intTypePromotion=1

110 câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết phần cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn và liên kết hóa học

Chia sẻ: Nguyen Thanh Cuong Cuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
82
lượt xem
14
download

110 câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết phần cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn và liên kết hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết phần cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn và liên kết hóa học như: Phân tử đồng vị, Nguyên tử khối trung bình, tổng số proton, nơtron, electron của một nguyên tố,... Mời các bạn tham khảo để hệ thống lại kiến thức và rèn luyện kĩ năng giải đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 110 câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết phần cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn và liên kết hóa học

Tài li u h c t p chia s<br /> <br /> C u t o NT- B ng TH và Liên k t hóa h c<br /> <br /> 110 CÂU H I TR C NGHI M LÍ THUY T PH N C U T O NGUYÊN T<br /> B NG TU N HOÀN VÀ LIÊN K T HÓA H C<br /> <br /> -<br /> <br /> Giáo viên: PH M NG C SƠN<br /> <br /> I. C U T O NGUYÊN T - B NG TU N HOÀN<br /> Câu 1. Hiñro có 3 ñ ng v là 1 H; 2 H; 3 H; Oxi có 3 ñ ng v là<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> t nư c có kh i lư ng phân t nh nh t là<br /> A. 18u.<br /> B. 19u<br /> C. 17u<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 1 H; 1 H; 1 H;<br /> <br /> Câu 2. Hiñro có 3 ñ ng v là<br /> Oxi có 3 ñ ng v là<br /> t nư c có kh i lư ng phân t l n nh t là<br /> A. 20 u.<br /> B. 24 u.<br /> C. 22 u.<br /> <br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 8 O; 8 O; 8 O<br /> <br /> . Trong t nhiên, lo i phân<br /> <br /> D. 20u<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 8 O; 8 O; 1 O; .<br /> <br /> Trong t nhiên, lo i phân<br /> D. 26 u.<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 1 H; 1 H; 1 H;<br /> <br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 8 O; 8 O; 1 O; .<br /> <br /> Oxi có 3 ñ ng v là<br /> Có th có bao nhiêu<br /> Câu 3. Hiñro có 3 ñ ng v là<br /> phân t nư c khác nhau t o nên t các ñ ng v trên ?<br /> A. 6.<br /> B. 18.<br /> C. 9.<br /> D. 24.<br /> 12<br /> 13<br /> Câu 4. Cacbon có 2 ñ ng v 6C và 6C , cũn oxi có 3 ñ ng v 16O , 17O và 18O. Có th có bao nhiêu<br /> 8<br /> 8<br /> 8<br /> phân t khí cacbonic khác nhau t o nên t các ñ ng v trên ?<br /> A. 3.<br /> B. 6.<br /> C. 9.<br /> D. 12.<br /> 12<br /> 13<br /> Câu 5. Các bon có 2 ñ ng v là 6 C chi m 98,89% và 6 C chi m 1,11%. Nguyên t kh i trung bình c a<br /> nguyên t cacbon là<br /> A. 12,5.<br /> B. 12,011.<br /> C. 12,021.<br /> D. 12,045.<br /> Câu 6. M t nguyên t R có 2 ñ ng v có t l s nguyên t là 27/23. H t nhân c a R có 35 h t proton.<br /> ð ng v 1 có 44 h t nơtron, ñ ng v 2 có s kh i nhi u hơn ñ ng v 1 là 2. Nguyên t kh i trung<br /> bình c a nguyên t R là bao nhiêu?<br /> A. 81.<br /> B. 80,08.<br /> C. 79,92.<br /> D. 80,5.<br /> Câu 7. ð ng có 2 ñ ng v b n là<br /> <br /> 65<br /> 29 Cu<br /> 65<br /> 29 Cu<br /> <br /> và<br /> <br /> 63<br /> 29 Cu .<br /> <br /> Nguyên t kh i trung bình c a ñ ng là 63,54. Thành<br /> <br /> ph n ph n trăm c a ñ ng v<br /> là<br /> A. 30%.<br /> B. 27%.<br /> C. 28%.<br /> D. 27,5%.<br /> Câu 8. Nguyên t Mg có 3 lo i ñ ng v có s kh i l n lư t là 24, 25, 26. Trong s 5000 nguyên t Mg thì<br /> có 3930 ñ ng v 24 và 505 ñ ng v 25, còn l i là ñ ng v 26. Nguyên t kh i trung bình c a Mg là<br /> A. 24.<br /> B. 24,32.<br /> C. 24,22.<br /> D. 23,9.<br /> Câu 9. T ng s proton, nơtron, electron c a m t nguyên t X là 13. S kh i c a nguyên t X là<br /> A. 4.<br /> B. 5.<br /> C. 8.<br /> D. 9.<br /> Câu 10. T ng s proton, nơtron, electron c a m t nguyên t X là 10. S h t electron c a nguyên t X là<br /> A. 3.<br /> B. 4.<br /> C. 6.<br /> D. 7.<br /> Câu 11. T ng s proton, nơtron, electron c a m t nguyên t X là 16. S h t nơtron c a nguyên t X là<br /> A. 5<br /> B. 6<br /> C. 10<br /> D. 11<br /> 79<br /> 81<br /> Câu 12. Brom có 2 ñ ng v là Br và Br. Trong t nhiên, NTK trung bình c a brom là 79,92 u. Thành ph n<br /> % theo s nguyên t c a 2 ñ ng v trên l n lư t là<br /> A. 54% và 46%.<br /> B. 46% và 54%.<br /> C.49,95% và 50,05%.<br /> D. 50,05% và 49,95%.<br /> Câu 13. Kh i lư ng nguyên t B là 10,81. B g m 2 ñ ng v :<br /> trong phân t H3BO3 là<br /> A. 15%.<br /> B. 14%.<br /> C. 14,51%.<br /> 52 3 +<br /> 24 Cr<br /> <br /> Câu 14. S proton, nơtron, electron c a<br /> A. 24, 28, 24.<br /> B. 24, 28, 21.<br /> <br /> Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t<br /> <br /> 10<br /> 5B<br /> <br /> l n lư t là<br /> C. 24, 30, 21.<br /> <br /> và<br /> <br /> 11<br /> 5B<br /> <br /> . Thành ph n % ñ ngv<br /> <br /> 11<br /> 5B<br /> <br /> D. 14,16%.<br /> D. 24, 28, 27.<br /> <br /> T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12<br /> <br /> - Trang | 1 -<br /> <br /> Tài li u h c t p chia s<br /> <br /> C u t o NT- B ng TH và Liên k t hóa h c<br /> <br /> 35<br /> Câu 15.T ng s h t proton, nơtron, electron trong 17 Cl − là<br /> A. 52.<br /> B. 35.<br /> C. 53.<br /> D. 51.<br /> Câu 16. Electron thu c l p nào sau ñây liên k t ch t ch nh t v i h t nhân ?<br /> A. L p K.<br /> B. L p L.<br /> C. L p M.<br /> D. L p N.<br /> Câu 17. Nguyên t nguyên t X có t ng s h t proton, nơtron, electron là 52 và có s kh i là 35. S ñơn<br /> v ñi n tích h t nhân c a X là<br /> A. 18.<br /> B. 24.<br /> C. 17.<br /> D. 25.<br /> Câu 18. Trong nguyên t nguyên t X có 3 l p electron ; l p th 3 có 4 electron. S proton c a nguyên<br /> t ñó là<br /> A. 10.<br /> B. 12.<br /> C. 14.<br /> D. 16.<br /> Câu 19. Trong nguyên t nguyên t X có 4 l p electron ; l p th 4 có 7 electron. S proton c a nguyên<br /> t ñó là<br /> A. 35.<br /> B. 25.<br /> C. 28.<br /> D. 37.<br /> Câu 20. Nguyên t c a nguyên t X có 3 l p electron. L p electron ngoài cùng có 3 electron ñ c thân. S<br /> electron c a nguyên t nguyên t X là<br /> A. 12.<br /> B. 13.<br /> C. 14.<br /> D. 15.<br /> Câu 21. T ng s nguyên t có trong 0,1 mol phân t canxi hiñrocacbonat là<br /> B. 6,622.1023<br /> C. 2,408.1022<br /> D. 2,408.1023<br /> A. 3,612.1022<br /> Câu 22. Xét các nguyên t : 1H, 3Li, 7N, 8O, 9F, 2He, 10Ne, 11Na.<br /> Dãy các nguyên t nào sau ñây không có electron ñ c thân ?<br /> A. H, Li, F.<br /> B. N, O.<br /> C. He, Ne.<br /> D. He, Ne, Na.<br /> Câu 23. M t cation Mn+ có c u hình electron l p v ngoài cùng là 2p6. C u hình electron l p v ngoài<br /> cùng c a M có th là<br /> B. 3s23p2<br /> C. 3s23p3<br /> D. 3s23p5<br /> A. 3s2<br /> Câu 24. C u hình electron c a Cu (cho Z = 29) là<br /> A. 1s22s22p63s23p63d104s1<br /> B. 1s22s22p63s23p63d94s2<br /> C. 1s22s22p63s23p64s23d9<br /> D. 1s22s22p63s23p64s23d10<br /> Câu 25. C u hình electron nào sau ñây không chính xác ?<br /> A. 1s22s23p63s23p63d64s2<br /> B. 1s22s22p63s23p63d54s1<br /> 2 2<br /> 6 2 6<br /> 8 1<br /> C. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s<br /> D. 1s22s22p63s23p63d104s24p1<br /> Câu 26. Cho bi t c u hình electron c a các nguyên t sau :<br /> X : 1s22s22p63s23p4<br /> Y : 1s22s22p63s23p64s2<br /> Z : 1s22s22p63s23p6<br /> Nguyên t nào là kim lo i ?<br /> A. X<br /> B. Y<br /> C. Z<br /> D. X và Y<br /> Câu 27. Electron cu i cùng phân b vào nguyên t X là 3d8. S electron l p ngoài cùng c a X là<br /> A. 10<br /> B. 8<br /> C. 3<br /> D. 2<br /> Câu 28. C u hình electron ñúng c a 26Fe3+ là<br /> A. 1s22s22p63s23p63d5<br /> B. 1s22s22p63s23p63d6<br /> 2 2<br /> 6 2 6<br /> 6<br /> 2<br /> C. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s<br /> D. 1s22s22p63s23p63d34s2<br /> Câu 29. Nguyên t c a nguyên t X có c u hình electron nguyên t k t thỳc 4s1. C u hình electron c a<br /> X có th là<br /> A. 1s22s22p63s23p64s1<br /> B. 1s22s22p63s23p63d54s1<br /> 2 2<br /> 6 2 6<br /> 10 1<br /> C. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s<br /> D. c 3 phương án trên<br /> <br /> Câu 30. Có bao nhiêu electron trong ion 56 Fe3+ .<br /> 26<br /> A. 29 electron.<br /> B. 23 electron<br /> C. 26 electron.<br /> D. 30 electron<br /> Câu 31. Các ion và nguyên t : S2–, Ca2+, Ar có<br /> A. s electron b ng nhau.<br /> B. s proton b ng nhau.<br /> C. s nơtron b ng nhau.<br /> D. s kh i b ng nhau.<br /> Câu 32. Có bao nhiêu electron trong ion NH + ?<br /> 4<br /> Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t<br /> <br /> T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12<br /> <br /> - Trang | 2 -<br /> <br /> Tài li u h c t p chia s<br /> <br /> C u t o NT- B ng TH và Liên k t hóa h c<br /> <br /> A. 18 electron. B. 17 electron.<br /> C. 19 electron.<br /> D. 10 electron.<br /> Câu 33. Trong các ion sau, nh ng ion nào có s electron b ng nhau :<br /> (1) NO3– ; (2) SO42– ; (3) CO32– ; (4) Br– ; (5) NH4+ ?<br /> A. (1), (3).<br /> B. (2), (4).<br /> C. (3), (5).<br /> D. (2), (5).<br /> Câu 34. Anion X2– và Y2+ ñ u có c u hình electron l p v ngoài cùng là 3p6 ; X, Y là<br /> A. S và Ca.<br /> B. S và Mg.<br /> C. O và Mg.<br /> D. S và K.<br /> Câu 35. Anion X2– có s electron là 10 và s nơtron là 8 thì s kh i c a nguyên t X là<br /> A. 18<br /> B. 16<br /> C. 14<br /> D.17<br /> <br /> Câu 36. Có bao nhiêu h t electron, bao nhiêu h t proton trong ion SO2− ?<br /> 4<br /> A. 46, 48<br /> B. 48, 48<br /> C. 50, 48<br /> D. 48, 50<br /> Câu 37. M t Ion R3+ có phân l p cu i cùng c a c u hình electron là 3d5.<br /> C u hình electron c a nguyên t R là<br /> A. 1s22s22p63s23p63d54s24p1<br /> B. 1s22s22p63s23p63d64s2.<br /> C. 1s22s22p63s23p24s23d8.<br /> D. 1s22s22p63s23p63d54s3.<br /> Câu 38. M t nguyên t X có t ng s electron các phân l p p là 10, nguyên t X thu c lo i<br /> A. nguyên t s.<br /> B. nguyên t p.<br /> C. nguyên t d.<br /> D. nguyên t f.<br /> Câu 39. Nguyên t Y có t ng s electron phân l p p là 11. Y là nguyên t hoá h c nào trong s các<br /> nguyên t sau ?<br /> A. Lưu huỳnh (Z = 16)<br /> C. Flo (Z = 9)<br /> B. Clo (Z = 17)<br /> D. Kali (Z =<br /> 19)<br /> Câu 40. Ion S2– có c u hình electron l p ngoài cùng là 3s23p6. tr ng thái cơ b n, nguyên t S có bao<br /> nhiêu electron ñ c thân ?<br /> A. 1<br /> B. 2<br /> C. 4<br /> D. 6<br /> Câu 41. T ng s h t trong nguyên t X b ng 58. X là<br /> 38<br /> A. 40 Ar<br /> B. 37 Sc<br /> C. 39 K<br /> D. 20 Ca<br /> 18<br /> 21<br /> 19<br /> Câu 42. Ba nguyên t X, Y, Z có t ng s ñi n tích h t nhân b ng 16, hi u ñi n tích h t nhân X và Y là 1,<br /> t ng s electron trong ion X3Y– là 32. Các nguyên t X, Y, Z l n lư t là<br /> A. O, N, H.<br /> B. N, O, H.<br /> C. H, N, O.<br /> D. H, O, N.<br /> Câu 43. Kim lo i M có NTK là 54. T ng s các h t trong ion M2+ là 78. M là<br /> <br /> B. 54 Mn<br /> C. 54 Fe<br /> D. 54 Co<br /> A. 54 Cr<br /> 24<br /> 25<br /> 26<br /> 27<br /> Câu 44. Cho h p ch t MX3 t ng s các h t cơ b n là 196, trong ñó h t mang ñi n nhi u hơn h t không<br /> mang ñi n là 60 và MM – MX = 8. T ng s h t cơ b n trong X– l n hơn trong M3+ là 16. Các nguyên<br /> t M, X l n lư t là<br /> A. Al, Cl<br /> B. Fe, F<br /> C. Al, F<br /> D. Fe, Cl<br /> Câu 45. Cho 3 nguyên t A, M, X có c u hình electron l p ngoài cùng (n = 3) tương ng là ns1, ns2 np1,<br /> ns2 np5. Phát bi u nào sau ñây sai ?<br /> A. A, M, X l n lư t là các ô th 11, 13 và 17 c a b ng tu n hoàn.<br /> B. A, M, X ñ u thu c chu kì 3.<br /> C. A, M, X thu c nhóm IA, IIIA và VIIA<br /> D. Trong ba nguyên t , X có s oxi hoá cao nh t và b ng +5<br /> Câu 46. Cho bi t s th t c a Cu là 29. Phát bi u nào sau ñây ñúng ?<br /> A. Cu thu c chu kì 3, nhóm IB.<br /> B. Cu thu c chu kì 4, nhóm IB.<br /> C. Cu t o ñư c các ion Cu+, Cu2+. C 2 ion này ñ u có c u hình electron b n c a khí hi m.<br /> D. Ion Cu 2+ có l p electron ngoài cùng bão hoà.<br /> Câu 47. Nguyên t Z thu c chu kì 4, nhóm VIIA, c u hình electron c a Z là<br /> A. 1s22s22p63s23p5<br /> B. 1s22s22p63s23p64s1<br /> 2 2<br /> 6 2 6 2<br /> 5<br /> C. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p<br /> D. 1s22s22p63s23p63d104s24p5<br /> Câu 48. Dãy nguyên t có s th t trong b ng tu n hoàn nào sau ñây ch g m các nguyên t d ?<br /> A. 9, 16, 25<br /> C. 20, 34, 39<br /> B. 26, 28, 29<br /> D.<br /> 17, 31, 74<br /> Câu 49, 50, 51. Cho các nguyên t X1, X2, X3, X4, X5, X6 l n lư t có c u hình electron như sau :<br /> Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t<br /> <br /> T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12<br /> <br /> - Trang | 3 -<br /> <br /> Tài li u h c t p chia s<br /> <br /> C u t o NT- B ng TH và Liên k t hóa h c<br /> <br /> X1 : 1s22s22p63s2<br /> X2 : 1s22s22p63s23p64s1<br /> 2 2 6 2<br /> 6 2<br /> X3 : 1s 2s 2p 3s 3p 4s<br /> X4 : 1s22s22p63s23p5<br /> 2 2 6 2<br /> 6 6 2<br /> X6 : 1s22s22p63s23p1<br /> X5 : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s<br /> 49. Các nguyên t nào thu c cùng m t chu kì<br /> A. X1, X4, X6<br /> B. X2, X3, X5<br /> C. X1, X2, X6<br /> D. C A và B<br /> 50. Các nguyên t kim lo i là<br /> A. X1, X2, X3, X5, X6<br /> B. X1, X2, X3<br /> C. X2, X3, X5<br /> D. T t c các nguyên t ñã cho<br /> 51. Ba nguyên t t o ra 3 cation có c u hình electron gi ng nhau là<br /> A. X1, X2, X6<br /> B. X2, X3, X4<br /> C. X2, X3, X5<br /> D. X2, X3, X6<br /> Câu 52. Nguyên t có s th t 37, nguyên t X thu c chu kì nào, nhóm nào trong b ng tu n hoàn ?<br /> A. Chu kì 4, nhóm IA B. Chu kì 4, nhóm IIA<br /> C. Chu kì 5, nhóm IA<br /> D. Chu kì 5,<br /> nhóm IIA<br /> Câu 53. M t nguyên t R có c u hình electron : 1s22s22p3, công th c h p ch t v i hiñro và công th c oxit<br /> cao nh t là<br /> A. RH2, RO<br /> B. RH3, R2O5<br /> C. RH4, RO2<br /> D. RH5, R2O5<br /> Câu 54. Dãy nguyên t nào sau ñây s p x p theo chi u tăng d n c a bán kính nguyên t ?<br /> A. C, N, Si, F.<br /> B. Na, Ca, Mg, Al. C. F, Cl, Br, I.<br /> D. S, O, Te, Se<br /> Câu 55. Dãy nguyên t nào sau ñây s p x p theo chi u tăng d n ñ âm ñi n c a nguyên t ?<br /> A. Na, Cl, Mg, C.<br /> B. N, C, F, S.<br /> C. Li, H, C, O, F.<br /> D. S, Cl, F, P.<br /> Câu 56. Nguyên t có tính kim lo i m nh nh t là<br /> A. Liti (Li)<br /> B. Rubiñi (Rb)<br /> C. Xesi (Cs)<br /> D. Hiñro (H)<br /> Câu 57. Nguyên t có tính phi kim m nh nh t là<br /> A. Flo (F)<br /> B. Iot (I)<br /> C. Oxi (O)<br /> D. Heli (He)<br /> Câu 58. Tính bazơ c a dãy các hiñroxit : NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 bi n ñ i theo chi u nào ?<br /> A. Gi m d n. C. Không ñ i. B. Tăng d n.<br /> D. V a tăng v a gi m.<br /> Câu 59. Tính axit c a dãy ch t H2SiO3, H3PO4, H2SO4, HClO4 bi n ñ i theo chi u nào sau ñây?<br /> A. Tăng d n<br /> C. V a tăng v a gi m.<br /> B. Gi m d n<br /> D. Không ñ i.<br /> Câu 60. Các ch t trong dãy nào sau ñây ñư c x p theo th t tính axit tăng d n ?<br /> A. Al(OH)3 ; H2SiO3 ; H3PO4 ; H2SO4<br /> B. H2SiO3 ; Al(OH)3 ; H3PO4 ; H2SO4<br /> C. NaOH ; Al(OH)3; Mg(OH)2 ; H2SiO3<br /> D. H2SiO3 ; Al(OH)3 ; Mg(OH)2 ; H2SO4<br /> Câu 61. Xét các nguyên t Cl, Al, Na, P, F<br /> Th t tăng d n c a bán kính nguyên t nào sau ñây ñúng ?<br /> A. Cl < F < P < Al < Na<br /> B. F < Cl < P < Al < Na<br /> C. Na < Al < P < Cl < F<br /> D. Cl < P < Al < Na < F<br /> Câu 62. T ng s h t proton, nơtron, electron c a nguyên t m t nguyên t thu c<br /> nhóm VIIA là 28.<br /> Nguyên t kh i c a nguyên t ñó là<br /> A. 18<br /> B. 19<br /> C. 20<br /> D. 21<br /> Câu 63. B n nguyên t X, Y, Z, T có s hi u nguyên t l n lư t là 9, 17, 35, 53. Các nguyên t trên ñư c<br /> s p x p theo chi u tính phi kim tăng d n như sau :<br /> A. X, Y, Z, T<br /> B. X, T, Y, Z<br /> C. X, Z, Y, T<br /> D. T, Z, Y, X<br /> Câu 64. H p ch t v i hiñro (RHn) c a nguyên t nào sau ñây có giá tr n l n nh t :<br /> A. C<br /> B. N<br /> C. O<br /> D. S<br /> Câu 65. M t nguyên t có oxit cao nh t là R2O7. Nguyên t y t o v i H m t h p ch t khí trong ñó H<br /> chi m 0,78% v kh i lư ng. Nguyên t ñó là<br /> A. flo<br /> B. lưu huỳnh<br /> C. oxi<br /> D. iot<br /> Câu 66. Cho 2 nguyên t X và Y cùng nhóm thu c 2 chu kì nh liên ti p nhau và có t ng s ñơn v ñi n<br /> tích h t nhân là 18. Hai nguyên t X, Y là<br /> A. natri và magie.<br /> B. natri và nhôm.<br /> C. bo và nhôm.<br /> D. bo và magie.<br /> Câu 67. Hai nguyên t A và B ñ ng k ti p nhau trong cùng m t chu kì c a b ng tu n hoàn có t ng s ñơn<br /> v ñi n tích h t nhân là 25. Hai nguyên t A và B là<br /> A. Na và Mg.<br /> B. Mg và Ca.<br /> C. Mg và Al.<br /> D. Na và K.<br /> Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t<br /> <br /> T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12<br /> <br /> - Trang | 4 -<br /> <br /> Tài li u h c t p chia s<br /> <br /> C u t o NT- B ng TH và Liên k t hóa h c<br /> <br /> Câu 68. Hai nguyên t X, Y 2 nhóm A (ho c B) liên ti p nhau trong b ng tu n hoàn, Y thu c nhóm VA,<br /> tr ng thái ñơn ch t X và Y không ph n ng v i nhau, t ng s proton trong h t nhân nguyên t X<br /> và Y là 23. Hai nguyên t X và Y là<br /> A. cacbon và photpho.<br /> B. oxi và nitơ.<br /> C. photpho và oxi.<br /> D. lưu huỳnh và nitơ.<br /> Câu 69. Cho 0,2mol oxit c a nguyên t R thu c nhóm IIIA tác d ng v i dung d ch axit HCl dư thu ñư c<br /> 53,4g mu i khan. R là<br /> A. Al<br /> B. B<br /> C. Br<br /> D. Ga<br /> Câu 70. Nguyên t R thu c nhóm VIIA, trong oxit cao nh t kh i lư ng c a oxi chi m 61,2%. Nguyên t<br /> R là<br /> A. flo<br /> B. clo<br /> C. iot<br /> D. brom<br /> Câu 71. T l c a phân t kh i gi a oxit cao nh t c a nguyên t R v i h p ch t khí v i hiñro c a nó là 5,5<br /> : 2. Nguyên t R là<br /> A. cacbon<br /> B. silic<br /> C. lưu huỳnh<br /> D. photpho<br /> Câu 72. Anion X+ và Y– có c u hình electron tương t nhau, nh n xét nào sau ñây luôn ñúng ?<br /> A. Nguyên t X, Y thu c cùng 1 chu kì trong b ng tu n hoàn.<br /> B. Các nguyên t X và Y có 1 e ñ c thân.<br /> C. S proton trong nguyên t X, Y như nhau.<br /> D. S nơtron c a nguyên t X nhi u hơn c a nguyên t Y là 2e.<br /> Câu 73. A là h p ch t có công th c MX2 trong ñó M chi m 50% v kh i lư ng. Bi t h t nhân nguyên t<br /> M cũng như X ñ u có s proton b ng s nơtron, t ng s các h t proton trong MX2 là 32. Công th c<br /> phân t c a MX2 là<br /> A. CaCl2<br /> B. MgC2<br /> C. SO2<br /> D. CO2<br /> Câu 74. Oxit cao nh t c a nguyên t R có phân t kh i là 60. Nguyên t R là<br /> A. Si<br /> B. S<br /> C. P<br /> D. N<br /> Câu 75. Khi cho 6,66g m t kim lo i thu c nhóm IA tác d ng v i nư c thì có 0,96g H2 thoát ra. Kim lo i<br /> ñó là<br /> A. Na<br /> B. Li<br /> C. K<br /> D. Rb<br /> Câu 76. Khi hoà tan hoàn toàn 3 g h n h p 2 kim lo i trong dung d ch HCl dư thu ñư c 0,672 lít khí H2<br /> (ñktc). Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c a gam mu i khan. Giá tr c a a là<br /> A. 5,13g<br /> B. 5,12g<br /> C. 5,07g<br /> D. 4,91g<br /> Câu 77. X, Y, Z là 3 nguyên t thu c cùng chu kì c a b ng tu n hoàn. Bi t oxit c a X khi tan trong nư c<br /> t o thành m t dung d ch làm h ng quỳ tím, Y ph n ng v i nư c làm xanh gi y quỳ tím, còn Z ph n<br /> ng ñư c v i c axit và ki m. N u x p theo tr t t tăng d n s hi u nguyên t thì tr t t ñúng s là<br /> A. X, Y, Z<br /> B. Y, Z, X<br /> C. X, Z, Y<br /> D. Z, Y, Z<br /> Câu 78. C u hình electron phân l p ngoài cùng c a nguyên t hai nguyên t A và B l n lư t là 3sx và<br /> 3p5. Bi t r ng phân l p 3s c a 2 nguyên t A và B hơn kém nhau ch 1 electron. Hai nguyên t A, B<br /> là<br /> A. Na, Cl<br /> B. Mg, Cl<br /> C. Na, S<br /> D. Mg, S<br /> 2Câu 79. Trong Anion XY3 có 32 h t electron. Trong nguyên t X cũng như Y có s proton b ng s<br /> nơtron. X và Y là 2 nguyên t nào trong s nh ng nguyên t sau ?<br /> A. F và N<br /> B. S và O<br /> C. Be và F<br /> D. C và O<br /> Câu 80. Hai nguyên t c a nguyên t A và B có t ng s h t là 112, t ng s h t c a nguyên t nguyên t A<br /> nhi u hơn so v i t ng s h t c a nguyên t nguyên t B là 8 h t. A và B l n lư t là<br /> A. Ca ; Na<br /> B. Ca ; Cl<br /> C. Ca ; Ba<br /> D. K ; Ca<br /> II. LIÊN K T HÓA H C<br /> Câu 1. Liên k t ion là liên k t ñư c t o thành do<br /> A. c p electron chung gi a 2 nguyên t kim lo i.<br /> B. c p electron chung gi a 1 nguyên t kim lo i và 1 nguyên t phi kim.<br /> C. l c hút tĩnh ñi n gi a các ion mang ñi n tích trái d u.<br /> D. c p electron chung gi a 2 nguyên t phi kim.<br /> Câu 2. Liên k t c ng hoá tr là liên k t ñư c hình thành gi a hai nguyên t<br /> A. b ng m t hay nhi u c p electron chung.<br /> Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t<br /> <br /> T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12<br /> <br /> - Trang | 5 -<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2