172 câu hỏi trắc nghiệm tính chất mạch điện xoay chiều không phân nhánh

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
175
lượt xem
45
download

172 câu hỏi trắc nghiệm tính chất mạch điện xoay chiều không phân nhánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '172 câu hỏi trắc nghiệm tính chất mạch điện xoay chiều không phân nhánh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 172 câu hỏi trắc nghiệm tính chất mạch điện xoay chiều không phân nhánh

 1. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang 172 c©u hái tr¾c nghiÖm TÝnh chÊt m¹ch ®iÖn xoay chiÒu kh«ng ph©n nh¸nh C©u 1: Cho dßng xoay chiÒu ®i qua ®iÖn trë R. Gäi i, I vμ I0 lÇn l−ît lμ c−êng ®é dßng ®iÖn tøc thêi, c−êng ®é hiÖu dông vμ c−êng ®é cùc ®¹i cña dßng ®iÖn. NhiÖt l−îng to¶ ra trªn ®iÖn trë R trong thêi gian t cã gi¸ trÞ nμo sau ®©y: A. Q = R.i2.t B. Q = RI02t C. Q= RI2t D. Q = R2I.t C©u 2: M¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã ba phÇn tö lμ ®iÖn trë R, tô ®iÖn C, cuén d©y thuÇn c¶m L m¾c nèi tiÕp. HiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu ®Æt vμo hai ®Çu m¹ch lμ: u = U0sin( ωt + ϕ ), c−êng ®é tøc thêi cña dßng ®iÖn trong m¹ch cã biÓu thøc i = I0sin( ωt ). MÖnh ®Ò nμo sau ®©y lμ ®óng: B. Cã thÓ tÝnh ϕ qua hÖ thøc A. §é lÖch pha gi÷a u vμ i lμ ϕ . Z −Z tg ϕ = L C . Z C. Cã thÓ tÝnh hÖ sè c«ng suÊt qua hÖ D. §¸p ¸n A vμ C ®Òu ®óng. R thøc cos = . Z C©u 3: Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu cã c−êng ®é tøc thêi lμ π i = 40sin(100 π + ) (mA) qua ®Ön trë R = 50 Ω . Sau 2 gi©y dßng to¶ ra ë R mét 6 nhiÖt l−îng lμ : A. 80J B. 80.10-3 J C. 80.10-2 J D. 160.10-3 J. C©u 4: Mét m¹ch ®iÖn gåm ®iÖn trë R, tô diÖn C vμ cuén d©y thuÇn c¶m L m¾c nèi tiÕp. Gi÷a hai ®Çu cña ®iÖn trë R cã mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u = U0sin( ωt + α ), dßng ®iÖn cã biÕu thøc i = I0sin( ωt + ϕ ).C¸c ®¹i l−îng I0 vμ ϕ nhËn gi¸ trÞ nμo sau ®©y: U0R U R0 A. I0 = , ϕ = 0. B. I0 = ,ϕ =α . R R U U C. I0 = 0 R , ϕ = 0 . D. I0 = R , ϕ = α . 2R R C©u 5: M¹ch ®iÖn xoay chiÒu chØ cã tô ®iÖn C . HiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai ®Çu m¹ch lμ u = U0sin( ωt + ϕ ). C−êng ®é dßng ®iÖn tøc thêi cã biÓu thøc
 2. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang i = I0sin( ωt + α ) C¸c ®¹i l−îng I0 vμ α nhËn gi¸ trÞ nμo sau ®©y: U0 π U0 π A. . I0 = ,α= B. I0 = , α =− Cω 2 Cω 2 π U0 π C. I0 = U oCω , α = +ϕ . D. I0 = , α = +ϕ 2 Cω 2 C©u 6: M¹ch ®iÖn xoay chiÒu chØ cã cuén d©y thuÇn c¶m. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lμ : u = U0sin( ωt + ϕ ).C−êng ®é dßng ®iÖn tøc thêi cã biÓu thøc i = I0sin( ωt + α ) C¸c ®¹i l−îng I0 vμ α nhËn gi¸ trÞ nμo sau ®©y: U0 π U0 π A. . I0 = ,α= B. I0 = , α =ϕ − Lω 2 Lω 2 π π C. I0 = U o Lω , α = +ϕ . D. I0 = U 0 Lω , α = ϕ − . 2 2 C©u 7 : Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu kh«ng ph©n nh¸nh gåm 3 phÇn tö R, L vμ C. TÇn sè cña dßng ®iÖn qua m¹ch lμ f. §iÒu kiÖn cã céng h−ëng lμ : A. 4π 2 f 2 LC = 1 B. LC = 4π 2 f 2 C. 2π fLC = 1 C. LC = 2π f . C©u 8: Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu chØ cã mét cuén c¶m L cã ®iÖn trë R kh¸c kh«ng. Chän gi¶n ®å vÐct¬ ®óng cho m¹ch ®iÖn. A. ur B. ur U r U r I I C. r D. r I I ur ur U U C©u 9: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu chØ cã ®iÖn trë R vμ tô ®iÖn C m¾c nèi tiÕp. Chän gi¶n ®å vÐct¬ ®óng cho m¹ch ®iÖn. A. ur C. ur U U r r I I r B. r D. I I ur ur U U C©u 10 Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu chØ cã tô ®iÖn C vμ cuén c¶m L m¾c nèi tiÕp. Chän gi¶n ®å vÐct¬ ®óng cho m¹ch ®iÖn. Cho ZL> ZC.
 3. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang ur r A. U B. I r I ur U C. D. r ur U I ur r U I C©u 11 Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã ®iÖn trë R, tô ®iÖn C vμ cuén c¶m L m¾c nèi tiÕp. Dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch cã tÇn sè f. Chän gi¶n ®å vÐct¬ ®óng cho m¹ch ®iÖn. Cho ZC> ZL. A. ur B. ur U U r r I I C. D. r r I I ur U ur U C©u 12 Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu cã c−êng ®é dßng ®iÖn tøc thêi i = I0sin(120 π t + ϕ ). Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau ®©y: I. Lóc t = 0, i cã gi¸ trÞ cùc ®¹i lμ I0 th× ϕ cã gi¸ trÞ lμ A. ϕ = 0. B. ϕ = π . π D. ϕ = −π . C. ϕ = . 2 II. Lóc t = 0.0125 s th× i cã gi¸ trÞ lμ A. i = I0. B. i =- I0 . C. i = I0 /2. D. i = 0.
 4. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang III. Cho dßng ®iÖn nμy ®i qua ®iÖn trë R = 12 Ω trong 2/3 phót th× nhiÖt l−îng to¶ ra trªn ®iÖn trë ®ã lμ 3840 J. ViÕt ®Çy ®ñ biÓu thøc cña i π π A. i = 2 2 sin(120 π t + ). B. i = 4sin(120 π t + ). 2 2 π π D. i = 4 2 sin(120 π t + ). C. i = 2/ 2 sin(120 π t + ). 2 2 C©u 13 Mét cuén d©y cã ®iÖn trë r, ®é tù c¶m L. M¾c cuén d©y vμo hiÖu ®iÖn thÕ mét chiÒu u = 10 V th× c−êng ®é dßng ®iÖn qua cuén d©y lμ 0.4 A. Khi m¾c vμo hai ®Çu cuén d©y mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u = 100 2 sin(100 π t ) V th× c−êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông qua cuén d©y lμ 1 A. Dïng ®Ò nμy ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái sau. I. §iÖn trë thuÇn cña cuén d©y lμ : A. 10 Ω B 250 Ω C. 25 Ω D. 100 Ω II. §é tù c¶m cña cuén d©y cã gi¸ trÞ lμ : A. 0.308 H B 0.968 H D. 0.729 H C. 0.318 H III. Khi m¾c cuén d©y vμo nguån xoay chiÒu, th× c«ng suÊt cña cuén d©y lμ: A. 10W B 250W D.100W C. 25W VI. Khi m¾c cuén d©y vμo nguån mét chiÒu, th× c«ng suÊt cña cuén d©y lμ: A. 10W B 4W D.100W C. 16W C©u 14.Sù biÕn thiªn cña dßng ®iÖn xoay chiÒu theo thêi gian ®−îc vÏ bëi ®å thÞ nh− h×nh bªn. C−êng ®é dßng ®iÖn i(A) tøc thêi cã biÓu thøc: 2 2 0.02 t(s) 2 0.04 − 2
 5. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang A. i = 2sin(100 π t ) A. B i = 2/ 2 sin(100 π t ) A. π π C. i = 2/ 2 sin(100 π t + ) A. D. i = 2/ 2 sin(100 π t - ) A. 2 2 §äc pha ban ®Çu tõ ®å thÞ C©u 15. §å thÞ biÕn thiªn cña dßng ®iÖn xoay chiÒu nh− ë h×nh vÏ: Tõ ®å thÞ h·y chän ®¸p ¸n ®óng i(A) cho c¸c c©u tr¶ lêi sau: I.BiÓu thøc cña c−êng ®é dßng ®iÖn tøc thêi 2 2 lμ : A. i = 4sin 50π t B. i = 4sin100π t 1, 2 O C. i = 2 2 sin 50π t D. i = 2 2 sin 50π t t.10-2(s) II. cêng ®é dßng ®iÖn lóc t = 0.01s vμ t = 0.015s lμ : -2 2 A. t = 0,01s th× i = 0 vμ t = 0,015 s th× i = 4 B. t = 0,01s th× i = 2 2 A vμ t = 0,015 s th× i = 0 C. t = 0,01s th× i = 0 vμ t = 0,015 s th× i = −2 2 D. t = 0,01s th× i = 0 vμ t = 0,015 s th× i = −4 C©u 16. Sù biÕn thiªn cña dßng ®iÖn xoay chiÒu i1 vμ i2 ghi ë h×nh (3). Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 53, 54, 55. 53. TÝnh ®é lÖc pha cña 2 dßng ®iÖn. π A. B. π 4 3π π C. D. 4 2 54. TÝnh c−êng ®é c¸c dßng ®iÖn lóc t = 0,005 s 3 A. i2= 0 vμ i1= 3 B. i2= 0 vμ i1= 2 C. i2= 3 vμ i1= 0 D. i2 = 3 vμ i1 =0 2
 6. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang 55. T×m kho¶ng c¸ch thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó 2 dßng ®iÖn cã cïng mét gi¸ trÞ. A. 0,005s B. 0,0025s C. 0,0125s D. 0,05s. rad 56. Dßng ®iÖn xiay chiÒu cã tÇn sè gãc ϖ = 100π s Trong mçi gi©y dßng ®iÖn ®æi chiÒu bao nhiªu lÇn? A. 100 B.50 C. 25 D.200 3 57. BiÓu thøc cña dßng ®iÖn xoay chiÒu lμ i = sin(120πt ) A 2 0,25 Cho dßng ®iÖn nμy ®i qua mét cuén d©y cã hÖ sè tù c¶m L = H π TrÞ sè cña hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông ë cuén d©y vμ tÇn sè cña dßng ®iÖn xoay chiÒu lμ: A. 45V vμ 120Hz B. 90V vμ 60Hz C. 45 2V vμ 120Hz D. 45Vvμ 60Hz 58. Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu qua ®iÖn trë R nhóng trong nhiÖt l−îng kÕ 21 chøa 1,2l n−íc. Sau phót th× n−íc s«i. Víi R = 16Ω , nhiÖt ®é lóc ®Çu cña nhiÖt 5 ®é lóc ®Çu cña nhiÖt l−îng lμ 200C. J NhiÖt dung riªng cña n−íc lμ 4200 ®é kg. TÝnh c−êng ®é cùc ®¹i cña dßng ®iÖn. 10 A. 14,14A B. 10A C.15,5A D. A 2 * §å thÞ biÕn thiªn cña dßng ®iÖn xoay chiÒu ghi ë h×nh (4). Tõ c¸c sè liÖu ë h×nh vÏ, h·y tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 59, 60. 59. LËp biÓu thøc cña dßng ®iÖn tøc thêi. π A. i = 1.sin(120πt + ) 2 π B. i = 2 .sin(120πt − ) 2 π C. i = 2 . sin(120πt + ) 2 π D. i = 2.sin(60πt + ) 2 60. X¸c ®Þnh thêi ®iÓm ®Ó i = 0,707A. 1 1 A. t = s B. t = s 90 180 1 1 1 1 C. t = s vμ t = s D. t = s vμ t = s 180 90 180 120 * M¾c vμo ®Ìn neon mét nguån ®iÖn xoay chiÒu cã ®å thÞ biÕn thiªn cña hiÖu ®iÖn thÕ theo thêi gian nh− h×nh vÏ. §Ìn chØ s¸ng khi hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vμo ®Ìn tháa m·n U D ≥ 110 2V . Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 61, 62, 63.
 7. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang 61. ViÕt biÓu thøc hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi ®Æt vμo ®Ìn. π A. u = 220sin100 πt B. u = 220 sin(50πt ) + 2 π C. u = 220 2 sin(50πt + ) D. u = 220 2 sin100πt 2 62. X¸c ®Þnh kho¶ng thêi gian ®Ìn s¸ng trong mét chu kú. 1 2 1 1 A. Δt = s B. Δt = s C. Δt = s D. Δt = s 75 75 150 50 63. Trong mét gi©y ®Ìn ph¸t s¸ng bao nhiªu lÇn. A. 50 lÇn B. 25 lÇn C. 100 lÇn D. 200 lÇn * M¾c mét ®Ìn vμo nguån ®iÖn xoay chiÒu cã hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi lμ u = 220 2 sin(100πt )V . §Ìn chØ ph¸t s¸ng khi hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vμo ®Ìn tháa m·n hÖ thøc U D ≥ 155,56 3V . Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 64, 65. 1 64. Kho¶ng thêi gian ®Ìn s¸ng trong chu k× nhËn gi¸ trÞ nμo sau ®©y: 2 1 2 A. Δt = s B. Δt = s 300 300 1 1 C. Δt = s D. Δt = s 150 200 65. Trong kho¶ng thêi gian lμ 0,01s th× ®Ìn ph¸t s¸ng bao nhiªu lÇn. A. 25 lÇn B. 100 lÇn C. 75 lÇn D. 50 lÇn * Gi¶n ®å vect¬ cña mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã néi dung ghi ë h×nh vÏ víi U 1 = U 2 = 40 3V vμ (U 1 ,U 2 ) = 60 0 66. M¹ch ®iÖn gåm tèi thiÓu bao nhiªu phÇn tö: Lμ nh÷ng phÇn tö nμo? A. Ba phÇn tö lμ ®iÖn trë, cuén d©y thuÇn c¶m vμ tô ®iÖn. B. Hai phÇn tö lμ ®iÖn trë vμ tô ®iÖn C. Hai phÇn tö lμ ®iÖn trë vμ cuén d©y tù c¶m D. Hai phÇn tö lμ ®iÖn trë vμ cuén d©y cã ®iÖn trë thuÇn. 67. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ dông ®Æt vμo ®o¹n m¹ch vμ gãc lÖch pha gi÷a dßng ®iÖn víi hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cña m¹ch. A. U = 60 2V vμ ϕ = 60 0 B. U = 60 2V vμ ϕ = 30 0 C. U = 120V vμ ϕ = 30 0 D. U = 60V vμ ϕ = 30 0 * Gi¶n ®å vect¬ cña mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã néi dung ghi ë h×nh vÏ víi 3 π U 1= 20 3V ,U 2 = 80 V ,ϕ1 = 4 6 H·y tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 68, 69. 68. M¹ch ®iÖn cã Ýt nhÊt bao nhiªu phÇn tö. H·y kÓ tªn cña chóng. A. Ba phÇn tö lμ 2 cuén d©y thuÇn c¶m vμ 1 ®iÖn trë B. Ba phÇn tö lμ mét ®iÖn trë, mét tô ®iÖn vμ mét cuén d©y tù c¶m C. Hai phÇn tö lμ ®iÖn trë vμ cuén df©y tù c¶m D. Hai phÇn tö lμ cuén d©y thuÇn c¶m vμ cuén d©y cã ®iÖn trë thuÇn.
 8. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang 69. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã gi¸ trÞ nμo sau ®©y: A. 43V B. 75V C. 91,6V D.50V. * Gi¶n ®å vect¬ cua rmét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã mét néi dung ghi ë h×nh vÏ U 1 = 45V ,U 2 = 45 2V , ϕ1 = 45 0 Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 70, 71 70. M¹ch ®iÖn cã bao nhiªu phÇn tö, lμ nh÷ng phÇn nμo? A. Hai phÇn lμ tô ®iÖn vμ ®iÖn trë B. Ba phÇn lμ tô ®iÖn, ®iÖn trë vμ cuén d©y thuÇn c¶m C. Hai phÇn tö lμ tô ®iÖn vμ cuén d©y tù c¶m cã ®iÖn trë thuÇn D. Ba phÇn tö lμ ®iÖn trë vμ 2 tô ®iÖn 71. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai 2 ®Çu cña ®o¹n m¹ch A. 108,6V B. 100,6V C. 45V D. 45 2V 72. Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm cuén d©y tù c¶m cã ®iÖn trë thuÇn r ≠ 0 m¾c nèi tiÕp víi mét tô ®iÖn. Dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch chËm pha víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch. Gäi hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai ®Çu cua rm¹ch ®iÖn, cña cuén d©y vμ cña tô ®iÖn lÇn l−ît lμ u, u1, u2. Cho gi¶n ®å vect¬ ®óng cho m¹ch. 73. Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ: Cu«n d©y cã ®iÖn trë thuÇn r, ®iÖn trë R, tô ®iÖn C m¾c nèi tiÕp nhau. Gäi hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a M vμ Q, gi÷a M vμ P, gi÷a P vμ Q lÇn l−ît lμ u, u1, u2. M¹ch ®iÖn phï hîp víi gi¶n ®å vect¬ nμo sau ®©y. Cho biÕt dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch nhanh pha víi hiÖu ®iÖn thÕ u. 74. M¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm cuén d©y thuÇn c¶m, tô ®iÖn C vμ ®iÖn trë R m¾c nèi tiÕp nhau. C¸c th«ng sè cña m¹ch tháa m·n hÖ thøc L LCϖ 2 = 1 . Chän gi¶n ®å vect¬ phï hîp víi m¹ch ®iÖn. *Cho m¹ch ®iÖn: cuén d©y thuÇn c¶m HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông ®Æt vμo ®o¹n m¹ch AB Lμ U = 100V. §iÖn trë ampe kÕ rÊt nhá, ®iÖn trë v«n kÕ rÊt lín. R = 200Ω, 1 L+ = H , π 10 4 C= F π Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 75, 76, 77, 78 75. X¸c ®Þnh c−êng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn khi c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch ®iÖn lμ 50 W. A. 0.25A B. 0.5 A C. 0.25 A D. 0.5 A 76. X¸c ®Þnh tÇn sè cña dßng ®iÖn xoay chiÒu khi c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch ®iÖn lμ 50W. A. f=100Hz B. f= 25Hz C. f= 200Hz D. f= 50Hz 77. Khi c«ng suÊt cña m¹ch chØ lμ 50W, th× c¸c m¸y ®o chØ nh− thÕ nμo?
 9. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang A. ampe kÕ chØ 0.25A, v«n kÕ chØ 100V B. ampe kÕ chØ 0.5 A, v«n kÕ chØ 50V C. ampe kÕ chØ 0.5A, v«n kÕ chØ 0V D. am pe kÕ chØ 2 A, v«n kÕ chØ 50 V 78. T×m tÇn sè cña dßng ®iÖn xoay chiÒu ®Ó c«ng suÊt cña m¹ch lμ 32 W. A. f=100Hz B. f=50Hz C. f= 25Hz D. A vμ C • Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm ®iÖn trë R, tô ®iÖn C vμ cuén d©y thuÇn c¶m L m¾c nèi tiÕp. HiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gian gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lμ 200 u= sinat. Khi tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu cã gi¸ trÞ cùc ®¹i lμ 50 Hz 2 th× c−êng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn cã gi¸ trÞ cùc ®¹i lμ 2,5 A. Khi tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu lμ 100Hz th× c−êng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn lμ 2 A. • Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 70.80,81 79. TÝnh R vμ tÝnh LC. 1 A. R = 40 2Ω LC = B. R=40 Ω π2 10 2 10 4 C. R=80 Ω LC = 2 D. R=80 2Ω LC= π π2 80. TÝnh ®iÖn dung cña C cña tô ®iÖn 10 −4 10 −3 10 −4 10 −3 A. F B. F C. F D. 2π 2π π π 81. TÝnh ®é tù c¶m L cña cuén d©y. 1 1 1 2 A. H B. H C. H D. H 4π 2π 5π π 82. Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm 2 phÇn tö X vμ Y m¾c nèi tiÕp X hoÆc Y π lμ mét trong ba yÕu tè, R, L, C. Cho biÕt dßng ®iÖn trong m¹ch trÔ pha víi 3 hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu uPQ. X¸c ®Þnh X, Y vμ quan hÖ gi÷a trÞ sè cña chóng. A. (X) lμ cuén d©y thuÇn c¶m L, (Y) lμ ®iÖn trë R, R=ZL 3 B. (X) lμ tô ®iÖn C, (Y) lμ ®iÖn trë R, R=ZC 3 C. (X) lμ ®iÖn trë R, (Y) lμ cuén d©y thuÇn c¶m, ZL=R 3 D. (X) lμ tô ®iÖn C, (Y) lμ cuén d©y thuÇn c¶m ,ZC=R 3 *Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu nh− h×nh vÏ, pha ban ®Çu cña uPQ b»ng kh«ng. Hép X cã 2 phÇn tö m¾c nèi tiÕp. Hai phÇn tö ¸y lμ ®iÖn trë hoÆc lμ cuénd©y thuÇn c¶m hoÆc lμ tô ®iÖn. §iÖn trë cña ampe kÕ kh«ng ®¸ng kÓ, ®iÖn trë cña 100 π v«n kÕ rÊt lín, ampe kÕ chØ 2 A, v«n kÕ chØ V , uPQ nhanh pha víi uPE 2 3 tÇn sè dßng ®iÖn f=50Hz, R= 25 Ω .
 10. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang 83. X¸c ®Þnh 2 phÇn tö cña X vμ quan hÖ gi÷a trÞ sè cña chóng A. §iÖn trë RX vμ tô C A. §iÖn trë Rx vμ tô C, Z C = RX 3 B. §iÖn trë Rx vμ cuén d©y thuÇn c¶m Z L = RX 3 C. Tô C cuén d©y thuÇn c¶m, ZC = 3 Z L Rx D. §iÖn trë Rx vμ cuén d©y thuÇn c¶m ZL = 3 84. TÝnh tæng trë cña c¸c phÇn tö ë X. A. ZX= 50 Ω B. ZX= 100 Ω C. ZX= 50 2 Ω D. ZX= 100 2 Ω 85. TÝnh trÞ sè cña ®iÖn trë vμ ®é tù c¶m cña cuén d©y ë trong hép X. 3 3 A. Rx = 25 3Ω vμ L = H B. Rx = 25 3Ω vμ L = H π 4 1 1 C. Rx = 25 3Ω vμ L = H D. Rx = 25Ω vμ L = H 4π 4π 86. HiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a P vμ Q nhËn biÓu thøc nμo sau ®©y: A. u PQ = 25 14 sin 50πt B. u PQ = 50 7 sin 100πt C. u PQ = 50 7 sin 50πt D. u PQ = 25 14 sin 100πt 87. Gi¸ trÞ tøc thêi cña dßng ®iÖn nhËn biÓu thøc nμo sau ®©y: A. i = 2 sin 100πt B. i = 2 sin(100πt − 0.713) π π C. i = 2 sin(100πt + D. i = 2 sin(100πt + 3 3 * ë h×nh vÏ m« t¶ sù biÕn thiªn cña dßng ®iÖn xoay chiÒu i vμ hiÖu ®iÖn thÕ u ë mét ®o¹n m¹ch cã 3 phÇn tö m¾c nèi tiÕp lμ ®iÖn trë R, tô ®iÖn C vμ cuén d©y thuÇn c¶m m¾c nèi tiÕp nhau. (h×nh vÏ). i(A), u(V) 2 i 40 2 u U 1,2 2,4 O 0,4 t.10-2(s)
 11. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang 135. ViÕt ph−¬ng tr×nh cña dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch vμ tÝnh tÇn sè cña dßng ®iÖn Êy. A. i = 2 2 sin100πt vμ f = 50Hz B. i = 2sin100πt vμ f = 50Hz B. i = 2sin (100πt + π) vμ f = 200Hz 100 50 D. i = 2sin πt vμ f= Hz. 1,2 1,2 136. ViÕt ph−¬ng tr×nh cña hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vμo ®o¹n m¹ch 200 π 200 π A. u = 80 sin ( πt + ) B. u = 40sin( πt + ) 2,4 2 2,4 2 200 π 200 π C. u = 40 2 sin( πt + ) D. u = 40 2 sin( πt + ) 2,4 3 2, 4 6 137. H×nh vÏ tho¶ m·n hÖ thøc nμo sau ®©y: 1 A. Lω> B. LCω2 = 1 Cω 1 C. Lω < D. Tæng trë cña m¹ch Z = R. Cω π v× u nhanh pha h¬n i gãc 6 138. TÝnh tæng trë Z cña ®o¹n m¹ch vμ c«ng suÊt tiªu thô cña ®o¹n m¹ch Êy. A. Z = 20Ω vμ P = 80W B. Z = 20 2Ω vμ P = 40 2 W C. Z = 20 2Ω vμ P = 20 6 W D. Z = 40 Ω vμ P = 160W 2,2 139. TÝnh trÞ sè cña hiÖu ®iÖn thÕ lóc t = 0 vμ lóc t = s 100 2,2 A. u = 20 2 V lóc t = 0 vμ u = 0(V) lóc t = s 100 2,2 B. u = 20V lóc t = 0 vμ u = 40 2 V lóc t = s 100 2,2 C. u = 40 2 V lóc t = 0 vμ u = 0V lóc t = s 100 2,2 D. u = 40V lóc t = 0 vμ u = 0V lóc t = s 100 140. Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã thÓ gåm c¸c phÇn tö nh− sau:
 12. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang I. M¹ch ®iÖn cã ®iÖn trë R vμ cuén d©y thuÇn c¶m L m¾c nèi tiÕp. II. M¹ch cã ®iÖn trë R vμ tô ®iÖn C m¾c nèi tiÕp. III. M¹ch chØ cã ®iÖn trë R. IV. M¹ch cã 3 phÇn tö R, L, C m¾c nèi tiÕp. V. M¹ch cã 3 phÇn tö R, L, C m¾c nèi tiÕp vμ cã céng h−ëng ®iÖn. Víi cÊu t¹o nμo cña m¹ch th× dßng ®iÖn vμ hiÖu ®iÖn thÕ ë m¹ch cïng pha?. A. ChØ cã tr−êng hîp III. B. I vμ II. C. I vμ III D. III vμ V. PP: Trong m¹ch chØ cã R vμ m¹ch RLC cã céng h−ëng th× u vμ i cïng pha. π 141. Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu i = Iosin ⎛ ωt + ⎞ ®i qua mét cuén d©y thuÇn c¶m ⎜ ⎟ ⎝ 6⎠ L. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén d©y lμ: u = Uosin(ωt + ϕ). Uo vμ ϕ cã c¸c gi¸ trÞ nμo sau ®©y. π π A. U0 = LI0, ϕ = B. U0 = LI0, ϕ = - 2 2 π 2π C. U0 = LωI0, ϕ = D. U0 = LωI0, ϕ = 2 3 π PP: Trong m¹ch chØ cã cuén d©y th× hiÖu ®iÖn thÕ sím pha h¬n dßng ®iÖn . 2 π 142. §Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u = U0sin ⎛ ωt − ⎞ vμo hai b¶n mét tô ®iÖn ⎜ ⎟ ⎝ 6⎠ cã ®iÖn dung lμ C, dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch cã biÓu thøc i= I0sin(ωt+ϕ). I0 vμ ϕ cã c¸ gi¸ trÞ nμo sau ®©y: U0 π U0 π A. I0 = vμ ϕ = B. I0 = vμ ϕ = − ωC 2 ωC 2 π π C. I0 = U0Cω vμ ϕ = D. I0= ωCU0 vμ ϕ = − 3 2 π PP: Trong m¹ch chØ cã tô ®iÖn th× hiÖu ®iÖn thÕ trÔpha h¬n dßng ®iÖn . 2 π 143. Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu i = I0sin ⎛ ωt − ⎞ ®i qua mét cuén d©y cã ®é tù ⎜ ⎟ ⎝ 6⎠ c¶m L vμ ®iÖn trë thuÇn r ≠ 0. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén d©y cã biÓu thøc u = U0sin (ωt+ ϕ). U0 vμ ϕ tho¶ m·n hÖ thøc nμo sau ®©y: π π A. U0 = I0 r 2 + L2 vμ ϕ = B. U0 = I0 r 2 + L2ω 2 vμ ϕ = 2 2 π ZL π C. U0 = I0 r 2 + L2ω 2 vμ ϕ = D. U0 = I0 r 2 + Z L vμ ϕ = arctg 2 − 3 r 6
 13. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang 144. Nèi hai ®Çu cña mét cuén d©y thuÇn c¶m víi hiÖu ®iÖn thÕ u = π U 2 sin ⎛ ωt + ⎞ th× dßng ®iÖn xoay chiÒu qua cuén d©y lμ i = I0sin(ωt+ ϕ). ⎜ ⎟ ⎝ 6⎠ I0 vμ ϕ tho¶ m·n hÖ thøc nμo sau ®©y: U 2 π U 2 π A. I0 = vμ ϕ = B. I0 = vμ ϕ = − Lω 2 Lω 2 U 2 π U 2 2π C. I0 = vμ ϕ = − D. I0 = vμ ϕ = Lω 3 Lω 3 145. Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã 1 tô ®iÖn cã ®iÖn dung C, dßng ®iÖn xoay π chiÒu trong m¹ch lμ i = I0sin ⎛ ωt + ⎞ . HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô lμ u = ⎜ ⎟ ⎝ 3⎠ U0sin(ωt+ϕ). Hái U0 vμ ϕ lÊy gi¸ trÞ nμo sau ®©y: π π A. U0 = I0Cω vμ ϕ = B. U0 = I0Cω vμ ϕ = − 2 2 I0 π I0 π C. U0 = vμ ϕ = D. U0 = vμ ϕ = − Cω 6 Cω 6 146. Trong m¹ch ®iÖn cã tô ®iÖn C m¾c nèi tiÕp víi cuén d©y thuÇn c¶m L. π Dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch cã biÓu thøc i = I0sin ⎛ ωt − ⎞ . HiÖu ®iÖn thÕ ⎜ ⎟ ⎝ 6⎠ 1 gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch u = U 2 sin(ωt + ϕ ). Cho Lω > . U vμ ϕ lÊy gi¸ trÞ nμo ωC sau ®©y: π2 2 π A. U = I0 ⎛ Lω − 1 ⎞ vμ ϕ = ⎜ ⎟ B. U = I0 ⎛ Lω − 1 ⎞ vμ ϕ = − ⎜ ⎟ ⎝ ωC ⎠ 2 ⎝ ωC ⎠ 2 2 π π 2 C. U = I ⎛ Lω − 1 ⎞ vμ ϕ = ⎜ ⎟ D. U = I0 ⎛ Lω − 1 ⎞ vμ ϕ = − ⎜ ⎟ ⎝ ωC ⎠ 3 ⎝ ωC ⎠ 3 * Cã c¸c m¹ch ®iÖn cã cÊu t¹o theo kiÓu sau: I. M¹ch gåm 3 phÇn tö m¾c nèi tiÕp lμ ®iÖn trë R, cuén d©y thuÇn c¶m L 1 vμ tô ®iÖn C mμ Lω > ωC II. M¹ch cã ®iÖn trë R vμ cuén d©y thuÇn c¶m L m¾c nèi tiÕp. III. M¹ch cã cuén d©y thuÇn c¶m L m¾c nèi tiÕp víi tô ®iÖn C mμ 1 Lω < ωC IV. M¹ch cã ®iÖn trë R vμ tô ®iÖn C m¾c nèi tiÕp. 1 V. M¹ch cã cÊu t¹o nh− kiÓu I nh−ng Lω < ωC VI. M¹ch cã cÊu t¹o nh− kiÓu I nh−ng LCω2 = 1.
 14. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu i = I0sin(ωt + ϕ) lÇn l−ît qua c¸c m¹ch trªn, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cña ®o¹n m¹ch lμ u = U0sinωt. Tr¶ lêi c©u hái sau: π 147. øng víi nh÷ng m¹ch nμo th× − ϕ > 0 2 A. I vμ III B. II vμ V C. IV vμ V D. I vμ IV. 149. øng víi nh÷ng m¹ch nμo th× ϕ = 0 A. I B. II C. III D. VI π 150. øng víi nh÷ng m¹ch nμo th× ϕ = 2 A. I B. II C. III D. IV * Mét m¹ch ®iÖn cã 3 phÇn tö m¾c nèi tiÕp lμ ®iÖn trë R, tô ®iÖn C vμ cuén d©y thuÇn c¶m L. M¹ch cã céng h−ëng ®iÖn. Tr¶ lêi c¸c c©u hái 151, 152, 153. 151. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu cña cuén d©y thuÇn c¶m b»ng hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu cña phÇn tö nμo. A. §iÖn trë R B. Tô ®iÖn C. C. §iÖn trë R vμ tô C D. Toμn m¹ch ®iÖn. 152. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu cña ®iÖn trë R b»ng hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông ë phÇn tö nμo. A. Tô ®iÖn C. B. Cuén d©y thuÇn c¶m C. Tô ®iÖn C vμ cuén d©y thuÇn c¶m. D. Toμn m¹ch. 153. HiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu ë nh÷ng phÇn nμo ng−îc pha nhau? A. HiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi ®Æt vμo ®iÖn trë R vμ ®Æt vμo tô ®iÖn. B. HiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi ®Æt vμo cuén d©y thuÇn c¶m vμ ®iÖn trë R. C. HiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi ®Æt vμo ®iÖn trë R vμ ®Æt vμo cuén d©y thuÇn c¶m D. HiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi ®Æt vμo tô ®iÖn vμo cuén d©y thuÇn c¶m. * Trong ®o¹n m¹ch cã 2 phÇn tö lμ X vμ Y m¾c nèi tiÕp. HiÖu ®iÖn thÕ xoay π chiÒu ®Æt vμo X nhanh pha víi hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu ®Æt vμo phÇn tö Y vμ 2 cïng pha víi dßng ®iÖn trong m¹ch. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 154, 155. 154. X¸c ®Þnh c¸c phÇn tö X vμ Y. A. X lμ ®iÖn trë, Y lμ cuén d©y thuÇn c¶m.
 15. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang B. Y lμ tô ®iÖn, X lμ ®iÖn trë. C. X lμ ®iÖn trë, Y lμ cuén d©y tù c¶m cã ®iÖn trë thuÇn r ≠0. D. X lμ tô ®iÖn, Y lμ cuén d©y thuÇn c¶m. π 155. Cho biÕt biÓu thøc cña dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch lμ i = I0sin ⎛ ωt − ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 6⎠ BiÓu thøc cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cña X vμ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cña Y. π A. ux = U0xsinωt, uy = U0ysin ⎛ ωt + ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 2⎠ π B. ux = U0xsinωt, uy = U0ysin ⎛ ωt − ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 2⎠ π π C. ux = U0xsin ⎛ ωt − ⎞ , uy = U0ysin ⎛ ωt − ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ 6⎠ ⎝ 2⎠ π 2π D. ux = U0xsin ⎛ ωt − ⎞ , uy = U0ysin ⎛ ωt − ⎞ . ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ 6⎠ ⎝ 3 ⎠ * Trong mét ®o¹n m¹ch cã 2 phÇn tö lμ phÇn tö 1 vμ phÇn tö 2 . HiÖu ®iÖn π thÕ xoay chiÒu gi÷a hai ®Çu cña phÇn tö I chËm pha víi dßng ®iÖn trong 2 m¹ch cßn hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu gi÷a hai ®Çu cña phÇn tö 2) nhanh pha ϕ2 π víi dßng ®iÖn trong m¹ch, cho 0 < ϕ2 < . 2 Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 156, 157. 156. X¸c ®Þnh c¸c phÇn tö 1 vμ phÇn tö 2 A. PhÇn tö 1 lμ ®iÖn trë, phÇn tö 2 lμ cuén d©y thuÇn c¶m. B. PhÇn tö 1 lμ ®iÖn trë, phÇn tö 2 lμ tô ®iÖn. C. PhÇn tö 1 lμ ®iÖn trë, phÇn tö 2 lμ cuén d©y tù c¶m cã ®iÖn trë thuÇn r kh¸c 0. D. PhÇn tö 1 lμ tô ®iÖn, phÇn tö 2 lμ cuén d©y tù c¶m cã ®iÖn trë thuÇn r kh¸c 0. π ⎞ 157. Cho biÕt biÓu thøc cña dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch lμ i = I0sin ⎛ ωt + ⎜ ⎟ ⎝ 12 ⎠ h·y viÕt biÓu thøc cña c¸c hiÖu thÕ gi÷a hai ®Çu cña mçi phÇn tö. π A. u1 = U01sin ⎛ ωt − ⎞ vμ ⎜ ⎟ u2 = U02sin (ωt + ϕ2 ) ⎝ 2⎠ 5π π B. u1 = U01sin ⎛ ωt − ⎞ vμ ⎜ ⎟ u2 = U02sin ⎛ ωt + ⎜ ⎞ + ϕ2 ⎟ ⎝ 12 ⎠ ⎝ 12 ⎠ 5π 5π C. u1 = U01sin ⎛ ωt + ⎞ vμ ⎜ ⎟ u2 = U02sin ⎛ ωt + + ϕ 2 ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 12 ⎠ ⎝ 12 ⎠ π π D. u1 = U01sin ⎛ ωt − ⎞ vμ ⎜ ⎟ u2 = U02sin ⎛ ωt − − ϕ 2 ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 3⎠ ⎝ 3 ⎠ P Q
 16. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang *Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã cÊu t¹o nh− h×nh vÏ: 1 2 E Trong hép 1 cã mét phÇn tö, trong hép 2 cã hai phÇn tö m¾c nèi tiÕp víi nhau, c¸c phÇn tö trong m¹ch lμ ®iÖn trë R, tô ®iÖn C hoÆc cuén d©y thuÇn c¶m π L. HiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi uPE nhanh pha víi dßng ®iÖn trong m¹ch, cßn hiÖu 2 ®iÖn thÕ tøc thêi uEQ chËm pha ϕ víi dßng ®iÖn trong m¹ch. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 158, 159. 158. X¸c ®Þnh c¸c phÇn tö trong m¹ch. A. Hép 1 cã ®iÖn trë R, hép 2 cã mét ®iÖn trë vμ mét tô ®iÖn B. Hép 1 cã ®iÖn trë R, hép 2 cã mét ®iÖn trë vμ cuén d©y thuÇn c¶m. C. Hép 1 cã tô ®iÖn, hép 2 cã ®iÖn trë vμ cuén d©y thuÇn c¶m. D. Hép 1 cã cuén d©y thuÇn c¶m, hép 2 cã ®iÖn trë vμ tô ®iÖn. π 159. Dßng ®iÖn trong m¹ch cã biÓu thøc lμ i = I0sin ⎛ ωt − ⎞ . ViÕt biÓu thøc c¸c ⎜ ⎟ ⎝ 6⎠ hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai ®Çu cña c¸c ®o¹n m¹ch PE vμ EQ. π A. u1 = U01sin ⎛ ωt + ⎞ vμ ⎜ ⎟ u2 = U02sin (ωt − ϕ2 ) ⎝ 2⎠ π B. u1 = U01sin ⎛ ωt + ⎞ vμ ⎜ ⎟ u2 = U02sin (ωt + ϕ2 ) ⎝ 2⎠ π π C. u1 = U01sin ⎛ ωt + ⎞ vμ ⎜ ⎟ u2 = U02sin ⎛ ωt + ⎜ ⎞ +ϕ ⎟ ⎝ 3⎠ ⎝ 3 ⎠ π π D. u1 = U01sin ⎛ ωt + ⎞ vμ ⎜ ⎟ u2 = U02sin ⎛ ωt − − ϕ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 3⎠ ⎝ 6 ⎠ *Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã cÊu t¹o nh− h×nh vÏ: 1 2 Hép sè 1 cã hai phÇn tö m¾c nèi tiÕp nhau, hép 2 cã mét phÇn tö. C¸c phÇn tö nμy lμ ®iÖn trë R, tô ®iÖn C vμ cuén d©y thuÇn c¶m L. HiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi π gi÷a 2 ®Çu cña hép 1 nhanh pha víi dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch, dßng 2 π ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch l¹i nhanh pha víi hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai 2 ®Çu cña hép 2. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 160, 161. 160. X¸c ®Þnh c¸c phÇn tö cña m¹ch. A. Hép 1 cã cuén d©y thuÇn c¶m vμ ®iÖn trë, hép 2 cã tô ®iÖn. B. Hép 2 cã tô ®iÖn, hép 1 cã cuén d©y thuÇn c¶m vμ tô ®iÖn (m¹ch cã 2 tô ®iÖn vμ mét cuén d©y thuÇn c¶m).
 17. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang C. Hép 2 cã cuén d©y thuÇn c¶m, hép 1 cã ®iÖn trë vμ cuén d©y thuÇn c¶m (m¹ch cã 2 cuén d©y thuÇn c¶m vμ mét ®iÖn trë). D. Hép 2 cã ®iÖn trë, hép 1 cã tô ®iÖn vμ cuén d©y thuÇn c¶m. π 161. Dßng ®iÖn trong m¹ch cã biÓu thøc i = I0sin ⎛ ωt + ⎞ . ⎜ ⎟ ⎝ 4⎠ ViÕt biÓu thøc cña hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai ®Çu cña mçi phÇn tö trong m¹ch. A. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi phÇn tö cña hép 1 lμ: 3π ⎞ π uL = U0Lsin ⎛ ωt + ⎜ ⎟ vμ uR = U0Rsin ⎛ ωt + ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4⎠ HiÖu ®iÖn thø gi÷a hai ®Çu cña phÇn tö cña hép 2 lμ: π uC = UCsin ⎛ ωt − ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 4⎠ B. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi phÇn tö cña hép 1 lμ: 3π ⎞ π uL = U0Lsin ⎛ ωt + ⎜ ⎟ vμ uC = U01Csin ⎛ ωt − ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4⎠ HiÖu ®iÖn thø gi÷a hai ®Çu cña phÇn tö cña hép 2 lμ: π uC = U02Csin ⎛ ωt − ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 4⎠ C. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi phÇn tö cña hép 1 lμ: 3π ⎞ π uL = U0Lsin ⎛ ωt + ⎜ ⎟ vμ uR = U0Rsin ⎛ ωt + ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4⎠ HiÖu ®iÖn thø gi÷a hai ®Çu cña phÇn tö cña hép 2 lμ: 3π ⎞ uL = U0Lsin ⎛ ωt + ⎜ ⎟ ⎝ 4 ⎠ D. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cña phÇn tö ë hép 1 lμ: 3π ⎞ π uL = U0Lsin ⎛ ωt + ⎜ ⎟ vμ uC = U0Csin ⎛ ωt − ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4⎠ HiÖu ®iÖn thø gi÷a hai ®Çu cña phÇn tö cña hép 2 lμ: π uR = U0Rsin ⎛ ωt + ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 4⎠ * Mét m¹ch ®iÖn gåm 3 phÇn tö m¾c nèi tiÕp. Gi¶n ®å vect¬ cña m¹ch cã néi dung nh− h×nh vÏ. Gäi hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai ®Çu cña c¸c phÇn tö lÇn l−ît lμ u1, u2, u3 vμ hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi cña toμn m¹ch lμ r u. U1 Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 162, 163, 164. r ur U3 = U (i ) r 162. X¸c ®Þnh b¶n chÊt c¸c phÇn tö 1, 2 vμ 3. U2 A. (1) lμ ®iÖn trë R, (2) lμ tô ®iÖn C, (3) lμ cuén d©y thuÇn c¶m L. B. (1) lμ cuén d©y thuÇn c¶m L, (2) lμ tô ®iÖn C, (3) lμ ®iÖn trë R
 18. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang C. (3) lμ cuén d©y L, (1) tô ®iÖn C, (2) lμ ®iÖn trë R. D. (1) tô ®iÖn C, (2) lμ cuén d©y thuÇn c¶m L, (3) lμ ®iÖn trë. 163. §Æc ®iÓm cña m¹ch øng víi tr−êng hîp nμo sau ®©y: A. ¶nh h−ëng cña c¶m kh¸ng, m¹nh h¬n cña ®iÖn trë R. B. ¶nh h−ëng cña dung kh¸ng m¹nh h¬n cña ®iÖn trë R. C. ¶nh h−ëng cña c¶m kh¸ng m¹nh h¬n ¶nh h−ëng cña dung kh¸ng. D. ¶nh h−ëng cña c¶m kh¸ng triÖt tiªu ¶nh h−ëng cña dung kh¸ng. 164. ViÕt biÓu thøc tÝnh tæng trë vμ c«ng suÊt cña m¹ch. π 2 2 ⎛ 1 ⎞ B. Z = R + ⎛ Lω − 1 ⎞ A. Z = R + ⎜ Lω − 2 ⎟ , P = IU cos ⎜ 2 ⎟ ,P = I Z 2 ⎝ ωC ⎠ 2 ⎝ ωC ⎠ π 2 ⎛ 1 ⎞ U2 C. Z = R + ⎜ Lω + 2 ⎟ , P = IU cos D. Z = R P= ⎝ ωC ⎠ 2 R r U2 * Gi¶n ®å vÐct¬ cña mét m¹ch ®iÖn kh«ng ph©n nh¸nh cã néi dung nh− h×nh vÏ. M¹ch ®iÖn chia (i ) lμm 2 phÇn ®o¹n (1) vμ (2) øng víi c¸c hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi lμ u1, u2, u lμ hiÖu ®iÖn thÕ tøc r uur uur U thêi cña toμn m¹ch. C¸c vect¬ U 2 vμ U vu«ng gãc víi nhau vμ ®èi xøng víi nhau qua trôc chuÈn i. r U1 Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 165, 166, 167, 168,169. 165. C¸c phÇn tö ë mçi ®o¹n ph©n ®o¹n cña m¹ch nãi râ bëi ý nμo sau ®©y: A. Ph©n ®o¹n (1) cã cuén d©y thuÇn c¶m L, ph©n ®o¹n (2) cã ®iÖn trë R vμ tô ®iÖn C m¾c nèi tiÕp. B. Ph©n ®o¹n (1) cã mét tô ®iÖn C, ph©n ®o¹n (2) cã mét ®iÖn trë R. C. Ph©n ®o¹n (2) cã ®iÖn trë R m¾c nèi tiÕp víi cuén d©y thuÇn c¶m L, ph©n ®o¹n (1) cã tô ®iÖn C. D. Ph©n ®o¹n (1) cã cuén d©y thuÇn c¶m L, ph©n ®o¹n (2) cã ®iÖn trë R. 166. So s¸nh c¶m kh¸ng cña cuén d©y víi ®iÖn trë R So s¸nh dung kh¸ng cña tô ®iÖn víi ®iÖn trë R. A. Lω = R 2 , Zc = 2R B. Lω = R, Zc = 2R C. Lω = R, Zc = R 2 D. Lω = 2R, Zc = 2R 2 167. ViÕt biÓu thøc tÝnh tæng trë vμ c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch U 2R A. Z = R 2 + (Z L − ZC )2 , P = I 2 Z B. Z = R 2 + Z C 2 , P = Z U2 U2 C. Z = R 3 , P = D. Z = R 2, P = 9R 2R
 19. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang π 168. BiÓu thøc cña dßng ®iÖn xoay chiÒu qua m¹ch lμ i = I 2 sin ⎛ ωt − ⎞ . ViÕt ⎜ ⎟ ⎝ 6⎠ biÓu thøc hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai ®Çu mçi phÇn tö cña m¹ch. ⎛ π⎞ π uR = I.R 2 sin ⎛ ωt − ⎞ ; 1 A. uc = sin ⎜ ωt + ⎟ ; ⎜ ⎟ u L= ωC ⎝ 3⎠ ⎝ 6⎠ 2π I.Lω sin ⎛ ωt − ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 3 ⎠ π 2π B. uR = I.R 2 sin ⎛ ωt − ⎞ ; ⎛ ⎞ I 2 ⎜ ⎟ uc = sin ⎜ ωt − ⎟; uL= ⎝ 6⎠ ωC ⎝ 3 ⎠ π I.Lω 2 sin ⎛ ωt + ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 3⎠ I .Lω ⎛ π⎞ I ⎛ π⎞ C. uL= sin ⎜ ωt + ⎟ ; uc = sin ⎜ ωt − ⎟ , uR = I.Rsinωt. 2 ⎝ 2⎠ ωC 2 ⎝ 2⎠ π π⎞ D. uL= I.Lω 2 sin ⎛ ωt + ⎞ ; ⎛ I 2 ⎜ ⎟ uc = sin ⎜ ωt − ⎟ uR= I.R 2 sin ωt . ⎝ 2⎠ ωC ⎝ 2⎠ 200 π 169. Cho biÕt u = sin(100πt − ) . H·y viÕt c¸c biÓu thøc hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi 2 4 ®Æt vμo mçi phÇn tö cña m¹ch. π π A. uR = 100 sin(100πt); uL = 100 sin ⎛100πt + ⎞ ; ⎜ ⎟ uC = 200 sin ⎛100πt − ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 2⎠ ⎝ 2⎠ π π B. uR = 100 2 sin(100πt) ; uL = 100 2 sin ⎛100πt + ⎞ ; uC = 200 2 sin ⎛100πt − ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ 4⎠ ⎝ 2⎠ π π π C. uR = 100 sin(100πt − ); uL = 100 2 sin ⎛100πt + ⎞ ; uC = 200 2 sin ⎛100πt − ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 4 ⎝ 2⎠ ⎝ 2⎠ π π sin ⎛100πt + ⎞ ; sin ⎛100πt − ⎞ 100 100 200 D. uR = sin(100πt); uL = ⎜ ⎟ uC = ⎜ ⎟ 2 2 ⎝ 2⎠ 2 ⎝ 2⎠ uur U2 * Mét m¹ch ®iÖn kh«ng ph©n nh¸nh gåm 3 phÇn tö, ph©n ®o¹n (1) cã 2 phÇn tö, ph©n ®o¹n (2) cã 1 phÇn tö. HiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi tøng víi mçi phÇn ®o¹n t−¬ng øng lμ u1 vμ u2, u lμ hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai ®Çu ϕ1 r uu uur r uu r 2π U1 I cña toμn m¹ch ®iÖn, cho U1 = U2 vμ( U1 , U 2 ) = . 3 H·y tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177. 170. X¸c ®Þnh b¶n chÊt c¸c phÇn tö cña m¹ch ®iÖn. A. Ph©n ®o¹n (1) cã 2 phÇn tö lμ ®iÖn trë R vμ cuén d©y tù c¶m, ph©n ®o¹n (2) cã tô ®iÖn. B. Ph©n ®o¹n (2) cã ®iÖn trë, ph©n ®o¹n (1) cã tô ®iÖn vμ cuén d©y thuÇn c¶m.
 20. GV. Vò TiÕn Thμnh. THPT Yªn Dòng 3 B¾c Giang C. Ph©n ®o¹n (1) cã ®iÖn trë R vμ tô ®iÖn, ph©n ®o¹n (2) cã cuén d©y thuÇn c¶m. D. Ph©n ®o¹n (1) cã ®iÖn trë R vμ cuén d©y, ph©n ®o¹n (20 cã cuén d©y thuÇn c¶m. 171. §Æc ®iÓm cña m¹ch øng víi nhËn xÐt nμo sau ®©y: A. ¶nh h−ëng cña dung kh¸ng m¹nh h¬n c¶m kh¸ng. B. ¶nh h−ëng cña c¶m kh¸ng m¹nh h¬n dung kh¸ng. C. ¶nh h−ëng cña c¶m kh¸ng triÖt tiªu ¶nh h−ëng cña dung kh¸ng. D. C¸c gi¸ trÞ hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông tho¶ m·n hÖ thøc U = U1+ U2. 172. So s¸nh c¶m kh¸ng víi dung kh¸ng; so s¸nh c¶m kh¸ng víi tæng trë cña m¹ch. A. C¶m kh¸ng lín h¬n dung kh¸ng; c¶m kh¸ng nhá h¬n tæng trë. B. C¶m kh¸ng lín h¬n dung kh¸ng; c¶m kh¸ng lín h¬n tæng trë. C. C¶m kh¸ng b»ng dung kh¸ng; c¶m kh¸ng b»ng tæng trë. D. C¶m kh¸ng lín h¬n dung kh¸ng; c¶m kh¸ng b»ng tæng trë. ur ur uur VÏ vect¬ U = U1 + U 2 . thÊy lËp ®−îc tam gi¸c ®Òu nªn cã kÕt luËn D.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản