1001 thủ thuật máy tính P50

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
203
lượt xem
62
download

1001 thủ thuật máy tính P50

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

514. Một vài hộp thông báo sẽ không xuất hiện hoặc trống khi bạn xem một ứng dụng Khi bạn xem các mục như Search Companion , User Accounts , Windows Update , Help and Support , System Restore bạn sẽ thấy một số mục sẽ không xuất hiện hoặc các hộp thọai trong các mục này sẽ trống . Ngoài ra bạn mở Windows Media Player , bạn có thể nhận được thông báo lổi An internal application error has occurred. Nguyên nhân xuất hiện lổi này là do hai tập tin Jscript.dll và Vbscript.dll bị hư hoặc bạn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1001 thủ thuật máy tính P50

  1. 514. Một vài hộp thông báo sẽ không xuất hiện hoặc trống khi bạn xem một ứng dụng Khi bạn xem các mục như Search Companion , User Accounts , Windows Update , Help and Support , System Restore bạn sẽ thấy một số mục sẽ không xuất hiện hoặc các hộp thọai trong các mục này sẽ trống . Ngoài ra bạn mở Windows Media Player , bạn có thể nhận được thông báo lổi An internal application error has occurred. Nguyên nhân xuất hiện lổi này là do hai tập tin Jscript.dll và Vbscript.dll bị hư hoặc bạn thay đổi khóa Registry không đúng . Để giải quyết lổi này , bạn làm như sau : Đăng ký lại tập tin Jscript.dll và Vbscript.dll Vào Start – Run trong hộp Open bạn gõ regsvr32 jscript.dll và nhấn nút OK . Nhấn nút OK . Tiếp tục bạn đăng ký lại tập tin Vbscript.dll , để đăng ký tập tin này , bạn làm như sau : Vào Start – Run gõ regsvr32 vbscript.dll . Nhấn nút OK hai lần . Khởi động lại máy tính . Nếu như thông báo lổi vẩn còn xuất hiện , ta chuyển sang bước thứ hai . Vào Start – Run gõ msconfig và nhấn nút OK . Trong thanh General , nhấn vào nút Expand File . Hộp thọai Expand One File from Installation Source sẽ xuất hiện . Trong mục File to restore , gõ tên tập tin mà bạn muốn phục hồi . Ở đây là hai tập tin Jscript.dll và Vbscript.dll Trong mục Restore From , gỏ tên đường dẩn tập tin .cab của hệ điều hành Windows XP mà bạn muốn phục hồi tập tin này . Trên đĩa CD Windows XP hai tập tin này có tên là Jscript.dl_ và Vbscript.dl_ và nằm ở thư mục I386 . Trong mục Save in , gõ tên tập tin mà bạn cần trích vào . Ví dụ như E:\Windows\System32\Jscript.dll và trong đó E : là ổ đĩa mà bạn cài đặt hệ điều hành Windows XP. Nhấn nút Expand . Trong hộp thoại System Configuration Utility , chọn nút OK . Nhấn nút Reset để khởi động lại máy tính . Nếu lổi vẩn còn xảy ra , bạn chuyển sang bước thứ ba . Vào Start – Run gõ regedit và nhấn nút OK .
  2. Bạn tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c260- 6ac0-11cf-b6d1- 00aa00bbbb558}\In procServer32 Ở bên cửa sổ bên phải , bạn tìm khóa Default và nhấn vào nó để xem giá trị của nó có phải là E:\WINDOWS\SYSTEM\JSCRIPT.DLL hay không , nếu nó không phải là giá trị này bạn thay đổi nó . Bạn tìm khóa ThreadingModel và giá trị của nó phải là Both . Nếu nó không phải là giá trị này , bạn thay đổi giá trị này . Để thay đổi các giá trị này , ở phần bên phải bạn nhấn chuột phải vào khóa này và chọn Modify . Trong ô Value Data bạn nhập các giá trị giống như trên vào và nhấn OK . Thoát khỏi Regedit và khởi động lại máy tính . 515. Tăng tốc cho việc khởi động máy tính Mở Notepad và chép đọan code sau : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] "EnableQuickReboot"="1" Lưu tập tin này lại và đặt tên là speed.reg 516. Chỉ thanh trạng thái ở tất cả các phiên bản của Windows Mở Notepad và chép đọan code sau : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] "StatusBarOther"=dword:00000001 Lưu tập tin này lại và đặt tên là showstatusbar.reg
  3. 517. Mở rộng Control Panel trong Start Menu Mở Notepad và chép đọan code sau : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\Advanced] "Start_ShowControlPanel"=dword:00000002 "CascadeControlPanel"="YES" Lưu tập tin này lại và đặt tên là showstatusbar.reg 518. Không thể di chuyển các tập tin thư mục trong Windows Explorer Khi bạn không thể di chuyển các tập tin , thư mục , biểu tượng trên màn hình Desktop hoặc Windows Explorer . Bạn đừng lo lắng quá , chuyện nhỏ khi ta “vọc” máy tính mà , cách sau sẽ giúp bạn khắc phục lổi này nhanh chóng . Mở Notepad và chép đọan mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010e-0000-0000-C000- 000000000046}] @="IDataObject" [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010e-0000-0000-C000- 000000000046}\NumMethods] @="12" [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010e-0000-0000-C000- 000000000046}\ProxyStubClsid32] @="{00000320-0000-0000-C000-000000000046}" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000320-0000-0000-C000- 000000000046}] @="oleprx32_PSFactoryBuffer" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000320-0000-0000-C000- 000000000046}\InprocServer32] @="C:\\WINDOWS\\system32\\ole32.dll" "ThreadingModel"="Both" Lưu lại và đặt tên là fixdrag.reg . Lưu ý : C: là ổ đĩa cài đặt hệ điều hành Windows XP .
  4. 519. Cho phép hoặc không cho phép xuất hiện các biểu tượng ở thanh System Tray Bạn có muốn không cho phép hoặc cho phép các biểu tượng xuất hiện ở thanh System tray hay không ? Để làm được điều mà bạn muốn bạn có thể sử dụng công cụ Registry Editor để thay đổi nó . Tuy nhiên bạn có thể sữ dụng cách sau để cho phép hoặc không cho phép xuất hiện các biểu tượng ở thanh System tray . Bạn mở Notepad lên và chép đoạn mã sau vào : Message = "Doan ma se tu dong dong" & vbCR Message = Message & "va khoi dong lai trinh ung dung Windows Explorer" & vbCR Message = Message & "Chuc nang nay khong gay tac hai cho may tinh cua ban" & vbCR & vbCR Message = Message & "Ban co muon tiep tuc hay khong?" X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Enable/Disable Icons in System tray") If X = 6 Then On Error Resume Next Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, errnum, vers Dim itemtype Dim enab, disab, jobfunc Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") p= "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\No TrayItemsDisplay" itemtype = "REG_DWORD" enab = "Mo" disab = "Dong" jobfunc = "Cac bieu tuong o System Tray bay gio se duoc" t = "Xac nhan" Err.Clear n = WSHShell.RegRead (p) errnum = Err.Number if errnum 0 then WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype
  5. End If If n = 0 Then n=1 WSHShell.RegWrite p, n, itemtype Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR, 4096, t) ElseIf n = 1 then n=0 WSHShell.RegWrite p, n, itemtype Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR, 4096, t) End If Set WshShell = Nothing On Error GoTo 0 For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _ ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'") Process.terminate(0) Next MsgBox "Ket thuc" & vbcr & vbcr , 4096, "Done" Else MsgBox "Chuc nang nay khong duoc thay doi" & vbcr & vbcr, 4096, "Tam thoi dung lai" End If Lưu đoạn mã trên với tên là iconsystray.vbs và tiến hành chạy nó . 520. Phục hồi các tập tin hình ảnh Khi bạn mở các tập tin hình ảnh chẳng hạn như .BMP , .GIF , .JPG , … có thể bạn sẽ mở không được chúng , nguyên nhân dẩn đến lổi trên có thể bạn thay đổi khóa trong Registry Editor hoặc xung đột giữa các tập tin hệ thống khi bạn cài đặt phần mềm mới . Thủ thuật sau sẽ giúp bạn phục hồi lại tình trạng trước đó của các tập tin hình ảnh này không mấy quá khó khăn . Bạn mở Notepad và chép đoạn mã sau vào . Option Explicit Dim WSHShell, p1, p2, p3 Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") p2 = "\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}\" p3 = "{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"
  6. For Each p1 in Array(".art",".bmp",".dib",".gif",".jfif",".jpe",".jpeg",".jpg",".png",".wmf") WSHShell.RegWrite "HKCR\" & p1 & p2, p3 Next p1 = ".tif" p3 = "{1AEB1360-5AFC-11d0-B806-00C04FD706EC}" WSHShell.RegWrite "HKCR\" & p1 & p2, p3 p1 = ".tiff" WSHShell.RegWrite "HKCR\" & p1 & p2, p3 p1 = ".htm" p3 = "{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}" WSHShell.RegWrite "HKCR\" & p1 & p2, p3 p1 = ".html" WSHShell.RegWrite "HKCR\" & p1 & p2, p3 MsgBox "Tap tin hinh anh " & vbCR & "se duoc phuc hoi.", 4097, "KTXONLINE" Set WSHShell = Nothing Bạn lưu tập tin này lại và đặt tên là restoreimage.vbs 521. Giới hạn người dùng chạy chức năng Task Scheduler trong Hệ điều hành Windows XP Trong cơ quan của bạn , máy tính của bạn thường có rất nhiều người sử dụng , họ có thể tạo tài khỏan riêng của họ bằng quyến Administrator của chính bạn . Có thể họ sẽ chạy chức năng Task Scheduler (lập biểu) để kích họat các chương trình đã được định trước . Họ có thể gắn Trojan để chiếm đoạt quyền Administrator của bạn bằng công cụ Task Scheduler có sẳn trong hệ điều hành Windows . Vậy làm thế nào để ngăn chặn người dùng (user) chạy Task Scheduler trong hệ điều hành Windows . * Không cho User thêm hoặc xóa lập biểu : Đăng nhập vào máy tính với quyền Administrator .Vào Start – Run gỏ gpedit.msc và nhấn nút OK Chọn nút Computer configuration - Administrative Templates và chọn Windows Components .
  7. Chọn Task Scheduler . Trong phần Task Scheduler : Bạn chọn Prevent Task Run or End . Nhấn chuột phải chọn Properties . chọn Enabled và nhấn nút OK . Nhấn chuột vào Prohibit New task Creation chọn Properties và chọn Enabled và nhấn nút OK Nhấn chuột vào vào Prohibit Drag-and-Drop chọn Properties và chọn Enabled và chọn OK Thoát khỏi Group Policy . Đương nhiên nếu như user điều chỉnh lại các chức năng này trong Group Policy thì công việc của bạn sẽ trở nên vô ích . Mở Registry Editor lên , bạn tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Ta sk Scheduler5.0 Bạn tìm các khóa DragAndDrop , Execution , Task Creation và Task Deletion với giá trị là DWORD Value , và trong Value Data của các khóa này bạn gỏ giá trị là 1 . Đóng Registry của bạn , khởi động lại máy tính . Lưu ý : Nếu bạn không tìm thấy các khóa trên , bạn tạo các khóa này nhé .
Đồng bộ tài khoản