intTypePromotion=3

30 câu hỏi trắc nghiệm về kim loại

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
133
lượt xem
22
download

30 câu hỏi trắc nghiệm về kim loại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '30 câu hỏi trắc nghiệm về kim loại', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 30 câu hỏi trắc nghiệm về kim loại

  1. TR C NGHI M V KIM LO I 1/ C u hình electron nào sau đây là c a nguyên t kim lo i? a 1s22s22p63s23p1. b 1s22s22p3. c 1s22s22p63s23p5. d 1s22s22p63s23p6. 2/ Cho các ch t r n sau: NaCl, I2 , Fe. Ki u liên k t hoá h c gi a các nguyên t trong phân t là: a NaCl: LK CHT ; I2 : LK ion ; Fe LK ph i trí. b NaCl: LK CHT ; I2 : LK ion ; Fe LK kim lo i. c NaCl: LK ion; I2 : LK CHT; Fe LK kim lo i. dNaCl: LK ion ; I2 : LK cho - nh n ; Fe LK kim lo i. 3/ Cho các ch t r n sau: NaCl, I2 , Fe. Lo i m ng tinh th c a m i ch t l n lư t là: a Tinh th Ng/t , tinh th P/t , tinh th kim lo i. b Tinh th Ng/t , tinh th P/t , tinh th ion. c Tinh th ion, tinh th P/t , tinh th kim lo i. d Tinh th Ng/t , tinh th ion, tinh th kim lo i. 4/ Cho các ph n ng (n u có) sau, ph n ng nào không x y ra? ZnSO4 + HCl (1) ; Mg + CuSO4 (2) Cu + ZnSO4 (3) ; Al(NO3)3 + Na2SO4 (4) CuSO4 + H2S (5) FeS2 + HCl (6) a (1) ,(3),(5),(6). b (1) ,(3),(4). c (2) ,(3),(4),(5),(6). d (1) ,(3),(4),(6). 2+/Fe, Fe3+/Fe2+ , Ag+/Ag. Khi cho b t Fe tác 5/ Trong dãy đi n hoá, th t các c p oxi hoá kh là: Fe d ng v i lư ng dư dd AgNO3 thì dd sau ph n ng ch a ion kim lo i nào? a ion Fe2+ và ion Ag+ dư. b ion Fe2+ c ion Fe3+ và ion Ag+ dư. d ion Ag+ dư. 6/ Đi n phân dd NaOH trong bình đi n phân có đi n c c trơ và có màng ngăn x p, ch t khí nào thoát ra catot a O2 b H2 c HCl. d Cl2 7/ Khi cho Fe tác d ng v i dd HCl, n u nh thêm vài gi t dd Cu(NO3)2 thì th y khí thoát ra nhanh hơn vì: a Cu tác d ng v i dd HCl. b Cu(NO3)2 là ch t xúc tác. c x y ra quá trình ăn mòn đi n hoá. d Fe tác d ng v i ion H+ và NO3- sinh ra nhi u khí hơn 8/ H n h p X ch a hai kim lo i là Mg và Zn, dung dich Y ch a các ion Cu2+, Pb2+, Ag+ . Khi cho h n h p X tác d ng v i dd Y thì ph n ng x y ra trư c tiên là: a Mg kh ion Ag+. b Mg kh ion Pb2+. c Zn kh ion Cu2+. d Zn kh ion Ag+. 9/ Trong các ph n ng sau đây, ph n ng nào axit H2SO4 là axit loãng: a 2H2SO4 + C 2SO2 + CO2 + 2H2O b H2SO4 + Fe(OH)2 FeSO4 + 2H2O. c 4H2SO4 + 2FeO Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 d 6H2SO4 + 2Fe Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2 10/ 10 Cho kim lo i Ba vào các dung b ch sau, v i nh ng dung d ch nào thì không có k t t a: X1 = NaHCO3; X2 = CuSO4 ; X3= (NH4)2CO3 ; X4=NaNO3 ; X5= MgCl2 ; X6= KCl. a X1, X4, X5 b X1, X3, X6. c X1, X4, X6. d X4, X6. 11 Cho 4 kim lo i Al, Fe, Mg, Cu và 4 dd ZnSO4, AgNO3, CuCl2, Al2(SO4)3. kim lo i nào kh đư c c 4 dd mu i: 11/ a Mg. b Fe. c Al. d Cu 12/ Cho hai thanh s t có kh i lư ng b ng nhau. 12 Thanh 1: nhúng vào dd có ch a a mol AgNO3 .Thanh 2: nhúng vào dd có ch a a mol Cu(NO3)2 . Sau ph n ng l y thanh Fe ra, s y khô và cân l i thì cho k t qu nào sau đây? a Kh i lư ng hai thanh sau thí nghi m v n b ng nhau nhưng khác ban đ u. b Kh i lư ng thanh 1 sau thí nghi m nh hơn kh i lư ng thanh 2 sau thí nghi m. c Kh i lư ng thanh 2 sau thí nghi m nh hơn kh i lư ng thanh 1 sau thí nghi m. d Kh i lư ng hai thanh không đ i v n như trư c khi thí nghi m. 13/ 13 H n h p X ch a Fe3O4 có l n Cu, có th hoà tan hoàn toàn h n h p này trong dd nào sau đây? a Fe2(SO4)3 b HCl. c NaOH. d T t c đ u sai.
  2. 14 Cho bi t ion H+ oxi hoá đư c Mn thành Mn2+ , Mn kh đư c các ion Cu2+, Ag+ thành kim lo i tương 14/ ng. th t s p x p các c p oxi hoá kh trong dãy đi n hoá theo chi u tăng tính oxi hoá c a các ion là: a 2H+/H2 , Ag+/Ag. Cu2+/Cu , Mn2+/Mn, b Mn2+/Mn, 2H+/H2 , Cu2+/Cu ,Ag+/Ag. c Mn2+/Mn, 2H+/H2 , Ag+/Ag.Cu2+/Cu , d 2H+/H2 , Mn2+/Mn, Cu2+/Cu ,Ag+/Ag. 15/ 15 Khi ngâm lá k m vào dd mu i nào sau đây đ sau ph n ng kh i lư ng lá k m tăng? a dd Pb(NO3)2 b dd FeCl2. c dd CuSO4 d dd Zn(NO3)2 16/ 16 Đ tinh ch Fe2O3 có l n các t p ch t Na2O, Al2O3 ngư i ta ch c n dùng thêm m t ch t nào trong s các ch t cho dư i đây? a H2O b dd HCl. c dd NaOH. d c a,c đ u đúng. 17/ 17 Kim lo i nào sau đây không th đi u ch b ng phương pháp thu luy n. a Ag. b Mg. c Fe. d Cu. 18/ 18 Cho khí CO dư đi qua ng x đ ng h n h p Fe2O3 , MgO, Al2O3 ,CuO và đun nóng cho ph n ng x y ra hoàn toàn, sau ph n ng ch t r n còn l i trong ng x là: a Fe, Cu. b Fe, Mg, Al,Cu. c Fe, MgO, Al, Cu. d Fe, MgO, Al2O3,Cu. 19 Đ tách Ag ra kh i h n h p Ag, Cu, Fe mà v n gi nguyên kh i lư ng Ag ban đ u, ch c n thêm hoá 19/ ch t duy nh t là? a dd FeSO4. b dd Fe2(SO4)3 c dd AgNO3 d C câu b và c đ u đúng. 20/ 20 Đ tinh ch Fe có l n t p ch t Zn, Al, Al2O3 ngư i ta ch c n dùng thêm ch t nào trong các ch t dư i đây? a dd HNO3. b dd NaOH. c dd HCl. d C a,b,c đ u đúng. 21/ 21 M t thanh Fe có kh i lư ng 50 gam đư c nhúng vào dd CuSO4 sau m t th i gian l y ra, r a nh r i s y khô th y kh i lư ng thanh Fe là 51,6 gam. kh i lư ng Cu đã bám vào thanh Fe là: a 3,2 gam. b 6,4 gam. c 1,6 gam. d 12,8 gam. 22/ 22 Cho 19,2 gam m t kim lo i M có hoá tr II duy nh t tan hoàn toàn trong dd HNO3 thì thu đư c 4,48 lít (đktc) NO. v y kim lo i M là: a Mg b Zn c Pb d Cu 23 4 mol HNO3 loãng có th hoà tan t i đa bao nhiêu mol Fe. Bi t trong đi u ki n thí nghi m này, N+5 ch 23/ b kh thành khí NO. a 1,5mol. b 3 mol. c 1 mol. d 4mol. 24/ Ngâm m t lá Zn trong 100 ml dd AgNO3 0,1M. Khi ph n ng k t thúc, kh i lư ng Ag thu đư c là: 24 a 1,08 gam b 10,8 gam c 21,6 gam d M t k t qu khác. 25 N ng đ ph n trăm c a dd thu đư c khi hoà tan h t 34,5 gam Na trong 150 gam nư c là: 25/ a 32,787% b 28,27% c 27,9% d M t k t qu khác. 26 Hoà tan 5,1 gam h n h p Mg và Al vào dd HCl dư thu đư c 5,6 lít khí (đktc) , cô c n dd thu đư c 26/ mu i khan có kh i lư ng là: a 15,52 g. b 14,527 g c 13,975 g. d M t k t qu khác. 27 Dùng khí CO kh 16 gam Fe2O3 nhi t đ cao thu đư c h n h p r n X g m 4 ch t Fe2O3 , Fe3O4, 27/ FeO, và Fe. Hoà tan X trong dd H2SO4 đ c thu đư c dd Y. Cô can dd Y , lư ng mu i khan thu đư c là a 32 g. b 48 g. c 40 g. d Không xác đ nh đư c. 28/ Kim lo i nào trong s kim lo i cho dư i đây khi tác d ng v i 1 lít dd có hoà tan 147 gam H2SO4 , đun 28 nóng thì gi i phóng đư c 16,8 lít SO2 đktc? a Cu. b Ag c Zn d C ba kim lo i trên. 29/ 29 Hoà tan h t 72 gam h n h p Cu và Mg trong H2SO4 đ c đư c 27,72 lít SO2 đktc và 4,8 gam S. % kh i lư ng c a Cu trong h n h p là: a 30 b 50 c 20 d 70 30 Hoà tan 1,53 gam h n h p Mg, Cu, Zn vào dd HCl dư th y thoát ra 448 ml khí (đktc) . Cô c n h n 30/ h p sau ph n ng r i nung khan trong chân không, thu đư c m t ch t r n X. a.Kh i lư ng ch t r n X là: a 3,9 gam. b 1,885gam. c 2,24gam d 2,95 gam
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản