ñieåm t0 = 0 laø: A. 150 cm B. 145 cm C. 135 cm D. 115 cm Caâu 45: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình x = 2sin(20t + 2π) cm. Vaän toác vaøo thôøi ñieåm t = 8π (s) laø: A. 4 cm/s B. -40 cm/s C. 20 cm/s D. 1 m/s Caâu 46: Vaät m dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 20sin2t (cm). Gia toác taïi li ñoä l0 cm laø: π A. -4 m/s2 B. 2 m/s2 C. 9,8 m/s2 D. 10 m/s2 Caâu 47: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng K = 100N/m, vaät naëng khoái löôïng m = 250g, dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi bieân ñoä A = 4cm. Laáy t 0 = 0 luùc vaät ôû vò trí bieân thì quaõng ñöôøng vaät ñi ñöôïc trong thôøi gian 10π(s) ñaàu tieân laø: A. 12 cm B. 8 cm C. 16 cm D. 24 cm Caâu 48: Moät con laéc loø xo dao ñoäng ñieàu hoøa khoâng ma saùt treân maët phaúng naèm ngang. Loø xo ñoä cöùng K, khoái löôïng quaû caàu laø m, bieân ñoä dao ñoäng laø A. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai: A. Löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi coù ñoä lôùn F = KA B. Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu laø F = 0 C. Löïc ñaåy ñaøn hoài cöïc ñaïi coù ñoä lôùn F = K(A - lΔ). Vôùi lΔ laø ñoä daûn loø xo taïi vò trí caân baèng
 7. D. Löïc phuïc hoài baèng löïc ñaøn hoài Caâu 49: Moät con laéc loø xo goàm quaû caàu khoái löôïng m vaø loø xo ñoä cöùng K. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai A. Khoái löôïng taêng 4 laàn thì chu kyø taêng 2 laàn B. Ñoä cöùng giaûm 4 laàn thì chu kyø taêng 2 laàn C. Khoái löôïng giaûm 4 laàn ñoàng thôøi ñoä cöùng taêng 4 laàn thì chu kyø giaûm 4 laàn D. Ñoä cöùng taêng 4 laàn thì naêng löôïng taêng 2 laàn Caâu 50: Chu kyø dao ñoäng ñieàu hoøa cuûa con laéc loø xo khoâng phuï thuoäc vaøo A. Ñoä cöùng loø xo B. Vó ñoä ñòa lyù C. Ñaëc tính cuûa heä dao ñoäng D. Khoái löôïng quaû caàu Caâu 51: Moät vaät M chuyeån ñoäng troøn ñeàu vôùi vaän toác goùc ω coù hình chieáu x leân moät ñöôøng thaúng naèm trong maët phaúng quó ñaïo laø OP. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai A. x tuaân theo qui luaät hình sin hoaëc cosin ñoái vôùi thôøi gian B. Thôøi gian maø M chuyeån ñoäng baèng thôøi gian P chuyeån ñoäng tΔ C. Vaän toác trung bình cuûa M baèng vaän toác trung bình cuûa P trong cuøng thôøi gian tΔ D. Taàn soá goùc cuûa P baèng vaän toác goùc cuûa M Caâu 52: Xeùt hai con laéc: loø xo vaø con laéc ñôn. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai A. Con laéc ñôn vaø con laéc loø xo ñöôïc coi laø heä dao ñoäng töï do neáu caùc löïc ma saùt taùc duïng vaøo heä laø khoâng ñaùng keå B. Con laéc ñôn laø dao ñoäng ñieàu hoøa khi bieân ñoä goùc laø nhoû vaø ma saùt beù C. Chu kyø con laéc ñôn phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa vaät treân traùi ñaát vaø nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng D. Ñònh luaät Hookes (Huùc) ñoái vôùi con laéc loø xo ñuùng trong moïi giôùi haïn ñaøn hoài cuûa loø xo Caâu 53: Moät vaät khoái löôïng m = 400g treo vaøo 1 loø xo ñoä cöùng K = 160N/m. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông thaúng ñöùng vôùi bieân ñoä 10cm. Vaän toác cuûa vaät taïi trung ñieåm cuûa vò trí caân baèng vaø vò trí bieân coù ñoä lôùn laø: A. 3 m/s B. 203 cm/s C. 103 cm/s D. 2032 cm/s Caâu 54: Xeùt con laéc loø xo coù phöông trình dao ñoäng : x = Asin(tω+ϕ) Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai A. Taàn soá goùc laø ñaïi löôïng xaùc ñònh pha dao ñoäng B. Taàn soá goùc laø goùc bieán thieân trong 1 ñôn vò thôøi gian C. Pha dao ñoäng laø ñaïi löôïng xaùc ñònh traïng thaùi dao ñoäng cuûa vaät vaøo thôøi ñieå m t D. Li ñoä con laéc vaø gia toác töùc thôøi laø 2 dao ñoäng ngöôïc pha Caâu 55: Moät con laéc loø xo dao ñoäng theo phöông ngang vôùi chieàu daøi quó ñaïo laø 14cm, taàn soá goùc (rad/s). Vaän toác khi pha dao ñoäng baèng 3πrad laø: A. 7 cm/s B. π73π cm/s C. 72π cm D. 73π cm/s
 8. Caâu 56: Moät loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi coù vaät m = 100g, ñoä cöùng K = 25 N/m, laáy g = 10 m/s2. Choïn truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng xuoáng. Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 4sin(55t6ππ+) cm . Thôøi ñieåm luùc vaät qua vò trí loø xo bò daûn 2 cm laàn ñaàu tieân laø: A. 130 s B. 125s C. 115s D. 15s Caâu 57: Moät loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi coù vaät m = 100g, ñoä cöùng K = 25 N/m, laáy g = 10 m/s2. Choïn truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng xuoáng. Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 4sin(55t6ππ+) cm, Löïc phuïc hoài ôû thôøi ñieåm loø xo bò daûn 2 cm coù cöôøng ñoä: A. 1 N B. 0,5 N C. 0,25N D. 0,1 N Caâu 58: Moät loø xo khoái löôïng khoâng ñaùng keå, treo vaøo moät ñieåm coá ñònh, coù chieàu daøi töï nhieân l0. Khi treo vaät m1 = 0,1 kg thì noù daøi l1 = 31 cm. Treo theâm moät vaät m2=100g thì ñoä daøi môùi laø l2 = 32 cm. Ñoä cöùng K vaø l0 laø: A. 100 N/m vaø 30 cm B. 100 N/m vaø 29 cm C. 50 N/m vaø 30 cm D. 150 N/m vaø 29 cm Caâu 59: Moät loø xo khoái löôïng khoâng ñaùng keå, coù chieàu daøi töï nhieân l 0, ñoä cöùng K treo vaøo moät ñieåm coá ñònh. Neáu treo moät vaät m 1 = 50g thì noù daûn theâm 2m. Thay baèng vaät m2 = 100g thì noù daøi 20,4 cm. Choïn ñaùp aùn ñuùng A. l0 = 20 cm ; K = 200 N/m B. l0 = 20 cm ; K = 250 N/m C. l0 = 25 cm ; K = 150 N/m D. l0 = 15 cm ; K = 250 N/m Caâu 60: Moät loø xo treo thaúng ñöùng ñaàu döôùi coù 1 vaät m dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 2,5sin(105t + 2π) cm. Laáy g = 10 m/s2 . Löïc cöïc tieåu cuûa loø xo taùc duïng vaøo ñieåm treo laø: A. 2N B. 1N C. Baèng 0 D. Fmin = K(Δl - A) Caâu 61: Con laéc loø xo goàm quaû caàu m = 300g, k = 30 N/m treo vaøo moät ñieåm coá ñònh. Choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, chieàu döông höôùng xuoáng, goác thôøi gian laø luùc vaät baét ñaàu dao ñoäng . Keùo quaû caàu xuoáng khoûi vò trí caân baèng 4 cm roài truyeàn cho noù moät vaän toác ban ñaàu 40 cm/s höôùng xuoáng. Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø: A. 4sin(10t - 2π) cm B. 42sin(10t + 4π) cm C. 42sin(10t - 4π) cm D. 4sin(10πt + 4π) cm Caâu 62: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng K = 2,7 N/m quaû caàu m = 0,3 Kg. Töø vò trí caân baèng keùo vaät xuoáng 3 cm roài cung caáp moät vaän toác 12 cm/s höôùng veà vò trí caân baèng. Laáy t0 = 0 taïi vò trí caân baèng Phöông trình dao ñoäng laø: A. 5sin(3t - π) cm B. 5sin(3t) cm C. 5sin(3t + 4π) cm D. 5sin (3t - 2π) (cm) Caâu 63: Khi treo quaû caàu m vaøo 1 loø xo thì noù daûn ra 25 cm. Töø vò trí caân baèng keùo quaû caàu xuoáng theo phöông thaúng ñöùng 20 cm roài buoâng nheï. Choïn t 0 = 0 laø luùc vaät qua vò trí caân baèng theo chieàu döông höôùng xuoáng, laáy g = 10 m/s 2 . Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät coù daïng: A. 20sin(2t + π2π) cm B. 20sin(2πt) cm C. 45sin2πt cm D. 20sin(100πt) cm Caâu 64: Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng goàm vaät m = 250g loø xo K = 100 N/m. Keùo vaät xuoáng döôùi cho loø xo daûn 7,5 cm roài buoâng nheï. Choïn truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng leân, goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, t0 = 0 luùc thaû vaät. Laáy g = 10 m/s2. Phöông trình dao ñoäng laø : A. x = 7,5sin(20t - 2π) cm B. x = 5sin(20t - 2π) cm C. x = 5sin(20t + 2π) cm D. x = 5sin(10t - 2π) cm
 9. Caâu 65: Moät loø xo ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi treo moät vaät khoái löôïng m. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa thaúng ñöùng vôùi taàn soá f = 4,5 Hz. Trong quaù trình dao ñoäng, chieàu daøi loø xo thoûa ñieàu kieän 40 cm ≤ l ≤ 56 cm. Choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, chieàu döông höôùng xuoáng, goác thôøi gian luùc loø xo ngaén nhaát. Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø: A. x = 8sin(9t) cm B. x = 16sin(9ππt - 2π) cm C. x = 8sin(4,5t - π2π) cm D. x = 8sin(9πt - 2π) cm Caâu 66: Moät loø xo ñoä cöùng K, ñaàu döôùi treo vaät m = 500g, vaät dao ñoäng vôùi cô naêng 10 -2 (J). ÔÛ thôøi ñieåm ban ñaàu noù coù vaän toác 0,1 m/s vaø gia toác 3− m/s2. Phöông trình dao ñoäng laø: A. x = 4sin(10t + π2π) cm B. x = 2sint (cm) C. x = 2sin(10t + 3π) cm D. x = 2sin(20t + 3π) cm Caâu 67: Hai loø xo coù cuøng chieàu daøi töï nhieân. Khi treo vaät m = 200g baèng loø xo K 1 thì noù dao ñoäng vôùi chu kyø T1 = 0,3s. Thay baèng loø xo K2 thì chu kyø laø T2 = 0,4(s). Noái hai loø xo treân thaønh moät loø xo daøi gaáp ñoâi roài treo vaät m treân vaøo thì chu kyø laø: A. 0,7 s B. 0,35 s C. 0,5 s D. 0,24 s Caâu 68: Hai loø xo coù cuøng chieàu daøi töï nhieân. Khi treo vaät m = 200g baèng loø xo K 1 thì noù dao ñoäng vôùi chu kyø T1 = 0,3s. Thay baèng loø xo K2 thì chu kyø laø T2 = 0,4(s). Noái hai loø xo vôùi nhau baèng caû hai ñaàu ñeå ñöôïc 1 loø xo coù cuøng ñoä daøi roài treo vaät m vaøo phía döôùi thì chu kyø laø: A. 0,24 s B. 0,5 s C. 0,35 s D. 0,7 s Caâu 69: Hai loø xo coù cuøng chieàu daøi töï nhieân. Khi treo vaät m = 200g baèng loø xo K1 thì noù dao ñoäng vôùi chu kyø T1 = 0,3s. Thay baèng loø xo K2 thì chu kyø laø T2 = 0,4(s). Maéc hai loø xo noái tieáp vaø muoán chu kyø môùi baâygiôø laø trung bình coäng cuûa T 1 vaø T2 thì phaûi treo vaøo phía döôùi moät vaät khoái löôïng m’ baèng: A. 100 g B. 98 g C. 96 g D. 400 g Caâu 70: Moät loø xo ñoä cöùng K = 200 N/m treo vaøo 1 ñieåm coá ñònh, ñaàu döôùi coù vaät m=200g. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vaø coù vaän toác taïi vò trí caân baèng laø: 62,8 cm/s. Laáy g=10m/s 2. Laáy 1 loø xo gioáng heät nhö loø xo treân vaø gheùp noái tieáp hai loø xo roài treo vaät m, thì thaáy noù dao ñoäng vôùi cô naêng vaãn baèng cô naêng cuûa noù khi coù 1 loø xo. Bieân ñoä dao ñoäng cuûa con laéc loø xo gheùp laø: A. 2cm B. 22cm C. 22cm D. 22cm Caâu 71: Moät vaät khoái löôïng m = 2kg khi maéc vaøo hai loø xo ñoä cöùng K 1 vaø K2 gheùp song song thì dao ñoäng vôùi chu kyø T = 23πs. Neáu ñem noù maéc vaøo 2 loø xo noùi treân gheùp noái tieáp thì chu lyø luùc naøy laø: T’ = 3T2. Ñoä cöùng K1 vaø K2 coù giaù trò: A. K1 = 12N/m ; K2 = 6 N/m B. K1 = 18N/m ; K2 = 5N/m C. K1 = 6N/m ; K2 = 12 N/m D. A vaø C ñeàu ñuùng Caâu 72: Hai loø xo gioáng heät nhau, chieàu daøi töï nhieân l 0 = 20cm, ñoä cöùng K = 200N/m gheùp noái tieáp roài treo thaúng ñöùng vaøo moät ñieåm coá ñònh. Khi treo vaøo ñaàu döôùi moät vaät m = 200g roài kích thích cho vaät dao ñoäng vôùi bieân ñoä 2cm. Laáy g = 10m/s 2. Chieàu daøi toái ña lmax vaø toái thieåu lmin cuûa loø xo trong quaù trình dao ñoäng laø: A. lmax = 44cm ; lmin = 40cm B. lmax = 42,5cm ; lmin = 38,5cm C. lmax = 24cm ; lmin = 20cm D. lmax = 22,5cm ; lmin = 18,5cm Caâu 73: Vaät m beà daøy khoâng ñaùng keå, maéc nhö hình veõ: K1 = 60 N/m ; K2 = 40 N/m. ÔÛ thôøi ñieåm t0 = 0, keùo vaät sao cho loø xo K1 daûn 20cm thì loø xo K2 coù chieàu daøi töï nhieân vaø buoâng nheï. Choïn O laø vò trí caân baèng, phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø:
 10. A. x = 8sin(10t2ππ+) cm B. x = 12sin(10t2ππ+) cm C. x = 8sin(10t2ππ−) cm D. x = 12sin(10t2ππ+) cm Caâu 74: Moät loø xo chieàu daøi töï nhieân l0 = 45cm ñoä cöùng K0 = 12N/m. Luùc ñaàu caét thaønh 2 loø xo coù chieàu daøi laàn löôït laø 18cm vaø 27cm. Sau ñoù gheùp chuùng song song vôùi nhau vaø gaén vaät m = 100g vaøo thì chu kyø dao ñoäng laø: A. 55π (s) B. 255 (s) C. 55 (s) D. Taát caû ñeàu sai. Caâu 75: Con laéc loø xo dao ñoäng theo phöông ngang vôùi phöông trình: x=10sin(2t+ 2π) cm . Thôøi gian ngaén nhaát töø luùc t0 = 0 ñeán thôøi ñieåm vaät coù li ñoä -5cm laø: A. 6π (s) B. 4π (s) C. 2π (s) D. 12 (s) Caâu 76: Con laéc loø xo coù ñoà thò nhö hình veõ: Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø: A. x = 4sin10t (cm) π B. x = 8sin5t (cm) π C. x = 4sin(5t - π2π) (cm) D. x = 4sin(5t + π2π) (cm) Caâu 77: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi bieân ñoä 6cm, taïi li ñoä -2cm tæ soá theá naêng vaø ñoäng naêng coù giaù trò A. 3 B. 26 C. 98 D. 89 Caâu 78: Moät loø xo ñoä cöùng K treo thaúng ñöùng vaøo ñieåm coá ñònh, ñaàu döôùi coù vaät m=100g. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi taàn soá f = 5Hz, cô naêng laø 0,08J laáy g = 10m/s 2 Tæ soá ñoäng naêng vaø theá naêng taïi li ñoä x = 2cm laø A. 3 B. 13 C. 12 D. 4 Caâu 79: Moät loø xo coù ñoä cöùng ban ñaàu laø K quaû caàu khoái löôïng m. Khi giaûm ñoä cöùng 3 laàn vaø taêng khoái löôïng vaät leân 2 laàn thì chu kyø môùi A. Taêng 6 laàn B. Giaûm 6 laàn x(cm)-4Ot(s) 0,4+4 C. Khoâng ñoåi D. Giaûm 66 laàn Caâu 80: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng K = 20N/m dao ñoäng vôùi chu kyø 2s. Khi pha dao ñoäng laø 2πrad thì gia toác laø 203−cm/s2. Naêng löôïng cuûa noù laø: A. 48.10-3(J) B. 96.10-3 (J) C. 12.10-3 (J) D. 24.10-3 (J) Caâu 81: Moät loø xo ñoä cöùng K = 80 N/m. Trong cuøng khoaûng thôøi gian nhö nhau, neáu treo quaû caàu khoái löôïng m1 thì noù thöïc hieän 10 dao ñoäng, thay baèng quaû caàu khoái löôïng m 2 thì soá dao ñoäng giaûm phaân nöûa. Khi treo caû m 1 vaø m2 thì taàn soá dao ñoäng laø 2πHz. Tìm keát quaû ñuùng A. m1 = 4kg ; m2 = 1kg B. m1 = 1kg ; m2 = 4kg C. m1 = 2kg ; m2 = 8kg D. m1 = 8kg ; m2 = 2kg Caâu 82: Moät con laéc loø xo goàm quaû caàu m = 100g dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông ngang vôùi phöông trình: x = 2sin(10t6ππ+) cm . Ñoä lôùn löïc phuïc hoài cöïc ñaïi laø: A. 4N B. 6N C. 2N D. 1N ------------ Đáp án ở trang sau
 11. ÑAÙP AÙN 1. D 2. C 3. C 4. B 5. C 6. B 7. B 8. D 9. C 10. B 11. B 12. D 13. A 14. C 15. D 16. B 17. D 18. A 19. D 20. C 21. B 22. A 23. C 24. A 25. C 26. D 27. B 28. D 29. A 30. B 31. C 32. A 33. C 34. A 35. A 36. A 37. B 38. B 39. 40. B 41. A 42. B 43. D 44. B 45. B 46. A 47. C 48. C 49. D 50. B 51. C 52. D 53. A 54. B 55. A 56. C 57. B 58. A 59. B 60. C 61. B 62. A 63. B 64. B 65. D 66. C 67. C 68. A 69. B 70. B 71. D 72. A 73. B 74. A 75. A 76. D 77. C 78. A 79. D 80. C 81. B 82. C TT luyeän thi ÑH CLC Vónh Vieãn
 12. Đề số 1 (Trung tâm luyện thi Hồng Đức) C©u 1: Chän ph-¬ng ¸n sai. Quang phæ liªn tôc ph¸t ra tõ: A. ChÊt r¾n bÞ nung nãng B. ChÊt khÝ cã tØ khèi nhá bÞ nung nãng C. ChÊt khÝ khi nÐn m¹nh bÞ C. ChÊt láng bÞ nung nãng nung nãng C©u 2: Chän ph-¬ng ¸n sai khi nãi vÒ tia tö ngo¹i A. T¸c dông rÊt m¹nh lªn kÝnh ¶nh. B. Gièng nh- tia hång ngo¹i tia tö ngo¹i kh«ng cã b¶n chÊt sãng ®iÖn tõ. C. Cã t¸c dông nhiÖt rÊt m¹nh D. Cã mét sè t¸c dông sinh häc. C©u 3: Chän ph-¬ng ¸n sai khi nãi vÒ phÐp ph©n tÝch quang phæ. A. PhÐp ph©n tÝch quang phæ lµ phÐp x¸c ®Þnh thµnh phÇn hîp thµnh c¸c chÊt dùa vµo quang phæ cña chóng. B. Trong phÐp ph©n tÝch ®Þnh tÝnh, nhËn biÕt sù cã mÆt cña c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau trong mÉu ®em ph©n tÝch. PhÐp ph©n tÝch quang phæ ®Þnh tÝnh tiÖn lîi ë chç: ®¬n gi¶n vµ cho kÕt qu¶ nhanh h¬n phÐp ph©n tÝch ho¸ häc. C. Trong phÐp ph©n tÝch ®Þnh l-îng, chØ x¸c ®Þnh ®-îc nång ®é cña c¸c thµnh phÇn trong mÉu mµ kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc thµnh phÇn hîp thµnh cña mÉu. D. PhÐp ph©n tÝch quang phæ ®Þnh l-îng cã -u ®iÓm: rÊt nh¹y, cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn ®-îc mét nång ®é rÊt nhá (cì 0,002%) cña chÊt nµo ®ã trong mÉu. C©u 4: Khi sãng truyÒn qua c¸c m«i tr-êng vËt chÊt, ®¹i l-îng kh«ng thay ®æi lµ A. N¨ng l-îng B. Biªn ®é C. B-íc sãng D. TÇn sè sãng sãng sãng C©u 5: M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu sö dông phæ biÕn trong thùc tÕ lµ A. kiÓu kh«ng B. kiÓu c¶m C. kiÓu tù c¶m D. kiÓu tõ ®ång bé øng ®éng C©u 6: Khi chïm s¸ng truyÒn qua c¸c m«i tr-êng c-êng ®é bÞ gi¶m lµ v× A. biªn ®é gi¶m B. sè l-îng tö gi¶m C. n¨ng l-îng tõng l-îng tö D. sè l-îng tö vµ n¨ng l-îng tõng gi¶m l-îng tö gi¶m C©u 7: §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn phô thuéc vµo A. c-êng ®é cña chïm s¸ng kÝch B. N¨ng l-îng cña tõng ph«t«n hÊp thÝch thô ®-îc C. sè ph«t«n hÊp thô ®-îc C. sè ph«t«n chiÕu vµo C©u 8: Víi ¸nh s¸ng kÝch thÝch cã b-íc sãng tho¶ m·n ®Þnh luËt quang ®iÖn thø nhÊt th× c-êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ kh«ng phô thuéc vµo A. sè ph«t«n chiÕu vµo anèt B. sè ph«t«n chiÕu vµo catèt C. sè electron bøt ra khái D. sè electron ®Õn catèt trong catèt trong 1 gi©y 1 gi©y
 13. C©u 9: Ph«t«n ¸nh s¸ng kh«ng cã A. n¨ng B. ®éng C. khèi D. khèi l-îng vµ ®éng l-îng l-îng l-îng l-îng C©u 10: C«ng tho¸t cña mét kim lo¹i cho biÕt A. N¨ng l-îng tèi thiÓu cÇn cung cÊp ®Ó bøt electron ra khái bÒ mÆt kim lo¹i B. N¨ng l-îng tèi ®a cÇn cung cÊp ®Ó bøt electron ra khái bÒ mÆt kim lo¹i C. N¨ng l-îng cña ph«t«n chiÕu vµo kim lo¹i D. §éng n¨ng cùc ®¹i cña electron ra khái bÒ mÆt kim lo¹i C©u 11: Tia phãng x¹ kh«ng cã tÝnh chÊt nµo sau ®©y: A. lµm ®en kÝnh ¶nh B. ion ho¸ c¸c chÊt C. lµm ph¸t quang D. gióp x-¬ng t¨ng tr-ëng C©u 12: Ph¶n øng h¹t nh©n nh©n t¹o kh«ng cã c¸c ®Æc ®iÓm nµo sau ®©y: A. to¶ n¨ng l-îng B. t¹o ra chÊt phãng x¹ C. kh«ng kiÓm so¸t ®-îc D. n¨ng l-îng nghØ b¶o toµn C©u 13: §é hôt khèi cña h¹t nh©n A. lu«n B. lu«n C. lu«n b»ng D. cã thÓ ©m, d-¬ng nh-ng d-¬ng ©m 0 kh«ng =0 C©u 14: H¹t n¬trino vµ h¹t gama kh«ng cã cïng tÝnh chÊt nµo sau ®©y: A. khèi l-îng nghØ b»ng kh«ng B. chuyÓn ®éng víi vËn tèc ¸nh s¸ng C. kh«ng mang ®iÖn, kh«ng cã sè D. b¶n chÊt sãng ®iÖn tõ khèi C©u 15: C¸c h¹t nh©n nÆng (Uran, Plut«ni..) vµ h¹t nh©n nhÑ (Hi®r«, Hªli...) cã cïng tÝnh chÊt nµo sau ®©y A. cã n¨ng l-îng liªn kÕt lín B. dÔ tham gia ph¶n øng h¹t nh©n C. tham gia ph¶n øng nhiÖt h¹ch D. g©y ph¶n øng d©y chuyÒn C©u 16: Thùc chÊt cña phãng x¹ bªta trõ lµ A. Mét pr«t«n biÕn thµnh 1 n¬tr«n vµ c¸c h¹t kh¸c. B. Mét n¬tr«n biÕn thµnh 1 pr«t«n vµ c¸c h¹t kh¸c. C. Mét ph«t«n biÕn thµnh 1 n¬tr«n vµ c¸c h¹t kh¸c. D. Mét ph«t«n biÕn thµnh 1 n¬trin« vµ c¸c h¹t kh¸c. C©u 17: Trong quang phæ v¹ch hi®r«, bèn v¹ch n»m trong vïng ¸nh s¸ng tr«ng thÊy cã mµu lµ A. ®á,cam,chµm, B.®á, lam, C. ®á, cam, D.®á, cam, tÝm chµm, tÝm lam, tÝm vµng, tÝm C©u 18: VËn dông mÉu nguyªn tö Bo, gi¶i thÝch ®-îc: A. Quang phæ v¹ch cña nguyªn tö hi®r«, nguyªn tö hªli. B. Quang phæ v¹ch cña nguyªn tö hi®r«, nguyªn tö natri,... C. Quang phæ v¹ch cña nguyªn tö hi®r«, vµ c¸c i«n t-¬ng tù. D. ChØ quang phæ v¹ch cña nguyªn tö hi®r«. C©u 19: Trong th«ng tin liªn liªn l¹c d-íi n-íc ng-êi ta th-êng sö dông A. sãng dµi vµ cùc dµi B. sãng trung v× nã bÞ n-íc hÊp thô Ýt C. sãng ng¾n v× nã ph¶n x¹ tèt C. sãng cùc ng¾n v× nã cã n¨ng trªn mÆt n-íc l-îng lín
 14. C©u 20: VËt kÝnh cña mét m¸y ¶nh lµ thÊu kÝnh máng cã d¹ng ph¼ng låi lµm b»ng thuû tinh cã chiÕt suÊt n  1,6 . B¸n kÝnh cong cña mÆt låi lµ R  6 cm  . Dïng m¸y ¶nh ®Ó chôp ¶nh cña mét ng-êi ch¹y qua víi vËn tèc v  18 km / h , theo ph-¬ng vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña vËt kÝnh, c¸ch m¸y ¶nh d  500 cm  . Hái thêi gian èng kÝnh më tèi ®a lµ bao nhiªu ®Ó ®é nhoÌ cña ¶nh kh«ng qu¸ 0,2 mm  . A. t max  1,95 ms  B. t max  1,96 ms  C. t max  1,97 ms  D. t max  1,98 ms  C©u 21: Mét ng-êi cã ®iÓm cùc cËn c¸ch m¾t OCC  18 cm  . Hái ng-êi ®ã ph¶i ®øng c¸ch g-¬ng cÇu cã tiªu cù f  12 cm  mét kho¶ng bao nhiªu ®Ó cã thÓ nh×n thÊy ¶nh cña m×nh vµ m¾t ph¶i ®iÒu tiÕt tèi ®a. A. 10cm B. 12 cm C. 8cm D. 7cm C©u 22: Mét kÝnh hiÓn vi mµ vËt kÝnh cã tiªu cù f1, thÞ kÝnh cã tiªu cù f2 vµ ®é dµi quang häc . Mét ng-êi cã kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt lµ § vµ ®iÓm cùc viÔn c¸ch m¾t lµ OC V, ®Æt m¾t s¸t vµo thÞ kÝnh ®Ó ng¾m chõng ë ®iÓm cùc viÔn. §é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi lµ:  §  f2  f 22 §  §  f2  f 22 § A. G V  . B. G V  . f1f 2 OCV f1f 2 OCV  §  f2  f 22 §  §  f1f2  f 22 § C. G V  . D. G V  . f1f 2 OCV f1f 2 OCV C©u 23: §é béi gi¸c cña kÝnh thiªn v¨n khi ng¾m chõng cùc cËn, cùc viÔn, v« cùc lÇn l-ît lµ GC, GV, G. Chän ph-¬ng ¸n ®óng. A. GC < GV < G B. GV
 15. C. VËt thËt n»m trong kho¶ng OF cho ¶nh ¶o sau g-¬ng. KÝch th-íc cña ¶nh lín h¬n vËt. D. VËt n»m ë F cho ¶nh ë v« cïng. C©u 28: Khi chiÕu mét bøc x¹ cã b-íc sãng   0,546 m vµo bÒ mÆt catèt cña mét tÕ bµo quang ®iÖn. Dïng mµn ch¾n t¸ch ra mét chïm hÑp c¸c electron quang ®iÖn cã vËn tèc cùc ®¹i vµ h-íng nã vµo mét tõ tr-êng ®Òu c¶m øng tõ B  104 T vu«ng gãc víi ph-¬ng vËn tèc ban ®Çu cña electron th× quü ®¹o electron ®i trong tõ tr-êng lµ ®-êng trßn cã b¸n kÝnh R  2,332 cm  . TÝnh vËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña electron. A. 0,4.106 m/s B. 0,5.106 m/s C. 0,6.106 m/s D. 0,7.106 m/s C©u 29: Trong thÝ nghiÖm giao thoa I©ng kho¶ng c¸ch hai khe a  1mm  , kho¶ng c¸ch hai khe ®Õn mµn D  2 m . Giao thoa víi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c th× trªn mµn chØ quan s¸t ®-îc 11 v©n s¸ng mµ kho¶ng c¸ch hai v©n ngoµi cïng lµ 8 mm  . X¸c ®Þnh b-íc sãng. A. 0,45 m B. 0,4 m C. 0,48 m D. 0,42 m C©u 30: Mét ng-êi cã thÓ nh×n râ c¸c vËt c¸ch m¾t 12 cm  th× m¾t kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt. Lóc ®ã ®é tô cña thuû tinh thÓ lµ 62,5 dp  . Khi quan s¸t trong tr¹ng th¸i ®iÒu tiÕt tèi ®a th× ®é tô cña thuû tinh thÓ lµ 67,5 dp  . X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm cùc cËn ®Õn m¾t. A. 5,5 cm B. 6,5 cm C. 7,5 cm D. 8,5 cm C©u 31: M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu v« tuyÕn gåm mét cuén d©y cã ®é tù c¶m L vµ mét bé tô ®iÖn gåm tô ®iÖn cè ®Þnh C0 m¾c song song víi mét tô xoay Cx . Tô xoay cã ®iÖn dung thay ®æi tõ C1  10 pF  ®Õn C2  250 pF  . Nhê vËy m¹ch thu cã thÓ thu ®-îc c¸c sãng cã b-íc sãng tõ  1  10 m ®Õn  2  30 m . X¸c ®Þnh ®é tù c¶m L. A. L  0,936 H B. L  0,937 H C. L  0,938 H  D. L  0,939 H C©u 32: BiÕt hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã biÓu thøc u  240 2 . sin100t V  , c-êng ®é dßng hiÖu dông trong m¹ch I  1 A  , uMB vµ u AM lÖch pha nhau /3, uMB vµ u AB lÖch pha nhau /6, u AN vµ u AB lÖch pha nhau /2. T×m ®iÖn trë thuÇn cña cuén d©y. A. r  40   B. r  40 2   C. r  40 3   D. r  60   C©u 33: Trong m«i tr-êng vËt chÊt ®µn håi, cã hai nguån kÕt hîp A, B gièng hÖt nhau c¸ch nhau 5 cm  . NÕu sãng do hai nguån nµy t¹o ra cã b-íc sãng   2 cm  th× trªn ®o¹n AB cã thÓ quan s¸t ®-îc bao nhiªu cùc ®¹i giao thoa A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 C©u 34: Chän ph-¬ng ¸n sai. A. ChØ cã thÓ gi¶i thÝch ®-îc c¸c ®Þnh luËt quang ®iÖn trªn c¬ së thõa nhËn thuyÕt l-îng tö cña Pl¨ng. B. Nh÷ng nguyªn tö hay ph©n tö vËt chÊt kh«ng hÊp thô hay bøc x¹ ¸nh s¸ng mét c¸ch liªn tôc, mµ thµnh tõng phÇn riªng biÖt, ®øt qu·ng. C. Chïm ¸nh s¸ng ®-îc coi nh- mét chïm h¹t ph«t«n.
 16. D. Khi ¸nh s¸ng truyÒn ®i, n¨ng l-îng c¸c ph«t«n gi¶m dÇn nªn c-êng ®é chïm s¸ng gi¶m dÇn. C©u 35: ChiÕu ¸nh s¸ng tr¾ng do mét nguån nãng s¸ng ph¸t ra vµo khe cña mét m¸y quang phæ th× trªn tÊm kÝnh cña buång ¶nh sÏ thu ®-îc: A. mét d¶i s¸ng mµu ®á B. c¸c v¹ch s¸ng rêi r¹c C. c¸c v¹ch s¸ng tèi xen kÏ nhau D. mét d¶i s¸ng mµu s¾c biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm C©u 36: Mét ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu cña m¸y hót bôi lµm viÖc sau t  0,75 h  tiªu tèn mét l-îng ®iÖn n¨ng lµ A  127,5 Wh  (tÝnh theo c«ng t¬ ®iÖn). BiÕt hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña l-íi ®iÖn lµ U  220 V  vµ dßng hiÖu dông ch¹y qua ®éng c¬ lµ I  1,2 A  . X¸c ®Þnh c«ng suÊt vµ hÖ sè c«ng suÊt cña ®éng c¬. A. 0,85 B. 0,66 C. 0,64 D. 0,76 C©u 37: Chän ph-¬ng ¸n sai. A. Céng h-ëng lµ hiÖn t-îng biªn ®é dao ®éng c-ìng bøc t¨ng nhanh ®ét ngét ®Õn mét gi¸ trÞ cùc ®¹i khi tÇn sè cña dao ®éng tù do b»ng tÇn sè riªng. B. HiÖn t-îng céng h-ëng c¬ häc tuú vµo tõng tr-êng hîp cô thÓ mµ nã cã lîi hoÆc cã h¹i ®èi víi con ng-êi. C. Mét em nhá chØ cÇn dïng mét lùc nhá ®Ó ®-a vâng cho ng-êi lín b»ng c¸ch ®Èy nhÑ chiÕc vâng mçi khi nã lªn tíi ®é cao nhÊt gÇn chç em ®øng. Nh- thÕ, em bÐ ®· t¸c dông lªn vâng mét lùc c-ìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè riªng cña vâng lµm cho vâng dao ®éng céng h-ëng víi biªn ®é cùc ®¹i. D. ChiÕc cÇu, bÖ m¸y, khung xe v.v... lµ nh÷ng hÖ dao ®éng cã tÇn sè riªng. NÕu v× mét nguyªn nh©n nµo ®ã chóng dao ®éng céng h-ëng víi mét dao ®éng kh¸c th× chóng sÏ dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i vµ cã thÓ bÞ gÉy, bÞ ®æ C©u 38: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo trôc Ox (O lµ vÞ trÝ c©n b»ng), vËn tèc cña vËt khi ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng cã ®é lín 62,8 cm / s  20 cm / s vµ gia tèc cùc ®¹i cña vËt lµ 2 m / s 2 . LÊy  2  10 . Chän gèc thêi gian lµ lóc vËt cã li ®é lµ x0  10 2 cm  vµ ®ang ®i theo chiÒu d-¬ng cña trôc to¹ ®é. X¸c ®Þnh pha ban ®Çu. A.  = - /4 B.  = + /4 C.  = + 3/4 D.  = - 3/4 C©u 39: X¸c ®Þnh chu k× b¸n r· cña ®ång vÞ ièt 53 I biÕt r»ng sè 131 nguyªn tö cña ®ång vÞ Êy cø mét ngµy ®ªm th× gi¶m ®i 8,3%. A. 4 ngµy B. 3 ngµy C. 8 ngµy D. 10 ngµy C©u 40: Chän ph-¬ng ¸n sai. A. MÆc dï h¹t nh©n nguyªn tö ®-îc cÊu t¹o tõ c¸c h¹t mang ®iÖn cïng dÊu hoÆc kh«ng mang ®iÖn, nh-ng h¹t nh©n l¹i kh¸ bÒn v÷ng. B. Lùc h¹t nh©n liªn kÕt c¸c nucl«n cã c-êng ®é rÊt lín so víi c-êng ®é lùc t-¬ng tÜnh ®iÖn gi÷a c¸c proton mang ®iÖn d-¬ng. C. Lùc h¹t nh©n lµ lo¹i lùc cïng b¶n chÊt víi lùc ®iÖn tõ. D. Lùc h¹t nh©n chØ m¹nh khi kho¶ng c¸ch gi÷a hai nucl«n b»ng hoÆc nhá h¬n kÝch th-íc cña h¹t nh©n.
 17. C©u 41: Trªn mÆt n-íc cã hai nguån kÕt hîp A vµ B dao ®éng theo ph-¬ng th¼ng ®øng víi ph-¬ng tr×nh lÇn l-ît lµ     u1  a1 sin 40t   cm  , u 2  a 2 sin 40t   cm  . Hai nguån ®ã, t¸c ®éng  6  2 lªn mÆt n-íc t¹i hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau 18 cm  . BiÕt vËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n-íc v  120 cm / s . Gäi C vµ D lµ hai ®iÓm trªn mÆt n-íc sao cho ABCD lµ h×nh vu«ng. TÝnh sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc tiÓu trªn ®o¹n CD. A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 C©u 42: Chän ph-¬ng ¸n sai. A. HiÖn t-îng quang dÉn lµ hiÖn t-îng gi¶m m¹nh ®iÖn trë cña b¸n dÉn khi bÞ chiÕu s¸ng. B. Mçi ph«t«n ¸nh s¸ng bÞ hÊp thô sÏ gi¶i phãng mét electron liªn kÕt ®Ó nã trë thµnh mét electron tù do chuyÓn ®éng trong khèi chÊt b¸n dÉn. C¸c electron nµy trë thµnh c¸c electron dÉn. C. Mçi electron liªn kÕt ®­îc gi¶i phãng, sÏ ®Ó l¹i mét “lç trèng” mang ®iÖn d­¬ng. D. Nh÷ng lç trèng nµy kh«ng thÓ chuyÓn ®éng tõ nót m¹ng nµy sang nót m¹ng kh¸c vµ do ®ã kh«ng tham gia vµo qu¸ tr×nh dÉn ®iÖn. C©u 43: Trong thÝ nghiÖm giao thoa I©ng kho¶ng c¸ch hai khe S 1 vµ S2 lµ 1 mm  , kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ph¼ng chøa hai khe vµ mµn ¶nh lµ 1 m  . Nguån s¸ng S ph¸t ¸nh s¸ng tr¾ng cã b-íc sãng n»m trong kho¶ng tõ 0,4 m ®Õn 0,75 m ). Hái t¹i ®iÓm M c¸ch v©n s¸ng trung t©m 4 mm  cã mÊy bøc x¹ cho v©n s¸ng? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 C©u 44: Mét ng-êi cã ®iÓm cùc viÔn xa v« cïng vµ ®iÓm cùc cËn c¸ch m¾t 20 (cm) nh×n vËt AB qua mét hÖ gåm hai thÊu kÝnh héi tô O1 cã tiªu cù f1  30 cm  vµ O2 cã tiªu cù f2  4 cm  . Hai thÊu kÝnh ®Æt ®ång trôc c¸ch nhau 34 cm  . M¾t ®Æt s¸t t¹i O2. T×m kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn O1 khi ¶nh cuèi cïng r¬i vµo ®iÓm cùc cËn cña m¾t? A. 1379 cm B. 1380 cm C. 1381 cm D. 1382 cm C©u 45: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ m« t¶ bëi ph-¬ng tr×nh: x  6 sin5t1   / 4 cm  . X¸c ®Þnh thêi ®iÓm lÇn thø hai cã vËn tèc v1  15 cm / s . A. 1/60 s B. 11/60 s C. 5/12 s D. 7/12 s C©u 46: Chän ph-¬ng ¸n sai khi nãi vÒ dßng ®iÖn xoay chiÒu ®-îc sö dông réng r·i A. §èi víi c¸c øng dông thùc tiÔn nh- th¾p s¸ng, ®un nÊu, ch¹y c¸c m¸y qu¹t, m¸y c«ng cô... th× dßng ®iÖn xoay chiÒu còng cho kÕt qu¶ tèt nh- dßng ®iÖn kh«ng ®æi. B. Dßng ®iÖn xoay chiÒu dÔ s¶n xuÊt h¬n (m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n h¬n m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu). C. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã thÓ t¶i ®i xa ®-îc víi hao phÝ Ýt vµ chi phÝ Ýt, viÖc ph©n phèi ®iÖn còng thuËn tiÖn h¬n nhê m¸y biÕn thÕ. Khi cÇn cã dßng ®iÖn mét chiÒu, ng-êi ta cã thÓ chØnh l-u dßng ®iÖn xoay chiÒu ®Ó t¹o ra dßng ®iÖn mét chiÒu.
 18. D. Dßng ®iÖn xoay chiÒu dÔ t¨ng, gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ (nhê m¸y biÕn thÕ) so víi dßng ®iÖn mét chiÒu. Tuy nhiªn, dßng ®iÖn xoay chiÒu kh«ng thÓ cung cÊp mét c«ng suÊt rÊt lín. C©u 47: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu nh- h×nh vÏ, X lµ ®éng c¬ ®iÖn Z C  10 3   , R  10   , U AB  120 V  , UMB  60 V  , u AM  60 6 sin100t V  . ViÕt biÓu thøc hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai ®iÓm A, B. A. u AB  120 2 sin100t   / 6 (V) B. u AB  120 2 sin100t  5 / 6 (V) u AB  120 2 sin100t   / 6 (V) u AB  120 2 sin100t  5 / 6 (V) C©u 48: Mét ®iÖn cùc cã giíi h¹n quang ®iÖn lµ  0  332 nm , ®-îc chiÕu bëi bøc x¹ cã b-íc sãng   83 nm thÝch hîp xÈy ra hiÖn t-îng quang ®iÖn. Sau khi chiÕu mét thêi gian ®iÖn cùc ®-îc nèi víi ®Êt qua mét ®iÖn trë R = 1 ( ) th× dßng ®iÖn cùc ®¹i qua ®iÖn trë lµ A. 10,225 A B. 11,225 A C. 12,225 A D. 13,225 A C©u 49: M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung biÕn thiªn vµ cuén c¶m cã ®é tù c¶m L  25 / 288 2  H . §Ó cã thÓ b¾t ®-îc d¶i sãng ng¾n cã b-íc sãng tõ 10 m  ®Õn 50 m  th× ®iÖn dung biÕn thiªn trong kho¶ng nµo? A. 3 pF – 8 pF B. 3 pF – 80 C. 3,2 pF – 80 D. 3,2 pF – 8 pF pF pF C©u 50: B¾n h¹t  vµo h¹t nh©n nit¬ 7 N ®øng yªn, xÈy ra ph¶n 14 øng h¹t nh©n:  14N17 O  p . BiÕt r»ng hai h¹t sinh ra cã vÐc t¬ 7 8 vËn tèc nh- nhau. X¸c ®Þnh ®éng n¨ng cña h¹t anpha. Cho khèi l-îng cña c¸c h¹t nh©n: m  4,0015u ; m N  13,9992u ;   mO  16,9947u; mP  1,0073u; 1u  931 Mev / c2 A. 1,553 MeV B. 1,556 MeV C. 1,554 MeV D. 1,555 MeV
 19. 150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TN ÔN THI ĐH-CĐ  1. Dao đô ̣ng điê ̣n từ trong ma ̣ch LC của máy phát dao đô ̣ng điề u hòa là : a. Dao đô ̣ng cưỡng bức với tầ n số phu ̣ thuô ̣c đă ̣c điể m của tranzito b. Dao đô ̣ng duy trì với tầ n số phu ̣ thuô ̣c đă ̣c điể m của tranzito c. Dao đô ̣ng tự do với tầ n số f = 1/2  LC d. Dao đô ̣ng tắ t dầ n với tầ n số f = 1/2 π L C 2. (I) Tia sáng đi qua thấ u kinh phân kỳ luôn luôn có tia ló rời xa tru ̣c chinh vì (II) Tia ́ ́ sáng đi qua thấu kính phân kỳ giố ng như đi qua mô ̣t lăng kinh có đáy hướng ra ́ ngoài. a. Hai phát biể u đề u đúng, có liên quan b. Hai phát biể u đề u đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 3. (I) Phương trinh vi phân của dao đô ̣ng điê ̣n từ và dao đô ̣ng cơ ho ̣c có cùng da ̣ng vì ̀ (II) Dao đô ̣ng điê ̣n từ và dao đô ̣ng cơ ho ̣c có sự giố ng nhau về quy luâ ̣t biế n đổ i theo thời gian. a. Hai phát biể u đề u đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 4. Mô ̣t đoa ̣n ma ̣ch gồ m mô ̣t điê ̣n trở thuầ n R nố i tiế p với mô ̣t tu ̣ điê ̣n có điê ̣n dung mắ c vào hiệu điện thế xoay chiề u u = Uosinωt. Góc lê ̣ch pha của hiê ̣u điê ̣n thế so với cường đô ̣ xác đinh bởi hê ̣ thức nào sau đây? ̣ a. tgφ = RωC b. tgφ = -RωC c. tgφ = 1/R ω C d. tgφ = - 1/R ω C 5. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình như sau: x 1 = A1sin(ωt + φ1); x2 = A2sin(ωt + φ2). Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại khi độ lệch pha của hai dao động thành phần có giá trị nào sau đây? a. |φ2 – φ1| = (2k + 1)π b. |φ2 – φ1| = (2k + 1)π/2 c. |φ2 – φ1| = 2kπ d. a hoặc b 6. Lực căng dây ở vị trí có góc lệch xác định bởi: a. T = mg(3cosαo - 2cosα) b. T = mg(3cosα - 2cosαo) c. T = mg(2cosα – 3mgcosαo) d. T = 3mgcosαo – 2mgcosα 7. (I) Máy biế n thế không hoa ̣t đô ̣ng đươ ̣c với dòng điê ̣n không đổ i vì (II) máy biế n thế hoạt động dựa vào hiê ̣n tươ ̣ng cảm ứng điê ̣n từ . a. Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biể u có tương quan b. Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biể u không tương quan
 20. c. Phát biểu I đúng, phát biểu II sai d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng 8. Điê ̣n dung của tu ̣ điê ̣n trong ma ̣ch dao đô ̣ng bằ ng 0,2 μF. Để ma ̣ch có tầ n số riêng bằ ng 500Hz thì hê ̣ số tự cảm của cuô ̣n cảm phải có giá tri ̣nào sau đây (π2=10) a. 0,1 H b. 0,2 H c. 0,5 H d. 0,8 H 9. Khảo sát hiện tượng giao thoa trên một dây đàn hồi AB có đầu A nối với nguồn có chu kỳ T, biên độ a, đầu B là đầu phản xạ có thể cố định hay tự do. Phương trình sóng tới tại đầu phản xạ B: UTB = asin(2 πt/T). Trường hợp đầu B cố định. Phương trình sóng tới, sóng phản xạ tại điểm M cách B một khoảng x là: a. UtM = asin2π(t/T + x/λ); UPM = a sin2π(t/T – x/λ) b. UtM = asin2π(t/T – x/λ); UPM = a sin2π(t/T + x/λ) c. UtM = asin2π(t/T + x/λ); UPM = -a sin2π(t/T – x/λ) d. UtM = asin2π(t/T – x/λ); UPM = -a sin2π(t/T + x/λ) 10. Phương trình nào sau đây là phương trình dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x1 = 4sin10 t; x2 = 4 3 sin(10t +π /2) ? a. x = 8sin(10t + π /3) b. x = 8sin(10t - π /3) c. x = 4 3 sin(10t - π /3) d. x = 4 3 sin(10t + π /2) 11. Dòng điện một chiều tạo bởi máy phát điện một chiều mà phần ứng chỉ có một khung dây có tinh chấ t nào sau đây: ́ a. Có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian b. Giố ng dòng điện chỉnh lưu hai nửa chu kỳ b. Giố ng dòng điê ̣n chỉnh lưu hai nửa chu kỳ có gắn thêm bộ lọc d. Cả hai tính chât b và c 12. Hạt nhân . 92 234 U phóng xa ̣ phát ra ha ̣t α. Tính năng lượng tỏa ra dưới dạng động năng của các ha ̣t, biết m (U234) = 233,9904u; m(Th230) = 229,9737u; m(He) = 4,0015u. a. 0,227.10-10 J b. 0,227.10-11 J c. 0,227.10-7 J d. -8 0,227.10 J 13. Mô ̣t thấ u kính lõm, lồ i có chiế t suấ t 1,5, có bán kính mặt lõm bằng 40 cm, bán kính mă ̣t lồ i bằ ng 20 cm. Trục chính của thấu kính thẳng đứng, mă ̣t lõm ở trên. Tiêu cực của thấu kính có giá trị nào sau đây: a. 40 cm b. 60 cm c. 80 cm d. 30 cm 14. Công thoát electron của mô ̣t quả cầ u kim loa ̣i là 2,36 eV. Chiế u ánh sáng kich thich ́ ́ có = 0,36 um; quả cầu đặt cô lập có hiệu điện thế cực đại là 1,1 v. Bức xa ̣ kich thich ́ ́ sẽ có bước sóng bao nhiêu nếu hiệu điện thế cực đại gấp đôi điện thế trên. a. 0,72 μm b. 2,7 μm c. 0,18 μm d. 0,27 μm 15. (I) Có thể dùng một phương pháp chung để nghiên cứu hai loại dao động điện từ và dao đô ̣ng cơ ho ̣c vì (II) Dao đô ̣ng điê ̣n từ và dao đô ̣ng cơ ho ̣c có cùng bản chấ t . a. Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biể u này có tương quan. b. Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biể u không tương quan. c. Phát biểu I đúng, phát biểu II sai. d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng. 16. Một vật khi dich chuyển khỏi vị trí cân bằng một đoạn x chịu tác dụng của một lực f = -kx thì vật dao động ...... . Điền vào chỗ trống (......) một trong các cụm từ sau: a. Điều hòa b. Tự do c. Cưỡng bức d. Tắt dần

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản