4 chìa khóa xây dựng thương hiệu dịch vụ đúng cách

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
104
lượt xem
49
download

4 chìa khóa xây dựng thương hiệu dịch vụ đúng cách

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu bạn nối Apple với “Khác biệt”, Volvo với “An Toàn”, và Fedex với “Tin cậy”, hoàn toàn chính xác. Đơn giản phải không? Nói cho cùng, thì các thương hiệu này đã bỏ ra hàng triệu USD với mục đích kết nối thương hiệu của họ với những tính từ như trên. Những từ ngữ trên là kết quả cuối cùng của quá trình toàn diện các công ty sản xuất hàng tiêu dùng tạo nên, thương hiệu. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 4 chìa khóa xây dựng thương hiệu dịch vụ đúng cách

  1. 4 chìa khóa xây d ng thương hi u d ch v úng cách
  2. N u b n n i Apple v i “Khác bi t”, Volvo v i “An Toàn”, và Fedex v i “Tin c y”, hoàn toàn chính xác. ơn gi n ph i không? Nói cho cùng, thì các thương hi u này ã b ra hàng tri u USD v i m c ích k t n i thương hi u c a h v i nh ng tính t như trên. Nh ng t ng trên là k t qu cu i cùng c a quá trình toàn di n các công ty s n xu t hàng tiêu dùng t o nên, thương hi u. Thương hi u có vai trò quan tr ng t i cao i v i s n ph m, nó t o ra s nh n bi t thương hi u, s am hi u v thương hi u và kích thích s mong mu n. Nh ng thương hi u có m c nh n biêt u tiên (top of mind) t o ra nh ng giá tr ư c khách hàng c m nh n t t hơn và có kh năng nh m t m c giá cao hơn. Tuy nhiên, nhi u công ty d ch v l i chưa quan tâm t i xây d ng thương hi u b i vì h cho r ng vi c này ch dành cho các công ty s n xu t hàng tiêu dùng. Thương hi u t o ra s yêu thích, s nh n bi t, kh năng nh giá cao hơn… T i sao các công ty cung c p d ch v không th t o ra nh ng l i ích tương t t thương hi u? Có th , khi thương hi u d ch v ư c xây d ng theo úng cách. B n c n chú ý t i 4 i m khác bi t chính gi a xây d ng thương hi u d ch v và xây d ng thương hi u tiêu dùng. 1. Không s d ng ti p th i trà Các thương hi u hàng tiêu dùng s d ng các chi n d ch qu ng cáo i trà nh m ti p c n i tư ng khách hàng i trà. Tuy nhiên, nhi u công ty d ch v , khi b t u xây d ng thương hi u, l i i theo hư ng i c a các nhãn hàng tiêu dùng là s d ng qu ng cáo i trà. ây là m t s lãng phí r t l n.
  3. ng l c tri n khai thương hi u d ch v cũng khác so v i thương hi u hàng tiêu dùng. Các thương hi u d ch v c n ph i t ư c s nh t quán trong toàn b quá trình truy n t i các gi i pháp giá tr . Trong khi m t o n qu ng cáo trên truy n hình vào gi vàng có th mang l i hi u qu cho thương hi u hàng tiêu dùng, nhưng chúng s không hi u qu i v i thương hi u d ch v . Chương trình marketing phù h p v i thương hi u d ch v c n “giao ti p” v i khách hàng ti m năng m t cách thư ng xuyên v i thông i p nh t quán. i u này s t o ra s nh n bi t và s công nh n. Vì v y khi b n g i i n tho i ngh h n g p m t khách hàng, h s s n sàng ng ý. 2. T p trung vào s liên quan hơn là s khác bi t S khác bi t r t quan tr ng i v i thương hi u hàng tiêu dùng. H u h t các mô hình thương hi u (hay các trư ng gi ng d y kinh doanh) u tranh lu n v t m quan tr ng c a s khác bi t. Nhưng vi c các thương hi u d ch v t o ra ư c s khác bi t là r t hi m hoi. Nhi u thương hi u d ch v cung c p nh ng d ch v gi ng như nhau, chính vì v y, chúng ta r t khó t o ư c nh v khác bi t trên th trư ng. Thay vì c g ng t o ra s khác bi t, hãy t p trung t o ra s liên quan, c th là nh ng s liên quan có g n li n v i khách hàng. M t thương hi u d ch v lý tư ng k t h p nhu c u, mong mu n, và kì v ng c a khách hàng v i tích cách và giá tr c a thương hi u. i u c t y u là b n c n t o ra i m ti p xúc gi a nhu c u c a khách hàng và b n ch t c a thương hi u, m t s k t h p hoàn h o gi a c i m lý tính và c m tính dành cho c 2 phía. Phương pháp này giúp t o ra m t thương hi u không nh ng t o s c ng hư ng v i khách hàng b ng cách
  4. mang l i nh ng giá tr quan tr ng i v i h , ng th i giúp t o ra m t thương hi u có tính xác th c, riêng bi t và có kh năng phòng v . B ng cách bám ch t vào hình nh b n i di n, truy n t i thông tin v kh năng h tr khách hàng, sư uy tín và tin c y c a thương hi u, b n mang l i cho chúng nh ng tính cách riêng bi t. H u h t thương hi u d ch v u không có kh năng “bám ch t vào nh ng i u ã ra”, n u h có th , h s có ch ng trên th trư ng. 3. Quan tâm phát tri n doanh thu, không ph i th ph n Các thương hi u d ch v ư c cho là thành công khi chúng chi m nh ng v trí d n u trong th trư ng. Trái l i, i v i thương hi u d ch v là s gia tăng v doanh thu, không ph i th ph n. Thay vì quan tâm t i v trí trên th trư ng, hãy t p trung n l c gia tăng doanh thu. 4. M i nhân viên là i s thương hi u Thương hi u d ch v không th t n d ng nh ng l i th như trưng bày s n ph m, s c m nh n và th nghi m s n ph m c a ngư i tiêu dùng trư c khi h ưa ra quy t nh mua hàng. Thay vì v y, b m t c a thương hi u d ch v chính là nhân viên. Do ó không nên ánh giá th p quá trình xây d ng thương hi u n i b . t o ra văn hóa mang tính công tác, hãy truy n t i thông i p thương hi u cho toàn th nhân viên m i ngư i tr thành m t i s thương hi u. i u này giúp m b o m i cu c i n tho i, m i tương tác v i khách hàng và m i cu c giao ti p u truy n t i úng giá tr thương hi u. ng tham v ng tr thành “Anh C ”, nhưng hãy t o ra m t i m chung cho toàn th công ty, b i vì “nói b ng m t ngôn ng duy nh t” là m t
  5. ph n r t quan tr ng i v i thương hi u d ch v do h có tương tác tr c ti p và m t- i-m t v i khách hàng. V y i u này th c s là gì? M t chi n lư c thương hi u thành công là m t t p h p nh ng ho t ng có nh hư ng theo khách hàng và chi n lư c kinh doanh c a công ty. Thương hi u có th t o ra nh ng giá tr hi n h u cho các công ty kinh doanh d ch v . Vì th hãy suy nghĩ m t cách có chi n lư c, săn tay áo và tri n khai các k ho ch thương hi u nh m t o ra: * V trí v ng ch c trên th trư ng * Tăng s nh n bi t và am hi u v thương hi u * Xây d ng m t môi trư ng văn hóa mang tính c ng tác * ng nh t và tích h p các thông i p * Gia tăng doanh thu Thương hi u hàng tiêu dùng chú tr ng v th c a mình trên thương trư ng và s khác bi t, chúng s d ng nh ng tài li u ti p th ư c thi t k n tư ng, website và các ho t ng qu ng cáo nh m t o d ng thương hi u và gia tăng th ph n. Nhưng i v i các thương hi u d ch v , các m u tài li u ti p th ư c thi t k p ch là công c h tr . t o ra ư c nh ng k t qu tương t , các thương hi u d ch v c n ph i áp d ng m t phương pháp ti p c n hoàn toàn khác. V n quan tr ng là c n t o ra m t quy trình giúp gia tăng doanh thu v lâu dài. Hãy h c theo cách làm c a Apple, FedEx và Volvo. Hãy ti p thu ki n th c v xây d ng thương hi u, nhưng uy n chuy n trong vi c áp d ng chúng phù h p v i nhu c u c a thương hi u d ch v .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản