11 mẹo ít người biết để tăng tốc sự nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Đăng Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
203
lượt xem
106
download

11 mẹo ít người biết để tăng tốc sự nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là 11 cách đơn giản (nhưng rất tiếc là lại thường bị bỏ qua) để bạn tăng tốc sự nghiệp trong thời điểm kinh tế khó khăn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 11 mẹo ít người biết để tăng tốc sự nghiệp

  1. 11 M O ÍT NGƯ I BI T ð TĂNG T C S NGHI P Dư i ñây là 11 cách ñơn gi n (nhưng r t ti c là l i thư ng b b qua) ñ b n tăng t c s nghi p trong th i ñi m kinh t khó khăn. 1. Nh nh ng doanh nhân n i ti ng giúp ñ Khi kh i nghi p, Karen Fuqua - Ch t ch c a Fuqua Consulting Group ñã t ng g i thư cho 50 n doanh nhân hàng ñ u theo bình ch n c a t p chí Fortune ñ nh h dìu d t bà trong m t ngh nghi p m i ho c cho bà l i khuyên. Fuqua nh l i: “Tôi ch ng th hình dung n i v s ph n h i mà mình nh n ñư c. Nh ng lá thư h g i cho tôi th t tuy t v i. Các n doanh nhân hàng ñ u ñó ñã ñ ng viên, chia s bí quy t, cho tôi l i khuyên v nh ng ñi u nên làm và không nên làm khi ph n kinh doanh. T t c ñ u r t d th c hi n và hi u qu ñ n không ng .” 2. Tìm hi u v thành qu công vi c Theo Sean Ebner - Phó Ch t ch khu v c c a công ty Technisource chuyên tuy n d ng và cung c p gi i pháp v IT, b n nên c g ng tìm hi u tiêu chu n ch t lư ng c a nh ng công vi c mà s p b n ñang th c hi n ñ bi t ñư c thành ph m như th nào. Nh v y, khi s p c a b n b nh ho c ngh phép, b n có th ch ñ ng xin làm thay. Vi c này v a giúp ích cho s p v a giúp b n t o ñư c ưu th so v i ñ ng nghi p. 3. Hãy xung phong làm nh ng vi c nh Theo Ebner, hãy ch ñ ng k t n i v i ñ ng nghi p. B ng cách này, b n s d ti p c n v i nh ng nhà qu n lý c p cao hơn. L y ví d m t ñ ng nghi p cũ c a Ebner, v n h c không gi i l m ð i h c, do thành tích h c t p không t t nên
  2. anh y không ñư c tuy n vào công ty v trí tư v n mà ch ñư c gi vai trò m t nhân viên hành chính. “Anh y trân tr ng t t c nh ng vi c ngư i ta yêu c u mình làm cũng như luôn tìm cách ñ giúp s p nh ng vi c mang tính cá nhân như ghi nh ngày sinh và mua hàng cho v s p. Sau kho ng m t năm, anh ñư c ñ b t vào b ph n tư v n c p b c cao hơn v trí mà anh y t ng ng tuy n sau khi ra trư ng. Chính nh ng m i quan h mà anh y ñã nuôi dư ng cùng s nhi t tình c a anh y t nh ng vi c nh nh t ñã ñưa anh ñ n ñ n v trí h p d n kia.” 4. N m ch c thông tin v ngành ngh c a b n Kristen Fischer - tác gi c a cu n “Mỳ ăn li n, thuê nhà và h sơ xin vi c” khuyên chúng ta: “Hãy tham d nh ng h i ngh liên quan ñ n ngành ngh c a mình, thi t l p quan h v i nh ng ngư i trong ngành thông qua m ng Internet. Bên c nh ñó, hãy không ng ng k t n i v i nh ng khách hàng ti m năng, không nh t thi t ph i trong ngành c a b n. H có th s là m t khách hàng l n trong tương lai. B n không bao gi hình dung h t ñư c l i ích mà m t m i quan h có th mang l i cho b n.” 5. “Mài bén” k năng nói chuy n và thuy t trình c a b n Theo Laurent Duperval - Ch t ch c a Duperval Consulting, ña s chúng ta r t ng i nói chuy n trư c công chúng. Tuy nhiên, ñó l i là m t trong nh ng phương ti n truy n thông marketing và qu ng cáo hi u nghi m nh t mà b n có. “Hãy ch ñ ng n m b t t t c nh ng cơ h i nói trư c ñám ñông. Ngư i ta s ñánh giá b n như m t ngư i giàu ki n th c, t tin và có năng l c. Hơn n a, n u b n ch ng t mình là ngư i n i tr i nh t, c p trên s nghĩ ñ n b n ñ u tiên khi mu n ñ b t ai.” 6. Thân thi n v i m i ngư i Duperval cho r ng trong m t th trư ng mà công vi c khan hi m và s b t n ñ nh lan tràn, con ngư i r t d m t bình tĩnh. Vì v y, “Hãy thân thi n v i m i ngư i xung quanh b n, ñ c bi t là khi m i vi c di n ti n theo chi u hư ng x u. Dư i s c ép, nh ng ngư i có th gi ñư c s ñi m tĩnh cũng như n cư i s ng khoái s tr nên n i tr i. ðó chính là nh ng ph m ch t mà m i nhân viên luôn mu n s p mình có ñư c.” 7. Phát bi u ý ki n c a b n ngay c khi nó trái ngư c v i m i ngư i Theo Duperval, hãy logic và khôn ngoan khi trình bày ý ki n c a b n. ði u quan tr ng là ñ ng ph n ñ i m i ý tư ng ho c ñ xu t c a ñ ng nghi p.
  3. “N u b n c m th y mình hoàn toàn không tán ñ ng v i m t v n ñ , hãy h c cách trình bày và tranh lu n m t cách thuy t ph c. Vi c tranh lu n h p lý, th a mãn l i ích cá nhân c a m i ngư i cũng như l i ích t t nh t c a công ty là m t k năng ñ c bi t, có giá tr l n lao ñ i v i b t kỳ doanh nghi p nào.” 8. Giúp ñ nhân viên PR c a công ty Theo Sammie Becker - T ng Giám ñ c ñi u hành kiêm ngư i sáng l p c a TigressPR, b ng cách xu t hi n trong các bài báo ho c ñài phát thanh, truy n hình như m t “ngu n thông tin c a chuyên gia”, b n s thu hút ñư c s chú ý dành cho công ty và chính b n, h tr ñ c l c cho phòng PR. “Hãy xung phong làm di n gi h i ngh , h i th o chuyên gia ho c th m chí h i th o tr c tuy n (webinar). ðây là nh ng vi c mà ñ ng nghi p t t c a b n – nhân viên PR – có th s p x p giúp b n.” 9. Tìm hi u v công ty Theo Judi Perkins, m t chuyên viên hư ng nghi p, b n nên nghiên c u phương th c kinh doanh và s n ph m c a công ty, b t k thông tin này có liên quan ñ n công vi c c a b n hay không. “Hãy n m ch c nh ng khuynh hư ng trong ngành c a b n và nh ng ñ ng thái c a ñ i th c nh tranh. ð i v i m t nhân viên d ch v khách hàng, nh ng ki n th c này s làm b n luôn ñư c chú ý.” 10. Hãy trân tr ng n l c c a ngư i khác N u công ty b n có phát hành b n tin n i b , b n nh ñ c nó nhé! Hãy trân tr ng nh ng thành qu c a ngư i khác dù b n có quen h hay không. ð ng quên c m ơn nh ng ngư i ñã giúp b n dù là vi c nh hay l n. 11. Hãy tìm hi u, nhưng ñ ng n nh s p Hãy tìm hi u xem s p coi tr ng nh ng ph m ch t gì nhân viên. N u s p mu n nhân viên ph i suy nghĩ k lư ng v m t v n ñ trư c khi nh s p giúp ñ , b n nh ñ ng ch y ñ n phòng làm vi c c a ông/bà y ngay khi v a m c ph i khó khăn nhé! (Theo careerbuilder.com)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản