intTypePromotion=3

141 câu hỏi trọng tâm phần vật lý hạt nhân - Đặng Việt Hùng

Chia sẻ: Nguyen Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
97
lượt xem
29
download

141 câu hỏi trọng tâm phần vật lý hạt nhân - Đặng Việt Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "141 câu hỏi trọng tâm phần vật lý hạt nhân" gồm các câu hỏi trắc nghiệm hay và hữu ích giúp các bạn ôn tập Vật lý về hạt nhân thật hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo và ôn tập tốt với tài liệu này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 141 câu hỏi trọng tâm phần vật lý hạt nhân - Đặng Việt Hùng

Tài li u h c t p chia s<br /> <br /> 141 câu h i tr ng tâm ph n V t lí h t nhân<br /> <br /> 141 CÂU H I TR NG TÂM PH N V T LÍ H T NHÂN<br /> Giáo viên: ð NG VI T HÙNG<br /> <br /> D NG 1. CÁC D NG TOÁN V C U T O H T NHÂN, NĂNG LƯ NG LIÊN K T H T NHÂN Câu 1. Gi s ban ñ u có Z prôtôn và N nơtron ñ ng yên, chưa liên k t v i nhau, kh i lư ng t ng c ng là mo, khi chúng k t h p l i v i nhau ñ t o thành m t h t nhân thì có kh i lư ng m. G i W là năng lư ng liên k t và c là v n t c ánh sáng trong chân không. Bi u th c nào sau ñây luôn ñúng? A. m = mo B. W = 0,5(mo – m)c2 C. m > mo D. m < mo. Câu 2. Gi s ban ñ u có Z prôtôn và N nơtron ñ ng yên, chưa liên k t v i nhau, có kh i lư ng t ng c ng là mo, khi chúng k t h p l i v i nhau thì t o thành m t h t nhân có kh i lư ng m. G i c là v n t c ánh sáng trong chân không. Năng lư ng liên k t c a h t nhân này ñư c xác ñ nh b i bi u th c A. ∆E = (mo – m)c2 Câu 3. Cho h t nhân<br /> 27 13 Al<br /> <br /> B. ∆E = mo.c2<br /> <br /> C. ∆E = m.c2<br /> <br /> D. ∆E = (mo – m)c<br /> 27 13 Al<br /> <br /> (Nhôm) có mAl = 26,9972u. Tính năng lư ng liên k t c a h t nhân<br /> <br /> , bi t<br /> <br /> kh i lư ng các nuclôn là mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, 1u = 931,5 MeV/c2. A. ∆E = 217,5 MeV. C. ∆E = 10 MeV. Câu 4. Cho h t nhân A. ∆E = 2,7.10–13 J. C. ∆E = 2,7.10–10 J.<br /> 235 92 U<br /> <br /> B. ∆E = 204,5 MeV. D. ∆E = 71,6 MeV. (Urani) có mU = 235,098u. Tính năng lư ng liên k t c a h t nhân B. ∆E = 2,7. 10–16 J. D. ∆E = 2,7.10–19 J.<br /> 235 92 U<br /> <br /> theo<br /> <br /> ñơn v Jun, bi t kh i lư ng các nuclôn là mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, 1u = 931,5 MeV/c2.<br /> <br /> Câu 5. H t nhân ñơteri 2 D có kh i lư ng 2,0136 u. Bi t kh i lư ng c a prôton là 1,0073 u và kh i lư ng 1<br /> 2 c a nơtron là 1,0087 u. Năng lư ng liên k t c a h t nhân 1 D là<br /> <br /> A. 0,67 MeV.<br /> <br /> B. 1,86 MeV.<br /> <br /> C. 2,02 MeV.<br /> <br /> D. 2,23 MeV.<br /> <br /> Câu 6. Cho h t nhân 230 Th (Thori) có mTh = 230,0096u. Tính năng lư ng liên k t riêng c a h t 90<br /> nhân 230 Th, bi t kh i lư ng các nuclôn là mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, 1u = 931,5 MeV/c2. 90<br /> <br /> A. εTh = 1737,62 MeV/nuclon C. εTh = 7,55 MeV/nuclon<br /> <br /> B. εTh = 5,57 MeV/nuclon D. εTh = 12,41 MeV/nuclon<br /> <br /> Câu 7. H t nhân 210 Po có mPo = 210,0913u. Tính năng lư ng liên k t riêng c a h t nhân 210 Po, bi t kh i 84 84<br /> lư ng các nuclôn là mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, 1uc2 = 931,5 MeV.<br /> <br /> A. εPo = 1507,26 MeV/nuclon C. εPo = 5,17 MeV/nuclon<br /> <br /> B. εPo = 17,94 MeV/nuclon D. εPo = 7,17 MeV/nuclon<br /> <br /> Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t<br /> <br /> T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12<br /> <br /> - Trang | 1 -<br /> <br /> Tài li u h c t p chia s<br /> <br /> 141 câu h i tr ng tâm ph n V t lí h t nhân<br /> <br /> Câu 8. H t nhân 4 He có năng lư ng liên k t là 28,4 MeV; h t nhân 6 Li có năng lư ng liên k t là 39,2 3 2<br /> MeV; h t nhân 2 D có năng lư ng liên k t là 2,24 MeV. Hãy s p theo th t tăng d n v tính b n v ng 1 c a ba h t nhân này.<br /> <br /> A. 4 He, 6 Li, 2 D. 2 3 1<br /> <br /> B. 2 D, 4 He, 6 Li. 1 2 3<br /> <br /> C. 4 He, 2 D, 6 Li. 2 1 3<br /> <br /> D. 2 D, 6 Li, 4 He. 1 3 2<br /> <br /> Câu 9. Cho kh i lư ng các h t nhân 210 Po, 238 U, 232 Th l n lư t là mPo = 210u, mU = 238u, mTh = 230u. Bi t 84 92 90<br /> kh i lư ng các nuclôn là mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, 1uc2 = 931,5 MeV. Hãy s p theo th t gi m d n v tính b n v ng c a ba h t nhân này.<br /> <br /> A. C.<br /> <br /> 210 238 232 84 Po, 92 U, 90Th. 210 232 238 84 Po, 90Th, 92 U.<br /> <br /> B. D.<br /> <br /> 238 232 210 92 U, 90Th, 84 Po. 232 238 210 90Th, 92 U, 84 Po.<br /> <br /> Câu 10. Cho ba h t nhân X, Y, Z có s nuclon tương ng là AX, AY, AZ v i AX = 2AY = 0,5AZ. Bi t năng<br /> lư ng liên k t c a t ng h t nhân tương ng là ∆EX, ∆EY, ∆EZ v i ∆EZ < ∆EX < ∆EY. S p x p các h t nhân này theo th t tính b n v ng gi m d n là<br /> <br /> A. Y, X, Z<br /> <br /> B. Y, Z, X<br /> 40 18<br /> <br /> C. X, Y, Z<br /> <br /> D. Z, X, Y<br /> <br /> Câu 11. Cho kh i lư ng c a proton, notron,<br /> <br /> Ar; 6 Li l n lư t là: 1,0073 u ; 1,0087u; 39,9525 u; 6,0145 u 3<br /> <br /> và 1u = 931,5 MeV/c2. So v i năng lư ng liên k t riêng c a h t nhân 6 Li thì năng lư ng liên k t riêng c a 3 h t nhân<br /> 40 18<br /> <br /> Ar<br /> <br /> A. l n hơn m t lư ng là 5,20 MeV. C. nh hơn m t lư ng là 3,42 MeV. Câu 12. Tìm phát bi u sai v ñ h t kh i ?<br /> <br /> B. l n hơn m t lư ng là 3,42 MeV. D. nh hơn m t lư ng là 5,20 MeV.<br /> <br /> A. ð chênh l ch gi a kh i lư ng m c a h t nhân và t ng kh i lư ng mo c a các nuclôn c u t o nên h t<br /> nhân g i là ñ h t kh i.<br /> <br /> B. Kh i lư ng c a m t h t nhân luôn nh hơn t ng kh i lư ng c a các nuclôn c u t o thành h t nhân ñó. C. ð h t kh i c a m t h t nhân luôn khác không. D. Kh i lư ng c a m t h t nhân luôn l n hơn t ng kh i lư ng c a các nuclôn c u t o thành h t nhân ñó. Câu 13. Ch n câu sai ? A. Các h t nhân có s kh i trung bình là b n v ng nh t. B. Các nguyên t ñ ng ñ u b ng tu n hoàn như H, He kém b n v ng hơn các nguyên t<br /> hoàn. gi a b ng tu n<br /> <br /> C. H t nhân có năng lư ng liên k t càng l n thì càng b n v ng. D. H t nhân có năng lư ng liên k t riêng càng l n thì càng b n v ng. Câu 14. Gi s hai h t nhân X và Y có ñ h t kh i b ng nhau và s nuclôn c a h t nhân X l n hơn s<br /> nuclôn c a h t nhân Y thì<br /> <br /> A. h t nhân Y b n v ng hơn h t nhân X. B. h t nhân X b n v ng hơn h t nhân Y.<br /> Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -<br /> <br /> Tài li u h c t p chia s<br /> <br /> 141 câu h i tr ng tâm ph n V t lí h t nhân<br /> <br /> C. năng lư ng liên k t riêng c a hai h t nhân b ng nhau. D. năng lư ng liên k t c a h t nhân X l n hơn năng lư ng liên k t c a h t nhân Y. Câu 15. Kí hi u Eo, E là năng lư ng ngh và năng lư ng toàn ph n c a m t h t có kh i lư ng ngh mo,<br /> chuy n ñ ng v i v n t c v = 0,8c. Theo thuy t tương ñ i, năng lư ng ngh Eo c a h t b ng:<br /> <br /> A. 0,5E<br /> <br /> B. 0,6E<br /> <br /> C. 0,25E<br /> <br /> D. 0,8E<br /> <br /> Câu 16. V i c là v n t c ánh sáng trong chân không, h th c Einstein gi a năng lư ng ngh E và kh i<br /> lư ng m c a m t v t là:<br /> <br /> A. E = mc2<br /> <br /> B. E = 2m2c<br /> <br /> C. E = 0,5mc2<br /> <br /> D. E = 2mc2<br /> <br /> Câu 17. G i mo là kh i lư ng ngh c a v t. m,v l n lư t là kh i lư ng và v n t c khi v t chuy n<br /> ñ ng.Bi u th c nào sau ñây không ph i là bi u th c tính năng lư ng toàn ph n c a m t h t tương ñ i tính: moc2 v2 1- 2 c<br /> <br /> A. E = mc2<br /> <br /> B. E = Eo + Wñ<br /> <br /> C. E =<br /> <br /> D. E = moc2<br /> <br /> Câu 18. M t h t có kh i lư ng ngh mo, chuy n ñ ng v i t c ñ v =<br /> không ). Theo thuy t tương ñ i, năng lư ng toàn ph n c a h t s :<br /> <br /> 3 c ( c là t c ñ ánh sáng trong chân 2<br /> <br /> A. g p 2 l n ñ ng năng c a h t C. g p 3 l n ñ ng năng c a h t D NG 2. CÁC D NG TOÁN V PHÓNG X<br /> <br /> B. g p b n l n ñ ng năng c a h t D. g p 2 l n ñ ng năng c a h t<br /> <br /> Câu 19. Phát bi u nào sau ñây là không ñúng khi nói v hi n tư ng phóng x ? A. Hi n tư ng phóng x do các nguyên nhân bên trong h t nhân gây ra. B. Hi n tư ng phóng x tuân theo ñ nh lu t phóng x . C. Hi n tư ng phóng x ph thu c vào tác ñ ng bên ngoài. D. Phóng x là trư ng h p riêng c a ph n ng h t nhân (ph n ng h t nhân t phát) Câu 20. Khi nói v s phóng x , phát bi u nào dư i ñây là ñúng? A. S phóng x ph thu c vào áp su t tác d ng lên b m t c a kh i ch t phóng x . B. Chu kì phóng x c a m t ch t ph thu c vào kh i lư ng c a ch t ñó. C. Phóng x là ph n ng h t nhân to năng lư ng. D. S phóng x ph thu c vào nhi t ñ c a ch t phóng x . Câu 21. K t lu n nào v b n ch t c a các tia phóng x dư i ñây là không ñúng? A. Tia α, β, γ ñ u có chung b n ch t là sóng ñi n t có bư c sóng khác nhau. B. Tia α là dòng các h t nhân nguyên t C. Tia β+ là dòng các h t pôzitrôn.<br /> Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 3 4 2 He.<br /> <br /> Tài li u h c t p chia s<br /> <br /> 141 câu h i tr ng tâm ph n V t lí h t nhân<br /> <br /> D. Tia β– là dòng các h t êlectron. Câu 22. Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v tia anpha? A. Tia anpha th c ch t là dòng h t nhân nguyên t<br /> 4 2 He.<br /> <br /> B. Khi ñi qua ñi n trư ng gi a hai b n t ñi n, tia anpha b l ch v phía b n âm t ñi n. C. Tia anpha phóng ra t h t nhân v i v n t c b ng 10000 km/s. D. Quãng ñư ng ñi c a tia anpha trong không khí ch ng vài cm và trong v t r n ch ng vài mm. Câu 23. Ch n phát bi u ñúng v hi n tư ng phóng x ? A. Nhi t ñ càng cao thì s phóng x x y ra càng m nh. B. Khi ñư c kích thích b i các b c x có bư c sóng ng n, s phóng x x y ra càng nhanh. C. Các tia phóng x ñ u b l ch trong ñi n trư ng ho c t trư ng. D. Hi n tư ng phóng x x y ra không ph thu c vào các tác ñ ng lí hoá bên ngoài. Câu 24. M t ch t phóng x có T = 8 năm, kh i lư ng ban ñ u 1 kg. Sau 4 năm lư ng ch t phóng x còn<br /> l i là<br /> <br /> A. 0,7 kg.<br /> <br /> B. 0,75 kg.<br /> <br /> C. 0,8 kg.<br /> <br /> D. 0,65 kg.<br /> <br /> Câu 25. Gi s sau 3 gi phóng x , s h t nhân c a m t ñ ng v phóng x còn l i b ng 25% s h t nhân<br /> ban ñ u thì chu kì bán rã c a ñ ng v ñó b ng<br /> <br /> A. 2 gi .<br /> <br /> B. 1 gi .<br /> <br /> C. 1,5 gi .<br /> <br /> D. 0,5 gi .<br /> <br /> Câu 26. Ch t phóng x I-ôt có chu kì bán rã là 8 ngày. Lúc ñ u có 200 (g) ch t này. Sau 24 ngày, lư ng<br /> I t b phóng x ñã bi n thành ch t khác là<br /> <br /> A. 150 (g).<br /> <br /> B. 175 (g).<br /> <br /> C. 50 (g).<br /> <br /> D. 25 (g).<br /> <br /> Câu 27. ð ng v phóng x cô ban 60Co phát tia β− và tia γ v i chu kì bán rã T = 71,3 ngày. Hãy tính xem<br /> trong m t tháng (30 ngày) lư ng ch t cô ban này b phân rã bao nhiêu ph n trăm?<br /> <br /> A. 20%<br /> <br /> B. 25,3 %<br /> <br /> C. 31,5%<br /> <br /> D. 42,1%<br /> <br /> Câu 28. Ban ñ u có N0 h t nhân c a m t ch t phóng x . Gi s sau 4 gi , tính t lúc ban ñ u, có 75% s<br /> h t nhân N0 b phân rã. Chu kì bán rã c a ch t ñó là<br /> <br /> A. 8 gi . Câu 29. ð ng v<br /> 60 27 Co<br /> <br /> B. 4 gi .<br /> <br /> C. 2 gi<br /> <br /> D. 3 gi .<br /> <br /> là ch t phóng x β– v i chu kỳ bán rã T = 5,33 năm, ban ñ u m t lư ng Co có kh i<br /> <br /> lư ng m0. Sau m t năm lư ng Co trên b phân rã bao nhiêu ph n trăm?<br /> <br /> A. 12,2% Câu 30.<br /> 24 11<br /> <br /> B. 27,8%<br /> <br /> C. 30,2%<br /> 24 11<br /> <br /> D. 42,7%.<br /> Na thì sau m t<br /> <br /> Na là ch t phóng x β− v i chu kỳ bán rã 15 gi . Ban ñ u có m t lư ng<br /> <br /> kho ng th i gian bao nhiêu lư ng ch t phóng x trên b phân rã 75%?<br /> <br /> A. 7 gi 30 phút.<br /> <br /> B. 15 gi .<br /> 90 38<br /> <br /> C. 22 gi 30 phút.<br /> <br /> D. 30 gi .<br /> <br /> Câu 31. Chu kì bán rã c a ch t phóng x<br /> x ñó phân rã thành ch t khác ?<br /> <br /> Sr là 20 năm. Sau 80 năm có bao nhiêu ph n trăm ch t phóng<br /> <br /> A. 6,25%.<br /> <br /> B. 12,5%.<br /> <br /> C. 87,5%.<br /> T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12<br /> <br /> D. 93,75%.<br /> - Trang | 4 -<br /> <br /> Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t<br /> <br /> Tài li u h c t p chia s<br /> <br /> 141 câu h i tr ng tâm ph n V t lí h t nhân<br /> <br /> Câu 32. Sau kho ng th i gian 1 ngày ñêm 87,5% kh i lư ng ban ñ u c a m t ch t phóng x b phân rã<br /> thành ch t khác. Chu kì bán rã c a ch t phóng x ñó là<br /> <br /> A. 12 gi .<br /> <br /> B. 8 gi .<br /> <br /> C. 6 gi .<br /> <br /> D. 4 gi .<br /> <br /> Câu 33. M t ch t phóng x có h ng s phóng x λ. Sau m t kho ng th i gian b ng 1/λ t l s h t nhân<br /> c a ch t phóng x b phân rã so v i s h t nhân ch t phóng x ban ñ u x p x b ng<br /> <br /> A. 37%.<br /> <br /> B. 63,2%.<br /> <br /> C. 0,37%.<br /> <br /> D. 6,32%.<br /> <br /> Câu 34. G i ∆t là kho ng th i gian ñ s h t nhân c a m t lư ng ch t phóng x gi m ñi e l n (e là cơ s<br /> c a loga t nhiên v i lne = 1), T là chu kỳ bán rã c a ch t phóng x . H i sau kho ng th i gian 0,51∆t ch t phóng x còn l i bao nhiêu ph n trăm lư ng ban ñ u?<br /> <br /> A. 40%. Câu 35. Ch t phóng x<br /> 24 11<br /> <br /> B. 50%.<br /> <br /> C. 60%.<br /> <br /> D. 70%.<br /> <br /> Na có chu kì bán rã 15 gi . So v i kh i lư ng Na ban ñ u, ph n trăm kh i lư ng<br /> <br /> ch t này b phân rã trong vòng 5 gi ñ u tiên b ng<br /> <br /> A. 70,7%. Câu 36. Ch t phóng x<br /> 210 84 Po<br /> <br /> B. 29,3%.<br /> <br /> C. 79,4%.<br /> <br /> D. 20,6%<br /> <br /> phát ra tia α và bi n ñ i thành 206 Pb . Chu kỳ bán rã c a Po là 138 ngày. Ban 82<br /> <br /> ñ u có 100 (g) Po thì sau bao lâu lư ng Po ch còn 1 (g)?<br /> <br /> A. 916,85 ngày Câu 37. ð ng v A. 7,73.1018 Bq.<br /> 24<br /> <br /> B. 834,45 ngày<br /> <br /> C. 653,28 ngày<br /> 24 −<br /> <br /> D. 548,69 ngày.<br /> <br /> Na có chu kỳ bán rã T = 15 gi . Bi t r ng Na là ch t phóng x β và t o thành ñ ng<br /> <br /> v c a Mg. M u Na có kh i lư ng ban ñ u mo = 24 (g). ð phóng x ban ñ u c a Na b ng<br /> <br /> B. 2,78.1022 Bq.<br /> 14<br /> <br /> C. 1,67.1024 Bq.<br /> <br /> D. 3,22.1017 Bq.<br /> <br /> Câu 38. Tính tu i c a m t cái tư ng g b ng ñ phóng x β− c a nó b ng 0,77 l n ñ phóng x c a m t<br /> khúc g cùng kh i lư ng v a m i ch t. Bi t ñ ng v C có chu kì bán rã T = 5600 năm.<br /> <br /> A. 1200 năm.<br /> <br /> B. 21000 năm.<br /> <br /> C. 2100 năm.<br /> <br /> D. 12000 năm.<br /> <br /> Câu 39. Tính tu i m t c v t b ng g bi t ñ phóng x β– c a nó b ng 3/5 ñ phóng x c a cùng kh i<br /> lư ng cùng lo i g v a m i ch t. Chu kỳ bán rã c a 14C là 5600 năm.<br /> <br /> A. t ≈ 4000 năm.<br /> <br /> B. t ≈ 4120 năm.<br /> <br /> C. t ≈ 3500 năm.<br /> <br /> D. t ≈ 2500 năm.<br /> <br /> Câu 40. Ho t tính c a ñ ng v cacbon 14 C trong m t món ñ c b ng g b ng 4/5 ho t tính c a ñ ng v 6<br /> này trong g cây m i ñ n. Chu kỳ bán rã c a cácbon 14 C là 5570 năm. Tìm tu i c a món ñ c 6 y?<br /> <br /> A. 1678 năm.<br /> <br /> B. 1704 năm.<br /> 14 6<br /> <br /> C. 1793 năm.<br /> <br /> D. 1800 năm.<br /> <br /> Câu 41. Bi t ñ ng v phóng x<br /> <br /> C có chu kì bán rã 5730 năm. Gi s m t m u g c có ñ phóng x 200<br /> <br /> phân rã/phút và m t m u g khác cùng lo i, cùng kh i lư ng v i m u g c ñó, l y t cây m i ch t, có ñ phóng x 1600 phân rã/phút. Tu i c a m u g c ñã cho là<br /> <br /> A. 1910 năm.<br /> <br /> B. 2865 năm.<br /> <br /> C. 11460 năm.<br /> <br /> D. 17190 năm.<br /> <br /> Câu 42. Ban ñ u (t = 0) có m t m u ch t phóng x X nguyên ch t.<br /> <br /> th i ñi m t1 m u ch t phóng x X<br /> <br /> còn l i 20% h t nhân chưa b phân rã. ð n th i ñi m t2 = t1 + 100 (s) s h t nhân X chưa b phân rã ch còn 5% so v i s h t nhân ban ñ u. Chu kì bán rã c a ch t phóng x ñó là<br /> Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 5 -<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản