intTypePromotion=1

462 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập lý thuyết tiền tệ và chính sách thương mại quốc tế

Chia sẻ: Phạm Công Đồng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
934
lượt xem
392
download

462 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập lý thuyết tiền tệ và chính sách thương mại quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn tập gồm các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế, giúp các bạn hệ thống kiến thức và ôn tập tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 462 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập lý thuyết tiền tệ và chính sách thương mại quốc tế

 1. CÂU H I TR C NGHI M ÔN T P MÔN LÝ THUY T VÀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG M I QU C T 1) Quy lu t khách quan cho th y các nư c ph i giao thương v i nhau vì m i nư c: A. Cùng th ch chính tr . B. S gi i h n ngu n l c qu c gia. C. Tâm lý th hi u tiêu dùng ơn gi n. D. Quan h h u ngh gi a các chính ph [] 2) Quy lu t khách quan cho th y các nư c ph i giao thương v i nhau vì m i nư c: A. Cùng th ch chính tr . B. S vô h n ngu n l c qu c gia. C. Tâm lý th hi u tiêu dùng a d ng. D. Quan h h u ngh gi a các chính ph [] 3) Quy lu t khách quan cho th y các nư c ph i giao thương v i nhau vì m i nư c: A. Cùng th ch chính tr . B. S gi i h n ngu n l c qu c gia. C. Tâm lý th hi u tiêu dùng tùy h ng D. Quan h h u ngh gi a các chính ph [] 4) i u này sao ây KHÔNG ph i là c trưng cơ b n c a thương m i qu c t : A. Các ch th tham gia trong thương m i qu c t . B. ng ti n s d ng trong thương m i qu c t là ngo i t i v i m t trong hai bên ho c i v i c hai bên tham gia. C. Các ch th tham gia trong thương m i qu c t ph i có th ch chính tr phù h p nhau. D. i tư ng mua bán thư ng ư c di chuy n ra kh i biên gi i qu c gia. [] 5) M u d ch qu c t là m t xu hư ng t t y u i v i các qu c gia trên th gi i vì: A. M u d ch qu c t mang l i l i ích như nhau cho t t c các qu c gia tham gia. B. Giúp s d ng t i ưu ngu n tài nguyên th gi i nh m th a mãn t t nhu c u ngư i tiêu dùng. C. M u d ch qu c t quy t nh ch chính tr c a các qu c gia tham gia. D. m b o quy n l i c a các cư ng qu c kinh t - chính tr - quân s . [] 6) Khác v i m u d ch qu c gia, m u d ch qu c t có c i m : A. Có nhi u l i ích hơn, ngư i dân hư ng nhi u phúc l i hơn B. Nhi u s n phNm trao i hơn, nhi u l a ch n hơn C. Hàng hóa vư t kh i biên gi i m t qu c gia D. Chính tr n nh hơn. [] 7) Trong các câu nói sau, câu nào KHÔNG phù h p v i các lý thuy t v m u d ch qu c t : A. M u d ch qu c t mang n l i ích cho t t c các qu c gia. B. M u d ch qu c t góp ph n xóa b d n s cách bi t v giá c các y u t s n xu t gi a các qu c gia C. M u d ch qu c t ch mang n l i ích cho các nư c phát tri n và thi t h i cho các nư c ang phát tri n. D. M u d ch qu c t làm cho các nư c s n xu t có hi u qu hơn. [] 8) Nguyên t c nào sau ây KHÔNG ph i là nguyên t c cơ b n trong thương m i Qu c t : A. Nguyên t c b o h B. Nguyên t c tương h . C. Nguyên t c ãi ng qu c gia. D. Nguyên t c t i hu qu c. [] 9) Nguyên t c nào sau ây KHÔNG ph i là nguyên t c cơ b n trong thương m i Qu c t : A. Nguyên t c b o h B. Nguyên t c tương h . C. Nguyên t c ãi ng qu c gia. D. Quan h thương m i bình thư ng. [] 10) Nguyên t c nào sau ây KHÔNG ph i là nguyên t c cơ b n trong thương m i Qu c t : A. Nguyên t c tr ng thương B. Nguyên t c tương h . C. Quan h thương m i bình thư ng. D. Nguyên t c t i hu qu c. [] 1
 2. 11) Nguyên t c nào sau ây KHÔNG ph i là nguyên t c cơ b n trong thương m i Qu c t : A. Nguyên t c b o h s n xu t B. Nguyên t c tương h . C. Nguyên t c ãi ng qu c gia. D. Nguyên t c t i hu qu c. [] 12) Sau khi gia nh p WTO, s lư ng qu c gia ã cam k t nguyên t c t i hu qu c (MFN) v i Vi t Nam là: A. 40-50 B. 51-90 C. 91-130 D. 131-170 [] 13) Nguyên t c t i hu qu c (MFN) ngày nay còn ư c g i theo cách khác là : A. Nguyên t c tương h . B. Quan h thương m i bình thư ng (NTR) C. Nguyên t c ãi ng qu c gia (NT) D. Nguyên t c ngang b ng dân t c (NP) [] 14) Nguyên t c t i hu qu c (Most Favoured Nation - MFN) là nguyên t c: A. Các qu c gia dành cho nhau nh ng ưu ãi, nhân như ng tương x ng nhau trong quan h buôn bán v i nhau. B. Trong quan h kinh t buôn bán s dành cho nhau nh ng i u ki n ưu ãi không kém nh ng ưu ãi mà mình dành cho các nư c khác. C. T o ra môi trư ng kinh doanh bình ng gi a các nhà kinh doanh trong nư c và các nhà kinh doanh nư c ngoài trong lĩnh v c thương m i, d ch v và u tư. D. Các công dân c a các bên tham gia trong quan h kinh t thương m i ư c hư ng m i quy n l i và nghĩa v như nhau (Tr quy n b u c và tham gia nghĩa v quân s ). [] 15) Nguyên t c T i hu qu c ư c vi t t t là: A. MFN B. IMF C. GATT D. WTO [] 16) Nguyên t c ãi ng qu c gia (National Treatment - NT) là nguyên t c: A. Các qu c gia dành cho nhau nh ng ưu ãi, nhân như ng tương x ng nhau trong quan h buôn bán v i nhau. B. Trong quan h kinh t buôn bán s dành cho nhau nh ng i u ki n ưu ãi không kém nh ng ưu ãi mà mình dành cho các nư c khác. C. T o ra môi trư ng kinh doanh bình ng gi a các nhà kinh doanh trong nư c và các nhà kinh doanh nư c ngoài trong lĩnh v c thương m i, d ch v , u tư và lao ng. D. Các công dân c a các bên tham gia trong quan h kinh t thương m i ư c hư ng m i quy n l i và nghĩa v như nhau k c quy n b u c và tham gia nghĩa v quân s . [] 17) Ch thu quan ưu ãi ph c p GSP (Generalized System of Preferences) là hình th c : A. Ưu ãi v thu quan do các nư c công nghi p phát tri n dành cho m t s s n phNm nh t nh mà h nh p khNu t các nư c ang phát tri n. B. Trong quan h kinh t buôn bán s dành cho nhau nh ng i u ki n ưu ãi không kém nh ng ưu ãi mà mình dành cho các nư c khác. C. Là nguyên t c t o ra môi trư ng kinh doanh bình ng gi a các nhà kinh doanh trong nư c và các nhà kinh doanh nư c ngoài trong lĩnh v c thương m i, d ch v và u tư. D. Các công dân c a các bên tham gia trong quan h kinh t thương m i ư c hư ng m i quy n l i và nghĩa v như nhau (Tr quy n b u c và tham gia nghĩa v quân s ). [] 18) T l m u d ch (ToT) bi u th : A. S lư ng m t lo i hàng hóa c n thi t trao i l y m t lo i hàng hóa khác. B. Ch t lư ng hàng hóa và kh năng thuy t ph c khách hàng c a doanh nghi p xu t khNu. C. S thích tiêu dùng c a th trư ng nư c nh p khNu và s khan hi m hàng hóa giao thương trên th gi i. D. Chính sách c a chính ph các nư c l n. [] 19) Gi s th gi i ch trao i hai lo i s n ph m. T l m u d ch (ToT) c a m t qu c gia là t l gi a: 2
 3. A. Ch s giá c hàng nh p khNu và ch s giá hàng xu t khNu. B. Kh i lư ng hàng nh p khNu và kh i lư ng hàng xu t khNu. C. Ch s giá c hàng xu t khNu và ch s giá hàng nh p khNu. D. Kh i lư ng nh p khNu c a qu c gia trư c và sau khi n n kinh t ư c b o h . [] 20) Các y u t nào sau ây KHÔNG tác ng n i u ki n thương m i qu c t (ToT): A. Ch t lư ng hàng hóa và kh năng thuy t ph c khách hàng c a doanh nghi p xu t khNu. B. S thích tiêu dùng c a th trư ng nư c nh p khNu và s khan hi m hàng hóa giao thương trên th gi i. C. Chính sách c a chính ph các nư c l n. D. Giá c qu c t c a s c lao ng. [] 21) Giá qu c t hay giá th gi i là : A. m c giá mà t i ó c u th gi i l n hơn cung th gi i v hàng hóa B. m c giá mà t i ó c u th gi i b ng cung th gi i v hàng hóa C. m c giá do qu c gia l n có v th v hàng hóa ó n nh D. m c giá ư c quy nh khi c u th gi i nh hơn cung th gi i v hàng hóa. [] 22) Giá qu c t (giá th gi i) là m c giá mà t i ó th trư ng qu c t v hàng hóa ó t i m cân b ng, t c là : A. c u th gi i b ng cung th gi i v hàng hóa ó trong i u ki n thương m i b h n ch . B. c u th gi i b ng cung th gi i v hàng hóa ó trong i u ki n t do thương m i. C. c u th gi i l n hơn cung th gi i v hàng hóa ó trong i u ki n t do thương m i. D. c u th gi i nh hơn cung th gi i v hàng hóa ó trong i u ki n t do thương m i. [] 23) N n kinh t nh là n n kinh t : A. có t tr ng xu t khNu hay nh p khNu r t nh so v i th gi i nên tăng hay gi m trong xu t nh p khNu u không làm thay i giá th gi i B. có t tr ng xu t khNu hay nh p khNu r t nh so v i th gi i nên tăng hay gi m trong xu t nh p khNu làm thay i giá th gi i C. có t tr ng xu t khNu hay nh p khNu r t l n so v i th gi i nên tăng hay gi m trong xu t nh p khNu làm thay i giá th gi i D. có GDP r t nh so v i th gi i nên tăng hay gi m trong xu t nh p khNu làm thay i giá th gi i [] 24) N n kinh t nh là n n kinh t : A. có t tr ng GDP r t nh so v i th gi i B. có t tr ng xu t khNu r t nh so v i th gi i, tăng nh p khNu không làm tăng giá th gi i C. có t tr ng t ng kim ng ch xu t nh p khNu r t nh so v i th gi i D. có t tr ng dân s và th trư ng r t nh so v i th gi i [] 25) N n kinh t l n là n n kinh t : A. có t tr ng GDP r t l n so v i th gi i B. có t tr ng t ng kim ng ch xu t nh p khNu r t l n so v i th gi i C. có t tr ng dân s và th trư ng r t l n so v i th gi i D. có t tr ng xu t khNu r t l n so v i th gi i, gi m nh p khNu thì làm gi m giá th gi i [] 26) N n kinh t nh là n n kinh t : A. có t tr ng GDP r t nh so v i th gi i B. có t tr ng xu t khNu r t nh so v i th gi i, gi m nh p khNu không làm gi m giá th gi i C. có t tr ng t ng kim ng ch xu t nh p khNu r t nh so v i th gi i D. có t tr ng dân s và th trư ng r t nh so v i th gi i [] 27) N n kinh t l n là n n kinh t : 3
 4. A. có t tr ng GDP r t l n so v i th gi i B. có t tr ng t ng kim ng ch xu t nh p khNu r t l n so v i th gi i C. có t tr ng dân s và th trư ng r t l n so v i th gi i D. có t tr ng xu t khNu r t l n so v i th gi i, tăng nh p khNu thì làm tăng giá th gi i [] 28) N n kinh t nh là n n kinh t : A. có t tr ng GDP r t nh so v i th gi i B. có t tr ng xu t khNu r t nh so v i th gi i, tăng xu t khNu không làm gi m giá th gi i C. có t tr ng t ng kim ng ch xu t nh p khNu r t nh so v i th gi i D. có t tr ng dân s và th trư ng r t nh so v i th gi i [] 29) N n kinh t l n là n n kinh t : A. có t tr ng GDP r t l n so v i th gi i B. có t tr ng t ng kim ng ch xu t nh p khNu r t l n so v i th gi i C. có t tr ng dân s và th trư ng r t l n so v i th gi i D. có t tr ng xu t khNu r t l n so v i th gi i, gi m xu t khNu thì làm tăng giá th gi i [] 30) Câu nào sau ây mô t KHÔNG úng v n n kinh t l n: A. có t tr ng xu t khNu hay nh p khNu l n trong t ng kim ng ch c a th gi i B. tăng xu t nh p khNu có kh năng tác ng n giá th gi i C. gi m xu t nh p khNu có kh năng tác ng n giá th gi i D. t t c các hàng hóa u có kim ng ch xu t nh p khNu r t l n so v i các nư c khác. [] 31) Câu nào sau ây mô t KHÔNG úng v n n kinh t nh : A. có t tr ng xu t khNu hay nh p khNu nh trong t ng kim ng ch c a th gi i B. tăng xu t nh p khNu không có kh năng tác ng n giá th gi i C. gi m xu t nh p khNu không có kh năng tác ng n giá th gi i D. t t c các hàng hóa u có kim ng ch xu t nh p khNu r t nh so v i các nư c khác. [] 32) Nư c A xu t kh u s n ph m X cho th gi i khi có giá cân b ng s n ph m X trong nư c: A. th p hơn giá th gi i B. cao hơn giá th gi i C. b ng giá th gi i D. t b ng cho n cao hơn [] 33) Nư c A nh p kh u s n ph m X cho th gi i khi có giá cân b ng s n ph m X trong nư c: A. th p hơn giá th gi i B. cao hơn giá th gi i C. b ng giá th gi i D. khi cao khi th p [] 34) Nư c A không th xu t kh u s n ph m X cho th gi i khi có giá cân b ng s n ph m X trong nư c: A. th p hơn giá th gi i B. cao hơn giá th gi i C. b ng giá th gi i D. t b ng cho n cao hơn [] 35) Mô hình cân b ng thương m i c c b cho th y s n ph m X s i t nư c có giá cân b ng: A. t th p n cao B. t cao n th p C. t c u th p n c u cao D. t cung cao n cung th p [] 36) ư ng cong ngo i thương cho bi t bao nhiêu hàng xu t kh u mà qu c gia ó s n sàng cung ng l y m t s lư ng hàng nh p kh u nào ó tùy theo: A. giá c qu c t hay ToT B. năng l c s n xu t c a qu c gia C. th hi u tiêu dùng c a ngư i dân trong nư c D. Không có câu nào úng [] tr l i các câu h i 37, 38 và 39. Hãy tính toán t s li u gi s c a Vi t Nam trong b ng sau Giá S lư ng 4
 5. Xu t khNu g o (t n) 200 4.000.000 Xu t khNu cá basa (t n) 800 1.000.000 Nh p khNu máy vi tính (cái) 400 3.000.000 Nh p khNu xăng d u (t n) 1200 500.000 [] 37) Ch s giá hàng xu t kh u (PX) c a Vi t Nam là : A. 50 B. 100 C. 500 D. 1.000 [] 38) Ch s giá hàng nh p kh u (PM) c a Vi t Nam là : A. 500 B. 667 C. 767 D. 900 [] 39) T l m u d ch hay i u ki n thương m i (ToT) c a Vi t Nam là: A. 0,10 B. 0,50 C. 0,75 D. 0,90 Hãy tính toán t s li u gi s c a Vi t Nam trong b ng sau tr l i các câu h i 40, 41 và 42. Giá S lư ng Xu t khNu g o (t n) 200 2.000.000 Xu t khNu cá basa (t n) 800 500.000 Nh p khNu máy vi tính (cái) 400 1.500.000 Nh p khNu xăng d u (t n) 1200 250.000 [] 40) Ch s giá hàng xu t kh u (PX) c a Vi t Nam là : A. 50 B. 100 C. 500 D. 1.000 [] 41) Ch s giá hàng nh p kh u (PM) c a Vi t Nam là : A. 500 B. 667 C. 767 D. 900 [] 42) T l m u d ch hay i u ki n thương m i (ToT) c a Vi t Nam là: A. 0,10 B. 0,50 C. 0,75 D. 0,90 [] 43) Các y u t tác ng n i u ki n thương m i (ToT) là: A. S thích tiêu dùng và ch t lư ng c a hàng hóa B. S khan hi m c a hàng hóa và kh năng thuy t ph c c a doanh nghi p C. Chính sách c a chính ph và nhu c u xu t nh p khNu c a nh ng nư c l n D. C (A), (B), (C) u úng [] 44) L i ích c a m u d ch t do là: A. L i ích c a ngư i tiêu dùng tăng lên sau khi m u d ch x y ra. B. L i ích c a ngư i s n xu t tăng lên. C. L i ích c a ngư i tiêu dùng và s n xu t u tăng. D. Các nư c nghèo giàu lên, các nư c giàu nghèo i [] 45) Trong mô hình kinh t ơn gi n có hai qu c gia và hai s n ph m, t l m u d ch (Terms of Trade) ư c xác nh như sau: A. T l m u d ch = Giá hàng xu t khNu/Giá hàng nh p khNu. Ngh ch o t l m u d ch c a Qu c gia 1 là t l m u d ch c a Qu c gia 2, và ngư c l i. B. T l m u d ch = Giá hàng xu t khNu/Giá hàng nh p khNu. T l m u d ch c a Qu c gia 1 b ng [1- t l m u d ch c a Qu c gia 2]. C. T l m u d ch = Giá hàng nh p khNu/Giá hàng xu t khNu. Ngh ch o t l m u d ch c a Qu c gia 1 là t l m u d ch c a Qu c gia 2, và ngư c l i. D. T l m u d ch = Giá hàng nh p khNu/Giá hàng xu t khNu. Ch s giá xu t khNu c a Qu c gia 1 là Ch s giá nh p khNu c a Qu c gia 2, và ngư c l i. 5
 6. [] 46) Trong mô hình kinh t nhi u hơn hai qu c gia và hai s n ph m, t l m u d ch (Terms of Trade) ư c xác nh như sau: A. T l m u d ch = Lư ng hàng nh p khNu / Lư ng hàng xu t khNu. B. T l m u d ch = Ch s giá hàng nh p khNu / Ch s giá hàng xu t khNu. C. T l m u d ch = Ch s giá hàng xu t khNu / Ch s giá hàng nh p khNu. D. T l m u d ch = Kim ng ch xu t khNu / Kim ng ch nh p khNu. [] 47) Khi t l m u d ch c a m t qu c gia l n hơn 1, có nghĩa là trong quan h giao thương qu c t : A. Qu c gia ó có l i còn các qu c gia i tác thi t h i. B. Qu c gia ó có l i nhi u hơn so v i l i ích c a các qu c gia i tác. C. Qu c gia ó có l i nhi u nh t D. Qu c gia ó có h i nhi u hơn so v i các qu c gia i tác. [] 48) Các hư ng tác ng là tăng t l m u d ch c a m t qu c gia: A. i u ti t giá c làm cho ch s giá hàng xu t khNu tăng nhanh hơn so v i ch s giá hàng nh p khNu. B. i u ti t giá c làm cho ch s giá hàng xu t khNu gi m ch m hơn so v i ch s giá hàng nh p khNu. C. Câu A úng v i trư ng h p giá có xu hư ng tăng và câu B úng v i trư ng h p giá có xu hư ng gi m. D. C (A), (B), (C) u úng. [] 49) Vi t Nam có ch s giá hàng xu t kh u (PX) = 1,1 và ch s giá hàng nh p kh u (PM) = 1; t l thương m i (ToT) c a Vi t Nam là : A. 0,9 B. 1,0 C. 1,1 D. 2,1 [] 50) Trong m t th gi i ch có hai qu c gia, n u t l m u d ch c a qu c gia I là 0,8 thì t l m u d ch c a qu c gia II là: A. 1 B. 1/2 C. 5/4 D. 4/5 [] 51) Quan i m c a các nhà kinh t thu c thuy t tr ng thương là th nh vư ng, 1 qu c gia c n ph i: A. M u d ch t do B. Tích lũy nhi u vàng C. Khuy n khích nh p khNu D. H n ch tăng dân s [] 52) i u nào sau ây KHÔNG ph i là quan i m c a thuy t tr ng thương: A. Xu t siêu là con ư ng mang l i s ph n th nh cho qu c gia. B. M t qu c gia giàu có là có nhi u quý kim và nhân công. C. ng h n n thương m i t do. D. M u d ch qu c t là trò chơi có t ng s b ng không [] 53) Ưu i m c a thuy t tr ng thương là: A. S m nh n rõ t m quan tr ng c a xu t khNu. B. S m nh n rõ vai trò không th thay th c a vàng và ti n. C. S m nh n rõ vai trò không th thay th c a thu quan. D. S m nh n rõ l i ích c a t do hóa thương m i. [] 54) Ưu i m c a thuy t tr ng thương là: A. S m nh n rõ t m quan tr ng c a chính sách thương m i. B. S m nh n rõ vai trò không th thay th c a vàng và ti n. C. S m nh n rõ vai trò không th thay th c a thu quan. D. S m nh n rõ l i ích c a t do hóa thương m i. 6
 7. [] 55) Sai l m c a phái tr ng thương khi cho r ng: A. M t qu c gia ch có th thu l i t cư ng o t tài s n c a các qu c gia khác và vàng là tài s n duy nh t t o nên giàu có cho m t qu c gia. B. M t qu c gia ch có th thu l i t thi t h i c a các qu c gia khác và vàng không là tài s n duy nh t t o nên giàu có cho m t qu c gia. C. M t qu c gia ch có th thu l i t thi t h i c a các qu c gia khác và vàng là tài s n duy nh t t o nên giàu có cho m t qu c gia. D. M t qu c gia ch có th thu l i t nh p khNu nhi u t các qu c gia khác và vàng là tài s n duy nh t t o nên giàu có cho m t qu c gia. [] 56) Sai l m c a phái tr ng thương khi cho r ng: A. Nh p khNu càng nhi u càng t t và thương m i là cu c chơi có bên th ng bên thua. B. Xu t khNu càng nhi u càng t t và thương m i là cu c chơi c hai bên u th ng. C. Xu t khNu càng nhi u càng t t và thương m i là cu c chơi có bên th ng bên thua. D. ng h thương m i qu c t và thương m i là cu c chơi có bên th ng bên thua. [] 57) Lý thuy t l i th tuy t i c a Adam Smith cho r ng: A. M i qu c gia chuyên môn hóa s n xu t vào m t hàng hóa có l i th tuy t i r i sau ó trao i v i nhau s t o ra l i ích cho c hai bên. B. N u qu c gia A không có l i th tuy t i hoàn toàn so v i qu c gia B thì c hai v n t ư c l i ích khi mua bán v i nhau. C. N u qu c gia A có l i th tuy t i hoàn toàn so v i qu c gia B thì c hai v n t ư c l i ích khi mua bán v i nhau. D. Lý thuy t l i th tuy t i d n d t m i cá nhân hư ng n l i ích chung [] 58) Theo Adam Smith, Bàn tay vô hình d n d t m i cá nhân hư ng n l i ích chung, do ó: A. Chính ph không c n can thi p m nh vào kinh t nhưng c n i u ch nh khi c n thi t. B. Chính ph không c n can thi p vào kinh t , th trư ng t quy t nh C. L i ích riêng c a m i cá nhân không còn n a. D. T t c l i ích chung là l i ích riêng c a m i cá nhân c ng l i. [] 59) Theo quan i m m u d ch t do c a Adam Smith thì: A. Mua bán gi a các qu c gia s không b c n tr b i các hàng rào thương m i. B. Th trư ng có tính ch t c nh tranh hoàn h o. C. Chính ph không nên can thi p vào ho t ng kinh t c a các doanh nghi p. D. C (a), (b), (c) u úng. [] 60) Câu nào KHÔNG úng theo quan i m m u d ch t do c a Adam Smith : A. Mua bán gi a các qu c gia s không b c n tr b i các hàng rào thương m i. B. Th trư ng có tính ch t c nh tranh hoàn h o. C. Chính ph không nên can thi p vào ho t ng kinh t c a các doanh nghi p. D. Thương m i s làm cho m t nư c có l i và nư c mua bán v i nó b thi t h i. [] 61) Theo lý thuy t c a Adam Smith KHÔNG cho r ng: A. M u d ch t do s làm cho th gi i s d ng tài nguyên có hi u qu hơn. B. Tính ưu vi t c a chuyên môn hóa s tăng khi thương m i t do. C. Thương m i là trò chơi có t ng s b ng không. D. M u d ch t do s làm cho l i ích c a c hai nư c tham gia u tăng lên. [] 62) Theo lý thuy t c a Adam Smith, l i th tuy t i c a m i qu c gia d a trên: A. Khác bi t v năng su t lao ng gi a 2 ngư i khác qu c t ch. B. Khác bi t v năng su t lao ng gi a 2 qu c gia. C. Gi ng nhau v năng su t lao ng và l i ích thương m i c a 2 qu c gia. 7
 8. D. i ngh ch nhau v năng su t lao ng và l i ích thương m i c a 2 qu c gia. [] 63) Theo quan i m c a lý thuy t l i th tuy t i, 2 nư c có l i th tuy t i khi mua bán v i nhau s làm tăng l i ích: A. Ch cho qu c gia xu t khNu B. Ch cho qu c gia nh p khNu C. Cho c hai qu c gia tham gia m u d ch D. Không qu c gia nào có l i [] 64) L i th tuy t i là l i th trong s n xu t khi: A. Chi phí s n xu t th p hơn B. Xu t khNu l n hơn nh p khNu C. Nh p khNu l n hơn xu t khNu D. Ngu n l c ư c tri t s d ng [] 65) M u d ch qu c t theo quan i m c a lý thuy t l i th tuy t i mang n l i ích: A. Ch cho qu c gia có l i th tuy t i B. Ch cho qu c gia không có l i th tuy t i C. Cho c hai qu c gia tham gia m u d ch D. Không qu c gia nào có l i [] 66) L i th tuy t i là: A. S cao hơn tuy t i v năng su t và th p hơn v chi phí lao ng làm ra cùng m t lo i s n phNm so v i qu c gia giao thương. B. S cao hơn tuy t i v năng su t và nhu c u làm ra cùng m t lo i s n phNm so v i qu c gia giao thương. C. S cao hơn tuy t i v s n lư ng và th p hơn v chi phí lao ng làm ra cùng m t lo i s n phNm so v i qu c gia giao thương. D. S cao hơn tương i v năng su t ho c chi phí lao ng làm ra cùng m t lo i s n phNm so v i qu c gia giao thương. [] 67) Lý thuy t l i th tuy t i yêu c u m i qu c gia: A. Xu t khNu s n phNm có l i th tuy t i; ng th i, nh p khNu s n phNm không có l i th tuy t i. B. Xu t khNu s n phNm không có l i th tuy t i; ng th i, nh p khNu s n phNm có l i th tuy t i. C. Xu t khNu s n phNm có l i th so sánh; ng th i, nh p khNu s n phNm không có l i th so sánh. D. Xu t khNu s n phNm có l i th tuy t i; ng th i, nh p khNu s n phNm không có l i th so sánh. [] 68) Lý thuy t l i th tuy t i yêu c u m i qu c gia: A. Chuyên môn hóa s n xu t vào các s n phNm có l i th tuy t i. B. Chuyên môn hóa s n xu t vào các s n phNm không có l i th tuy t i. C. Chuyên môn hóa s n xu t vào các s n phNm có l i th so sánh. D. Chuyên môn hóa s n xu t vào các s n phNm có chi phí cơ h i th p. [] 69) L i ích kinh t khi th c hi n theo lý thuy t l i th tuy t i: A. Là m i l i “kép” trên c hai chi u xu t khNu và nh p khNu. B. Tài nguyên kinh t c a các qu c gia giao thương ư c khai thác có hi u qu hơn. C. Thu nh p c a n n kinh t th gi i cao hơn so v i tình tr ng t cung t c p. D. C (a), (b), (c) u úng. [] 70) Câu nào mô t SAI v l i ích kinh t khi th c hi n theo lý thuy t l i th tuy t i: A. Là m i l i “kép” trên c hai chi u xu t khNu và nh p khNu. B. Tài nguyên kinh t c a các qu c gia giao thương ư c khai thác có hi u qu hơn. C. Thu nh p c a n n kinh t th gi i cao hơn so v i tình tr ng t cung t c p. D. Phúc l i s chuy n t nư c không có l i th sang nư c có l i th tuy t i. [] 71) L i ích kinh t th gi i tăng thêm nh theo lý thuy t l i th tuy t i là do: 8
 9. A. Lý thuy t l i th tuy t i úng n trong m i trư ng h p. B. S k t h p hài hòa gi a chuyên môn hóa s n xu t v i phân công lao ng qu c t là nguyên nhân cơ b n làm tăng tích c c l i ích kinh t . C. Ngay c m t nư c nh bé (trình s n xu t còn th p kém) cũng có th th c hi n t t yêu c u c a lý thuy t l i th tuy t i t i ưu hóa l i ích kinh t . D. C (a), (b), (c) u úng. [] 72) L i ích kinh t th gi i tăng thêm nh theo lý thuy t l i th tuy t i là do: A. Lý thuy t l i th tuy t i úng n trong m i trư ng h p. B. S k t h p hài hòa gi a chuyên môn hóa s n xu t v i phân công lao ng qu c t là nguyên nhân cơ b n làm tăng l i ích kinh t . C. S k t h p hài hòa gi a chi phí s n xu t nư c có l i th v i lao ng ti n lương th p nư c không có l i th . D. Ngay c m t nư c nh bé (trình s n xu t còn th p kém) cũng có th th c hi n t t yêu c u c a lý thuy t l i th tuy t i t i ưu hóa l i ích kinh t . [] 73) Lý thuy t l i th tuy t i t quan h giao thương gi a các qu c gia trên cơ s bình ng, các bên cùng có l i. i u ó có nghĩa là, so v i trư ng h p không trao i m u d ch qu c t: A. L i ích tăng thêm c a các bên không nh t thi t ph i b ng nhau. B. L i ích tăng thêm c a các bên ph i b ng nhau. C. L i ích tăng thêm c a nư c l n ph i nhi u hơn so v i nư c nh . D. L i ích tăng thêm c a nư c nh ph i nhi u hơn so v i nư c l n. [] 74) Theo lý thuy t tính giá tr b ng lao ng (Labour Theory) thì: A. Lao ng là y u t chi phí duy nh t s n xu t ra s n phNm. B. Lao ng là y u t ng nh t (Homogeneous), ư c s d ng v i cùng t l trong m i s n phNm. C. So sánh gi a các ngành s n xu t khác nhau, tr tuy t i năng su t c a ngành nào l n hơn thì ngành ó có l i th tuy t i cao hơn. D. C (a), (b), (c) u úng. [] 75) Câu nào mô t KHÔNG úng v lý thuy t tính giá tr b ng lao ng (Labour Theory): A. Lao ng là y u t chi phí duy nh t s n xu t ra s n phNm. B. Lao ng là y u t ng nh t (Homogeneous), ư c s d ng v i cùng t l trong m i s n phNm. C. So sánh gi a các ngành s n xu t khác nhau, tr tuy t i năng su t c a ngành nào l n hơn thì ngành ó có l i th tuy t i cao hơn. D. Ngu n l c chính phát tri n kinh t bao g m: lao ng, v n, t ai và tài nguyên thiên nhiên. [] 76) Câu nào SAI khi mô t v Th trư ng c nh tranh hoàn h o: A. H u h t các doanh nghi p u có qui mô nh , không doanh nghi p nào có kh năng chi ph i lũng o n giá c th trư ng. B. S c nh tranh lành m nh ch d a trên ch t lư ng và giá c s n phNm, nên các doanh nghi p có th tham gia hay rút kh i th trư ng m t cách d dàng. C. Ngư i mua s quy t nh giá c và lo i hàng hóa cung c p trên th trư ng. D. Không ngư i mua nào có kh năng chi ph i lũng o n giá c th trư ng. [] 77) Tính t ng quát hóa c a quy lu t l i th so sánh v i lý thuy t l i th tuy t i là: A. Thu l i nhi u hơn t m u d ch B. Không có các hình th c c n tr m u d ch C. Chênh l ch v giá ít hơn 9
 10. D. M t nư c ư c coi là “kém nh t” v n có l i th khi giao thương v i m t nư c ư c coi là “t t nh t” [] 78) L i th so sánh c a 1 nư c là l i th s n xu t hàng hóa A khi: A. Ngu n l c s n xu t A dư th a. B. Chi phí s n xu t A th p hơn tuy t i C. Chi phí s n xu t A th p hơn tương i D. Ti n lương so sánh th p hơn. [] 79) Theo quan i m c a lý thuy t l i th so sánh c a David Ricardo m u d ch qu c t mang n l i ích: A. Ch cho qu c gia xu t khNu B. Ch cho qu c gia nh p khNu C. C hai qu c gia tham gia m u d ch D. Không qu c gia nào có l i [] 80) Qui lu t l i th so sánh ng ý r ng m i qu c gia nên: A. Chuyên môn hóa s n xu t vào s n phNm có l i th so sánh. B. Xu t khNu s n phNm có l i th so sánh; ng th i nh p khNu s n phNm không có l i th so sánh. C. Câu (a) và (b) u úng D. Câu (a) và (b) u sai [] 81) Qui lu t l i th so sánh ng ý r ng m i qu c gia nên: A. Xu t khNu s n phNm có l i th so sánh; nh p khNu s n phNm không có l i th so sánh. B. Xu t khNu s n phNm không có l i th so sánh; nh p khNu s n phNm có l i th so sánh. C. Xu t khNu s n phNm có l i th tuy t i; nh p khNu s n phNm có l i th so sánh. D. Chuyên môn hóa s n xu t vào s n phNm không có l i th so sánh. [] 82) Quy lu t l i th so sánh c a David Ricardo ư c xây d ng trên cơ s : A. Chi phí cơ h i b t bi n B. H c thuy t giá tr c a lao ng C. S khác nhau v cung các y u t s n xu t D. Chi phí cơ h i gia tăng. [] 83) Theo h c thuy t l i th so sánh, m t qu c gia thu ư c l i ích t thương m i, qu c gia ó: A. C n có ít nh t m t th hàng hóa có chi phí s n xu t th p hơn các qu c gia khác B. Không nh t thi t ph i có hàng hóa có chi phí s n xu t th p hơn các qu c gia khác C. Có xu t khNu l n hơn nh p khNu D. Có thu nh p qu c dân l n hơn [] 84) L i th so sánh là l i th th hi n hàng hóa có: A. Chi phí s n xu t l n hơn B. T l chi phí s n xu t l n hơn C. Chi phí s n xu t nh hơn D. T l chi phí s n xu t nh hơn [] 85) Khi m t trong hai qu c gia KHÔNG có l i th tuy t i thì m u d ch gi a hai qu c gia: A. Không x y ra vì m t trong hai qu c ó không mu n trao i B. Có th x y ra vì qu c gia có l i th bu c qu c gia kia ch p nh n C. Không x y ra vì không có chênh l ch giá D. Có x y ra vì c hai u có l i theo l i th so sánh [] 86) Hàng hóa c a m t qu c gia có chi phí s n xu t nh nh t là hàng hóa: A. Không có l i th so sánh và không có l i th tuy t i B. Có l i th so sánh nhưng không có l i th tuy t i C. Có l i th tuy t i nhưng không có l i th so sánh D. Có l i th tuy t i và có l i th so sánh [] 87) Ngoài nh ng gi nh gi ng như lý thuy t l i th tuy t i c a Adam Smith, lý thuy t l i th so sánh (David Ricardo) còn gi nh thêm r ng: 10
 11. A. Lao ng là chi phí s n xu t duy nh t trong s n xu t t t c các s n phNm và chi phí s n xu t ư c ng nh t v i ti n lương. B. Các y u t u vào c a doanh nghi p (lao ng, v n, nguyên v t li u …) t do di chuy n trong t ng qu c gia nhưng g p c n tr gi a các qu c gia. C. Th gi i ch có 2 qu c gia và ch s n xu t 2 lo i s n phNm. D. Hai qu c gia s d ng công ngh s n xu t gi ng nhau và th hi u c a 02 dân t c cũng gi ng nhau. [] 88) Ưu i m cơ b n c a qui lu t l i th so sánh là ã ch ng minh: A. Lu n i m “l i th so sánh là nguyên nhân cơ b n làm phát sinh thương m i qu c t ” úng trong trư ng h p ngo i l . B. Lu n i m “l i th so sánh là nguyên nhân cơ b n làm phát sinh thương m i qu c t ” úng trong trư ng h p 2 nư c không có l i th so sánh. C. Gi i thích ư c hi n tư ng 1 nư c không có l i th tuy t i v n có l i khi tham gia thương m i. D. Gi i thích ư c hi n tư ng 1 nư c có l i th tuy t i c 2 s n phNm có l i nhi u hơn nư c không có l i th . [] 89) Ưu i m cơ b n c a qui lu t l i th so sánh là ã ch ng minh: A. Ch có nư c giàu có l i khi giao thương. B. T t c các qu c gia u có l i khi giao thương v i nhau. C. Ch có nư c có l i th tuy t i có l i khi giao thương. D. Các qu c gia u có l i khi giao thương v i nhau mi n là khôn ngoan trong àm phán. [] 90) Theo mô hình thương m i qu c t ơn gi n (hai qu c gia và hai s n ph m) c a David Ricardo, gi nh: A. L i su t kinh t theo qui mô không i vì k thu t s n xu t gi ng nhau gi a hai qu c gia và chi phí s n xu t gi ng nhau gi a hai lo i s n phNm. B. L i su t kinh t theo qui mô gia tăng vì k thu t s n xu t gi ng nhau gi a hai qu c gia và chi phí s n xu t gi ng nhau gi a hai lo i s n phNm. C. Th hi u tiêu dùng và trình k thu t khác bi t nhau. D. Th hi u tiêu dùng khác còn trình k thu t gi ng nhau. [] 91) Theo mô hình thương m i qu c t ơn gi n (hai qu c gia và hai s n ph m) c a David Ricardo, gi nh: A. Chi phí v n chuy n gi a các nư c cao. B. Chi phí v n chuy n không áng k . C. Chi phí v n chuy n gi a các nư c cao hay th p tùy qu c gia. D. Chi phí v n chuy n gi a các nư c cao hay th p tùy doanh nghi p thương lư ng. [] 92) D u hi u cơ b n nh n bi t s n ph m có l i th so sánh là: A. Năng su t cao hơn so v i s n phNm cùng lo i c a qu c gia giao thương. B. Năng su t cao hơn so v i t t c s n phNm c a qu c gia giao thương. C. S n phNm có l i th tuy t i so v i s n phNm còn l i trong nư c, b t k nó có l i th tuy t i so v i s n phNm cùng lo i c a qu c gia giao thương hay không. D. S n phNm có l i th tuy t i so v i s n phNm còn l i trong nư c và có l i th tuy t i so v i s n phNm cùng lo i c a qu c gia giao thương. [] 93) Như c i m c a qui lu t l i th so sánh là: A. Tính toán chi phí s n xu t d a trên thuy t tính giá tr b ng ti n lương nên không gi i thích ư c vì sao năng su t lao ng hơn kém nhau gi a các qu c gia. B. Trao i m u d ch trên căn b n hàng i hàng, chưa d a theo giá c qu c t và quan h t giá. 11
 12. C. Không th y cơ c u nhu c u tiêu dùng gi ng nhau m i qu c gia nên không nh hư ng n thương m i qu c t . D. D a trên nhu c u tiêu dùng khác nhau gi a các nư c nên không tính ư c m c th a d ng. [] 94) Như c i m c a qui lu t l i th so sánh là: A. Tính toán chi phí s n xu t d a trên thuy t tính giá tr b ng lao ng nên không gi i thích ư c vì sao năng su t lao ng hơn kém nhau gi a các qu c gia. B. Trao i m u d ch trên căn b n hàng i hàng, chưa d a theo giá c qu c t và quan h t giá. C. Không th y cơ c u nhu c u tiêu dùng gi ng nhau m i qu c gia nên không nh hư ng n thương m i qu c t . D. D a trên nhu c u tiêu dùng khác nhau gi a các nư c nên không tính ư c m c th a d ng. [] 95) Như c i m c a qui lu t l i th so sánh là: A. Tính toán chi phí s n xu t d a trên thuy t tính giá tr b ng ti n lương nên không gi i thích ư c vì sao năng su t lao ng hơn kém nhau gi a các qu c gia. B. Trao i m u d ch trên căn b n th a thu n, chưa d a theo giá c qu c t và quan h t giá. C. Không th y cơ c u nhu c u tiêu dùng m i qu c gia cũng có nh hư ng n thương m i qu c t . D. D a trên nhu c u tiêu dùng khác nhau gi a các nư c nên không tính ư c m c th a d ng. [] 96) Chi phí cơ h i c a m t s n ph m X là: A. S lư ng s n phNm khác có cơ h i s n xu t thêm tương ng v i s tài nguyên th c t phát sinh. B. S lư ng s n phNm lo i khác ph i gi m i có tài nguyên s n xu t thêm m t ơn v X. C. S lư ng s n phNm khác có th s n xu t thêm t s tài nguyên có ư c khi tăng thêm m t ơn v X. D. S lư ng s n phNm lo i khác s tăng thêm khi s n xu t thêm m t ơn v X. [] 97) Theo Gottfried Haberler, chi phí cơ h i không i (Constant Opportunity Costs) trong m i nư c, nhưng l i khác nhau gi a các qu c gia, nên s n ph m có l i th so sánh ư c hi u là: A. S n phNm có chi phí cơ h i nh hơn so v i s n phNm cùng lo i trên th trư ng th gi i. B. S n phNm có chi phí cơ h i tương ương v i s n phNm cùng lo i trên th trư ng th gi i. C. S n phNm có chi phí cơ h i l n hơn so v i s n phNm cùng lo i trên th trư ng th gi i. D. S n phNm có chi phí cơ h i l n hay nh hơn tùy vào giá th gi i c a s n phNm cùng lo i. [] 98) L i su t theo qui mô không i có nghĩa là: A. N u qu c gia tăng 10% lao ng thì s n lư ng s n phNm thâm d ng lao ng cũng tăng 10% B. N u qu c gia tăng 10% tư b n thì s n lư ng s n phNm thâm d ng tư b n cũng tăng 10% C. N u qu c gia tăng 10% lao ng và tư b n s n xu t s n phNm X thì lư ng s n phNm X tăng 10% D. N u qu c gia tăng 10% lao ng và tư b n thì lư ng s n phNm thâm d ng lao ng và tư b n u tăng 10% [] 99) Lý thuy t chi phí cơ h i c a Haberler yêu c u m i qu c gia: A. Chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn vào các s n phNm có chi phí cơ h i nh hơn so v i th trư ng th gi i. B. Chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn vào các s n phNm có chi phí cơ h i l n hơn so v i th trư ng th gi i. C. Xu t khNu s n phNm có chi phí cơ h i l n hơn so v i th trư ng th gi i. D. Nh p khNu s n phNm có chi phí cơ h i nh hơn so v i th trư ng th gi i. [] 100) Lý thuy t chi phí cơ h i c a Haberler yêu c u m i qu c gia: 12
 13. A. Chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn vào các s n phNm có chi phí cơ h i l n hơn so v i th trư ng th gi i. B. Chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn vào các s n phNm có chi phí cơ h i l n nh t so v i th trư ng th gi i. C. Xu t khNu s n phNm có chi phí cơ h i l n hơn so v i th trư ng th gi i. D. Nh p khNu s n phNm có chi phí cơ h i l n hơn so v i th trư ng th gi i. [] 101) Lý thuy t chi phí cơ h i c a Haberler yêu c u m i qu c gia: A. Chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn vào các s n phNm có chi phí cơ h i l n hơn so v i th trư ng th gi i. B. Chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn vào các s n phNm có chi phí cơ h i l n nh t so v i th trư ng th gi i. C. Xu t khNu s n phNm có chi phí cơ h i nh hơn so v i th trư ng th gi i. D. Nh p khNu s n phNm có chi phí cơ h i nh hơn so v i th trư ng th gi i. [] 102) Lý thuy t Chi phí cơ h i c a Haberler khác v i lý thuy t l i th so sánh là gi nh: A. S n xu t c n nhi u y u t như: lao ng, v n, t ai, k thu t …. B. Lao ng là chi phí s n xu t duy nh t trong s n xu t t t c các s n phNm. C. Bàn tay vô hình d n d t m i cá nhân hư ng n l i ích chung. D. C bàn tay vô hình và h u hình d n d t m i cá nhân hư ng n l i ích chung. [] 103) Chi phí cơ h i c a m t s n ph m là : A. s lư ng c a m t s n phNm khác mà ngư i ta ph i hy sinh có tài nguyên làm tăng thêm m t ơn v s n phNm th nh t. B. s lư ng c a m t s n phNm khác mà ngư i ta ph i dùng tăng thêm m t ơn v s n phNm th nh t. C. t ng chi phí ph i tr cho các y u t u vào s n xu t s n phNm ó. D. chi phí tr cho lư ng hàng hóa không có kh năng s n xu t ra. [] 104) Khi có thương m i qu c t trong i u ki n chi phí cơ h i không i, quá trình s n xu t di n ra theo hư ng: A. Chuyên môn hóa không hoàn toàn B. S n xu t t i a s n phNm có l i th C. S n xu t c hai lo i s n phNm D. S n xu t t i m c cân b ng x y ra [] 105) Khi có thương m i qu c t trong i u ki n chi phí cơ h i không i, quá trình s n xu t di n ra theo hư ng: A. Chuyên môn hóa hoàn toàn và s n xu t t i a s n phNm có l i th B. Chuyên môn hóa hoàn toàn và s n xu t t i a s n phNm không có l i th C. Chuyên môn hóa không hoàn toàn và s n xu t t i a s n phNm có l i th D. Chuyên môn hóa không hoàn toàn và s n xu t t i a s n phNm không có l i th [] 106) Chi phí cơ h i m t m t hàng là: A. S lư ng m t hàng khác c n ph i hy sinh có tài nguyên tiêu dùng thêm m t ơn v m t hàng này B. S lư ng m t hàng khác c n ph i hy sinh có tài nguyên s n xu t thêm m t ơn v m t hàng này. C. Là chi phí nh nh t trong s n xu t s n phNm D. Là chi phí trung bình trong s n xu t s n phNm [] 107) Chi phí cơ h i càng cao thì hi u qu ho t ng kinh t : A. Càng suy gi m B. Càng gia tăng C. Không nh hư ng D. Khi cao khi th p tùy theo giá c [] 108) Chi phí cơ h i càng th p thì hi u qu ho t ng kinh t : 13
 14. A. Càng suy gi m B. Càng gia tăng C. Không nh hư ng D. Khi cao khi th p tùy theo giá c [] 109) Theo Gottfried Haberler, do chi phí cơ h i không i, nên: A. Hàm s n xu t c a m i qu c gia u là phương trình b c hai và ư ng gi i h n kh năng s n xu t (PPF – Production Possibility Frontier) là ư ng th ng. B. Hàm s n xu t c a m i qu c gia u là phương trình b c nh t và ư ng gi i h n kh năng s n xu t (PPF – Production Possibility Frontier) là ư ng cong. C. Hư ng chuyên môn hóa s n xu t c a m i qu c gia là tăng cư ng s n xu t t i a s n phNm có chi phí cơ h i nh hơn và không s n xu t s n phNm có chi phí cơ h i l n hơn so v i th trư ng th gi i. D. Hư ng chuyên môn hóa s n xu t c a m i qu c gia là tăng cư ng s n xu t t i a s n phNm có chi phí cơ h i l n hơn và không s n xu t s n phNm có chi phí cơ h i nh hơn so v i th trư ng th gi i. [] 110) Theo Gottfried Haberler, do chi phí cơ h i không i, nên: A. Hàm s n xu t c a m i qu c gia u là phương trình b c nh t và ư ng gi i h n kh năng s n xu t (PPF – Production Possibility Frontier) là ư ng th ng. B. Hàm s n xu t c a m i qu c gia u là phương trình b c nh t và ư ng gi i h n kh năng s n xu t (PPF – Production Possibility Frontier) là ư ng cong. C. Hư ng chuyên môn hóa s n xu t c a m i qu c gia là tăng cư ng s n xu t t i a s n phNm có chi phí cơ h i l n hơn và không s n xu t s n phNm có chi phí cơ h i nh hơn so v i th trư ng th gi i. D. Hư ng chuyên môn hóa s n xu t c a m i qu c gia là gi m s n xu t t i a s n phNm có chi phí cơ h i l n hơn và ng ng s n xu t s n phNm có chi phí cơ h i nh hơn so v i th trư ng th gi i. [] 111) Phân tích l i ích kinh t theo lý thuy t chi phí cơ h i không i c a G. Haberler cho th y: A. Nh chuyên môn hóa s n xu t và trao i m u d ch qu c t mà l i ích tiêu dùng có th t th p hơn kh năng s n xu t c a m i qu c gia. B. Nh chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn và trao i m u d ch qu c t mà l i ích tiêu dùng có th t cao hơn kh năng s n xu t c a m i qu c gia. C. Nh chuyên môn hóa s n xu t không hoàn toàn nên thương m i qu c t s thúc Ny các nư c h it . D. Nh chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn nên thương m i qu c t s thúc Ny các nư c h i t . [] 112) Lu n i m chi phí cơ h i không i không phù h p v i th c t , b i vì: A. Không th ch ng minh ư c chi phí cơ h i có b t bi n hay không. B. Năng su t c a các s n phNm liên quan luôn thay i nên chi phí cơ h i cũng thay i tương ng (thư ng có xu hư ng tăng lên theo th i gian). C. Năng su t c a các s n phNm liên quan luôn tăng lên nên chi phí cơ h i cũng gia tăng theo th i gian. D. Năng su t c a các s n phNm liên quan luôn bi n ng ngư c chi u nhau, làm cho chi phí cơ h i gia tăng theo th i gian. [] 113) Chuyên môn hóa hoàn toàn là: A. Ch s n xu t s n phNm có l i th so sánh B. S n xu t c hai s n phNm v i m c như nhau C. S n xu t nhi u hơn s n phNm có l i th so sánh D. Không s n xu t s n phNm nào [] 114) Chuyên môn hóa không hoàn toàn là: A. Ch s n xu t s n phNm có l i th so sánh 14
 15. B. S n xu t c hai s n phNm v i m c như nhau C. S n xu t nhi u hơn s n phNm có l i th so sánh D. Không s n xu t s n phNm nào [] 115) Năng su t lúa bình quân c a Thái Lan thư ng th p hơn t 20 – 30% so v i Vi t Nam. Nhưng do nhu c u g o n i a cao hơn nên xu t kh u g o c a Vi t Nam ch ng hàng th hai trên th gi i (x p sau Thái Lan). Do v y, s n xu t lúa g o c a Vi t Nam có l i th tuy t i: A. Cao hơn so v i Thái Lan, Vi t Nam nên chuyên môn hóa s n xu t xu t khNu g o cho Thái Lan. B. Cao hơn so v i t t c các nư c có canh tác lúa nư c trên th gi i, ngo i tr Thái Lan. C. Cao hơn so v i t t c các nư c có canh tác lúa nư c trên th gi i, k c Thái Lan. D. Cao hơn so v i Thái Lan, nhưng không ch c l i th so sánh có cao hơn hay không. [] 116) Trong mô hình hai qu c gia (1, 2) và hai s n ph m (X, Y): Qu c gia 1 có năng su t s n xu t X và Y là x1 và y1; Qu c gia 2 có năng su t s n xu t X và Y là x2 và y2. L i th so sánh ư c xác nh như sau: A. N u x1/x2 > y1/y2 thì Qu c gia 1 có l i th so sánh X, Qu c gia 2 có l i th so sánh Y. B. N u x1/x2 < y1/y2 thì Qu c gia 1 có l i th so sánh X, Qu c gia 2 có l i th so sánh Y. C. N u x1/x2 = y1/y2 thì Qu c gia 1 có l i th so sánh X, Qu c gia 2 có l i th so sánh Y. D. N u x1/x2 > y1/y2 thì Qu c gia 1 có l i th tuy t i X, Qu c gia 2 có l i th tuy t i Y. [] 117) Trong mô hình hai qu c gia (1, 2) và hai s n ph m (X, Y): Qu c gia 1 có năng su t s n xu t X và Y là x1 và y1; Qu c gia 2 có năng su t s n xu t X và Y là x2 và y2. L i th so sánh ư c xác nh như sau: A. N u x1/x2 < y1/y2 thì Qu c gia 1 có l i th so sánh X, Qu c gia 2 có l i th so sánh Y. B. N u x1/x2 = y1/y2 thì Qu c gia 1 có l i th so sánh Y, Qu c gia 2 có l i th so sánh X. C. N u x1/y1 < x2/y2 thì Qu c gia 1 có l i th so sánh Y, Qu c gia 2 có l i th so sánh X. D. N u x1/x2 > y1/y2 thì Qu c gia 1 có l i th tuy t i X, Qu c gia 2 có l i th tuy t i Y. [] 118) Trong mô hình hai qu c gia (1, 2) và hai s n ph m (X, Y): Qu c gia 1 có năng su t 6X và 4Y (gi /ngư i); Qu c gia 2 có năng su t 1X và 2Y (gi /ngư i); T l trao i m u d ch là 6X = 6Y. Sau khi chuyên môn hóa s n xu t và trao i m u d ch qu c t : A. C hai qu c gia u không có l i ích. B. L i ích tăng thêm c a hai qu c gia b ng nhau. C. L i ích tăng thêm c a Qu c gia 1 ít hơn so v i Qu c gia 2. D. L i ích tăng thêm c a Qu c gia 1 nhi u hơn so v i Qu c gia 2. [] 119) Trong mô hình hai qu c gia (1, 2) và hai s n ph m (X, Y): Qu c gia 1 có năng su t 6X và 4Y (gi /ngư i); Qu c gia 2 có năng su t 1X và 2Y (gi /ngư i); T l trao i m u d ch là 6X = 6Y. Khung trao i m u d ch tương i gi a hai qu c gia là: A. 4Y < 6X < 12Y. B. 2Y < 6X < 12Y C. 1Y < 6X < 12Y. D. 6Y < 6X < 12Y [] 120) Trong mô hình hai qu c gia (1, 2) và hai s n ph m (X, Y): Qu c gia 1 có năng su t 6X và 4Y (gi /ngư i); Qu c gia 2 có năng su t 1X và 2Y (gi /ngư i): A. Qu c gia 1 nên tăng chuyên môn hóa s n xu t vào hàm X = 2/3Y; Qu c gia 2 nên tăng chuyên môn hóa s n xu t vào hàm Y = 1/2X. B. Qu c gia 1 nên chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn vào hàm X = 2/3Y; Qu c gia 2 nên chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn vào hàm Y = 1/2X. C. Qu c gia 1 nên gi m chuyên môn hóa s n xu t vào hàm X = 2/3Y; Qu c gia 2 nên tăng chuyên môn hóa s n xu t vào hàm Y = 1/2X. D. Qu c gia 1 nên chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn vào hàm X = 3/2Y; Qu c gia 2 nên chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn vào hàm Y = 1/2X. 15
 16. [] 121) L i th kinh t nh quy mô (Economy of Scale) là: A. Càng tăng quy mô s n xu t thì chi phí trung bình trên m t ơn v s n phNm càng gi m. B. Càng gi m quy mô s n xu t thì chi phí trung bình trên m t ơn v s n phNm càng gi m. C. Càng gi m quy mô s n xu t thì t ng chi phí s n xu t càng gi m. D. Càng tăng quy mô s n xu t thì t ng chi phí s n xu t càng gi m. [] 122) Càng tăng quy mô s n xu t thì chi phí trung bình trên m t ơn v s n ph m càng gi m là do: A. Gi m t ng chi phí. B. Gi m bi n phí. C. Gi m nh phí trên m t ơn v s n phNm. D. Gi m bi n phí trên m t ơn v s n phNm. [] 123) Singapore có th gia tăng l i th kinh t nh quy mô bên ngoài khi: A. Gia tăng t c thu nh p qu c dân và dân s . B. Gia tăng các hàng rào thu quan. C. Gia tăng liên k t kinh t v i các nư c trong khu v c. D. Gia tăng thành l p các khu công nghi p. [] 124) Chính sách b o h ngành công nghi p non tr d a trên l i th : A. Tuy t i B. So sánh. C. Kinh t nh quy mô bên trong. D. Kinh t nh quy mô bên ngoài. [] 125) Chính sách phát tri n các khu công nghi p d a trên l i th : A. Tuy t i B. So sánh. C. Kinh t nh quy mô bên trong. D. Kinh t nh quy mô bên ngoài. [] 126) Chính sách phát tri n các ngành mà các qu c gia khác có l i th nhưng không s n xu t là d a trên l i th : A. Tuy t i B. So sánh. C. Kinh t nh quy mô bên trong. D. Kinh t nh quy mô bên ngoài. [] 127) Chính sách phát tri n các t p oàn kinh t d a trên l i th : A. Tuy t i B. So sánh. C. Kinh t nh quy mô bên trong. D. Kinh t nh quy mô bên ngoài. [] 128) Chính sách b o h ngành công nghi p non tr s KHÔNG thành công n u: A. Ch n úng ngành công nghi p không có l i th trong tương lai. B. T c gi m chi phí trung bình (AC) trong nư c nhanh hơn AC c a th gi i. C. Chi phí cơ h i do hy sinh ngu n l c phát tri n các ngành khác thì th p. D. S n phNm không có i m khác bi t nhau. [] 129) Chính sách b o h ngành công nghi p non tr s KHÔNG thành công n u: A. T c gi m chi phí trung bình (AC) trong nư c nhanh hơn AC c a th gi i. B. T c gi m chi phí trung bình (AC) trong nư c không nhanh hơn AC c a th gi i. 16
 17. C. Chi phí cơ h i do hy sinh ngu n l c phát tri n các ngành khác thì th p. D. S n phNm không có i m khác bi t nhau. [] 130) Chính sách b o h ngành công nghi p non tr s KHÔNG thành công n u: A. Ch n úng ngành công nghi p có l i th trong tương lai. B. T c gi m chi phí trung bình (AC) trong nư c nhanh hơn AC c a th gi i. C. Chi phí cơ h i do hy sinh ngu n l c phát tri n các ngành khác thì cao. D. S n phNm không có i m khác bi t nhau. [] 131) Chính sách b o h ngành công nghi p non tr s KHÔNG thành công n u: A. Ch n úng ngành công nghi p có l i th trong tương lai. B. T c gi m chi phí trung bình (AC) trong nư c nhanh hơn AC c a th gi i. C. Chi phí cơ h i do hy sinh ngu n l c phát tri n các ngành khác thì th p. D. S n phNm có i m khác bi t nhau. [] 132) Chính sách b o h ngành công nghi p non tr s KHÔNG thành công n u: A. Ch n úng ngành công nghi p có l i th trong tương lai. B. T c gi m chi phí trung bình (AC) trong nư c nhanh hơn AC c a th gi i. C. Chi phí cơ h i do hy sinh ngu n l c phát tri n các ngành khác thì th p. D. Ch ng buôn l u không thành công. [] 133) Chính sách b o h ngành công nghi p non tr s KHÔNG thành công n u: A. Th i gian b o h l n hơn kh năng ch u ng c a n n kinh t . B. T c gi m chi phí trung bình (AC) trong nư c nhanh hơn AC c a th gi i. C. Chi phí cơ h i do hy sinh ngu n l c phát tri n các ngành khác thì th p. D. S n phNm không có i m khác bi t nhau. [] 134) Chính sách b o h ngành công nghi p non tr s KHÔNG thành công n u: A. Ch n úng ngành công nghi p có l i th trong tương lai. B. Quy mô th trư ng và s c mua n i a không l n. C. Chi phí cơ h i do hy sinh ngu n l c phát tri n các ngành khác thì th p. D. S n phNm không có i m khác bi t nhau. [] 135) Chi phí cơ h i ngày càng tăng có nghĩa r ng qu c gia ph i : A. hy sinh ngày càng ít hơn s n phNm này dành tài nguyên s n xu t 1 ơn v s n phNm kia. B. hy sinh ngày càng nhi u hơn s n phNm này dành tài nguyên s n xu t 1 ơn v s n phNm kia. C. ph i s d ng ngày càng nhi u tài nguyên hơn s n xu t ra m t ơn v hàng hóa. D. ph i s d ng ngày càng nhi u ngu n l c hơn s n xu t ra m t ơn v hàng hóa. [] 136) Lý thuy t Chi phí cơ h i c a Gottfried Haberler ã phi th c t khi gi nh r ng : A. S n xu t c n nhi u y u t như: lao ng, v n, t ai, k thu t …. B. Chi phí cơ h i không i. C. Bàn tay vô hình d n d t m i cá nhân hư ng n l i ích chung. D. C bàn tay vô hình và h u hình d n d t m i cá nhân hư ng n l i ích chung. [] 137) Qui lu t chi phí cơ h i gia tăng ng ý r ng hai qu c gia nên chuyên môn hóa s n xu t s n ph m có l i th so sánh cho n khi: A. Giá c c a chúng là như nhau c hai qu c gia. B. Chi phí cơ h i b t u gia tăng nhanh. C. Chi phí cơ h i b t u gia tăng cao quá m c. D. Xu t khNu s n phNm có l i th so sánh; ng th i nh p khNu s n phNm không có l i th so sánh. [] 17
 18. 138) Trong n n kinh t óng v i chi phí cơ h i gia tăng, i m cân b ng là i m: A. Ti p xúc gi a ư ng gi i h n kh năng s n xu t và ư ng bàng quan i chúng c a qu c gia B. Ti p xúc gi a ư ng gi i h n kh năng s n xu t và ư ng cong ngo i thương c a qu c gia C. T cung t c p và t do thương m i c a qu c gia D. Qu c gia t l i ích cao tương i khi s n xu t và tiêu dùng t i i m này [] 139) Trong n n kinh t óng v i chi phí cơ h i gia tăng, i m cân b ng là i m: A. Ti p xúc gi a ư ng gi i h n kh năng s n xu t và ư ng cong ngo i thương c a qu c gia B. T cung t c p c a qu c gia C. T cung t c p và t do thương m i c a qu c gia D. Qu c gia t l i ích cao tương i khi s n xu t và tiêu dùng t i i m này [] 140) Trong n n kinh t óng v i chi phí cơ h i gia tăng, i m cân b ng là i m: A. Ti p xúc gi a ư ng gi i h n kh năng s n xu t và ư ng cong ngo i thương c a qu c gia B. T cung t c p và t do thương m i c a qu c gia C. Qu c gia t l i ích cao tương i khi s n xu t và tiêu dùng t i i m này D. Qu c gia t l i ích c c i khi s n xu t và tiêu dùng t i i m này [] 141) Gi s th gi i ch có hai qu c gia, quá trình m u d ch qu c t s t tr ng thái cân b ng khi: A. M c tiêu dùng b ng kh năng s n xu t t i m i qu c gia B. L i ích có t trao i b ng l i ích có t chuyên môn hoá C. Giá c s n phNm so sánh cân b ng 2 qu c gia b ng nhau D. Hai nư c mua bán l n tương ương nhau. [] 142) Giá c s n ph m so sánh cân b ng c a m t qu c gia trong n n kinh t óng v i chi phí cơ h i gia tăng ư c xác nh b i: A. ư ng gi i h n kh năng s n xu t B. ư ng bàng quan i chúng C. ư ng gi i h n kh năng s n xu t và ư ng bàng quan i chúng D. ư ng gi i h n kh năng s n xu t ho c ư ng bàng quan i chúng [] 143) Trên th c t chi phí cơ h i gia tăng vì: A. Tài nguyên có gi i h n B. Tài nguyên không có gi i h n C. M i s n phNm có vô h n tài nguyên thích h p v i nó D. Càng gia tăng s n xu t s n phNm này càng ph i hy sinh chi phí nhi u hơn [] 144) Trên th c t chi phí cơ h i gia tăng vì: A. Tài nguyên không có gi i h n B. M i s n phNm có m t lư ng tài nguyên thích h p v i nó C. M i s n phNm có vô h n tài nguyên thích h p v i nó D. Càng gia tăng s n xu t s n phNm này càng ph i hy sinh chi phí nhi u hơn [] 145) Trên th c t chi phí cơ h i gia tăng vì: A. Tài nguyên không có gi i h n B. M i s n phNm có vô h n tài nguyên thích h p v i nó C. Càng gia tăng s n xu t s n phNm này càng ph i hy sinh s n xu t s n phNm khác nhi u hơn D. Càng gia tăng s n xu t s n phNm này càng ph i hy sinh chi phí nhi u hơn [] 146) Chi phí cơ h i gia tăng gi i thích cho hi n tư ng kinh t : A. Không x y ra chuyên môn hóa hoàn toàn trong m t n n kinh t . B. Có x y ra chuyên môn hóa hoàn toàn trong m t n n kinh t . C. Chuyên môn hóa vư t qua i m cân b ng s làm n n kinh t có l i th hơn. 18
 19. D. Chuyên môn hóa vư t qua i m cân b ng s làm gi m r i ro cho n n kinh t . [] 147) Chi phí cơ h i gia tăng gi i thích cho hi n tư ng kinh t : A. Không x y ra chuyên môn hóa không hoàn toàn trong m t n n kinh t . B. Có x y ra chuyên môn hóa hoàn toàn trong m t n n kinh t . C. Chuyên môn hóa vư t qua i m cân b ng s làm n n kinh t có l i th hơn. D. Chuyên môn hóa vư t qua i m cân b ng s làm tăng r i ro cho n n kinh t . [] 148) Cơ s c a thuy t ngu n l c s n xu t v n có là d a vào: A. S khác bi t v cung các y u t trong quá trình s n xu t gi a các qu c gia B. S khác bi t v s thích th hi u ngư i tiêu dùng gi a các qu c gia C. S t do di chuy n các ngu n l c trong quá trình s n xu t gi a các qu c gia D. S khác nhau v năng su t lao ng gi a các qu c gia [] 149) S n ph m X thâm d ng lao ng khi : A. Lư ng lao ng s n xu t m t ơn v s n phNm X nhi u hơn tư b n B. Lư ng lao ng s n xu t m t ơn v s n phNm X ít hơn tư b n C. T l gi a lư ng lao ng và v n dùng s n xu t m t ơn v s n phNm X cao hơn s n phNm khác D. T l gi a lư ng lao ng và tư b n dùng s n xu t m t ơn v s n phNm X th p hơn s n phNm khác [] 150) S n ph m X thâm d ng lao ng khi : A. Lư ng lao ng s n xu t m t ơn v s n phNm X nhi u hơn tư b n B. Lư ng lao ng s n xu t m t ơn v s n phNm X ít hơn tư b n C. T l gi a lư ng v n và lao ng dùng s n xu t m t ơn v s n phNm X cao hơn s n phNm khác D. T l gi a lư ng lao ng và v n dùng s n xu t m t ơn v s n phNm X cao hơn s n phNm khác [] 151) S n ph m X thâm d ng v n khi : A. Lư ng lao ng s n xu t m t ơn v s n phNm X nhi u hơn tư b n B. Lư ng lao ng s n xu t m t ơn v s n phNm X ít hơn tư b n C. T l gi a lư ng lao ng và v n dùng s n xu t m t ơn v s n phNm X cao hơn s n phNm khác D. T l gi a lư ng lao ng và tư b n dùng s n xu t m t ơn v s n phNm X th p hơn s n phNm khác [] 152) S n ph m X thâm d ng v n khi : A. Lư ng lao ng s n xu t m t ơn v s n phNm X nhi u hơn tư b n B. Lư ng lao ng s n xu t m t ơn v s n phNm X ít hơn tư b n C. T l gi a lư ng v n và lao ng dùng s n xu t m t ơn v s n phNm X cao hơn s n phNm khác D. T l gi a lư ng v n và lao ng dùng s n xu t m t ơn v s n phNm X th p hơn s n phNm khác [] 153) Qu c gia dư th a tư b n là qu c gia có: A. Thu nh p bình quân u ngư i cao B. Σ K/ΣL ít hơn các qu c gia khác C. PK/PL r hơn các qu c gia khác D. T ng tư b n nhi u hơn t ng lao ng [] 154) Nh n nh nào sao ây KHÔNG úng : A. Qu c gia dư th a lao ng có th có ΣK/ΣL l n hơn B. Hàng hóa thâm d ng lao ng có t l K/L nh hơn hàng hóa thâm d ng v n C. Hàng hóa thâm d ng v n có t l K/L l n hơn hàng hóa thâm d ng lao ng 19
 20. D. Qu c gia có t l gi a lãi su t và ti n công th p thì có l i th v s n phNm thâm d ng lao ng [] 155) Theo lý thuy t H-O, m u d ch qu c t gi a các qu c gia có xu hư ng làm cho : A. Ti n công và lãi su t qu c gia dư th a lao ng gi m B. Ti n công và lãi su t qu c gia dư th a v n tăng C. Ti n công tăng nhưng lãi su t gi m t i qu c gia dư th a v n D. Ti n công tăng nhưng lãi su t gi m t i qu c gia dư th a lao ng [] 156) Mô hình t l y u t s n xu t Heckcher – Ohlin cho r ng m t nư c ư c coi là có l i th tương i khi: A. Dư th a c lao ng và tư b n. B. S n xu t 1 lo i hàng hóa c n nhi u y u t s n xu t mà nư c ó s n có. C. S d ng úng và hi u qu ngu n ngân sách Nhà Nư c. D. S n xu t c n nhi u y u t như: lao ng, v n, t ai, k thu t …. [] 157) Thuy t l i th tương i Heckscher – Ohlin gi nh r ng: A. Ch có 2 y u t s n xu t là lao ng (L) và v n (K). Có hai lo i hàng hóa: m t là hàng hóa s d ng nhi u lao ng và lo i kia là s d ng nhi u v n. B. Ch có 2 y u t s n xu t là lao ng (L) và v n (K). Có hai lo i hàng hóa: m t là hàng hóa s d ng nhi u lao ng và lo i kia là s d ng nhi u v n và lao ng. C. T l gi a u tư và s n lư ng c a 2 lo i hàng hóa trong 2 qu c gia tăng d n. C hai qu c gia u chuyên môn hóa m c không hoàn toàn. D. Có hai qu c gia: m t là dư th a lao ng và còn l i là dư th a v n và lao ng. [] 158) Thuy t l i th tương i Heckscher – Ohlin gi nh r ng: A. Ch có 2 y u t s n xu t là lao ng (L) và v n (K). Có hai lo i hàng hóa: m t là hàng hóa s d ng nhi u lao ng và lo i kia là s d ng nhi u v n và lao ng. B. T l gi a u tư và s n lư ng c a 2 lo i hàng hóa trong 2 qu c gia là 1 h ng s . C hai qu c gia u chuyên môn hóa m c không hoàn toàn. C. T l gi a u tư và s n lư ng c a 2 lo i hàng hóa trong 2 qu c gia tăng d n. C hai qu c gia u chuyên môn hóa m c không hoàn toàn. D. Có hai qu c gia: m t là dư th a lao ng và còn l i là dư th a v n và lao ng. [] 159) Thuy t l i th tương i Heckscher – Ohlin gi nh r ng: A. Ch có 2 y u t s n xu t là lao ng (L) và v n (K). Có hai lo i hàng hóa: m t là hàng hóa s d ng nhi u lao ng và lo i kia là s d ng nhi u v n và lao ng. B. T l gi a u tư và s n lư ng c a 2 lo i hàng hóa trong 2 qu c gia tăng d n. C hai qu c gia u chuyên môn hóa m c không hoàn toàn. C. Có hai qu c gia: m t là dư th a lao ng và còn l i là dư th a v n và lao ng. D. Có hai qu c gia: m t là dư th a lao ng và còn l i là dư th a v n. [] 160) Câu nào sau ây KHÔNG úng khi nói v Thuy t l i th tương i Heckscher – Ohlin: A. M i nư c t p trung vào s n xu t s n phNm có l i th tương i r i trao i v i nhau s mang l i l i ích cho c hai. B. Giao thương giúp cho các qu c gia tham gia “m r ng” kh năng s n xu t ( ư ng gi i h n s n xu t) c a mình. C. S khác bi t giá c các y u t s n xu t khuy n khích giao thương gi a các qu c gia. D. M c thu nh p quy t nh C u c a n n kinh t . [] 161) Cho qu c gia I dư th a tư b n, qu c gia II dư th a lao ng, X là s n ph m thâm d ng lao ng, Y là s n ph m thâm d ng tư b n. Mô hình m u d ch c a hai qu c gia là: A. Qu c gia I xu t khNu X, nh p khNuY, qu c gia II xu t khNu Y, nh p khNu X 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2