1001 thủ thuật máy tính P4

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
340
lượt xem
217
download

1001 thủ thuật máy tính P4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

19. Không cho Spyware chiếm quyền điều khiển Home Page Máy tính của bạn nhiễm Spyware , bạn sử dụng các phần mềm chẳng hạn như Adware SE Pro hoặc Hijackthis để quét Spyware trên máy tính của bạn . phát hiện thấy có web lạ chiếm quyền điều khiển trang chủ (Home Page) của bạn trong trình duyệt Internet Explorer . Mở trình soạn thảo văn bản Note Pad , chép và dán đoạn code này vào . Option Explicit Dim WSHShell, RegKey, ValueA, Result On Error Resume Next Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell") RegKey = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\" ValueA...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1001 thủ thuật máy tính P4

  1. 19. Không cho Spyware chiếm quyền điều khiển Home Page Máy tính của bạn nhiễm Spyware , bạn sử dụng các phần mềm chẳng hạn như Adware SE Pro hoặc Hijackthis để quét Spyware trên máy tính của bạn . phát hiện thấy có web lạ chiếm quyền điều khiển trang chủ (Home Page) của bạn trong trình duyệt Internet Explorer . Mở trình soạn thảo văn bản Note Pad , chép và dán đoạn code này vào . Option Explicit Dim WSHShell, RegKey, ValueA, Result On Error Resume Next Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell") RegKey = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\" ValueA = WSHShell.RegRead (regkey & "HomePage") If ValueA = 0 Then 'Change Homepage is Enabled. Result = MsgBox("Ability to Change Homepage is currently [Enabled]." & _ vbNewLine & "Would you like to Disable?" & _ vbNewLine & "Will lock and Gray it out." & _ vbNewLine & "May need to Log-off for effect.", 36) If Result = 6 Then 'clicked yes WSHShell.RegWrite regkey & "HomePage", 1 End If Else 'Change Homepage is Disabled Result = MsgBox("Ability to Change Homepage is currently [Disabled]." & _ vbNewLine & "Would you like to Enable?", 36) If Result = 6 Then 'clicked yes WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\HomePage" End If End If Lưu lại và đặt tên là DisableHomePage.vbs Để chạy nó , bạn nhấn chuột vào tập tin này và chọn Yes . Logoff để thay đổi có hiệu lực .
  2. 20. Kiểm tra thông tin người dùng trong Windows XP Bạn muốn kiểm tra xem trên máy tính của bạn có bao nhiêu User (người dùng) và xem thông tin của các User này hay không . Bạn có thể thực hiện điều này thông qua tiện ích Computer Management tuy nhiên sử dụng tiện ích này không khả quan cho lắm ! Hãy mở trình sọan thảo văn bản Notepad và chép đọan code này vào . Lưu lại tập tin này , đặt tên cho nó là userinfo.vbs và tiến hành “chạy” nó . On Error Resume Next strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_UserAccount",,48) For Each objItem in colItems Wscript.Echo "AccountType: " & objItem.AccountType Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption Wscript.Echo "Description: " & objItem.Description Wscript.Echo "Disabled: " & objItem.Disabled Wscript.Echo "Domain: " & objItem.Domain Wscript.Echo "FullName: " & objItem.FullName Wscript.Echo "InstallDate: " & objItem.InstallDate Wscript.Echo "Lockout: " & objItem.Lockout Wscript.Echo "Name: " & objItem.Name Wscript.Echo "PasswordChangeable: " & objItem.PasswordChangeable Wscript.Echo "PasswordExpires: " & objItem.PasswordExpires Wscript.Echo "PasswordRequired: " & objItem.PasswordRequired Wscript.Echo "SID: " & objItem.SID Wscript.Echo "SIDType: " & objItem.SIDType Wscript.Echo "Status: " & objItem.Status Next
  3. 21. Làm thế nào nhận biết USB 2.0 có trên máy tính Bạn mới vừa mua máy tính , người bán họ nói máy tính của bạn có gắn cổng USB 2.0 . Còn bạn , “dân mới vào nghề” không biết đâu mà lần , thôi thì tin vào chính mình vậy . Đoạn code sau sẽ giúp bạn nhận biết được USB 2.0 có cài đặt trên máy tính của bạn hay không . Mở Notepad chép và dán đọan code này vào . Đặt tên cho nó là testusb.vbs On Error Resume Next RegKey = "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB20" CreateObject("WScript.Shell").RegRead(RegKey & "\") If Err Then If InStr(LCase(Err.Description), "invalid root") > 0 Then MsgBox "This computer does not seem to be USB 2 enabled." Else MsgBox "This computer appears to be USB 2 enabled." End If End If 22. Liệt kê tất cả các ứng dụng đang chạy trong Windows XP bằng dòng lệnh Bạn có thể sử dụng công cụ WMIC (Windows Management Instrumentation Commandline) để liệt kê tất cả các bộ xữ lý đang chạy trên hệ điều hành Windows XP của bạn . Bạn vào Start – Run gõ CMD và nhấn phím Enter . Trong cửa sổ Command Prompt , bạn nhập vào dòng lệnh như sau : WMIC /OUTPUT:C:\ProcessList.txt PROCESS get Caption,CommandLine,Processid Bây giờ bạn chĩ việc vào ổ đĩa C mở tập tin ProcessList.txt để xem chi tiết các danh sách các
  4. ứng dụng đang chạy trên hệ điều hành Windows XP của bạn . Hoặc bạn muốn nhận thuộc tính đặc biệt của các ứng dụng này , bạn gỏ vào trong Command Prompt như sau : WMIC PROCESS GET Name, Handle, PageFaults Bạn muốn biết chính xác tập tin Explorer.exe , nó nằm ở đâu , ngày giờ tạo nó . Bạn gỏ như sau : WMIC PROCESS WHERE (Description="explorer.exe") Ngoài ra còn có rất nhiều chức năng trong công cụ WMIC đang chờ bạn khám phá . 23. Luôn cho phép hiện nút Hibernate trong Turn Off Computer Bạn thường sử dụng chức năng Hibernate , tuy nhiên khi sử dụng chức năng này bạn phải đè phím Shift trong hộp thoại Turn off computer . Để thuận lợi cho công việc của mình , bạn có thể cho phép nút Hibernate tự động mở khi bạn mở hộp thọai Turn off computer . Đầu tiên bạn vào Control Panel chọn User Accounts chọn Change the way users logon on or off tắt chức năng Welcome Screen . Tiếp theo bạn mở Notepad và gõ vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ACPI\Param eters] "AMLIMaxCTObjs"=hex:04,00,00,00 "Attributes"=dword:00000070 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ACPI\Param eters\WakeUp] "FixedEventMask"=hex:20,05 "FixedEventStatus"=hex:00,84 "GenericEventMask"=hex:18,50,00,10 "GenericEventStatus"=hex:10,00,ff,00 Lưu tập tin này và đặt tên cho tập tin này là hiddenturn.reg
  5. 24. Mất các biểu tượng trong Programs Khi bạn vào Start – Programs chọn một biểu tượng để mở một chương trình mình yêu thích nhưng chỉ thấy dòng chữ (Empty) . Để khắc phục sự cố này , bạn mở Registry Editor và tìm đến khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explore r\User Shell Folders Bạn tìm đến giá trị Start Menu nhấn chuột phải vào giá trị này , chọn Modify và thiết lập cho giá trị này là %USERPROFILE%\Start Menu Ở phần bên phải , bạn tìm giá trị Common Start Menu và thiết lập cho giá trị này là %ALLUSERSPROFILE%\Start Menu Tìm giá trị Common Programs thiết lập cho giá trị này là %ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs Nếu hai giá trị này bạn không tìm thấy , bạn vào Edit – New chọn Expandable String Value để thiết lập cho cả hai giá trị trên . Đóng Regedit . Vào Start – Run gõ REGSVR32 /n /i:U SHELL32 nhấn phím Enter 25. Mất chức năng Start Menu trong Taskbar Properties Khi bạn mở chức năng Task Bar and Star Menu Properties ở thanh Start Menu , bạn chỉ còn nhìn thấy chức năng Classic Start Menu .
  6. Còn chức năng Start Menu “biến đi đâu” rồi , thủ thuật sau sẽ giúp bạn khắc phục được tình trạng này . Mở Registry Editor , bạn tìm đến khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies \Explorer Ở phần bên phải , bạn tìm giá trị NoSimpleStartMenu (DWORD Value) và thiết lập cho nó là 0 Logoff và đăng nhập lại . Cách thứ hai bạn có thể dùng chức năng Group Policy để thay đổi nó . Vào Start – Run gỏ gpedit.msc và nhấn phím Enter . Vào User Configuration chọn Administrative Templates . Chọn Start menu and Taskbar ở phần bên phải bạn tìm giá trị tên là Force classic Start Menu và thiết lập cho giá trị này là Not Configured . 26. Đưa các khay đĩa ra bằng một cú nhấp chuột Máy tính của bạn có rất nhiều ổ đĩa CDROM , ổ nào củng có cả CDR/CDRW đều đủ cả không thiếu mặt một “nhân tài” nào hết . Mổi lần muốn lấy các ổ đĩa này ra muốn “mệt xĩu” . Bạn mở Notepad lên và chép đọan mã sau vào : Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" ) Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection if colCDROMs.Count >= 1 then For i = 0 to colCDROMs.Count - 1 colCDROMs.Item(i).Eject Next ' cdrom End If
  7. Lưu tập tin này lại , bạn đặt tên cho tập tin này là cd.vbs 27. Tắt Cảnh Báo Security Center trong Windows XP SP2 Security Center (Trung Tâm Bảo Mật) trong Windows XP SP2 kiểm tra việc thiết lập bảo mật trên máy tính của bạn (kiểm tra và xác định trạng thái của phần mềm Antivirus được cài đặt) , nó sẽ gởi cãnh báo qua vùng cãnh báo và nó cho bạn biết tường lữa hay phần mềm Antirivus đó có phải hàng “xịn” hay không . Nếu như bạn chạy một phần mềm tường lữa và chương trình diệt virus mà Security Center không nhận biết được , nó sẽ tiếp tục cãnh báo bạn mổi khi bạn bắt đầu với máy tính của mình . Để tắt chức năng này , bạn thao tác các bước sau : Mở Security Center bằng cách vào Start – Run gỏ WSCUI.CPL hoặc bạn nhấn Start – Control Panel và chọn Security Center . Trong Security Center chọn Change the way Security Center alerts me và xóa các mục kiểm mà bạn không muốn nhận cãnh báo , khi đó bạn nhấn OK . Hoặc bạn có thể thực hiện chức năng này qua Registry Editor . HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center Ở phần bên phải chọn AntiVirusDisableNotify (DWORD Value) và thiết lập cho nó giá trị là 1 . Ở phần bên phải chọn FirewallDisableNotify (DWORD Value) và thiết lập cho giá trị này là 1 Đóng Regedit và khởi động lại máy tính
  8. 28. Thay đổi thông tin đăng ký người dùng trong System Properties Bạn mới mua máy tính củ về khi bạn mở System Properties bạn sẽ thấy thông tin đăng ký (Registered to) của một người dùng nào đó . Thủ thuật sau sẽ giúp bạn điều chỉnh thông tin đăng ký này rất dể dàng . Bạn mở Notepad của mình và chép đọan mã sau vào : Option Explicit Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dim ws, t, p1, p2, n, g, cn, cg Dim itemtype p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\" n = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOwner") g = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOrganization") t = "Change Owner and Organization Utility" cn = InputBox("Type new Owner and click OK", t, n) If cn "" Then ws.RegWrite p1 & "RegisteredOwner", cn End If cg = InputBox("Type new Organization and click OK.", t, g) If cg "" Then ws.RegWrite p1 & "RegisteredOrganization", cg End If Lưu lại và đặt tên là changeinfouser.vbs
Đồng bộ tài khoản