1001 thủ thuật máy tính P39

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
111
lượt xem
60
download

1001 thủ thuật máy tính P39

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

377. Xoá loa phát thanh màu vàng trên Taskbar Bạn có nhìn thấy cái loa nhỏ màu vàng ở góc bên phải màn hình? Nếu bạn thường xuyên sử dụng nó thì tốt. Nếu không, đừng nên lãng phí khoảng trống. Để giấu điều khiển âm thanh này, bạn hãy click chuột phải vào cái loa và chọn Adjust Audio Properties. Trên hộp thoại Properties, bỏ phần chọn Show Volume Control On The Taskbar. Nếu sau này bạn có thay đổi ý định thì hãy chọn lại. 378. Xóa chức năng Task Scheduler Bạn mở Registry Editor tìm đến các khóa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1001 thủ thuật máy tính P39

  1. 377. Xoá loa phát thanh màu vàng trên Taskbar Bạn có nhìn thấy cái loa nhỏ màu vàng ở góc bên phải màn hình? Nếu bạn thường xuyên sử dụng nó thì tốt. Nếu không, đừng nên lãng phí khoảng trống. Để giấu điều khiển âm thanh này, bạn hãy click chuột phải vào cái loa và chọn Adjust Audio Properties. Trên hộp thoại Properties, bỏ phần chọn Show Volume Control On The Taskbar. Nếu sau này bạn có thay đổi ý định thì hãy chọn lại. 378. Xóa chức năng Task Scheduler Bạn mở Registry Editor tìm đến các khóa sau : HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ xóa bỏ khóa {D6277990-4C6A-11CF- 8D87-00AA0060F5BF} HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVer sion\Explorer\MyCompute r\NameSpace xóa khóa Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVer sion\Explorer\RemoteCo mputer\NameSpace xóa khóa {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVer sion\Shell Extensions\Approved xóa khóa {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} Khởi động lại máy tính . 379. Không sử dụng tiện ích nén file trong Windows XP Trong Windows XP có tiện ích Compresses dùng để nén file , để không sử dụng tiện ích nén file
  2. này Bạn vào Start - Run gõ regsvr32 /u zipfldr.dll nhấn Enter 380. Error 711: Cannot load Remote Access Service Connection Manager Khi bạn tạo một kết nối mạng , bạn sẽ nhận được thông báo lổi giống như trên . Vào Start - MyComputer chọn Manage chọn Services and Applications và chọn Services . Chọn Telephony và kích họat chức năng Start cho dịch vụ này . Nếu bạn sử dụng muốn kết nối từ xa bạn kích hoạt thêm hai dịch vụ nữa đó là Remote Access Connection Manager và Remote Access Auto Connection Manager 381. Liệt kê tất cả các điểm phục hồi (restore points)có trong máy tính Mở Notepad và chép đọan mã sau vào : Option Explicit Dim fso, b, objWMI, clsPoint, strComputer, shell Set shell = CreateObject("Wscript.Shell") Set fso = Wscript.CreateObject("Scripting.FilesystemObject") set b = fso.CreateTextFile("C:\ListSR.txt",true) b.writeline "List of System Restore points found in this computer" b.writeblanklines 1 If Wscript.Arguments.Named.Exists("Computer") Then strComputer=WScript.Arguments.Named.Item("Computer") Else strComputer="." End If Set objWMI = getobject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\default").InstancesOf ("systemrestore") For Each clsPoint In objWMI b.writeline "Creation Time= " & clsPoint.creationtime b.writeline "Description= " & clsPoint.description b.writeline "Sequence Number= " & clsPoint.sequencenumber
  3. b.writeblanklines 1 Next Shell.Run "notepad C:\ListSR.txt", 1,True Set fso = Nothing set shell = Nothing Lưu lại và đặt tên là listrestorepoints.vbs 382. Sửa chữa thanh TaskBar Khi thanh TaskBar trên máy tính của bạn có vấn đề , bạn có thể tham khảo cách fix sau để khắc phục thanh Taskbar của mình . Mở Registry Editor bạn tìm đến khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\E xplorer\StuckRects Ở phần bên phải bạn tìm khóa mang tên là StuckRects hoặc StuckRects2 . Xóa nó và khởi động lại máy tính Lưu ý : Nên backup trước khi sử dụng Registry Editor . 383. Backup Windows XP ra băng từ Để backup hệ điều hành Windows XP của bạn ra băng từ bạn có thể tham khảo cách sau : Mở Notepad và chép đọan mã sau vào : Dim sTapeDate, sWeek, sJob, sEject Select Case sTapeDate Case 1 sWeek = "Week One" Case 2 sWeek = "Week Two" Case 3 sWeek = "Week Three" Case 4 sWeek = "Week Four" End Select sJob = "ntbackup.exe backup " & chr(34) & "@C:\windows\weekly.bks" & chr(34)& " /v:no /r:no /rs:no /hc:on /m copy /l:s /n " & chr(34) & sWeek & chr(34)& " /d " & chr(34) & sWeek & chr(34) & " /j " & chr(34) & sWeek & chr(34) & " /t " & chr(34) & sWeek & chr(34)
  4. Set owsh = wscript.createobject("wscript.shell") oWsh.run "cmd.exe /c "& sJob,1,TRUE Lưu tập này lại và đặt tên cho tập tin này là vbbackup.vbs Cách này bạn có thể tham khảo , tuy nhiên hiện nay ít người sử dụng và biết đến . 384. Task Manager MSCONFIG hoặc REGEDIT không xuất hiện Bạn vào Start - Run gõ cmd và nhấn phím Enter . Trong Command Prompt bạn gõ Tasklist /M >D:\Tasks.txt nhấn Enter Mở tập tin Tasks.txt trong ổ D: để xem các ứng dụng đang chạy . Nguyên nhân do máy tính của bạn bị nhiễm các virus sau : W32.HLLW.Kefy http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.hllw.kefy.htm l W32.HLLW.Cydog@mm http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.hllw.cydog@ mm.html Backdoor.IRC.Yoink.A http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/backdoor.irc.yoink .a.html Backdoor.Volac.dr http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/backdoor.volac.dr. html W32.Kwbot.R.Worm http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.kwbot.r.worm.html W32.Erkez.B@mm http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.erkez.b@mm. html W32.Spybot http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.spybot.worm. html Bạn tìm các chương trình diệt Virus như Norton Antivirus , Mcafee để quét virus trên máy tính của mình . Khi quét virus bạn nên tắt chức năng System Restore nếu máy tính của bạn sử dụng Windows Me/XP và quét trong chế độ Safe Mode .
  5. Sau đó bạn download công cụ này về và chạy nó để trích các tập tin không bị nhiễm virus vào máy tính của bạn http://www.dougknox.com/xp/utils/xp_emerutils.htm Box An toàn thông tin diển đàn http://www.vnechip.com thường xuyên cập nhật Trojan , Worm , Virus , Spyware , ... Nếu máy tính của bạn gặp vấn đề fix lổi cho máy tính khi máy tính của bạn bị nhiểm các loại trên bạn có thể đặt những thắc mắc và kinh nghiệm diệt các lọai trên ở đó . 385. Cài đặt và gở bỏ MS Paint trong Windows XP Vào Start - Run gõ control appwiz.cpl,,2 nhấn Enter . Chọn Add/Remove Windows Components tiếp theo bạn chọn Accessories and Utilities chọn Accessories chọn Bỏ chọn nhấn OK hai lần , nhấn Next . Lưu ý : Để thực hiện các bước trên bạn phải đặt đĩa CD Windows XP vào ổ CDROM 386. Dùng VBscript để kiểm tra phiên bản Service Pack Mở Notepad và chép đọan mã sau : Set oFS =CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set oFileCnameoutput= oFS.CreateTextFile("c:\phuoc.txt", True) strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_OperatingSystem") For Each objOperatingSystem in colOperatingSystems ' Wscript.Echo objOperatingSystem.ServicePackMajorVersion _ ' & "." & objOperatingSystem.ServicePackMinorVersion oFileCnameoutput.WriteLine objOperatingSystem.ServicePackMajorVersion _ & "." & objOperatingSystem.ServicePackMinorVersion Next
  6. Lưu tập tin này lại và đặt tên là testsp.vbs . Vào C: mở tập tin mang tên là phuoc.text để xem kết quả 387. Dùng VBscript để kiểm tra phiên bản HotFix Mở Notepad và chép đọan mã sau : Set oFS =CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set oFileCnameoutput= oFS.CreateTextFile("c:\phuoc.txt", True) strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colQuickFixes = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_QuickFixEngineering") For Each objQuickFix in colQuickFixes ' Wscript.Echo "Description: " & objQuickFix.Description ' Wscript.Echo "Hot Fix ID: " & objQuickFix.HotFixID oFileCnameoutput.WriteLine "Description: " & objQuickFix.Description oFileCnameoutput.WriteLine "Hot Fix ID: " & objQuickFix.HotFixID Next Lưu tập tin này lại và đặt tên là testhotfix.vbs . Vào C: mở tập tin mang tên là phuoc.text để xem kết quả 388. Khi bạn không download được bất cứ thứ gì từ Internet Bạn thường download tài liệu , phần mềm từ Internet nhưng có một ngày máy tính của bạn không tải được bất cứ thứ gì từ Internet . Mặc dù bạn mở Internet Explorer chọn Internet Options chọn thanh Security . Trong Security Settings bạn chọn mục File Download chọn Enable rồi nhưng nó vẩn không download được . Nguyên nhân do máy tính bị nhiểm Trojan W32.W3TC Tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ Plugins\Extension Bạn nhấn chuột phải trên khóa này và xóa mục này đi .
Đồng bộ tài khoản